Tarcal község képviselő testületének 1/2018 (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 02 - 2018. 08. 03

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya


A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai


(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének:


a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)       762.805.492,- Ft-ban

b./ költségvetési  kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül)        1.183.856.835,-  Ft-ban

c./ finanszírozási bevételek főösszegét                                                          429.490.071,-  Ft-ban

d./ finanszírozási kiadások főösszegét                                                              8.438.728,-  Ft-ban

e./ bevételi főösszegét                                                                                  1.192.295.563,-  Ft-ban

f./ kiadási főösszegét                                                                                   1.192.295.563,-  Ft-ban


állapítja meg.

 (2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3)  A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.


(4)  A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


(5) A 37.922.322,- Ft működési, valamint az 383.129.021,- Ft felhalmozási hiány belső finanszírozására a Képviselőtestület, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.


(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    


(3)    Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     


(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.


(5)  Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.


(6)  Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7)  A 2.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, Közös Önkormányzati Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 9.1-9.4. mellékletek szerint határozza meg.


(8) Az önkormányzat a kiadások között 3.500.000,-  Ft általános  tartalékot, valamint   6.561.675,- Ft céltartalékot állapít meg ingatlanvásárlásra.


 (9) Az Önkormányzat saját forrásai terhére – a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 46.400,- Ft-ban állapítja meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(4) A 4.044.568,- Ft kiegészítő támogatás igényléséről a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása


 (1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


 (2)  A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

 

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. § A gazdálkodás szabályai


(1)  A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2)  A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.


(3) A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7.§


(1) Az Önkormányzat, a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.


(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:


     a./ a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b./ az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c./ az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d./ az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e./ az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,

f./ a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

g./ az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

h./ az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

8.§ Egyéb rendelkezések


(1)    A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület,  alapítványok, stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott szervezettel, személlyel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

        

(2)  A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.    (3)   A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

a) a támogatásra  a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá

b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.


(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.


(5)  Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem az általa szervezett programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni. (6) A támogatott a kapott támogatással a támogatási megállapodásban  megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.


(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.


(8) Újabb támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.


(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.


9.§


(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha

         (a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,

         (b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),

          (c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,

         (d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.


(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 200.000,- Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.


(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

(a) átadó neve, címe,

(b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,

(c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.

(d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.

(e) az átvevő aláírását.

10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.


(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízásos jogviszony útján gondoskodik.  A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


11.§ Záró és vegyesrendelkezések


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
Dr. Kovács Zoltán sk.

Butta László sk.

jegyző

polgármester

Mellékletek