Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 16 - 2021. 10. 16

Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.16.

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) és a 35. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbiakat rendelem el:

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019 (XII.13..) önkormányzati rendelete 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„38. § (1) A képviselő-testület tagjai közül egy társadalmi megbízatású alpolgármester választ.

(2) Amennyiben a megválasztásnál nincs meg a szükséges többség, a következő ülésen ismételten szavazást kell tartani.

(3) Az alpolgármester köteles feladatait a polgármester irányításával, utólagos beszámolási kötelezettséggel ellátni.

(4) A Képviselő-testület által elfogadott polgármesteri szabadságot engedélyezi és nyilvántartja.

(5) A képviselő-testület egy nem képviselő-testületi tag főállású alpolgármestert választ a pályázatok szakmai koordinálása, a közfoglalkoztatási pályázatok koordinálása, a polgármester munkájának támogatása, informatikai feladatok ellátása érdekében.”

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. október 16-án lép hatályba.

(2) Az 1. § 2021. október 16-án 13 óra 53 perckor lép hatályba.