Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család-és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok igénybevételéről

Hatályos: 2021. 10. 24

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család-és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok igénybevételéről1

2021.10.24.

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában a 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Soponya Nagyközség közigazgatási területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szólón 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre, továbbá a Káloz-Soponya Szociális, Család és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás által fenntartott, Soponya Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén élő, Káloz-Soponya Szociális, Család és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénybe vevőkre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – az Szoctv. 4. § (1) bekezdése, valamint a Gyvt. 5. §-a szerint kell értelmezni.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorú,

b) elemi kár: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 70. pontja szerinti fogalom,

c) lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 91/A. § 1. pontja szerinti fogalom,

d) család: az Szoctv. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fogalom

e) háztartás: az Szoctv. 4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti fogalom

f) nem lakás céljára szolgáló helyiség: Lt. 91/A. § 12. pontja szerinti fogalom,

g) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nyt.) 5. § (2) bekezdése szerinti fogalom,

h) tartózkodási hely: Nyt. 5. § (3) bekezdése szerinti fogalom,

i) munkaerőpiactól tartósan távollévő tartósan álláskereső: az a személy, aki az e rendelet 14. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött,

j) közösségi közlekedés: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 3. pontja szerinti fogalom

k) újszülött és csecsemő: a gyermek születésétől számított hat hónapos koráig

3. A hatáskör gyakorlásának szabályai

3. § (1) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület első fokon a Polgármesterre vagy a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra ruházza.

(2) A Polgármester átruházott hatáskörben dönt

a) a lakásfenntartási támogatás formájában nyújtott települési támogatás,

b) az ápolási támogatás formájában nyújtott települési támogatás, továbbá

c) a temetési támogatás formájában nyújtott települési támogatás, továbbá

d) a 24. §-ban meghatározott rendkívüli települési támogatás ügyben, továbbá

e) a 27. § (1) bekezdésében foglalt rendkívüli települési támogatás ügyben.

f) a 7. § (1) bekezdésében foglalt méltányossági ügyben.

(3) A Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság átruházott hatáskörben dönt

a) a 27. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel a rendkívüli települési támogatás, továbbá

b) köztemetéssel kapcsolatos ügyben.

(4) Az e rendeletben szabályozott méltányosság gyakorlására

a) a Polgármester a 3. § (2) bekezdésben, és a 7. § (1) bekezdésben

b) a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a 3. § (3) bekezdésben

foglalt ügyekben jogosult.

4. Általános eljárási rendelkezések

4. § (1) Az ellátások igénybevétele önkéntes, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével a hatósági eljárás kizárólag az ügyfél kezdeményezésére indul.

(2) Az ellátások megállapítása iránti kérelmek meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, az azon feltüntetett dokumentumok csatolása mellett elektronikus ügyintézés kezdeményezésével, postai úton, vagy a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Soponyai Kirendeltségén terjeszthetőek elő személyesen.

(3) Amennyiben az ellátás megállapítására vonatkozó igény nem az (1) bekezdésben foglaltak szerinti formanyomtatványon kerül benyújtásra, úgy a kérelem előterjesztése napjának az írásban előterjesztett igény benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés a hiánypótlásnak megfelelően megtörténik.

(4) Az ellátások biztosítására kérelmező családja, illetve háztartása szociális helyzetének, jövedelmi és vagyoni viszonyainak, életkörülményeinek, rászorultságának egységben történő vizsgálata alapján kerül sor.

(5) A jogosultság elbírálásához a kérelmező a formanyomtatványon – az azon szabályozott formában és módon – a feltüntetett dokumentumok csatolásán túlmenően írásban köteles saját és családja, közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, illetve háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni.

(6) Szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást és nappali ellátást igénylők részére az ellátás biztosításáról Káloz-Soponya Szociális, Család és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik. Döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

(7) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az Intézményvezető – az intézmény szakmai programjában szereplő, valamint az Szoctv. 94/C. § (3) bekezdése, illetve a Gyvt. 32. § (7) bekezdése szerinti tartalommal – az Szoctv. 94/C. § (1) bekezdésében, illetve a Gyvt. 32. § (5) bekezdésében megjelölt megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) köt.

