Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 24 - 2021. 09. 24

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába meghatározottak, és e rendelet 3. mellékletében megjelölt kormányzati funkciók szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el, úgy, mint a tervezett felújítási és felhalmozási feladatokat. ”

(2) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok, kormányzati funkció szerinti bontásban hagyja jóvá a 3. melléklet és a 12. melléklet szerint.”

2. § A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 393.384.554,- Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 393.384.554,- Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

 • a) működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 261.799.782 Ft, amelyből
  • aa) elkülönített állami pénzalapból 27.316.890 Ft,
  • ab) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból 11.800.000 Ft,
  • ac) helyi önkormányzattól 11.114.847 Ft,
  • ad) felhalmozási célú támogatások 23.856.682 Ft,
  • ae) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 187.061.363 Ft,
  • af) egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül 0 Ft,
  • ag) működési célú támogatás egyéb fejezeti 650.000 Ft származik.
 • b) közhatalmi bevétel: 17.453.406 Ft
 • c) intézményi működési bevétel: 16.670.244 Ft
 • d) felhalmozási bevétel: 0 Ft
 • e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 10.466.888 Ft
 • f) működési célú átvett pénzeszköz: 250.000 Ft
 • g) előző évi pénzmaradvány és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele: 86.744.234 Ft
 • h) finanszírozási bevétel: 0 Ft.

Bevételek összesen: 393.384.554 Ft

(2) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
működési költségvetés)

 • „aa) személyi juttatások: 50.296.827 Ft
 • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.363.426 Ft
 • ac) dologi kiadások: 50.390.622 Ft”

(3) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont ae) és af) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
működési költségvetés)

 • „ae) egyéb működési célú kiadások: 33.541.662 Ft
 • af) finanszírozási célú kiadások: 160.851.721 Ft”

(4) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

 • „b) felhalmozási költségvetés
  • ba) beruházások: 21.746.974 Ft
  • bb) felújítások: 65.593.322 Ft

  Kiadások összesen: 393.384.554 Ft

(5) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

 • a) felújítások kiadásai felújításonként:
  • aa) Magyar Faluprogramok 59.894.832 Ft
  • ab) Étkeztetési fejlesztések 5.462.253 Ft
  • ac) Egyéb felújítások 236.237 Ft
 • b) beruházások:
  • ba) Jeta - szabadidőpark 9.979.876 Ft
  • bb) Magyar Faluprogram 7.100.936 Ft
  • bc) Ingatlanok beszerzése 700.000 Ft
  • bd) Informatikai eszközök 662.200 Ft
  • be) Közfoglalkoztatás 1.132.840 Ft
  • bf) Egyéb tárgyi eszközök 2.171.122 Ft.”

(6) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (1) - (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2. melléklete, 3. melléklete és 7. melléklete tartalmazza.”

4. § A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A belső finanszírozáson belül)

 • „a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 86.744.234 Ft
 • b) befektetési jegyként elhelyezett forgatási célú szabad pénzeszköz 25.000.000 Ft
 • c) tartalék igénybe vétele 24.880.772 Ft”

5. § A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”

6. § A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 8–11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. § (1) A pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

9. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A közös fenntartású intézmények és feladatok költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.”

7. § A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető adósságkonszolidációs ügyletekből fennálló kötelezettsége 0 eFt, a 10. melléklet szerint.”

8. § (1) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(12) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. szeptember 24-én lép hatályba.

(2) Az 1–8. § és az 1–12. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

Működési és fejleszétsi célú bevétel és kiadás előirányzatainak 2021. évi alakulását bemutató összevont mérlege

I. számú módosítás

Adatok: Ft-ban

Működési célú támogatások áh belülről

187056512

187061363

Közhatalmi bevételek

17380000

17453406

Egyéb működési célú támogatások

28258788

50881737

Működési bevételek

16670244

16670244

Működési célú átvett pénzeszközök

0

250000

Működési célú bevételek összesen

249365544

272316750

Felhalmozási célú támogatások áh belülről

0

23856682

Felhalmozási bevételek

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1485000

10466888

Felhalmozási célú bevételek összesen

1485000

34323570

Maradvány igénybevétele

58264996

86744234

Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)

0

0

Finanszírozási bevételek összesen

58264996

86744234

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

309115540

393384554

Személyi juttatások

31674287

50296827

Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó

4765300

6363426

Dologi kiadások

39031447

50390622

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4600000

4600000

Egyéb működési célú kiadások

22128986

33541662

Működési célú kiadások összesen:

