Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 14/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2021. 12. 31

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 14/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében rögzített feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 14/2014 (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„a) hivatali helyiség: a Szedresi Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme (közösségi ház 7056 Szedres, Arany János utca 1/A.);”

(2) A hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 14/2014 (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„c) rendkívüli körülmény: ha a házasulók egyike ágyhoz kötött egészségi állapota, kora, vagy mozgáskorlátozottsága miatt különös erőfeszítést igényel a házasságkötésre kijelölt hivatalos helyiségben való megjelenés, vagy közeli halállal fenyegető egészségi állapotban van.”

2. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 14/2014 (XII.15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésért a házasulók az (1a)-(1c) bekezdésekben meghatározott mértékű díjat legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 15. napig kötelesek megfizetni az Önkormányzat 71800037-11105044 számú bankszámlájára, kivéve, ha az anyakönyvi eseményre a 2. § c) pontban meghatározott rendkívüli körülmény miatt kerül sor. A díj befizetéséről szóló igazolást a házasulók hivatali időben kötelesek bemutatni az anyakönyvvezetőnél.”

(2) A hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 14/2014 (XII.15.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Hivatali munkaidőn kívül, de a hivatali helyiségben tartandó házasságkötésért fizetendő szolgáltatási díj bruttó 25.000.- Ft.

(1b) Hivatali munkaidőben, hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért fizetendő szolgáltatási díj bruttó 25.000.- Ft.

(1c) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésért fizetendő szolgáltatási díj bruttó 35.000.- Ft.”

(3) A hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 14/2014 (XII.15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1a)-(1c) bekezdésekben meghatározott házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt – amennyiben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kéri – házasságkötésenként bruttó 10.000.- Ft díjazás illeti meg.”

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.