(8) E rendelet szerinti szociális igazgatási eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016 évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. § A II. fejezet szerinti szociális rászorultságtól függő ellátásokra való jogosultság a III. fejezetben megállapított jövedelmi és egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén is csak abban az esetben állapítható meg, amennyiben az Szoctv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal sem kérelmező, sem családja, sem háztartás tagjainak egyike sem rendelkezik, valamint figyelemmel a Gyvt. 19. § (6) bekezdésére – a Gyvt. 19. § (7) bekezdésében meghatározott vagyonnal a gyermeket gondozó család nem rendelkezik.

6. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott ellátás megtérítésének elrendelése esetén a megtérítés összege, illetve a pénzegyenérték és a kamat összege – amennyiben annak megfizetése az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő (a továbbiakban: kötelezett) megélhetését súlyosan veszélyezteti – kötelezett kérelemére méltányosságból részletekben fizettethető meg, melyről a polgármester átruházott hatáskörben dönt.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában kötelezett megélhetését súlyosan akkor veszélyezteti, és a megtérítés összege, illetve a pénzegyenérték és a kamat összege akkor engedhető el, ha kérelmező

a) családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, és

b) családjában tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos kiskorú eltartásáról gondoskodik, vagy

c) családjában három vagy több kiskorú eltartásáról gondoskodik, vagy

d) egyedül élő, illetve gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában kötelezett megélhetését súlyosan akkor veszélyezteti, és a megtérítés összege, illetve a pénzegyenérték és a kamat összege akkor csökkenthető, ha kérelmező

a) családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, és

b) családjában tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos kiskorú eltartásáról gondoskodik, vagy

c) családjában három vagy több kiskorú eltartásáról gondoskodik, vagy

d) egyedül élő, illetve gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kötelezett megélhetését súlyosan akkor veszélyezteti, és a megtérítés összege, illetve a pénzegyenérték és a kamat összege akkor fizettethető meg részletekben, ha kérelmező családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet a megtérítés elrendeléséről rendelkező döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

(6) A 7. §-ban meghatározott szabályok a rendelet 11. §, 26. § és 32. §-ban foglalt ellátások megtérítésének szabályaira nem vonatkoznak.

(7) Az ellátásokat a jogosult helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan a természetben nyújtott ellátások elsődlegessége mellett kell nyújtani.

(8) Az ellátások vissza nem térítendő ellátásnak minősülnek.

7. § Az ellátás megállapítására vonatkozó eljárások során a Szoctv. 5–15. §-ban meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

II. Fejezet

Az ellátások rendszere

5. A pénzbeli ellátások formái

8. § Szociális rászorultság esetén jogosult számára az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén pénzbeli ellátásként

a) ápolási támogatás formájában települési támogatás,

b) rendkívüli települési támogatás

nyújtható.

6. A természetben nyújtott ellátások formái

9. § Szociális rászorultság esetén jogosult számára az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén természetben nyújtott ellátásként lakásfenntartási támogatás formájában települési támogatás nyújtható.

III. Fejezet

Települési támogatások

7. Lakásfenntartási támogatás

10. § (1) A Képviselő-testület lakásfenntartási támogatás formájában települési támogatást állapít meg a szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez.

(2) Lakásfenntartási támogatásra a Soponya nagyközségben lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek

a) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át eléri vagy meghaladja,

b) vagyonnal nem rendelkezik.

(3) Lakásfenntartási költségként figyelembe vehető kiadások

a) villanyáram díja,

b) gázfogyasztás díja,

c) víz- és csatornahasználati díj,

d) szemétszállítási díj,

e) fűtési költség,

f) lakásbérleti díj.