102200020

145192537

Beruházások

1978000

21746974

Felújítások

45826795

65593322

Felhalmozási célú kiadások összesen

47804795

87340296

Finanszírozási kiadások összesen

159110725

160851721

KIADÁSOK ÖSSZESEN

309115540

393384554

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET

0

0

2. melléklet

2. melléklet

Szakmár Községi Önkormányzat

2021. évi bevételi előirányzatok

I. számú módosítása

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. sz.módosítás

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

89982828

89987679

B112

Köznevelési feladatainak támogatása

40118400

40118400

B113

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása

38762314

38762314

B114

Kulturális feladatainak támogatása

2692970

2692970

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

15500000

15500000

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

28258788

50881737

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3655839

B25

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

20200843

B3

Közhatalmi bevételek

17380000

17453406

B4

Működési bevételek

16670244

16670244

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

250000

B7

Felhalmozási célú átvet pénzeszközök

1485000

10466888

B8

Finanszírozási bevételek

58264996

86744234

Bevételek összesen

309115540

393384554

Szakmár Község Önkormányzat

2021.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai

I. számú módosítás

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

B111

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

67008141

67008141

B111

Település - üzemeltetés

14559037

14559037

B111

Egyéb önkormányzati

8000000

8000000

B111

2020 . december havi bérkompenzáció

0

4851

B111

Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása

415650

415650

B111

Polgármesteri illetmény támogatása

0

0

B111

Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen

89982828

89987679

B112

Óvoda bértámogatása

35443200

35443200

B112

Óvoda működésének támogatása

4675200

4675200

B112

Köznevelési feladatok összesen

40118400

40118400

B113

Szociális étkeztetés

2123520

2123520

B113

Házi segítségnyújtás

2541000

2541000

B113

Falugondnoki vagy tanyagondnoki

4479000

4479000

B113

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

9151000

9151000

B113

Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása

9408960

9408960

B113

Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

10628486

10628486

B113

Intézmények kívüli szünidei étkeztetés

430348

430348

B113

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása

38762314

38762314

B114

Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás

2692970

2692970

B114

Kulturális feladatainak támogatása

2692970

2692970

B115

Működési célú központosítot előirányzatok - HIPA támogatás

15500000

15500000

B115

Működési célű központosított előírányzatok

15500000

15500000

B116

2020. évi elszámolás miatti pótigény

0

0

B116

Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

B16

Működési célú támogtás - egyéb fejezeti

0

650000

B1605

Társadalombiztosítási Alaptól

11800000

11800000

B1606

Elkülönített állami pénzalapoktól

5343941

27316890

B1607

Helyi Önkormányzatoktól

11114847

11114847

B16

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

28258788

50881737

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3655839

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3655839

B25

Felhalmozási célú támogatás - egyéb fejezeti

0

19068003

B25

Felhalmozási célú - eu források

0

0

B25

Elkülönített állami pénzalapoktól

0

1132840

B25

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

20200843

Támogatások összesen

215315300

261799782

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi saját bevételek előirányzatai

I. számú módosítás

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

B343

Vagyoni típusú adók /kommunális adó

1700000

1773406

B351

Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó

15500000

15500000

B354

Gépjárműadók

0

0

B355

Egyéb szolgáltatási adók

0

0

B35

Termékek és szolgáltatások adói

17200000

17273406

B36

Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

B36

Szabálysértési bírságok

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/

180000

180000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/

180000

180000

B3

Közhatalmi bevételek

17380000

17453406

B402

Szállásdíj - Óbánya

4000000

4000000

B402

Szállásdíj- Harkány

300000

300000

B402

Konyhai vendéglátás - vendég

0

0

B402

Konyhai vendéglátás - alkalmazott

0

0

B402

Konyha bérbeadás

0

0

B402

Művelődési ház bérleti díja

100000

100000

B402

Piaci helypénz

150000

150000

B402

Sírhely, ravatalozó használati díj

230000

230000

B402

Egyéb szolgáltatások (lakások, egyéb helységeg bérleti díja)

596000

596000

B402

Szolgáltatások ellenértéke

5376000

5376000

B403

Közvetített szolg bevétele áh kívülről

1182180

1182180

B403

Közvetített szolg bevétele áh belülről

150000

150000

B403

Közvetített szolgáltatások

1332180

1332180

B404

Önkormányzati

360000

360000

B404

Földek bérleti díja

1100000

1100000

B404

Vízmű-eszközhasználat

70000

70000

B404

Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/

1530000

1530000

B405

Étkezés Óvoda

0

0

B405

Étkezés Iskola

0

0

B405

Szoc. étkezés

0

0

B405

Ellátási díjak

0

0

B406

Kiszámlázott áfa

901064

901064

B407

Áfa visszatérítés

7510000

7510000

B408

Kamatbevételek

1000

1000

B410

Költségek visszatérítése

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

20000

20000

B4

Működési bevételek

16670244

16670244

B5

Tárgyi eszköz értékesítése

0

0

B65

Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól

0

250000

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áh kívülről

1485000

1485000

B75

Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök

0

8981888

B813

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

58264996

86744234

Saját bevételek összesen

93800240

131584772

Összes bevétel

309115540

393384554

3. melléklet

3. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi kiadási előirányzatok

I. számú módosítás

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

20219603

37397235

K1103

Céljuttatás, projekt prémium

0

0

K1107

Béren kívüli juttatás

521740

521740

K1109

Közlekedési költségtérítés

49440

231267

K1113

Egyéb személyi juttatások

130000

175745

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

20920783

38325987

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

9407629

10205365

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

1288000

1288000

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

57875

477475

K12

Külső személyi juttatások

10753504

11970840

K1

Személyi juttatások

31674287

50296827

K21

Szociális hozzájárulási adó

4429969

6028095

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

200000

200000

K27

Munkaadót terhelő szja

135331

135331

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

4765300

6363426

K311

Szakmai anyagok

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munka-védőruha, egyéb

6481761

9529061

K31

Készletbeszerzés

6481761

9529061

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

507731

768833

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

209508

209508

K32

Kommunikációs szolgáltatások

717239

978341

K331

Közüzemi díjak

6554960

7446513

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

K333

Bérleti és lízingdíj

28960

529354

K334

Karbantartás kisjavítás

6762992

6762992

K335

Egyéb közvetített szolgáltatások

1332180

1332180

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

648200

648200

K337

Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak

2990444

2990444

K337

Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb

5525478

10213221

K33

Szolgáltatási kiadások

23843214

29922904

K341

Kiküldetések, propaganda

0

30000

K342

Reklám, marketing

20000

20000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

7545233

9484384

K352

Fizetendő áfa

0

0

K353

Egyéb kamatkiadások

0

0

K355

Egyéb dologi kiadások

424000

425932

K35

Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/

7969233

9910316

K3

Dologi kiadások

39031447

50390622

K47

Intézményi ellátottak

0

0

K48

Rászorultságtól függő kedvezmények

0

0

K48

Települési támogatás

4600000

4600000

K48

Egyéb rendeletben megállapított juttatás

0

0

K48

Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/

4600000

4600000

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

4600000

4600000

K502

Elvonások és befizetések

0

15070

K506

Egyéb működési c.t. áh belülre (Bursa, Társulások)

2700000

2700000

K512

Egyéb működési c.t áh kívülre /nonprofit szervezetek/

0

24820

K512

Egyéb működési c.t áh kívülre /orvosok/

4800000

4800000

K512

Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek/

1121000

1121000

K513

Tartalék

13507986

24880772

K5

Egyéb működési célú kiadások

22128986

33541662

K62

Ingatlanok beszerzése

0

14149458

K63

Informatikai eszközök beszerzése

400000

521418

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1157480

2601544

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

420520

4474554

K6

Beruházások

1978000

21746974

K71

Ingatlanok felújítása

36084091

51739701

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

9742704

13853621

K7

Felújítások

45826795

65593322

Költségvetési kiadások

150004815

232532833

K912

Belföldi értékpapírok vásárlása - befektetési jegy

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6862261

6862261

K9152

Közös Hivatal

86799643

88054147

K9151

Óvoda

65448821

65935313

K915

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

152248464

153989460

K916

Pénzeszköz betétként elhelyezése

0

0

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

159110725

160851721

Finanszírozási kiadások

159110725

160851721

Kiadások összesen:

309115540

393384554

Szakmár Község Önkormányzata

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

2021. évi előirányzata

Adatok Ft

Kormányzati funkciók

Megnevezés

Létszám /fő/

K1 Személyi juttatások

K2 Járulékok

Eredeti ei

011130

Igazgatási feladatok

7

9457629

1525267

081071

Üdülői szolgáltatások

0

0

0

074031

Egészségügyi gondozás

1

6424759

1196365

107052

Házi segítségnyújtás

2

3536699

540716

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

1

3459751

537609

082092

Könyvtári szolgáltatás

1

3158435

490905

072311

Fogorvosi alapellátás

1

598000

83421

041233

Közfoglalkoztatás-Hosszú

3

1132846

85880

041237

Közfoglalkoztatás-Helyi

17

3906168

303137

066020

Város és községgazdálkodás

0

0

2000

Összesen

33

31674287

4765300

Kormányzati funkciók

Megnevezés

Létszám /fő/

K1 Személyi juttatások

K2 Járulékok

I.számú módosítás

011130

Igazgatási feladatok

7

10674965

1648916

011130

Diákmunka

14

1757700

272440

081071

Üdülői szolgáltatások

0

0

0

074031

Egészségügyi gondozás

1

6424759

1196365

107052

Házi segítségnyújtás

2

3538299

540964

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

1

3459751

537609

082092

Könyvtári szolgáltatás

1

3161035

491308

072311

Fogorvosi alapellátás

1

598000

83421

041233

Közfoglalkoztatás-Hosszú 2020

3

1129949

88777

041237

Közfoglalkoztatás-Helyi 2020

17

3906168

303137

041233

Közfoglalkoztatás-Hosszú 2021

4

3744544

283410

041237

Közfoglalkoztatás-Helyi 2021

15

11901657

915079

066020

Város és községgazdálkodás

0

0

2000

Összesen

66

50296827

6363426

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi dologi kiadások előirányzatai kormányzati funkciónként

I. számú módosítás

Adatok: Ft-ban

Kormányzati funkció

Megnevezés

K31 Készletbeszerzés

K32 Kommunikációs szolgáltatások

K33 Szolgáltatási kiadások

K34 Kiküldetés/Reklám

K35 Különféle befizetések

Összesen

Eredeti ei

011130

Igazgatási feladatok

1084033

368399

4151952

8000

1890081

7502465

081071

Üdülői szolgáltatások

380316

67068

3634668

12000

884808

4978860

074031

Egészségügyi gondozás

15120

59304

292526

0

82080

449030

107052

Házi segítségnyújtás

0

27000

0

0

0

27000

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

870000

55044

247244

0

388632

1560920

082092

Könyvtári szolgáltatás

94488

80724

953064

0

263814

1392090

összesített

Közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

013320

Köztemető fenntartása

525192

0

991600

0

405204

1921996

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

103932

0

2213932

0

690612

3008476

064010

Közvilágítás

0

0

3204000

0

810000

4014000

066010

Zölderület kezelés

188976

0

1188976

0

372048

1750000

045160

Közút

51972

0

2033072

0

562962

2648006

066020

Város községgazdálkodás

330708

59700

1834088

0

593640

2818136

081030

Sportlétesítmények

37800

0

240996

0

70414

349210

091140

Óvoda működése

0

0

48000

0

0

48000

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

448200

0

121020

569220

072311

Fogorvosi alapellátás

0

0

5000

0

1350

6350

045150

Egyéb szállítmányozás

1299224

0

329216

0

427568

2056008

090615

Intézményi gyermekétkeztetés

0

0

16000

0

0

16000

107051

Szociális étkeztetés

0

0

6000

0

0

6000

104034

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

180

0

0

180

049010

Máshová nem sorolt gazdasági ügyek

0

0

4500

0

0

4500

107060

Egyéb szociális és természetbeni ellátások

1500000

0

0

0

405000

1905000

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2000000

2000000

Összesen

6481761

717239

23843214

20000

7969233

39031447

Kormányzati funkció

Megnevezés

K31 Készletbeszerzés

K32 Kommunikációs szolgáltatások

K33 Szolgáltatási kiadások

K34 Kiküldetés/Reklám

K35 Különféle befizetések

Összesen

I.sz. módosítás

011130

Igazgatási feladatok

1084033

368399

6570089

8000

2177490

10208011

081071

Üdülői szolgáltatások

380316

230788

3843336

12000

959838

5426278

074031

Egészségügyi gondozás

15120

59304

295821

30000

82080

482325

107052

Házi segítségnyújtás

0

27000

0

0

0

27000

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

870000

55044

247244

0

388632

1560920

082092

Könyvtári szolgáltatás

94488

80724

2996839

0

815314

3987365

041237

Közfoglalkoztatás

3031300

0

0

0

818451

3849751

013320

Köztemető fenntartása

525192

0

991600

0

405204

1921996

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

103932

0

2576143

0

788409

3468484

064010

Közvilágítás

0

0

3455389

0

875180

4330569

066010

Zölderület kezelés

188976

0

1188976

0

372048

1750000

045160

Közút

51972

0

2033072

0

562962

2648006

066020

Város községgazdálkodás

330708

157082

1894088

0

635036

3016914

081030

Sportlétesítmények

37800

0

243582

0

70414

351796

091140

Óvoda működése

0

0

48000

0

0

48000

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

448200

0

121020

569220

072311

Fogorvosi alapellátás

0

0

5000

0

1350

6350

045150

Egyéb szállítmányozás

1299224

0

329216

0

427568

2056008

090615

Intézményi gyermekétkeztetés

0

0

16000

0

0

16000

107051

Szociális étkeztetés

0

0

6000

0

0

6000

104034

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

180

0

0

180

049010

Máshová nem sorolt gazdasági ügyek

0

0

4500

0

0

4500

107060

Egyéb szociális és természetbeni ellátások

1500000

0

0

0

405000

1905000

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

16000

2729629

4320

2749949

Összesen

9529061

978341

29922904

50000

9910316

50390622

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai

I. számú módosítás

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

K47

Intézményi ellátottak /Bursa/

0

0

K48

Egyéb szociális támogatások

4600000

4600000

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

4600000

4600000

K502

Előző évi elszámolási különbözet

0

15070

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (bursa, Társulások)

