Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, vagyonkezelés és gazdálkodás szabályairól szóló 9/2014. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 19 - 2021. 10. 20

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, vagyonkezelés és gazdálkodás szabályairól szóló 9/2014. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 11. pontjában, az 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, valamint (4) bekezdésében, a 18. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Lovas Község Önkormányzat az Önkormányzat vagyonáról, vagyonkezelés és gazdálkodás szabályairól szóló 9/2014. (IX.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete vonatkozó részei e rendelet 1. melléklete szerint módosulnak.

(2) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Fazekas Gábor Zoltán Báró Béla

alpolgármester jegyző

Kihirdetve: 2021. október 18.

Báró Béla

jegyző

1. melléklet az önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés gazdálkodás szabályairól szóló 9/2014.(IX.28.) Önkormányzati rendelethez

Lovas Község Önkormányzata Forgalomképes TÖRZSVAGYON

Helyrajzi szám

Megnevezés

Tulajdoni hányad

Önkormányzati tulajdon nagysága m2-ben

205

Kopárság

1/1

78 m2

120/1

Kopárság

1/1

56 m2

Lovas Község Önkormányzata Forgalomképtelen TÖRZSVAGYON

Helyrajzi szám

Megnevezés

Tulajdoni hányad

Önkormányzati tulajdon nagysága m2-ben

120

Kivett temető

1/1

2691 m2

1./ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI:

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: jelentős

- társadalmi hatása: jelentős,

- gazdasági hatása: nem jelentős,

- költségvetési hatása: nem jelentős

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincs.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- az intézmények és a benne alkalmazott dolgozókat terhelő adminisztratív hatása: jelentős.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,

- a rendelet elmaradásának következménye: a módosítás elmaradása törvényességi felügyeleti intézkedést vonhat maga után.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. INDOKOLÁS

A rendelet megalkotásának céljai a következők:

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Lovas, 2021. október. 18.