(4) Az igazolt lakásfenntartási költséget a kérelem beadását megelőző egy nyári (június, július, augusztus) és egy téli (december, január, február) hónap számlájának átlaga alapján kell megállapítani. A költségként figyelembe vehető kiadásokat a (3) bekezdés szerinti számlákkal kell igazolni.

11. § (1) A lakásfenntartási támogatás igényelhető:

a) vezetékes gázfogyasztás,

b) áramszolgáltatás,

c) víz- és csatornahasználat,

d) szemétszállítási díjak költségeihez.

(2) Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában nyújtja. A lakásfenntartási támogatás folyósítása a szolgáltató (áramszolgáltató, gázszolgáltató, víz- és csatornaszolgáltató, hulladékgazdálkodási közszolgáltató) részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.

(3) A lakásfenntartási támogatás kérelem az 1. mellékletben meghatározott adatlapon nyújtható be.

(4) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,

b) a lakáshasználat jogcímét igazoló irat másolatát,

c) a lakásfenntartási költségek igazolására egy nyári (június, július, augusztus) és egy téli hónap (december, január, február) számláit,

d) annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a lakhatási támogatás utalását kéri.

(5) A lakásfenntartási támogatás mértéke havi 3.000,- Ft.

(6) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg.

(7) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kerül megállapításra.

(8) A lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.

8. Ápolási támogatás

12. § (1) A tartósan gondozásra szoruló, 18. életévét betöltött tartósan beteg személy otthoni ápolását, gondozását ellátó nagykorú hozzátartozó a 16. § (2) bekezdésben, meghatározott mértékű ápolási támogatásra az alábbi feltételek együttes megléte esetén jogosult:

a) az ápoló családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg,

b) ápolási tevékenysége miatt a munkahelyén fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, vagy munkaviszonya, egyéb foglalkoztatási jogviszonya az ápolási tevékenység okán szűnik meg,

c) az ápolást végző lakóhelye és az ápolt személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye Soponya nagyközség közigazgatási területén van, és

d) az ápolást végző személy kötelezettségét az ápolt személy érdekének megfelelő módon teljesíti.

(2) Az ápolást végző személy kötelezettségét nem, vagy nem az ápolt személy érdekének megfelelő módon teljesíti, ha

a) az ápolt személy állandó, illetve tartós felügyeletéről nem gondoskodik, vagy

b) az ápolt személy háziorvosával egészségi állapotának helyreállítása érdekében nem tart rendszeres, illetve szükségképpeni kapcsolatot.

(3) A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ápolt személy állandó, illetve tartós felügyeletéről az ápolást végző személy akkor nem gondoskodik, ha

a) legalább az orvos előírása szerinti, az ápolt személy egészségi állapotához igazodó mértékű alapvető ápolási, gondozási feladatok ellátásának időtartamára az ápolt személy lakókörnyezetében nem végez ápolási tevékenységet, vagy

b) az ápolt személy felügyelet nélkül hagyása egészségi állapotában tartós, illetve helyrehozhatatlan károsodást okozhat vagy ennek közvetlen veszélyével járhat.

13. § Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy

b) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója.

14. § (1) Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a

a) családban élő személyek jövedelemigazolását,

b) háziorvosi igazolást arról, hogy a 18. életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot meghaladó gondozásra, ápolásra szorul.

(2) Az ápolási támogatás mértéke 41 335 Forint.

(3) Ha a Polgármester a 14. § (2)–(3) bekezdésében foglalt ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti, az ápolási tevékenység ellenőrzése végett a Káloz-Soponya Szociális, Család és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás bevonásával környezettanulmányt készíthet.

(4) A (3) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően a Polgármester az ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetéséről határozatban dönt, ha

a) az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ápolást végző személy a 14. § (2)–(3) bekezdésben foglaltak valamelyikének nem tesz eleget,

b) az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé, és ezáltal az ápolási kötelezettség ellenőrzése nem lehetséges.

(5) Az ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetésénél az Szoctv. 42. § (1)-(3) bekezdései az irányadók.

