Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 10. 04- 2022. 01. 31

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a 92. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed Mohora község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, ott állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. § (1)-(3) bekezdésében, valamint a 7. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre.

2. § E rendelet által szabályozott helyi szociális ellátások megállapítására irányuló eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletrendelkezéseit kell alkalmazni.

3. § A képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester átruházott hatáskörben dönt:

 • a) a rendkívüli települési támogatásra
 • b) a települési támogatásra
 • c) a természetbeni települési támogatásra
 • d) a köztemetésre
 • e) az étkeztetésre

való jogosultságról.

II. FEJEZET Pénzbeli ellátások

1. Rendkívüli települési támogatásra vonatkozó általános szabályok

4. § A polgármester az Szt. 45. § (3) bekezdésben meghatározottak alapján rendkívüli települési támogatást nyújt, figyelemmel az Szt. 7. § - ában meghatározott kötelezettségére.

5. § A polgármester az Szt. 45. § (4) bekezdése alapján, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint rendkívüli települési támogatást nyújt. Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtott támogatások:

 • a) haláleseti rendkívüli települési támogatás
 • b) óvodáztatási rendkívüli települési támogatás
 • c) iskoláztatási rendkívüli települési támogatás
 • d) szülési rendkívüli települési támogatás
 • e) létfenntartási rendkívüli települési támogatás

6. § A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem az 1. melléklet szerinti kérelemnyomtatványon terjeszthető elő.

2. Haláleseti rendkívüli települési támogatás

7. § Halálesethez kapcsolódó többletkiadások miatt egyszeri rendkívüli települési támogatásra (a továbbiakban: haláleseti rendkívüli települési támogatás) jogosult az a személy, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.

8. § (1) A haláleseti rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az eltemettető terjesztheti elő arra való tekintettel, hogy a többletkiadások miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és anyagi segítségre szorul.

(2) A haláleseti rendkívüli települési támogatás iránti kérelem a haláleset bekövetkeztét követő 60 napon belül terjeszthető elő.

9. § A haláleseti rendkívüli települési támogatás egyszeri összege esetenként 40 000 forint.

3. Óvodáztatási rendkívüli települési támogatás

10. § Az óvodakezdéssel járó kiadások enyhítésére való tekintettel, valamint az óvodáztatás előkészítéséhez kapcsolódó többletkiadások miatt egyszeri rendkívüli települési támogatásra (a továbbiakban: óvodáztatási rendkívüli települési támogatás) jogosult

 • a) az óvodai nevelést megkezdő gyermek, az óvodai felvételt követően, továbbá ezt követően
 • b) az aktív óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermek minden óvodai nevelési évben.

11. § (1) Az óvodáztatási rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő terjesztheti elő arra való tekintettel, hogy a többletkiadások miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és anyagi segítségre szorul.

(2) Az óvodáztatási rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem

 • a) a 10. § a) pontja szerinti gyermek esetében az óvodai felvételről szóló döntés közlését követően
 • b) a 10. § b) pontja szerinti gyermek esetében minden naptári év szeptember 01. napjától október 31. napjáig

terjeszthető elő.

12. § Az óvodáztatási rendkívüli települési támogatás egyszeri összege gyermekenként 10 000 forint.

4. Iskoláztatási rendkívüli települési támogatás

13. § Az iskolakezdéssel járó költségek és az anyagi terhek csökkentése érdekében, valamint az iskoláztatás előkészítéséhez kapcsolódó többletkiadások miatt egyszeri rendkívüli települési támogatásra (a továbbiakban: iskoláztatási rendkívüli települési támogatás) jogosult minden tanítási évben:

 • a) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek
 • b) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek.

14. § (1) Az iskoláztatási rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező terjesztheti elő arra való tekintettel, hogy a többletkiadások miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és anyagi segítségre szorul.

(2) Az iskoláztatási rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem minden naptári év szeptember 01. napjától október 31. napjáig terjeszthető elő.

15. § Az iskoláztatási rendkívüli települési támogatás egyszeri összege gyermekenként 20 000 forint.

5. Szülési rendkívüli települési támogatás

16. § A gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó többletkiadások miatt egyszeri rendkívüli települési támogatásra (a továbbiakban: szülési rendkívüli települési támogatás) jogosult a gyermekét szülő nő a gyermek születését követően.

17. § (1) A szülési rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a gyermekét szülő nő terjesztheti elő arra való tekintettel, hogy a többletkiadások miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és anyagi segítségre szorul.

(2) A szülési rendkívüli települési támogatás iránti kérelem a gyermek születését követő 60 napon belül terjeszthető elő.