2700000

2700000

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/

5921000

5945820

K513

Tartalék

13507986

24880772

K5

Egyéb működési célú kiadások

22128986

33541662

Megnevezés

Eredeti eir

I.sz. módosítás

Kormányzati funkció

K4

K5

K4

K5

011130

Igazgatási feladatok

8507988

19905594

081071

Üdülői szolgáltatások

074031

Egészségügyi gondozás

107052

Házi segítségnyújtás

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

21000

21000

082092

Könyvtári szolgáltatás

összesített

Közfoglalkoztatás

összesített

Étkeztetési feladatok

013320

Köztemető fenntartása

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

064010

Közvilágítás

066010

Zölderület kezelés

045160

Közút

066020

Város községgazdálkodás

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

4999998

4999998

081030

Sportlétesítmények

1000000

1000000

018010

Elszámolás a központi ktgvetéssel

15070

018030

Finanszírozási műveletek

2800000

2800000

072390

Fogorvos finanszírozás

4800000

4800000

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

106020

Lakásfenntartási támogatások

107060

Egyéb szociális és természetbeni ellátások

4600000

4600000

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Összesen

4600000

22128986

4600000

33541662

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai

I. számú módosítás

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

K62

Ingatlanok beszerzése

0

14149458

K63

Informatikai eszközök beszerzése

400000

521418

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1157480

2601544

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

420520

4474554

K6

Beruházások

1978000

21746974

K71

Ingatlanok felújítása

36084091

51739701

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

9742704

13853621

K7

Felújítások

45826795

65593322

K912

Belföldi értékpapírok vásárlása - befektetési jegy

0

0

K914

Áh belüli megelőlegezések visszafizetése

6862261

6862261

K9151

Óvoda

65448821

65935313

K9152

Közös Hivatal

86799643

88054147

K915

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

152248464

153989460

K916

Pénzeszköz betétként elhelyezése

0

0

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

159110725

160851721

K9

Finanszírozási kiadások

159110725

160851721

Eredeti eir

Kormányzati funkció

Megnevezés

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások

K9 Finanszírozási kiadások

011130

Igazgatási feladatok

0

0

0

0

081071

Üdülői szolgáltatások

708000

0

0

0

074031

Egészségügyi gondozás

0

0

0

0

107052

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

0

0

082092

Könyvtári szolgáltatás

0

0

0

0

összesített

Közfoglalkoztatás

0

0

0

0

összesített

Étkeztetési feladatok

0

0

0

0

013320

Köztemető fenntartása

0

0

0

0

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

0

0

0

0

064010

Közvilágítás

0

0

0

0

066010

Zölderület kezelés

0

0

0

0

045160

Közút

0

0

0

0

066020

Város községgazdálkodás

1270000

0

0

0

081030

Sportlétesítmények

0

0

0

0

018010

Elszámolás a központi ktgvetéssel

0

0

0

6862261

018030

Finanszírozási műveletek

0

0

0

152248464

072390

Fogorvos finanszírozás

0

0

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

45826795

0

0

Összesen:

1978000

45826795

0

159110725

I.sz. módosítás

Kormányzati funkció

Megnevezés

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások

K9 Finanszírozási kiadások

011130

Igazgatási feladatok

10136576

5594902

0

0

081071

Üdülői szolgáltatások

1035710

0

0

0

074031

Egészségügyi gondozás

70500

0

0

0

107052

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

0

0

082092

Könyvtári szolgáltatás

133792

0

0

0

041237

Közfoglalkoztatás

1132840

0

0

0

összesített

Étkeztetési feladatok

0

0

0

0

013320

Köztemető fenntartása

166620

0

0

0

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

700000

0

0

0

064010

Közvilágítás

0

0

0

0

066010

Zölderület kezelés

0

0

0

0

045160

Közút

0

0

0

0

066020

Város községgazdálkodás

1270000

103588

0

0

081030

Sportlétesítmények

0

0

0

0

018010

Elszámolás a központi ktgvetéssel

0

0

0

6862261

018030

Finanszírozási műveletek

0

0

0

153989460

072390

Fogorvos finanszírozás

0

0

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

7100936

59894832

0

0

Összesen:

21746974

65593322

0

160851721”

4. melléklet

4. melléklet

Szakmár Község Önkormányzat

2021. évi finanszírozott intéményeinek előírányzatai

I. számú módosítás

Adatok Ft-ban

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

Megnevezés

Eredeti eir

I. sz. módosítás

Személyi juttatások

43717922

43717922

Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó

6717827

6717827

Dologi kiadások

24540693

24693721

Tartalék

0

0

Beruházások

1270000

1603464

Összesen:

76246442

76732934

Bevételek

Támogatás 11,32 fő

Bevételek

Kiadások

Hozzájárulás 11,32 fő

Támogatás 11,32 fő

Bevételek

Kiadások

Hozzájárulás 11,32 fő

Szakmár

20759367

5000

29751378

8987011

20759367

5000

29953406

9189039

Öregcsertő

12880510

3338235

19392241

3173496

12880510

3338235

19597996

3379251

Újtelek

6557351

1692906

10348068

2097811

6557351

1692906

10969150

2718893

Homokmégy

21779772

0

27312956

5533184

21779772

0

27538595

5758823

Összesen

61977000

5036141

86804643

19791502

61977000

5036141

88059147

21046006

Kiadások

Hivatal költsége

Jegyző költsége

Összesen

Hivatal költsége

Jegyző költsége

Összesen

Szakmár

25035531

4715847

29751378

25204804

4748602

29953406

Öregcsertő

16466211

2926030

19392241

16651644

2946352

19597996

Újtelek

8858453

1489615

10348068

9469189

1499961

10969150

Homokmégy

22365306

4947650

27312956

22556581

4982014

27538595

Összesen

72725501

14079142

86804643

73882218

14176929

88059147

Lakosok számának alakulása

Szakmár

1241

Öregcsertő

770

Újtelek

392

Homokmégy

1302

Összesen

3705

A Jegyző költsége és a hivatal működésére kapott támogatás a lakosságszám arányában került megosztásra.