(6) Az ápolási támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra.

(7) A kérelmet a 2. melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani.

9. Rendkívüli települési támogatás

15. § Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, valamint időszakos vagy tartós létfenntartási gondnak minősül, ha a kérelmező,

a) a lakhatást veszélyeztető krízisállapota miatt

aa) a kérelem előterjesztését megelőző hat hónapban keletkezett legfeljebb háromhavi lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási díjhátralékkal rendelkezik, vagy

ab) a tárgyévi tüzelőanyag-költség kifizetése miatt anyagi többletterhet visel, vagy

ac) lakhatását veszélyeztető elemi kár elszenvedése miatt anyagi segítségre szorul, vagy

b) egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógyszerköltségének kifizetése megélhetését súlyosan nehezíti, vagy

c) a társadalombiztosítási nyugellátásról rendelkező jogszabályban meghatározottak szerinti nyugellátásban részesül és megélhetése biztosításához anyagi segítségre szorul, vagy

d) munkaerő-piaci integrációjának, reintegrációjának elősegítéséhez anyagi segítségre szorul.

16. § A 15. § a) pont, aa) és ab) alpontjai szerinti rendkívüli települési támogatásra kérelmező akkor jogosult, ha családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem

a) egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át,

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg.

17. § A 15. § ac) pontja szerinti rendkívüli települési támogatásra kérelmező akkor jogosult, ha

a) hitelt érdemlően igazolt lakhatást veszélyeztető elemi kárt szenvedett, és

b) a kérelem a káresemény bekövetkezésétől vagy az arról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül előterjesztésre kerül, és

c) családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át nem haladja meg.

18. § (1) A 15. § b) pontja szerinti rendkívüli települési támogatásra jogosult, akinek egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógyszerköltségének kifizetése megélhetését súlyosan nehezíti.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gyógyszerköltség kifizetése akkor nehezíti súlyosan a megélhetést, ha közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik, valamint a háziorvos által igazolt havi gyógyszer kiadása, vagy családja tagjainak havi gyógyszerköltsége együttesen meghaladja a család összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem 10 %-át, és kérelmező családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem

a) egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.

19. § A 15. § c) pontja szerinti rendkívüli települési támogatásra kérelmező akkor jogosult, ha

a) nem árvaellátásból származó nyugellátásának havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, és

b) keresőtevékenységet nem folytat, és

c) családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.

20. § A 15. § d) pontja szerinti rendkívüli települési támogatásra kérelmező akkor jogosult, ha

a) családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem

aa) egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át,

ab) az aa) alpont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg, és

b) munkaerő piactól tartósan távollévő tartósan álláskereső, és

c) a munkába állás elengedhetetlen feltételét, a közösségi közlekedési eszköz igénybevételére jogosító helyközi utazási bérlet megvásárlásának szükségességét a családgondozó részére hitelt érdemlő módon igazolja, és

d) a családgondozó írásbeli támogató javaslatával rendelkezik.

21. § (1) A 15. § a), c), d) pontjai szerint megállapításra kerülő rendkívüli települési támogatás összege legfeljebb 5.000.-Ft, azaz ötezer forint.

(2) A 15. § b) pontja szerint megállapításra kerülő rendkívüli települési támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(3) A 15. § a) pont aa) alpont szerinti – a közüzemi szolgáltatási díjhátralék kiegyenlítése céljából nyújtható – rendkívüli települési támogatás kifizetése a szolgáltatónál, jogosult nevén vezetett számlájára utalással történik.

22. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult a gyermek, ha gondozó családja, illetve a gondozásának, nevelésének jövőbeni ellátásáért tevékeny közreműködést vállaló család a (2) bekezdésben foglaltak szerinti létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzd.

