Tarcal község képviselő testületének 1/2019 (I.31.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2019. 02. 01 - 2019. 05. 02


Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések


1.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra, valamint a magatartások elkövetőivel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályaira.


(2) A rendeletet Tarcal Község közigazgatási területén 14. életévét betöltött természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni.


(3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenységet, mulasztást vagy jogellenes állapot fenntartását  más jogszabály már szankcionálja.


(4) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt kell alkalmazni.


2.§ (1) A közigazgatási bírság megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjére (a továbbiakban: Jegyző) ruházza át.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban vagy írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.


(3) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartásnak, a magatartás megvalósulása helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez.


(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás megvalósítója a jogsértés jellegétől függően 100.000.-Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal (továbbiakban: pénzbírság) sújtható.  


(5) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik.


Értelmező rendelkezések


3.§ E rendelet alkalmazásában:


1. ingatlanhasználó: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában – vagy ha birtokosa a tulajdonos személyétől eltér – birtokában az ingatlan van,


2. közterületi tárolás: 4.§ (1) bekezdés a./, b./ pontja szerinti eszközöknek 10 napot meghaladóan közterületen történő elhelyezése.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
4.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki


a./ 22.00 és 6.00 óra között tehergépjárművet, pótkocsit, félpótkocsit, vontatót, nyerges vontatót, lassú járművet és mezőgazdasági vontatót, illetve ezek munkaeszközét közterületen tárolja,


b./ üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül tárol,


c./ ingatlanhasználóként az ingatlan területét nem műveli, nem tartja rendben, ott gyom, gaz keletekzik, s annak kaszálását, írtását nem végzi el. 


            d./ bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart,


             e./ a növények telepítési távolságának rendjére vonatkozó (2) bekezdés szerinti szabályokat

                  megszegi.     


        (2) Belterületi ingatlanon, a szomszédos ingatlan telekhatárához viszonyított legkisebb telepítési  

             (ültetési) távolságok:        


       a./ 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében: 1,0      méter

       b./ 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 1,00 méter

       c./ 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 3,00 méter,

       d./ 3-6 méterre növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 5,00 méter,

       e./ 6 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 6,00 méter.


      (3) Az (1) bekezdés a./-d./ pont szerinti magatartás megvalósítója 100.000,- Ft-ig, míg az (1) bekezdés e./ pontja szerinti

           magatartást megvalósító 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.


Záró rendelkezések5.§ (1) A rendeletben foglalt szabályokat a hatálybalépést követően megvalósított, vagy a hatályba lépést követően a hatóság tudomására jutott, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni.


     (2) A rendelet az 5.§ (3) bekezdés kivételével 2019. február 1-én lép hatályba.


     (3) A rendelet 1.§ (5) bekezdése 2020. január 1-én lép hatályba.


(4) A rendelet 1.§ (5) bekezdése hatályba lépéséig a mulasztás jogkövetkezményei tekintetében a közigazgatási szabályszegések átmeneti szabályairól szóló, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.


    (5) A rendelet 5.§ (4) bekezdése 2019. december 31-én hatályát veszti.Dr. Kovács Zoltán sk.                                                             Butta László  sk.

         jegyző                                                                            polgármester