Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X.18.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2021. 10. 19 - 2022. 03. 31

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ában kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 32. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A Belügyminisztérium Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2.2.1. pont szerinti jogcímen benyújtott támogatási igénnyel kapcsolatban szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó vissza nem térítendő támogatást biztosított Vanyola Község Önkormányzata számára.

(2) E rendelet célja, hogy Vanyola településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Vanyola Község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat az e rendelet 5. §-ban meghatározott rendelkezésre álló kerete mértékéig a (2) bekezdésben meghatározott rászoruló és előnyben részesítendő, valamint a (3) bekezdésben meghatározott rászoruló jogosultakat ellenszolgáltatási kötelezettségtől mentes (térítésmentes) természetbeni támogatásként legfeljebb 5 m3 szociális tűzifa-támogatásban részesíti. A támogatásra jogosultat a tűzifa ingyenesen lakcímére szállítva illeti meg.

(2) A támogatásra jogosult rászoruló és egyben előnyben részesítendő személy az,

 • a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: Szt. ) szerint
  • aa) aktív korúak ellátására,
  • ab) időskorúak járadékára,
  • ac) akár természetbeni, akár pénzbeli formában nyújtott települési támogatásra ( e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra ) jogosult,
 • b) aki családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevel.

(3) A támogatásra jogosult rászoruló a (2) bekezdés alá nem tartozó nyugdíjasoknak és nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

 • a) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át,
 • b) az a) alpont alá nem tartozó személy esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át.

(4) Támogatásra jogosult a gyermekét egyedül nevelő szülő, fogyatékossági támogatásban részesülő, tartós beteg gyermeket nevelő szülő, jövedelemmel nem rendelkező, közfoglalkoztatott személy.

(5) A tűzifa-támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

3. § Nem nyújtható szociális célú tűzifa-támogatás - függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől - olyan lakóingatlan vonatkozásában, mely

 • a) tűzifával egyáltalán nem fűthető vagy
 • b) üresen álló, ténylegesen lakatlan.
 • c) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést

végzett.

3. A támogatás odaítélésének menete

4. § (1) Az eljárás kérelemre indul.

(2) A támogatás megállapítása a Képviselő-testület hatáskörét a veszélyhelyzetben gyakorló polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2021. november 25. napjáig dönt.

(3) A polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról 2022. február 15. napjáig.

(4) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminiszter által az Önkormányzat számára megállapított 955.040 Ft támogatás.

4. Hatályba léptető rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2021. október 19-én lép hatályba, és 2022. március 31-én hatályát veszti.