Tarcal község képviselő testületének 12/2018 (VIII.3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 08. 04

Tarcal Község önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f / pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:

 1.§


A rendelet 2.§./1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§./1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének:


      a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 770.421.234,- Ft-ban

      b./ költségvetési  kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül)   1.206.541.556,-  Ft-ban

      c./ finanszírozási bevételek főösszegét                                                    444.559.050,-  Ft-ban

      d./ finanszírozási kiadások főösszegét                                                         8.438.728,-  Ft-ban

      e./ bevételi főösszegét                                                                             1.214.980.284,-  Ft-ban

      f./ kiadási főösszegét                                                                               1.214.980.284,-  Ft-ban


állapítja meg.


2.§


A rendelet 3.§./8/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


3.§./8/ Az önkormányzat a kiadások között 11.390.729,-  Ft általános  tartalékot, valamint   7.578.669,- Ft céltartalékot állapít meg.

3.§


A rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 6., 9.1-9.4.3., mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,2.1.,2.2.,3.,4.,5.1.,-5.4.3., mellékletei lépnek.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


           


Dr. Kovács Zoltán dk.                                                          Butta László sk. 

                               jegyző                                                                  polgármester

Mellékletek