Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól

Hatályos: 2022. 01. 01

Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól

2022.01.01.

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, 142/B. §-ában, a 142/C. §-ában, a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közösségi együttélés alapvető szabályairól következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely Borsodbóta Község közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.

(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti és e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít,

b) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13) pontja szerinti terület,

c) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 2. § 23a. pontja szerinti italok.

d) zöldterület: állandóan növényzettel fedett közterület (közpark, közkert), amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja.

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), és a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét és elérhetőségét, a szabályszegő nevét, címét vagy székhelyét, a cselekmény helyének, időpontjának és körülményének leírását, a bizonyítási eszközök megjelölését, a bizonyítékok csatolását.

4. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás

a) valamely cselekményben megnyilvánuló, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől számított 30 napon belül;

b) mulasztásban megnyilvánuló, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 60 napon belül;

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 60 napon belül indítható meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő leteltét követően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt eljárás nem indítható. Abban az esetben, ha az eljárást követően a jogellenes állapotot az elkövető a jogkövetkezmények alkalmazását követően sem szünteti meg, úgy a jogkövetkezmények ( közigazgatási bírság) ismételten alkalmazhatóak.

5. § Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni.

6. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti közigazgatási eljárás lefolytatására – közigazgatási bírság kiszabására – a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult.

(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése olyan halasztást nem tűrő elhárítási vagy helyreállítási tevékenyég, vagy cselekmény kapcsán, amely a katasztrófaelleni védelmet, a veszélyhelyzet megelőzését, életveszély elhárítását, üzemzavar közérdekből szükséges elhárítását, azonnal fenyegető kár elhárítását szolgálja.

7. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője 5 ezer forinttól 150 ezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 2 millió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) A kiszabott közigazgatási bírságot az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül – a határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással – Borsodbóta Község Önkormányzata e célra létrehozott pénzforgalmi számlájára kell megfizetni.

(3) Ha a kötelezett a közigazgatási bírságot az (3) bekezdés szerinti határidőben nem fizeti meg, a végrehajtást az Ákr. XI. fejezetében előírt eljárási rendelkezések alapján a jegyző foganatosítja.

8. § (1) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó felhívására igazolja.

(2) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható.

9. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az az utcai árus, aki az utcai árusítás céljára bérelt helyet, valamint annak közvetlen környezetét a használat időtartama alatt nem tartja folyamatosan tisztán, az árusítás során keletkezett hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, elszállíttatásáról és megfelelő elhelyezéséről saját költségén nem gondoskodik.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, a rendezvény szervezője, aki vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején saját költségén nem gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely, illetve szeméttároló edényzet biztosításáról és üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület megtisztításáról, szükség esetén fertőtlenítéséről.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki hulladékgyűjtő edényekből, a lomtalanítás idején a közterületre kihelyezett szükségtelenné vált háztartási, szilárd hulladékból guberál.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki élelmiszer- és vendéglátó üzemekbe, üzletekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre, egészségügyi intézményekbe, óvodába, iskolába ebet – az üzemeltető által meghatározott feltételek mellett, a vakvezető kutya kivételével – bevisz.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a) a szennyvizet, akár saját területen kilocsol, vagy csapadékvíz elvezető árokba, patakba enged,

b) az ivóvizet szolgáltató kutak közvetlen környezetében – a közegészségügyi és építésügyi szabályokban meghatározott távolság figyelmen kívül hagyásával – olyan szennyező-forrást létesít, amely a kút vizét vagy a talajon keresztül a talajvizet szennyezheti,

c) az ivóvizet szolgáltató kutat nem háztartási ivóvíz ellátás céljára használ, más célú felhasználáshoz nem rendelkezik a vízszolgáltató előzetes engedélyével,

d) a közkutakból állatot itat, termőföldet locsol, gépjárművet mos, medencét tölt, kannákban, hordókban szállítja el a vizet.

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az állattartó, aki:

a) közterületen bejelentés, vagy engedély nélkül állatot tart vagy legeltet, azt az ingatlanáról felügyelet nélkül kiengedi,

b) közterületen veszélyes ebet póráz és szájkosár nélkül – vakvezető, továbbá mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – sétáltat,

c) a település külterületén, zártkertben az eb tartási helyéről közterületre való kijutását, vagy magánterületre való átjutását nem akadályozza meg, vagy az ebet kóborolni hagyja,

d) aki nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség rendszeres takarításáról és fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok és rágcsáló rendszeres irtásáról,

e) aki zárt rendszerű állattartás esetén nem gondoskodik a trágyalé zárt szivárgásmentes gyűjtéséről,

f) játszótérre állatot – vak vezető, továbbá mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – bevisz,

g) az általa tovább tartani nem kívánt állatát elhagyja, annak további elhelyezéséről nem gondoskodik.

11. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg aki:

a) roncs, a műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas járművet érvényes hatósági jelzés nélkül tárol közterületen,

b) roncs, a műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas érvényes hatósági jelzéssel rendelkező járművet 15 napnál hosszabb ideig tárol közterületen,

c) kettőnél több roncsjárművet és járműkarosszériát tárol magántulajdonú ingatlanon,

d) közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, vagy közúti forgalomban résztvevő 3500 kg össztömeget meghaladó gépjárművet (gépjárműszerelvény), valamint üzemképtelen gépjárművet, pótkocsit, lakókocsit és utánfutót közterületen tárol,

e) a település parkosított, területein gépjárművel megáll, parkol.

12. § Közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el, aki a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó

a) közterületen lévő fás szárú növényt jogellenesen kivág, megcsonkít,

b) fa telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti,

c) közterületen lévő fás szárú növénnyel kapcsolatban egyéb olyan tevékenységet végez, amelynek következtében annak élettartama vagy értéke csökken.

13. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) közterületen engedély nélkül üzemeltet hangosító berendezést, szolgáltat műsort, élőzenét,

b) lakó- és üdülőingatlanokban este hétközben 21.00 órától reggel 07.00 óráig, pihenő- és ünnepnapon 21.00 órától 09.00 óráig terjedő időszakban – azonnali hiba, valamint kárelhárításra irányuló tevékenység kivételével – zajhatással járó építkezési, felújítási, karbantartási, továbbá kertekben kertépítési és fenntartási munkákat, vagy tevékenységet végez,

c) este 20.00 órától reggel 08.00 óráig a szabadban, vagy nyitott ajtajú, ablakú helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenével, hangszerrel vagy egyéb módon megzavarja,

d) gépjármű motorját indokolatlanul járatja, túráztatja, gumikat csikorgatja ezzel a településen élőkben riadalmat kelt,

e) kertben, udvaron, ablakban hangosító berendezést, hangszórót helyez el és mások nyugalmát megzavaróan, azon a normál hangerőn túl zenét hallgat.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti magatartás nem minősül közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak, ha arra az önkormányzat által szervezett vagy engedélyezett családi esemény, rendezvény területén és idején kerül sor.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegés esetén felmerülő vita kapcsán, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. ((XII.03.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértéket a mérvadóak. A határérték vizsgálat költsége minden esetben a zajkibocsátót terheli.

14. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan használója, kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki a házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.

15. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a kereskedelmi és vendéglátási tevékenység körében, aki:

a) közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon alkalmi és mozgóárusítást, jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet végez,

b) az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével kapcsolatos előírásokat és kötelezettségeket megszegi,

c) vendéglátó-helyiséghez tartozó teraszt, előkertet közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon létesít, működtet,

d) közterületen nem árusítható terméket értékesít, közterületen állatot forgalmaz,

e) közterületen zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést elhelyez és működtet, vagy közterületen olyan helyhez kötött hangosító berendezést üzemeltet, amely nincs összefüggésben jogszerűen folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel – az engedélyezett közterületi rendezvény keretében történő zeneszolgáltatás kivételével – és amely indokolatlanul zavarja mások nyugalmát.

16. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a) a köztemetőkben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő zajt kelt, vagy nem a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,

b) temetőben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,

c) sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolja, azt nem a szeméttárolóban helyezi el,

d) temető területére kutyát visz be,

e) sorok közötti átjárást növényzet telepítésével akadályozza,

f) a sírok gondozásánál a szomszédos sírhelyeket beszennyezi,

g) a temetőben tűzveszélyes tevékenységet úgy végez, hogy a tűzvédelmi előírásokat nem tartja be,

h) a temető területén a sírhelyekről lekerülő hulladékon kívül egyéb hulladékot a temető területére visz, vagy a sírokról lekerülő hulladékot nem a kijelölt helyen helyez el,

i) a temető területén reklám, hirdetési és árusítási tevékenységet végez.

17. § (1) Tilos közterületen szeszesitalt fogyasztani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közterületi szeszes ital fogyasztási tilalom nem vonatkozik a közterület használati engedéllyel rendelkező rendezvények helyszínére.

18. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.