Tarcal község képviselő testületének 5/2018 (III.23..) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Hatályos: 2018. 03. 24

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 143.§ (4) bekezdés f./ pontjában  biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a.) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§


/1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati képviselőkre.


/2/ A rendelet hatálya nem terjed ki az alpolgármesterre.

2.§


/1/ A Képviselőtestület tagját testületi munkájáért tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke 50.000,- Ft/hó, (azaz Ötvenezer forint/hó).


/2/ A Képviselőtestület bizottságának tagját bizottsági munkájáért tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke 20.000Ft/hó(azaz húszezer forint/hó).


/3/ A Képviselőtestület bizottságának tagját, elnökét a bizottságban kifejtett tevékenységéért, az /2/ bekezdésben meghatározott díjazáson túl további tiszteletdíj nem illeti meg.


3.§


/1/ A Képviselőtestület tagja tiszteletdíjával szabadon rendelkezik, tiszteletdíjáról az önkormányzati képviselőtestülethez címzett írásos nyilatkozattal bármikor lemondhat.


/2/ A Képviselőtestület évente, a költségvetési rendelet megalkotásakor a tiszteletdíj mértékét felülvizsgálja.


/3/ A tiszteletdíjat a tárgyhót követő hó 5. napjáig, a képviselő által megadott bankszámlára kell utalni.


4.§


/1/ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


/2/  Hatályát veszti az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok  tiszteletdíjáról szóló 7/2016.  (V.27.) önkormányzati rendelet. 

Butta László  sk.                                                    Dr.Kovács Zoltán sk.

polgármester                                                             jegyző