18. § A szülési rendkívüli települési támogatás egyszeri összege gyermekenként 40 000 forint.

6. Létfenntartási rendkívüli települési támogatás

19. § Az Szt. 45. § (3)-(4) bekezdése alapján létfenntartási rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, továbbá aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.

20. § A kérelmezőnek a kérelmében nyilatkoznia kell, hogy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint létfenntartási gonddal küzd.

21. § A létfenntartási rendkívüli települési támogatás legkisebb összege 1 000 forint, legmagasabb összege 40 000 forint.

7. Települési támogatásra vonatkozó általános szabályok

22. § A polgármester az Szt. 45. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtott támogatások:

 • a) betegségkezelési települési támogatás
 • b) lakhatási adósságkezelési települési támogatás
 • c) felsőoktatási települési támogatás

23. § A települési támogatás megállapítása iránti kérelem az 1. melléklet szerinti kérelemnyomtatványon terjeszthető elő.

8. Betegségkezelési települési támogatás

24. § (1) Betegségkezelési települési támogatásra (a továbbiakban: betegségkezelési települési támogatás) jogosult az a személy, akinek betegséghez kapcsolódó többletkiadása keletkezik.

(2) Betegséghez kapcsolódó kiadások különösen:

 • a) gyógyszer kiadás
 • b) gyógyászati segédeszköz kiadás
 • c) kórházi ápolással és kezeléssel kapcsolatos kiadás

25. § Betegségkezelési települési támogatásra az a személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetén a 300%-át.

26. § A betegségkezelési települési támogatás legkisebb összege 1 000 forint, legmagasabb összege 40 000 forint.

27. § A betegségkezelési települési támogatást a jogosult családjában egy naptári évben legfeljebb hat alkalommal lehet megállapítani.

9. Lakhatási adósságkezelési települési támogatás

28. § (1) Lakhatási adósságkezelési települési támogatásra (a továbbiakban: lakhatási adósságkezelési települési támogatás) jogosult az a személy, aki a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot halmozott fel.

(2) Lakhatási adósságkezelési települési támogatásba a következő adósságtípusok kerülnek bevonásra:

 • a) gázdíjtartozás
 • b) áramdíjtartozás
 • c) vízdíjtartozás
 • d) szemétszállítási díjtartozás.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában hátralék, ha:

 • a) a (2) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél legalább egy havi tartozás áll fenn, vagy
 • b) a közüzemi szolgáltatást a közüzemi díjtartozás miatt kikapcsolták.

29. § Lakhatási adósságkezelési települési támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, egyedülélő esetén a 300%-át.

30. § (1) A lakhatási adósságkezelési települési támogatás megállapítása esetén a támogatás felhasználását követően a támogatásban részesülő személyt elszámolási kötelezettség terheli. A támogatásban részesülő személy az elszámolási kötelezettségét - számla benyújtásával - a támogatás felhasználását követő 15 napon belül köteles teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elszámolási kötelezettség elmaradása esetén, annak teljesítéséig újabb lakhatási adósságkezelési települési támogatás nem állapítható meg.

31. § A lakhatási adósságkezelési települési támogatás legkisebb összege 1 000 forint, legmagasabb összege 40 000 forint.

32. § A lakhatási adósságkezelési települési támogatást a jogosult háztartásában egy naptári évben legfeljebb hat alkalommal lehet megállapítani.

10. [1]

33. § Az esélyteremtés, továbbá a felsőoktatásban való részvétel támogatása érdekében felsőoktatási települési támogatásra (a továbbiakban: felsőoktatási települési támogatás) jogosult az a 25 évesnél fiatalabb gyermek, aki felsőoktatási intézményben nappali munkarend szerinti, felsőoktatási aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, feltéve, ha a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban nem részesül és tanulmányainak folytatásához kapcsolódó jelentős többletkiadása keletkezik.

34. § Felsőoktatási települési támogatásra jogosult az a nagykorú gyermek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600%-át.

35. § (1) A felsőoktatási települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a nagykorú kérelmező terjesztheti elő.

(2) A felsőoktatási települési támogatás megállapítása iránti kérelem

 • a) a felsőoktatási tanév első (őszi) félévére való tekintettel minden naptári év szeptember 01. napjától október 31. napjáig
 • b) a felsőoktatási tanév második (tavaszi) félévére való tekintettel minden naptári év február 1. napjától március 31. napjáig

terjeszthető elő.