(2) Rendkívüli települési támogatásra való jogosultság kerül megállapításra, amennyiben

a) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása miatt többletkiadásra kényszerül, vagy

b) a gyermek fogadása előkészítéséhez kapcsolódó kiadások biztosításához, vagy

c) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása okán anyagi segítségre szorul, vagy

d) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése miatt anyagi segítségre szorul, vagy

e) a gyermek iskoláztatásával kapcsolatosan jelentkező egyszeri többletkiadás keletkezik, vagy

f) a közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkező gyermek háziorvosa által igazolt havi gyógyszer kiadása a gyermeket gondozó család összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem 10 %-át meghaladja.

(3) Rendkívüli települési támogatásra jogosult a gyermek, ha a gyermeket gondozó család, illetve a gondozásának, nevelésének jövőbeni ellátásáért tevékeny közreműködést vállaló család összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem

a) egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg.

(4) A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője részére postai úton, illetve – kérésére – pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámlára utalással kifizetésre kerülő – létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő jogosult (2) bekezdés a) – f) pontjai szerinti többletkiadásainak részben történő fedezésére szolgáló – rendkívüli települési támogatás összege nem haladhatja meg a 10.000.- forintot.

23. § (1) Temetési támogatás formájában rendkívüli települési támogatásra jogosult, az a Soponya Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a temetési költségek viselése akkor veszélyezteti a saját, illetve családja létfenntartását, ha a család összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem

a) egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.

(3) Temetési támogatás formájában rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésének időpontját követő harmadik hónap utolsó napjáig lehet előterjeszteni.

(4) A temetési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem elbírálására annak előterjesztésétől számított 8 napon belül kerül sor.

(5) A temetési támogatás összege, amennyiben a kérelmező családja összes jövedeleméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében 150 %-át nem haladja meg, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 20%-a,

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 15%-a,

c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a kerül megállapításra.

(6) A Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság köteles minden év január 31. napjáig a településen temetkezési szolgáltatást nyújtó vállalkozásoktól adatot beszerezni a legolcsóbb temetési költség megállapításához.

(7) Amennyiben kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, a temetési támogatás formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás a temetés költségeinek kifizetésére jogosult kérelmére előre is adható, azzal, hogy a temetéssel kapcsolatos számlákat a kérelmező a temetést követő 8. napig benyújtja a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Soponyai Kirendeltségénél.

(8) A (7) bekezdés alkalmazásában a szociális körülmények akkor teszik indokolttá a temetési támogatás előre történő biztosítását, ha a (2) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételeknek megfelelő jogosult

a) családjában tartósan beteg, súlyos fogyatékos személy vagy kiskorú eltartásáról az elhunyt személy halálesete következtében egyedül gondoskodik, vagy

b) az elhunyt személy haláleste következtében vált a családban egyedül élővé.

(9) A temetési támogatás kifizetése postai úton, illetve – jogosult kérésére – pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámlára utalással történik.

24. § Azonnali döntést igénylő rendkívüli élethelyzetre tekintettel – kizárólag élelmiszerre, gyógyszerköltségre, illetve utazási költségre vonatkozó kérelem esetén a Polgármester dönt.

25. § A rendkívüli települési támogatás kifizetése – a 23. § (4) bekezdése kivételével - postai úton, illetve – jogosult kérésére – pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámlára utalással történik.

26. § A rendkívüli települési támogatás kérelem a 3. mellékletben meghatározott adatlapon nyújtható be.

10. Köztemetés

27. § (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szoctv. 48. §-ban foglaltak szerint kell ellátni.

(2) A köztemetést a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rendeli el.

(3) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a köztemetés költségeinek megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti a kérelmezőt, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén.

(4) Különös méltánylást érdemlő körülmények a kérelmező családjában:

a) fennálló munkanélküliség,

b) fennálló tartós, súlyos betegség,

c) nevelt legalább három kiskorú gyermek,

d) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (5) A kérelemben szereplő különös méltánylást érdemlő körülményt a kérelmező igazolni köteles.