5. melléklet

5. melléklet

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

2021. évi költségvetése

Létszám 16 fő

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

39918399

39865411

K1103

Céljuttatás, projektprémium

700000

700000

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

1695655

1695655

K1109

Közlekedési költségtérítés

353868

353868

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

200000

252988

K11

Személyi juttatások

42867922

42867922

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

850000

850000

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

K12

Külső személyi juttatások

850000

850000

K1

Személyi juttatások

43717922

43717922

K21

Szociális hozzájárulási adó

6461082

6461082

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

256745

256745

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

6717827

6717827

K311

Szakmai anyagok

16692

30392

K312

Élelmiszer

12285940

12285940

K312

Üzemeltetési anyagok-egyéb

1721936

1798236

K31

Készletbeszerzés

14024568

14114568

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

291492

321512

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

67800

70950

K32

Kommunikációs szolgáltatások

359292

392462

K331

Közüzemi díjak

1409892

1726318

K333

Bérleti és lízingdíj

0

230000

K334

Karbantartás, kisjavítás

1950953

1701676

K335

Közvetítet szolgáltatások

0

945

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

K337

Egyéb szolgáltatások

1324687

1010459

K33

Szolgáltatási kiadások

4685532

4669398

K341

Kiküldetések, propaganda

0

0

K351

Működési áfa

3795250

3841242

K352

Fizetendő áfa

1671000

1671000

K355

Egyéb dologi kiadás

5051

5051

K35

Egyéb dologi kiadás

5471301

5517293

K3

Dologi kiadások

24540693

24693721

K513

Tartalék

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

10315

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1000000

1252254

K67

Beruházási áfa

270000

340895

K6

Beruházások összesen

1270000

1603464

Költségvetési kiadások összesen

76246442

76732934

B16

Egyéb működési célú támogatások áh belül

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3000000

3000000

B405

Ellátási díjak

5500000

5500000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2295000

2295000

B407

Áfa visszatérítés

0

0

B408

Egyéb járó kamatok

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

2621

2621

B4

Működési bevételek

10797621

10797621

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B816

Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás

59184953

59184953

2123520

2123520

Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés

430348

536164

3710000

4090676

B816

Intézményfinanszírozás összesen

65448821

65935313

Költségvetési bevételek összesen

76246442

76732934

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

2021. évi költségvetés I.számú módosítása

Létszám 8 fő munkaviszony / 2 fő megbízási szerződés /1 fő csed-gyed

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat Kötelező

I.sz.módostás Kötelező

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

26916799

26863811

K1103

Céljuttatás, projektprémium

700000

700000

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

1043480

1043480

K1109

Közlekedési költségtérítés

205000

205000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

100000

152988

K11

Személyi juttatások

28965279

28965279

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

850000

850000

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

K12

Külső személyi juttatások

850000

850000

K1

Személyi juttatások

29815279

29815279

K21

Szociális hozzájárulási adó

4429237

4429237

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

157858

157858

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

4587095

4587095

K311

Szakmai anyagok

16692

30392

K312

Élelmiszer

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok-egyéb

707876

784176

K31

Készletbeszerzés

724568

814568

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

50076

50076

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

37800

40950

K32

Kommunikációs szolgáltatások

87876

91026

K331

Közüzemi díjak

757884

988374

K333

Bérleti és lízingdíj

0

230000

K334

Karbantartás, kisjavítás

580874

430874

K335

Közvetítet szolgáltatások

0

945

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

K337

Egyéb szolgáltatások

610712

290712

K33

Szolgáltatási kiadások

1949470

1940905

K341

Kiküldetések, propaganda

0

0

K351

Működési áfa

711856

733087

K352

Fizetendő áfa

0

0

K355

Egyéb dologi kiadás

2363

2363

K35

Egyéb dologi kiadás

714219

735450

K3

Dologi kiadások

3476133

3581949

K513

Tartalék

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1000000

1000000

K67

Beruházási áfa

270000

270000

K6

Beruházások összesen

1270000

1270000

Költségvetési kiadások összesen

39148507

39254323

B16

Egyéb működési célú támogatások áh belül

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

B405

Ellátási díjak

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

B407

Áfa visszatérítés

0

0

B408

Egyéb járó kamatok

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

1000

1000

B4

Működési bevételek

1000

1000

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B816

Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás

39147507

39147507

Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés

0

105816

B816

Intézményfinanszírozás összesen

39147507

39253323

Költségvetési bevételek összesen

39148507

39254323

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

2021. évi költségvetés I. számú módosítása

Létszám 5 fő

Étkeztetés

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat Megosztandó

I.sz.módosítás Megosztandó

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

13001600

13001600

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

652175

652175

K1109

Közlekedési költségtérítés

148868

148868

K1113

Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai

100000

100000

K11

Személyi juttatások

13902643

13902643

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

K1

Személyi juttatások

13902643

13902643

K21

Szociális hozzájárulási adó

2031845

2031845

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

98887

98887

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2130732

2130732

K311

Szakmai anyagok

0

0

K312

Élelmiszer

12285940

12285940

K312

Üzemeltetési anyagok-egyéb

1014060

1014060

K31

Készletbeszerzés

13300000

13300000

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

241416

271436

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

30000

30000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

271416

301436

K331

Közüzemi díjak

652008

737944

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

1370079

1270802

K335

Közvetített szolgáltatások

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

K337

Egyéb szolgáltatások

713975

719747

K33

Szolgáltatási kiadások

2736062

2728493

K341

Kiküldetések, propaganda

0

0

K351

Működési áfa

3083394

3108155

K352

Fizetendő áfa

1671000

1671000

K355

Egyéb dologi kiadás

2688

2688

K35

Egyéb dologi kiadás

4757082

4781843

K3

Dologi kiadások

21064560

21111772

K513

Tartalék

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

10315

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

252254

K67

Beruházási áfa

0

70895

K6

Beruházások összesen

0

333464

Költségvetési kiadások összesen

37097935

37478611

B16

Egyéb működési célú támogatások áh belül

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3000000

3000000

B405

Ellátási díjak

5500000

5500000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2295000

2295000

B407

Áfa visszatérítés

0

0

B408

Egyéb járó kamatok

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

1621

1621

B4

Működési bevételek

10796621

10796621

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

B816

Intézményfinanszírozás - Gyermekétkeztetés

20037446

20037446

Intézményfinanszírozás - Szociális étkeztetés

2123520

2123520

Intézményfinanszírozás - Szünidei étkeztetés

430348

430348

Intézményfinanszírozás - saját kiegészítés

3710000

4090676

B816

Intézményfinanszírozás összesen

26301314

26681990

Költségvetési bevételek összesen

37097935

37478611”

