Tarcal község képviselő testületének 11/2018 (VI.27.) önkormányzati rendelete

Tarcal Község Önkormányzatának 11/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelete Tarcal Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 5/2005. (IV.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 28

Tarcal Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek véleményének kikérésével a partnerségi egyeztetést követően a következőket rendeli el: 

1.§


(1) Tarcal község egységes szerkezetű Belterületi Szabályozási terve módosul a jelen rendelet 1-2. számú rajzi mellékletei szerint:


            Rajzszámok:         T-3/K-7/M1.


(2) A szabályozási terv jelmagyarázatának helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 


2.§


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


                                Butta László sk.                                                      Dr.Kovács Zoltán sk.

                                polgármester                                                                     jegyző