36. § A felsőoktatási települési támogatásra való jogosultságot

 • a) a felsőoktatási tanév első (őszi) félévére való tekintettel szeptember 1. napjától január 31. napjáig
 • b) a felsőoktatási tanév második (tavaszi) félévére való tekintettel február 1. napjától június 30. napjáig

5 hónapra, azaz egy tanulmányi félévre kell megállapítani.

37. § (1) A felsőoktatási települési támogatás egy hónapra járó összege 20 000 forint.

(2) A megállapított felsőoktatási települési támogatás öt havi összege egy összegben kerül kifizetésre.

III. FEJEZET Természetbeni ellátások

11. Természetbeni települési támogatásra vonatkozó általános szabályok

38. § A polgármester természetbeni települési támogatást nyújt az Szt. szerinti szociális alapszolgáltatások köréből:

 • a) a házi segítségnyújtás, továbbá
 • b) az étkeztetés

(a továbbiakban: szociális alapszolgáltatás) igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj megfizetéséhez, a szociális alapszolgáltatásra jogosult és a szociális alapszolgáltatást igénybe vevő személy részére.

39. § (1) A természetbeni települési támogatást a kérelem benyújtásának hónapjától egy év időtartamra kell megállapítani.

(2) A természetbeni települési támogatásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző egy hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő hónaptól kell megállapítani.

40. § A természetbeni települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a szociális alapszolgáltatást igénybe vevő személy a szociális alapszolgáltatás igénybevételét követően a 2. melléklet szerinti kérelemnyomtatványon terjesztheti elő.

12. Házi segítségnyújtási természetbeni települési támogatás

41. § A házi segítségnyújtás igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj összegének megfizetéséhez kapcsolódó természetbeni települési támogatásra (a továbbiakban: házi segítségnyújtási természetbeni települési támogatás) jogosult a házi segítségnyújtást igénybe vevő személy, akinek a havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600%-át.

42. § A házi segítségnyújtási természetbeni települési támogatás havi mértéke a házi segítségnyújtás ellenértékeként megállapított személyi térítési díj:

 • a) 100%-a, amennyiben a házi segítségnyújtást igénybe vevő személy havi jövedelme 0 – 57 000 forint
 • b) 80%-a, amennyiben a házi segítségnyújtást igénybe vevő személy havi jövedelme 57 001 – 85 500 forint
 • c) 60%-a, amennyiben a házi segítségnyújtást igénybe vevő személy havi jövedelme 85 501 – 114 000 forint
 • d) 40%-a, amennyiben a házi segítségnyújtást igénybe vevő személy havi jövedelme 114 001 – 142 500 forint
 • e) 20%-a, amennyiben a házi segítségnyújtást igénybe vevő személy havi jövedelme 142 501 – 171 000 forint

között van.

43. § (1) A 42. § alapján megállapított házi segítségnyújtási természetbeni települési támogatás mértékének folyósítása a Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12.) által a házi segítségnyújtást igénybe vevő személy nevére kiállított számla alapján havi rendszerességgel – a házi segítségnyújtást igénybe vevő személy részére – történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti házi segítségnyújtási természetbeni települési támogatás folyósításának feltétele, hogy a házi segítségnyújtást igénybe vevő személy nevére kiállított számla – a jogosultságának megfelelő havi kifizetési vagy hozzájárulási igénylés céljából – annak kiállítását követően, havi rendszerességgel az önkormányzathoz benyújtásra kerüljön.

13. Étkeztetési természetbeni települési támogatás

44. § Az étkeztetés igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj összegének megfizetéséhez kapcsolódó természetbeni települési támogatásra (a továbbiakban: étkeztetési természetbeni települési támogatás) jogosult az étkeztetést igénybe vevő személy, akinek a havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600%-át.

45. § Az étkeztetési természetbeni települési támogatás havi mértéke az étkeztetés ellenértékeként megállapított személyi térítési díj:

 • a) 100%-a, amennyiben az étkeztetést igénybe vevő személy havi jövedelme 0 – 57 000 forint
 • b) 80%-a, amennyiben az étkeztetést igénybe vevő személy havi jövedelme 57 001 – 85 500 forint
 • c) 60%-a, amennyiben az étkeztetést igénybe vevő személy havi jövedelme 85 501 – 114 000 forint
 • d) 40%-a, amennyiben az étkeztetést igénybe vevő személy havi jövedelme 114 001 – 142 500 forint
 • e) 20%-a, amennyiben az étkeztetést igénybe vevő személy havi jövedelme 142 501 – 171 000 forint

között van.

46. § A megállapított étkeztetési természetbeni települési támogatás összegének kifizetése az önkormányzat, mint szolgáltató által - az étkeztetés ellenértékeként megállapított személyi térítési díjat tartalmazó, az étkeztetést igénybe vevő nevére - kiállított számlán kerül jóváírásra.