28. § (1) A Képviselő-testület pénzbeli támogatás nyújtását biztosítja a gyermeke születésekor Soponya Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén a gyermekkel azonos állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ténylegesen ott is lakó, továbbá a gyermeke születését követő hat hónapon belül Soponya Nagyközség közigazgatási területén a gyermekkel azonos állandó lakóhelyet létesítő és életvitelszerűen ténylegesen ott is lakó szülőnek.

(2) A támogatásra a gyermekkel azonos állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező szülőn kívül a szülői felügyeletet gyakorló, valamint a gyám is jogosult.

(3) A támogatás formája egyszeri, vissza nem térítendő természetbeni támogatás, melynek összege gyermekenként 30.000,- Ft.

(4) A támogatást gyermekenként csak egy jogosult által lehet igénybe venni.

(5) A támogatás iránti kérelmet az 4. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani a gyermek születését követő 180 napos jogvesztő határidőn belül. A kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, a jogosult lakcímkártyáját, továbbá – amennyiben a jogosult nem szülő -, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását hitelt érdemlően igazoló valamint a család jövedelmére vonatkozó dokumentumokat.

(6) A támogatásra való jogosultság akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér ötszörösét.

(7) A támogatás iránti kérelem tárgyában átruházott hatáskörben első fokon a Polgármestere dönt.

(8) Amennyiben a Bizottság megállapítja a támogatásra való jogosultságot, e tárgyban hozott határozatának jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül gondoskodik a támogatás kifizetéséről.

29. § (1) Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatást nyújt

a) Soponya Nagyközségben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező bölcsődés korú, óvodai nevelésben részesülő gyermek valamint általános iskolai tanuló részére,

b) Soponya Nagyközségben állandó bejelentett lakóhellyel nem rendelkező, de Soponya Nagyközségben működő intézményben óvodai nevelésben részesülő gyermek, továbbá Soponya Nagyközségben működő intézményben általános iskolai tanulmányokat folytató tanuló részére,

c) Soponya Nagyközségben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali rendszerű középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató tanuló részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vissza nem térítendő természetbeni támogatás mértéke jogosultanként 10 000,-Ft.

(3) A támogatás iránti kérelmet a 5. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani a jogosult törvényes képviselője által. A kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket: a jogosult lakcímkártyáját valamint középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója esetén a tanulói jogviszony fennállását igazoló valamint a család jövedelmére vonatkozó dokumentumokat. Az általános iskolai tanulói jogviszony fennállását a kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező Szociális, Egészségügyi, Oktatási Kulturális és Sport Bizottság hivatalból, az oktatási intézmény vezetőjének megkeresése útján ellenőrzi.

(4) A támogatásra való jogosultság akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér ötszörösét és a jogosító gyermek legfeljebb a kérelem benyújtása évének utolsó napjáig betölti a 16. életévét.

(5) A jogosultság megállapítására irányuló kérelem tárgyév július 15. napjáig nyújtható be Soponya Nagyközség Önkormányzatához. A Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a beérkezett kérelmek alapján legkésőbb tárgyév augusztus 5. napjáig dönt a beérkezett kérelmekről. Amennyiben a Bizottság megállapítja a támogatásra való jogosultságot, e tárgyban hozott határozatának jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül gondoskodik a támogatás kifizetéséről.

IV. Fejezet

Személyes Gondoskodást nyújtó ellátások

11. Étkeztetés

30. § (1) Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkezésről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

a) koruk

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk

d) pszichiátriai betegségük,

e) szenvedélybetegségük

f) jövedelmi helyzetük miatt nem képesek biztosítani

(2) Az (1) bekezdés alapján az étkezést igénylő akkor rászorult

a) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában életkora miatt szociálisan rászorult az a személy, aki a 60. életévét betöltötte és havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

b) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában egészségi állapota miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki

c) a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pontja alapján súlyosan mozgáskorlátozott, vagy

d) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottsága által igazoltan az egészségkárosodásának mértéke eléri vagy meghaladja az 50 % - ot, vagy

e) az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által igazoltan munkaképességét legalább 67 % - ban elvesztette, vagy

f) a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota 60 %-os vagy annál kisebb mértékű, vagy

g) a háziorvos vagy szakorvos által igazoltan akut vagy krónikus betegsége miatt önmagát ellátni időlegesen vagy véglegesen nem képes.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában fogyatékossága miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a Magyar Államkincstár által kiadott igazolás szerint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