6. melléklet

6. melléklet

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetés I. számú módosítás

Létszám: 18 fő

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. számú módosítás

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

63719400

63719400

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

647776

K1106

Jubileumi jutalom

570000

570000

K1107

Béren kívüli juttatások

4956511

4956511

K1109

Közlekedési költségtérítés

710808

710808

K11139

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

300000

405000

K11

Személyi juttatások

70256719

71009495

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

K1

Személyi juttatások

70256719

71009495

K21

Szociális hozzájárulási adó

10025872

10142552

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

734709

734709

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

10760581

10877261

K311

Szakmai anyagok

0

59000

K312

Üzemeltetési anyagok

673076

489845

K31

Készletbeszerzés

673076

548845

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

1294799

1338121

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

466776

476229

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1761575

1814350

K331

Közüzemi díjak

853152

984653

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

196856

195912

K337

Egyéb szolgáltatások

1165278

1346726

K33

Szolgáltatási kiadások

2215286

2527291

K341

Kiküldetések, propaganda

208000

285900

K351

Működési áfa

917406

984005

K355

Egyéb dologi kiadás

12000

12000

K35

Egyéb dologi kiadás

929406

996005

K3

Dologi kiadások

5787343

6172391

Költségvetési kiadások összesen

86804643

88059147

B408

Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

5000

5000

B816

Központi, irányítószervi támogatás

86799643

88054147

Költésgvetési bevételek összesen

86804643

88059147

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Szakmár

2021. évi költségvetés I. számú módosítása

Létszám: 6 fő

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Hivatal

Étkeztetés

Köznevelés

Összesen

Eredeti előirányzatok

Kötelező 011130

Kötelező - felosztandó

Kötelező 011140

Eredeti előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

15353400

840600

840600

17034600

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

570000

570000

K1107

Béren kívüli juttatások

1565214

1565214

K1109

Közlekedési költségtérítés

333000

333000

K11139

Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai

100000

100000

K11

Személyi juttatások

17921614

840600

840600

19602814

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

K1

Személyi juttatások

17921614

840600

840600

19602814

K21

Szociális hozzájárulási adó

2487775

130293

130293

2748361

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

215974

215974

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2703749

130293

130293

2964335

K311

Szakmai anyagok

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok

314664

314664

K31

Készletbeszerzés

314664

314664

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

326614

326614

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

113388

113388

K32

Kommunikációs szolgáltatások

440002

440002

K331

Közüzemi díjak

500004

500004

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

78740

78740

K337

Egyéb szolgáltatások

560394

560394

K33

Szolgáltatási kiadások

1139138

1139138

K341

Kiküldetések, propaganda

168000

168000

K351

Működési áfa

394578

394578

K355

Egyéb dologi kiadás

12000

12000

K35

Egyéb dologi kiadás

406578

406578

K3

Dologi kiadások

2468382

0

0

2468382

Költségvetési kiadások összesen

23093745

970893

970893

25035531

Megnevezés

Hivatal

Étkeztetés

Köznevelés

Összesen

I.sz.módosítás

Kötelező 011130

Kötelező - felosztandó

Kötelező 011140

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

15353400

840600

840600

17034600

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

570000

570000

K1107

Béren kívüli juttatások

1565214

1565214

K1109

Közlekedési költségtérítés

333000

333000

K11139

Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai

100000

100000

K11

Személyi juttatások

17921614

840600

840600

19602814

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

K1

Személyi juttatások

17921614

840600

840600

19602814

K21

Szociális hozzájárulási adó

2487775

130293

130293

2748361

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

215974

215974

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2703749

130293

130293

2964335

K311

Szakmai anyagok

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok

314664

314664

K31

Készletbeszerzés

314664

314664

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

333614

333614

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

122837

122837

K32

Kommunikációs szolgáltatások

456451

456451

K331

Közüzemi díjak

601257

601257

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

78740

78740

K337

Egyéb szolgáltatások

576256

576256

K33

Szolgáltatási kiadások

1256253

1256253

K341

Kiküldetések, propaganda

168000

168000

K351

Működési áfa

430287

430287

K355

Egyéb dologi kiadás

12000

12000

K35

Egyéb dologi kiadás

442287

442287

K3

Dologi kiadások

2637655

0

0

2637655

Költségvetési kiadások összesen

23263018

970893

970893

25204804

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Öregcsertő

2021. évi költségvetés I. számú módosítása

Létszám: 3 fő

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

12021000

12021000

K1103

Céljuttatás, projektpréium

0

150376

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

1043476

1043476

K1109

Közlekedési költségtérítés

152808

152808

K11139

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

50000

50000

K11

Személyi juttatások

13267284

13417660

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

K1

Személyi juttatások

13267284

13417660

K21

Szociális hozzájárulási adó

1874663

1897971

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

160064

160064

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2034727

2058035

K311

Szakmai anyagok

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok

339516

153225

K31

Készletbeszerzés

339516

153225

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

137748

229748

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

99996

100000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

237744

329748

K331

Közüzemi díjak

88080

96725

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

39372

18900

K337

Egyéb szolgáltatások (biztosítással)

