Tarcal község képviselő testületének 9/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról szóló 3/2016 (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 01

Tarcal Község Önkormányzata a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1992. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) 92.§ (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§ /1/ bekezdés 8., 8a.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

A rendelet egységes szerkezetben a 3/2016.(IV.04.) önkormányzati rendelettel.