(4) Az (1) bekezdés d) és e) pontja alkalmazásában pszichiátriai, illetve szenvedélybetegsége miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg gyógyintézeti vagy bentlakásos intézeti ellátásban nem részesül, és önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni.

(5) Az (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában jövedelmi helyzete alapján szociálisan rászorulónak kell tekinteni az ápolási díjban, egészségkárosodás jogcímén aktív korúak ellátásában részesülő személyt, valamint azt a személyt, akinek havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:

a) egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 200%-át,

b) az a) pontba nem tartozó esetben 150%-át.

31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

32. § Hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2014. (VII. 31.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS KÉRELEM
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS KÉRELEM
Települési támogatás Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatásához
Kérem, szíveskedjen nyomtatott betűkkel kitölteni!
Személyi adatok
A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................
Lakóhelye: ………. irányítószám ................................................................................ település
............................... ..utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
Tartózkodási helye: ………….. irányítószám .............................................................. település
................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ..... .......... emelet, ajtó
Lakcímbejelentés időpontja: ……………………………………………………………
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: _ _ _ - _ _ _ - _ _ _
Állampolgársága: .....................................................................................................................
Telefonszám: ....................................................................................
Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.
Kérelmező háztartásában élő személyek személyi adatai:

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító
Jele

Rokonsági fok

1

2

3

4

5

6

7

8

Jövedelmi adatok:
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi nettó jövedelme forintban:

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6

Egyéb jövedelem

7

Összes jövedelem

Lakásviszonyok
A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m2.
A lakásban tartózkodás jogcíme: .................................................................
Lakásfenntartással kapcsolatos költségek:

Lakásfenntartási költségként figyelembe vehető kiadások:

Kérelem beadását megelőző egy nyári (június, július, augusztus) hónap számlája alapján (Ft)

Kérelem beadását megelőző egy téli (december, január, február) hónap számlája alapján (Ft)

Villanyáram díja

Gázfogyasztás díja

Víz- és csatornahasználati díj

Szemétszállítási díj

Fűtési költség (számla alapján)

Lakásbérleti díj

Nyilatkozatok
A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék
működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó)
Amennyiben igen kérjük, nyilatkozzon arról, hogy töltőkód formájában kéri a támogatást:
igen - nem (a megfelelő rész aláhúzandó)
A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás (ahová a támogatást kéri):
(A megfelelő aláhúzandó.)
- áramszolgáltatás díja,
- gázszolgáltatás díja,
- víz- és csatornaszolgáltatás díja,
- hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja
· Szolgáltató (megnevezése): …………………………………………………….
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Dátum: ...............................................
………………………………………….. ………………………………………
kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása
A kérelem benyújtásához mellékelni kell:
- A kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek - a kérelem benyújtását megelőző havi - nettó jövedelméről szóló igazolása (munkavállaló esetén a munkáltató által igazolt nettó munkabér, vállalkozó esetén a NAV által kiállított igazolás az előző évről)
- Nyugdíj, árvajáradék esetén: nyugdíjösszesítő, aktuális folyószámla kivonat, vagy postai szelvény
- Munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső
- Vagyonnyilatkozat
- A lakáshasználat jogcímét igazoló irat másolatát
- A lakásfenntartási költségek igazolására egy nyári és egy téli hónap számláit
- Annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a lakásfenntartási támogatás utalását kéri
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja értelmében:
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;

2. melléklet

Kérelem ápolási támogatás megállapítására
KÉRELEM
az ápolási támogatás megállapítására

1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

1.1. Személyes adatok

1.1.1. Neve:

1.1.2. Születési neve:

1.1.3. Anyja neve:

1.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap):

1.1.5. Lakóhelye:

1.1.6. Tartózkodási helye:

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

1.1.8. Adóazonosító jele:

1.1.9. Állampolgársága:

1.1.10. Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata:

1.1.11. Telefonszám (nem kötelező megadni):

1.1.12. Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):

1.1.13. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:

1.1.14. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.1.14.1. ⬜ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.1.14.2. ⬜ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.1.14.3. ⬜ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.1.14.4. ⬜ menekült/oltalmazott/hontalan.