260552

375950

K33

Szolgáltatási kiadások

388004

491575

K341

Kiküldetések, propaganda

0

0

K351

Működési áfa

198936

201401

K355

Egyéb dologi kiadás

0

0

K35

Egyéb dologi kiadás

198936

201401

K3

Dologi kiadások

1164200

1175949

Költségvetési kiadások összesen

16466211

16651644

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Újtelek

2021. évi költségvetés I.számú módosítása

Létszám: 2 fő

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz.módosítás

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6308400

6308400

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

497400

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

521738

521738

K1109

Közlekedési költségtérítés

80000

80000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

50000

50000

K11

Személyi juttatások

6960138

7457538

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

K1

Személyi juttatások

6960138

7457538

K21

Szociális hozzájárulási adó

988113

1065210

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

80740

80740

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

1068853

1145950

K311

Szakmai anyagok

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok

0

0

K31

Készletbeszerzés

0

0

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

186600

193412

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

140004

140004

K32

Kommunikációs szolgáltatások

326604

333416

K331

Közüzemi díjak

265068

286671

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

39372

39372

K337

Egyéb szolgáltatások

63778

63966

K33

Szolgáltatási kiadások

368218

390009

K341

Kiküldetések, propaganda

0

0

K351

Működési áfa

134640

142276

K355

Egyéb dologi kiadás

0

0

K35

Egyéb dologi kiadás

134640

142276

K3

Dologi kiadások

829462

865701

Költségvetési kiadások összesen

8858453

9469189

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Homokmégy

2021. évi költségvetés I. számú módosítása

Létszám: 5 fő

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz.módosítás

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

17676000

17676000

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

1304345

1304345

K1109

Közlekedési költségtérítés

95000

95000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

50000

155000

K11

Személyi juttatások

19125345

19230345

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

K1

Személyi juttatások

19125345

19230345

K21

Szociális hozzájárulási adó

2747530

2763805

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

195655

195655

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2943185

2959460

K311

Szakmai anyagok

K312

Üzemeltetési anyagok

3060

K31

Készletbeszerzés

0

3060

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

123624

43136

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

0

0

K32

Kommunikációs szolgáltatások

123624

43136

K331

Közüzemi díjak

0

0

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

39372

58900

K337

Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal)

116776

166776

K33

Szolgáltatási kiadások

156148

225676

K341

Kiküldetések, propaganda

0

77900

K351

Működési áfa

17004

17004

K355

Egyéb dologi kiadás

0

0

K35

Egyéb dologi kiadás

17004

17004

K3

Dologi kiadások

296776

366776

Költségvetési kiadások összesen

22365306

22556581

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Jegyző

2021. évi költségvetés I. számú módosítása

2 fő

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10679400

10679400

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

521738

521738

K1109

Közlekedési költségtérítés

50000

50000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

50000

50000

K11

Személyi juttatások

11301138

11301138

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

K1

Személyi juttatások

11301138

11301138

K21

Szociális hozzájárulási adó

1667205

1667205

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

82276

82276

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

1749481

1749481

K311

Szakmai anyagok

0

59000

K312

Üzemeltetési anyagok

18896

18896

K31

Készletbeszerzés

18896

77896

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

520213

538211

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

113388

113388

K32

Kommunikációs szolgáltatások

633601

651599

K331

Közüzemi díjak

0

0

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

0

0

K337

Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal)

163778

163778

K33

Szolgáltatási kiadások

163778

163778

K341

Kiküldetések, propaganda

40000

40000

K351

Működési áfa

172248

193037

K355

Egyéb dologi kiadás

0

0

K35

Egyéb dologi kiadás

172248

193037

K3

Dologi kiadások

1028523

1126310

Költségvetési kiadások összesen

14079142

14176929”

7. melléklet

7. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések

bevételeinek és kiadásainak mérlege

Pályázatok

Adatok Ft-ban

1. számú módosítás

Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00002

Működési költségek

19836633

22040703

Felhalmozási költségek

2204070

Támogatás

22040703

22040703

Önerő

0

2018-ra támogatási előleg

12950000

3708961

2018-ra elszámolt költség

9241039

2019-ben kiutalt támogatás

82621

-6633521

2019-re elszámolt költségek

6716142

2020-ban kiutalt támogatás

8530894

2688965

2020-ban elszámolt költségek

5841929

ki nem utalt támogatás / el nem költött / várható támogatás

477188

241593

235595

Magyar Falu Program - Fogorvosi rendelő felújítása

Projekt költségvetése

26399403

26399403

2020-ban kiutalt támogatás

25913401

26399403

Önerő

486002

Magyar Falu Program - Művelődési ház felújítása

Projekt költségvetése

23364394

23364394

2020-ban kiutalt támogatás

18297161

23364394

Önerő

5067233

Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok

2020-ra tervezett kiadás

0

0

2020-ban kiutalt támogatás

4999998

4999998

Önerő

0

Közfoglalkoztatási programok tárgyi eszköz beszerzése

Felhalmozási kiadások

1132840

1132840

Felhalmozási támogatás

1132840

1132840

Önerő

0

Magyar Falu Program - Puskin utca felújítása

Felhalmozási kiadás

14068035

14068035

Működési kiadás

650000

Felhalmozási támogatás

14068035

14068035

Működési támogatás

650000

Önerő

0

JETA-Szabadidőpark

Felhalmozási kiadás

9979876

9979876

Felhalmozási támogatás

8981888

9979876

Önerő

997988

Magyar Falu Program - Temető térburkolat kialakítása

Felhalmozási kiadás

7100936

7100936

Felhalmozási támogatás

4999968

7100936

Önerő

2100968

Étkeztetés fejlesztés támogatása

Felhalmozási kiadás

5462253

5462253

Felhalmozási támogatás

3655839

5462253

Önerő

1806414

8. melléklet

8. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2021. évi 3 éves pénzügyi terve

Működési bevételek és kiadások

Adatok: Ft-ban

I. számú módosítás

Megnevezés

2021

2021/I

2022

2023

2024

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek

16670244

16670244

17170351

17685462

18216026

Közhatalmi bevételek

17380000

17453406

17901400

18438442

18991595

Önk. működési c. költségvetési támogatása

187056512

187061363

192668207

198448254

204401701

Működési c támogatások és átvett pénzeszközök

28258788

51131737

29106552

29979748

30879141

Működési célú bevét. összesen:

249365544

272316750

256846510

264551906

272488463

Személyi juttatások

31674287

50296827

32624516

33603251

34611349

Munkaadókat terhelő járulékok

4765300

6363426

4908259

5055507

5207172

Dologi kiadások

39031447

50390622

40202390

41408462

42650716

Ellátottak pénzbeni juttatásai

4600000

4600000

4738000

4880140

5026544

Finanszírozási kiadások

159110725

160851721

163884047

168800568

173864585

Műk. célú támogatások áh kív.

