Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2021. 10. 08

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Fülpösdaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Géberjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Hodász Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Jármi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Mérk Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírcsaholy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírkáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szamosszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szamoskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Ököritófülpös Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Őr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Papos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Vállaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulása alapján a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. A RENDELET CÉLJA

1. § [1] E rendelet célja a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás által fenntartott Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények (Intézmény) által nyújtott személyes gondoskodási formák, azok igénybevételének és a fizetendő térítési díjaknak a szabályozása.

II. A RENDELET HATÁLYA

2. § [2] E rendelet hatálya kiterjed a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás által fenntartott Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények ellátási területére, az intézmény alapító okiratában meghatározottak szerint.

III. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

3. § (1) A személyes gondoskodás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél szóban vagy írásban kell kérelmezni.

(2) Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő illetve törvényes képviselőjének indítványára történik.

(3) A kérelemhez csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM. rendeletben meghatározott nyomtatványokat, igazolásokat.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM. rendeletben meghatározott szükséges intézkedéseket megteszi.

(4a) Az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével kötendő megállapodás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglaltakon túl tartalmazza

 • a) a térítési díj fizetésére kötelezett adatait, ha nem az ellátott fizeti meg a térítési díjat,
 • b) az intézmény és az ellátott jogait és kötelezettségeit,
 • c) a jogorvoslat, panaszkezelés módját,
 • d) az intézményi jogviszony megszüntetésének eseteit és módját.

(5)[3] Ha a kérelmező vagy törvényes képviselője az ellátás igénybevételéről szóló döntést vitatja, az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsághoz fordulhat. A Bizottság soron következő ülésén határozattal dönt az ellátás iránti kérelemről.

(6) A személyes gondoskodást nyújtó intézmény tevékenységét a fenntartó által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban kell szabályozni.

(7) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszüntetésre kerül, amennyiben az ellátott

 • a) lakóhelyéül szolgáló, ellátási területhez tartozó település kilép az adott feladatellátásból, a kilépés napjával. Az igénybe vevőt a kilépés napját megelőzően legalább 15 nappal tájékoztatni kell az ellátás megszüntetésének időpontjáról.
 • b) a szolgáltatás ellátási területén kívül lakó-, vagy tartózkodási helyet létesít, az ellátott bejelentésében meghatározott nappal.

(8) Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles biztosítani annak a személynek az ellátását, akinek a késedelem egészségét, életét, testi épségét veszélyezteti.

(9) Az intézményvezető kivételesen – külön eljárás keretében – biztosíthatja az ellátást ha az ellátott szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely gyorsított eljárást igényel.

SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL

4. § (1)[4] Mátészalka Város szociálpolitikai kerekasztalt működtet, melynek tagjai:

- a Mátészalka Város Önkormányzata mindenkori Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságának Elnöke

- a “Mátészalkai Idősekért” Közalapítvány Kuratóriumának képviselője,

- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségének képviselője,

- egyházak képviselője,

- a nemzetiségi önkormányzatok képviselője,

- Négy Évszak Óvoda képviselője,

- Klébersberg Intézményfenntartó Központ képviselője,

- Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények képviselője,

- Vöröskereszt képviselője,

- Kistérségi Vezető Védőnő,

- Mátészalka Város Önkormányzat Jegyzője

(2) A szociálpolitikai kerekasztal feladata különösen a szolgáltatás-tervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése. A kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

II. FEJEZET SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

5. § [5] A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények az adott szolgáltatásoknál meghatározott ellátási területen az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosítja:

 • a) szociális alapszolgáltatások:

- étkeztetés,

- házi segítségnyújtás,

- családsegítést,

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

- közösségi ellátások,

- támogató szolgáltatás,

- fogyatékos személyek nappali ellátása.

b) szakosított ellátás:

- hajléktalan személyek átmeneti szállása.

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

Étkeztetés

6. § (1)[6] Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

 • a) koruk,
 • b) egészségi állapotuk,
 • c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 • d) szenvedélybetegségük vagy
 • e) hajléktalanságuk miatt.

Életkora miatt rászorulónak kell tekinteni

a) a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő, illetőleg az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személyt,

b) a járási hivatal, a települési önkormányzat és a munkaügyi szervektől folyósított ellátásban részesülő aktív korú nem foglalkoztatott személyt.

Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni:

aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy egészen – nem tud gondoskodni.

Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni:

fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni: a Szt. 65/C. § (5) bekezdésében meghatározott ellátásban részesülőket.

Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni:

aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.

Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni:

aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

(2) Az étkeztetés ellátási területe: Mátészalka város közigazgatási területe

(3) Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles az eljárást biztosítani természeti katasztrófa, hirtelen haláleset, illetve hirtelen bekövetkezett hosszan tartó betegség után. Ilyen esetben az étkeztetés „népkonyhai jelleggel” működik, a szolgáltatás nyújtása ingyenes.

