Tarcal község képviselő testületének 15/2017 (VIII.24.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról szóló 3/2016. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 25

Tarcal község Önkormányzata a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1992. évi III.törvény 92.§ (1) bekezdés a.) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§


A rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.


„4.§ (1) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át el nem érő havi jövedelemmel rendelkező ellátott a 3.§ (1) bekezdés a./, c./, és e./ pontja szerinti ellátások igénybevétele esetén az alábbi települési támogatásként biztosított normatív kezdeményezésre jogosult:

           

 a./ étkezés (ebéd)                                                         190,5 Ft/adag

            b./ Idősek Klubja napközbeni tartózkodás                 1.790,- Ft/nap

            c./ házi segítségnyújtás (szociális segítés, vagy

     személyi gondozás)                                                 500,- Ft/óra.”


2.§


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2017. június 1. után igénybe vett szolgáltatásokra kell alkalmazni.


                        Dr. Kovács Zoltán sk.                                   Butta László sk.

                                    jegyző                                                polgármester