22128986

33541662

10489298

10803978

11128097

Működési célú kiadások összesen:

261310745

306044258

256846510

264551906

272488463

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Pénzmaradvány igénybevétele

58264996

86744234

0

0

0

Felhalmozási célú támogatás/átvett pénzeszköz/bevétel

1485000

34323570

0

0

0

Felhalm. célú bevételek összesen

59749996

121067804

0

0

0

Beruházások

1978000

21746974

0

0

0

Felújítások (ÁFA-val)

45826795

65593322

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

47804795

87340296

0

0

0

Önkormányzat bevételei összesen

309115540

393384554

256846510

264551906

272488463

Önkormányzat kiadásai összesen

309115540

393384554

256846510

264551906

272488463”

9. melléklet

9. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

2021 évi előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok: Ft-ban

I. számú módosítás

Bevételek

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Összesen

1. Intézményi működési bevételek

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

16670244

16670244

2. Közhatalmi bevételek

1454450

1454450

1454450

1454450

1454450

1454450

1454450

1454450

1454450

1454450

1454450

1454456

15680000

17453406

3. Önkormányztok működési célú költségvetési támogtásai

15588043

15588043

15588043

15588043

15588043

15588043

15588043

15588043

15588043

15588043

15588043

15592890

187056512

187061363

4. Működési célú támogatások, átvettt pénzeszközök

4260978

4260978

4260978

4260978

4260978

4260978

4260978

4260978

4260978

4260978

4260978

4260979

28258788

51131737

5. Felhalmozási bevételek

2860298

2860298

2860298

2860298

2860298

2860298

2860298

2860298

2860298

2860298

2860298

2860292

61449996

34323570

6. Finanszírozási bevételek

86744234

86744234

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

25552956

25552956

1,12E+08

25552956

25552956

25552956

25552956

25552956

25552956

25552956

25552956

25557804

309115540

393384554

Kiadások

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Összesen

1. Személyi juttatások

2639524

2639524

2639524

4582804

4582804

4582804

4582804

4782804

4782804

4782804

4782804

4915823

31674287

50296827

2. Munkaadókat terhelő járulékok

397108

397108

397108

574908

574908

574908

574908

574908

574908

574908

574908

572838

4765300

6363426

3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

4199219

4199219

4199219

4199219

4199219

4199219

4199219

4199219

4199219

4199219

4199219

4199213

39031447

50390622

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

383333

383333

383333

383333

383333

383333

383333

383333

383333

383333

383333

383337

4600000

4600000

5. Finanszírozási kiadások

13259227

13259227

13259227

13459227

13459227

13459227

13459227

13459227

13459227

13459227

13400223

13459228

159110725

160851721

6. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

2795138

2795138

2795138

2795138

2795138

2795138

2795138

2795138

2795138

2795138

2795138

2795144

22128986

33541662

7. Beruházási és Felújítási kiadások (ÁFA-val)

3983733

3983733

3983733

3983733

8983733

8983733

8983733

8983733

8983733

8983733

8983733

8519233

47804795

87340296

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

27657282

27657282

27657282

29978362

34978362

34978362

34978362

35178362

35178362

35178362

35119358

34844816

309115540

393384554”

10. melléklet

10. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi adósságot keletkezetető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

I. számú módosítás

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Sor szám

Tárgyév

2021/I

I. év

II. év

III. év

Átengedett közhatalmi bevételek

1

0

0

0

0

0

Helyi adók, adó jellegű bevételek

2

17200000

17273406

17716000

18247480

18794904

Díjak, pótlékok, bírságok

3

180000

180000

185400

190962

196691

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

4

16670244

16670244

17170351

17685462

18216026

Saját bevételek ( 01-04)

5

34050244

34123650

35071751

36123904

37207621

Saját bevételek 50%-a

6

17025122

17061825

17535876

18061952

18603810

Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 08 )

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

8

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

9

Fizetési kötelezettség összesen ( 07+09)

10

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10)

11

17025122

17061825

17535876

18061952

18603810”

11. melléklet

11. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi engedélyezett létszámadatok

Adatok: Fő

Megnevezés

Létszám / fő

Létszám / fő

Önkormányzat

33

66

Igazgatási feladatok

7

7

- Polgármester

1

1

- Képviselők

6

6

Nyári diákmunkások

0

14

Üdülői szolgáltatások

0

0

Egészségügyi gondozás

1

1

Házi segítségnyújtás

1

1

Házi segítségnyújtás - megbízási szerződéssel

1

1

Tanyagondnoki szolgáltatás

1

1

Könyvtári szolgáltatás

1

1

Közfoglalkoztatás 2020

20

20

Közfoglalkoztatás 2021

0

19

Fogorvosi alapellátás - megbízási szerződéssel

1

1

Közös Hivatal

18

18

- Jegyző

2

2

- Szakmár

5

5

- Öregcsertő

3

3

- Újtelek

2

2

- Homokmégy

5

5

CSED/GYES/GYED

1

1

Óvoda

16

16

- Óvoda vezető

1

1

- Óvoda pedagógus

3

3

- Óvodai segítők

4

4

- Óvodai megbízási szerződéssel

2

2

- Óvoda Csed/Gyed

1

1

- Étkeztetési feladatok

5

5

Összesen

66

125”

12. melléklet

12. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Adatok: Ft-ban

Rovatok

Kiemelt előirányzatok megnevezése

Eredeti előirányzatok

I.sz. módosítás

Feladatok megbontása

Feladatok megbontása

Kötelező

Önkéntvállalt

Államigazgatási

Összesen

Kötelező

Önkéntvállalt

Államigazgatási

Összesen

B1

Működési célú támogatások áh belülről

215315300

0

0

215315300

237943100

0

0

237943100

B2

Felhalmozási célú támogatások áh belülről

0

0

0

0

23856682

0

0

23856682

B3

Közhatalmi bevételek

17380000

0

0

17380000

17453406

0

0

17453406

B4

Működési bevételek

16670244

0

0

16670244

16670244

0

0

16670244

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

250000

0

0

250000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1485000

0

0

1485000

10466888

0

0

10466888

B8

Finanszírozási bevételek

58264996

0

0

58264996

86744234

0

0

86744234

B

Bevételek összesen:

309115540

0

0

309115540

393384554

0

0

393384554

Összesen

309115540

393384554

K1

Személyi juttatások

31674287

0

0

31674287

50296827

0

0

50296827

K2

Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4765300

0

0

4765300

6363426

0

0

6363426

K3

Dologi kiadások

39031447

0

0

39031447

50390622

0