Házi segítségnyújtás

7. § [7] A házi segítségnyújtás ellátási területe: Mátészalka, Jármi, Nyírmeggyes, Kocsord, Nyírcsaholy, Nagydobos és Szamoskér települések közigazgatási területe.

Családsegítés

8. § [8] (1) Az önkormányzat a családsegítés jogszabály meghatározott feladatait a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények keretén belül működő Család és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.

(2)[9] A Család és gyermekjóléti szolgálat ellátási területe: Mátészalka, Jármi, Nagydobos, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírcsaholy, Ópályi és Papos települések közigazgatási területe.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

9. § [10] A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási területe: Mátészalka, Kocsord, Szamoskér, Jármi, Ópályi, Nagydobos, Nyírcsaholy és Nyírmeggyes települések közigazgatási területe.

Közösségi ellátások

10. § [11]

10/A. § [12] A szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás ellátási területe: Mátészalka város közigazgatási területe.

Támogató Szolgáltatás

11. § A Támogató szolgáltatás ellátási területe: Mátészalka város közigazgatási területe.

Nappali ellátás

12. § Mátészalka Város önkormányzata a nappali ellátás keretében időskorúak nappali ellátását valamint a fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítja.

Időskorúak nappali ellátása

13. § [13] Az időskorúak nappali ellátását az önkormányzat a Szatmári Református Egyházmegyével kötött ellátási szerződés útján biztosítja.

Fogyatékos személyek nappali ellátása

14. § (1) A fogyatékos személyek nappali ellátása a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képe, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

(2) Lehetővé teszi a fogyatékos személy állapotával koherensen az önállóságát, döntési, választási lehetőségét. Megteremti a - fogyatékosságának megfelelő - szinten tartó, képességfejlesztő, munkajellegű foglalkoztatást, továbbá sport- és szabadidős tevékenység meglétét.

(3)[14] Az intézményi jogviszonyban álló személy a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztő foglalkoztatásban részesülhet.

(4)[15] A fogyatékos személyek nappali ellátását az önkormányzat a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények útján – 1 telephelyen – biztosítja.

(5)[16] A Fogyatékos személyek nappali intézményének az ellátási területe: Mátészalka, Nagyecsed, Fábiánháza Jármi, Kocsord, Mérk, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Tiborszállás, Kántorjánosi, Papos, Nagydobos, Ópályi és Győrtelek települések közigazgatási területe.

(6) A fogyatékos személyek nappali intézményének nyitva tartási rendje: heti 5 munkanap. Hétfő- csütörtök: 730- 1600-ig, Péntek: 730-1330-ig.

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK

Hajléktalan személyek átmeneti szállása

15. § (1)[17] A hajléktalan személyek átmeneti szállása az önellátásra képes hajléktalan személyeknek biztosít lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű esetvitelt, szociális munkát.

(2) A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásának ellátási területe: Mátészalka város közigazgatási területe.

Térítési díj

16. § (1) Az intézmény által nyújtott egyes ellátásokért térítési díjat kell fizetni, melyek mértékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza. A térítési díjat elsősorban az ellátást igénybe vevő jogosultnak, vagy törvényes képviselőjének kell megfizetnie. Tartási kötelezettség esetén a térítési díjat a tartásra köteles és képes személynek kell megfizetnie.

(2)[18] Az egyes szociális ellátások személyi térítési díját a 2. melléklet figyelembe vételével az intézmény vezetője állapítja meg.

(3)[19]

(4) Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri a térítési díj megállapításáról szóló értesítés átvételét követő 8 napon belül az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsághoz fordulhat.

(5)[20] A kérelmet, az azt megalapozó bizonyító iratokkal együtt a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Vezetőjéhez kell benyújtani, aki ezt írásos véleményével együtt 8 napon belül az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsághoz továbbítja. A Bizottság soron következő ülésén határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről.

(6) A méltányosság gyakorlása csak átmeneti időre (maximum 6 hónapra) szólhat.

(7) A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.

Záró rendelkezések

17. § A rendelet 2012. április 1-én lép hatályba.

Hatályát veszti:

(1) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 22/2008.(VII.1.) önkormányzati rendelet,

(2) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

szóló 22/2008. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló:

9/2009.(IV.30.),

7/2010.(III.29.),

24/2010.(XI.22.),

7/2011. (IV.1.) önkormányzati rendeletek.

1. melléklet [21]

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja

Sorszám


Számított térítési díj


Intézményi térítési díj

1.

Étkezés kiszállítás nélkül

1 090 Ft/fő/nap

600 Ft/fő/nap

Étkezés kiszállítással

1 190 Ft/fő/nap

700 Ft/fő/nap

2.

