Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (X.15.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról

Hatályos: 2021. 10. 16 - 2022. 04. 30

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott személyekre.

2. § A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletben foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. § (1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” jogcím alapján.

(2) Elsősorban az a háztartás részesíthető természetbeni ellátásként adható szociális célú tűzifa támogatásban, ahol

  • a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak járadékára jogosult, vagy a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet szerinti települési támogatásra (e támogatások közül különösen lakhatási támogatásra) jogosult személy él,
  • b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek,
  • c) valamint ahol létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzdenek, feltéve, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át, egyedül élő esetén a 350 %-át, vagyona nincs és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

(3) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként 1 m3, de legfeljebb 5 m3 lehet.

(4) Balatonmagyaród Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

(5) A szociális célú tűzifa támogatásról, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről a polgármester jogosult dönteni.

(6) A támogatás iránti kérelmet a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani a „Kérelem rendkívüli települési támogatás (szociális tűzifa) megállapításához” elnevezésű formanyomtatványon 2021. november 12. napjáig.

(7) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és családok számától.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.