Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X.22.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatásról

Hatályos: 2021. 10. 28

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatásról

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek. Háztartásonként legfeljebb 5 m³ természetben nyújtott tűzifa támogatás állapítható meg. A juttatást a képviselő testület a támogatás erejéig nyújtja.

(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.

2. § (1) Térítésmentesen szociális célú tűzifa adható az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén annak a kérelmezőnek, aki:

 • a) a szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmet határidőben benyújtja az önkormányzathoz.
 • b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át, egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 475 %-át, és
 • c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

(2) A kérelem elbírálása során előnyt élveznek az

 • a) aktív korúak ellátására,
 • b) időskorúak járadékára,
 • c) vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
 • d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
 • e) kiskorú gyermeket nevelők,
 • f) egyedül élő időskorúak.

3. § (1) Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmeket e rendelet 1. mellékletében szereplő kérelem nyomtatványon lehet benyújtani 2021. november 15. napjáig.

(2) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(3) A rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó igény esetén az elbírálás során figyelembe kell venni a kérelmek beérkezési sorrendjét.

(4) A forrás kimerülését követően beérkezett kérelmeket el kell utasítani.

(5) Ják Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a Szociális, Foglalkoztatási- és Idősügyi Bizottság véleményének figyelembevételével a jogosultságról egyedi határozattal dönt.

4. § Ez a rendelet 2021. október 28-án lép hatályba, és 2022. március 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ
(a kérelem benyújtásához az egy háztartásban élők jövedelemigazolása szükséges)

1. Név: ..........................................................................................................................

2. Születési név:............................................................................................................

3. Születési hely és idő: ....................................................... TAJ szám:......................

4. Anyja neve:...............................................................................................................

5. Az igénylő lakóhelyének címe: ...............................................................................

6. Telefonszám: ............................................................................................................

7. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ................

8. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe..............................................

9. A tűzifa támogatásra való jogosultság alapja: *

 • a) aktív korúak ellátásában részesülő
 • b) időskorúak járadékában részesülő (nyugdíjas)
 • c) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesülő (pénzbeli vagy természetbeni)
 • d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
 • e) kiskorú gyermeket nevelő család
 • f) egyedül élő időskorú.

10. Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: rendelkezem nem rendelkezem *

Kérelmező és családtagjai havi nettó jövedelmei:


A jövedelem típusa

A kérelmező jövedelme

Házastárs (élettárs)
jövedelme

Közeli hozzátartozók jövedelme

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó nettó jövedelem és táppénz,
Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás

Vállalkozásból származó nettó jövedelem

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

Önkormányzat és állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési járadék, rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás stb.)

Egyéb nettó jövedelem (alkalmi munka, kapott tartás, ösztöndíj stb.)

Ingatlan, ingó vagyon értékesítéséből, bérbeadásából származó nettó jövedelem

Összes nettó jövedelem

Az ügyintéző tölti ki:

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a fentiek alapján ………………………….. Ft.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához és ellenőrzéséhez.

Ják, 2021……………………….

………………………………………..

kérelmező aláírása

2. melléklet

Átvételi elismervény

Alulírott …………………………………………......………. (név) 9798 Ják,………………....………………………..….. szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 9/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként …………….. m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Ják, 2021. …………………. hó ……. napján

………………………………………………..