Házi segítségnyújtás

Mátészalka

1 120 Ft/óra

270 Ft/óra

Nyírmeggyes

410 Ft/óra

120 Ft/óra

Nyírcsaholy

130 Ft/óra

180 Ft/óra

Kocsord

425 Ft/óra

300 Ft/óra

3.1

Támogató szolgáltatás szociálisan rászorult igénybevevő esetén

Személyi segítés

1 115 Ft/óra

150Ft/óra

Szállítás

205 Ft/km

Városon belül:
65 Ft/km
Városon kívül:
30 Ft/km

3.2

Támogató szolgáltatás szociálisan nem rászorult igénybevevő esetén

Személyi segítés

1 115 Ft/óra

830 Ft/óra

Szállítás

205 Ft/km

150 Ft/km

4.1

Nappali ellátás csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetében

2 445 Ft /fő/nap

40 Ft/nap

4.2

Nappali ellátás napközbeni tartózkodást és étkezést igénybe vevők esetén

3 650 Ft/fő/nap

810Ft/nap

nappali ellátás

2 445 Ft/fő/nap

60 Ft/nap

étkezés napi összege
ebből: tízórai
ebéd
uzsonna


1 205 Ft/fő/nap

750 Ft/nap
140 Ft/adag
490 Ft/adag
120 Ft/adag

5.

Hajléktalan személyek átmeneti szállása:

1 295 Ft/fő/nap

350 Ft/fő/nap

6.1

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociálisan rászorult igénybevevő esetén:

40 Ft/nap/készülék

0 Ft

6.2

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociálisan nem rászorult igénybevevő esetén

120 Ft/nap/készülék

20 Ft/nap/készülék

2. melléklet [22]

I. RÉSZ A szociális étkeztetés személyi térítési díja a szolgáltatás igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:

A szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján

Fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj %-ban

0-30.900 Ft

20 %

30.901 Ft – 36.900 Ft


40 %

36.901 Ft – 48.900 Ft


60 %

48.901 Ft – 66.900 Ft


80 %

II. RÉSZ Hajléktalan személyek átmeneti szállása esetében, ha az ellátott havi jövedelme

a.) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, a fizetendő személyi térítési díj 250,-Ft/nap,

b.) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, a fizetendő személyi térítési díj 350,-Ft/nap.


[1] Az 1.§-t módosította az 5/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelet, hatályba lépett 2014. május 1. napján.
[2] A 2.§-t módosította az 5/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelet, hatályba lépett 2014. május 1. napján.
[3] A 3.§. (5) bekezdést módosította a 6/2015.(III.30.) rendelet. Hatályba lépett 2015. április 1. napján.
[4] A 4.§ (1) bekezdését módosította a 6/2015.(III.30.) rendelet, hatályba lépett 2015. április 1. napján.
[5] Az 5.§-t módosította a 7/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet, hatályba lépett 2017. április 16. napján.
[6] Az 6.§ (1) bekezdést módosította a 6/2015.(III.30.) rendelet, hatályba lépett 2015. április 1. napján.
[7] A 7.§-t módosította a 4/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet, hatályba lépett 2016. április 16. napján
[8] A 8.§-t módosította, illetve a (2) bekezdéssel kiegészítette a 4/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet, hatályba lépett 2016. április 16. napján.
[9] A 8.§ (2) bekezdését módosította a 6/2018. (V.08.) önkormányzati rendelet, hatályba lépett 2018. május 9. napján.
[10] A 9.§-t módosította a 7/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet, hatályba lépett 2017. április 16. napján.
[11] A 10.§-t hatályon kívül helyezte a 4/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet, hatályba lépett 2016. április 16. napján.
[12] A 10/A §-t beiktatta a 7/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet, hatályba lépett 2017. április 16. napján.
[13] A 13.§-t módosította a 8/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2019. május 01. napján.
[14] A 14.§(3) bekezdést módosította a 7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet, hatályba lépett 2017. április 16. napján.
[15] Módosította az 5/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelet, hatályba lépett 2014. május 1. napján.
[16] Módosította a 6/2018. (V.08.) önkormányzati rendelet, hatályba lépett 2018. május 9. napján.
[17] Módosította a 7/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet, hatályba lépett 2017. április 16. napján
[18] Módosította a 7/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet, hatályba lépett 2017.április 16. napján
[19] Hatályon kívül helyezte a 17/2012.(IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. október 1. napjától.
[20] Módosította a 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet, hatályba lépett 2015. április 1. napján
[21] Módosította a 6/2018.(V.08.) a 8/2019.(III.28.) a 6/2020.(III.31.) és a 10/2021.(III.31.) önkormányzati rendelet, hatályba lépett 2021. április 1. napján.
[22] Módosította a 7/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet, hatályba lépett: 2017. április 16. napján.