14. Köztemetés

47. § (1) A polgármester az Szt. 48. § (4) bekezdése alapján az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesíti.

(2) E rendelet alkalmazásában különös méltánylást érdemlő helyzet, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-át, egyedülálló esetén a 300%-át.

IV. FEJEZET A megállapított pénzbeli ellátások folyósítása

48. § (1) A jelen rendelet alapján megállapított pénzbeli ellátások folyósítása a kérelmező nyilatkozata alapján számlára utalással vagy postai készpénz-kifizetési utalvány alapján készpénzben történik.

(2) A kérelmezőnek a kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy a megállapított pénzbeli ellátás folyósítását milyen számlaszámra vagy lakcímre kéri.

49. § (1) E rendelet alapján megállapított pénzbeli ellátást az ellátásra való jogosultságot megállapító határozat véglegessé válásától számított 5 napon belül kell folyósítani.

(2) Azonnali intézkedést igénylő esetben a megállapított pénzbeli ellátás kifizetése az önkormányzat házipénztárából készpénz útján is teljesíthető.

V. FEJEZET Szociális alapszolgáltatások

15. Családsegítés

50. § Az önkormányzat az Szt. 86. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettségének biztosítása érdekében, az Szt. 64. §-a szerinti családsegítést, mint szociális alapszolgáltatást a Berceli „Belső-Cserhát” Család- és Gyermekjóléti Társulásban történő részvétellel, a társulás által fenntartott Berceli „Belső-Cserhát” Család- és Gyermekjóléti Központon keresztül biztosítja.

16. Étkeztetés

51. § Az önkormányzat az Szt. 86. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelességének biztosítása érdekében, az Szt. 62. § (1) bekezdése alapján a napi egyszeri meleg étkeztetést, mint szociális alapszolgáltatást, (a továbbiakban: ékeztetés) mint szolgáltató szociális konyhán keresztül azoknak a szociálisan rászorultaknak biztosítja, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

52. § Szociálisan rászorult különösen:

 • a) aki a 65. életévét betöltötte
 • b) aki egészségi állapota miatt mozgásában korlátozott
 • c) aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI törvény alapján fogyatékos személynek minősül
 • d) aki pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved
 • e) aki hajléktalan és éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.

53. § Az étkeztetés igénybevétele az étkeztetést igénylő, illetve a törvényes képviselő a 3. melléklet szerinti kérelemnyomtatványon terjesztheti elő.

54. § Az önkormányzat az EBM-TRADE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságtól (1089 Budapest, Visi Imre út 7. 1. emelet 2. ajtó) vásárolt szolgáltatással biztosítja az étkeztetést.

55. § Az étkeztetés igénybevételének megkezdése előtt az önkormányzat az étkeztetést igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt.

56. § Az étkeztetés intézményi térítési díját a 4. melléklet állapítja meg. Az Szt. 115. § (2) bekezdése alapján a kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét a polgármester konkrét összegben állapítja meg, és arról az étkeztetést igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

57. § Az önkormányzat az étkeztetés biztosítása érdekében a napi egyszeri meleg ételt az igénybevétel helyére térítésmentesen szállítja.

17. Házi segítségnyújtás

58. § Az önkormányzat az Szt. 86. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kötelezettségének biztosítása érdekében, az Szt. 63. §-a szerinti házi segítségnyújtást, mint szociális alapszolgáltatást a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásában történő részvétellel, a társulás által fenntartott Balassagyarmati Kistérség Szociális Szolgáltató Központon keresztül biztosítja.

VI. FEJEZET Záró rendelkezések

18. Hatályba léptető rendelkezések

59. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. október 4-én lép hatályba.

(2) A 10. alcím 2022. február 1-jén lép hatályba.

19. Átmeneti rendelkezések

60. § (1) E rendeletet a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A 2021. október 04-ét megelőzően indult és folyamatban lévő eljárásokban, továbbá a megállapított helyi szociális ellátások tekintetében a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2021. október 03-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelettel megállapított természetbeni települési támogatás folyósítására e rendelet 43. §-a és 46. §-a az irányadó.

61. § A települési támogatásra való hat jogosultsági alkalom kimerítése tekintetében figyelembe kell venni a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2021. október 03. napján hatályos rendelkezései alapján megállapított települési támogatást.

20. Hatályon kívül helyező rendelkezések

62. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet.


[1] A 10. alcím a(z) 59. § (2) bekezdés alapján 2022. február 1-jén lép hatályba.