1.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

1.2.1. Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:

1.2.1.1. ⬜ súlyosan fogyatékos,

1.2.1.2. ⬜ fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos,

1.2.1.3. ⬜ 18 éven aluli tartósan beteg,

1.2.1.4. ⬜ kiemelt ápolást igényel, mert egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes,

1.2.1.5. ⬜ kiemelt ápolást igényel, mert rá tekintettel a magasabb összegű családi pótlékot a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

1.2.2. Ha a magasabb összegű ápolási díj megállapítását fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos vizsgálat elvégzésének szükségességét.

1.2.3. Kijelentem, hogy

1.2.3.1. keresőtevékenységet:

1.2.3.1.1. ⬜ nem folytatok,

1.2.3.1.2. ⬜ napi 4 órában folytatok,

1.2.3.1.3. ⬜ otthonomban folytatok;

1.2.3.2. nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok;

1.2.3.3. rendszeres pénzellátásban

1.2.3.3.1. ⬜ részesülök és annak havi összege: .....................,

1.2.3.3.2. ⬜ nem részesülök;

1.2.3.4. az ápolási tevékenységet:

1.2.3.4.1. ⬜ a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen,

1.2.3.4.2. ⬜ az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén
végzem (a megfelelő aláhúzandó);

1.2.3.5. életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó).

1.2.4. Kérjük, jelölje, ha az ápolt személy:
⬜ köznevelési intézmény tanulója,
⬜ óvodai nevelésben részesül,
⬜ nappali szociális intézményi ellátásban részesül,
⬜ felsőoktatási intézmény hallgatója.

1.2.5. Az 1.2.1.4. alpont szerinti jogcímen igényelt kiemelt ápolási díj igénylése esetén kérjük, jelölje,
⬜ ha rendelkezik a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos, az ápolt személy tekintetében elvégzett komplex minősítés eredményéről kiállított szakvéleményével, szakhatósági állásfoglalásával, bizottsági állásfoglalásával, határozatával vagy hatósági bizonyítványával és azt a kérelemhez csatolta.

1.2.6. Ha az 1.2.5. alpont szerinti irattal rendelkezik, de azt nem csatolta a kérelemhez, kérjük, adja meg annak a rehabilitációs szakigazgatási szervnek a megnevezését és címét, amelyik az ápolt személy komplex minősítésének eredményéről szóló iratot kiállította:

2. Az ápolt személyre vonatkozó adatok

2.1. Személyes adatok

2.1.1. Neve:

2.1.2. Születési neve:

2.1.3. Anyja neve:

2.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap):

2.1.5. Lakóhelye:

2.1.6. Tartózkodási helye:

2.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

2.1.8. Ha az ápolt személy cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, a törvényes képviselő neve:
2.1.9. A törvényes képviselő lakcíme:

2.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat

2.2.1. ⬜ Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező hozzátartozóm végezze.

2.2.2. ⬜ Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben a fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék. (Ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolt személy súlyosan fogyatékos és fokozott ápolást igényel.)

3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kelt: ............................................................................, ....................................................
.......................................................... ...................................................
az ápolást végző személy aláírása az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása
Jövedelem és vagyonnyilatkozat
Ápolási díjhoz
A. Személyi adatok:
Az ellátást igénylő neve: __________________________________________________________________________________
(Leánykor név): ___________________________________________________________________________________________
Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: _____________________________________________________
Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: ________________________________________________________
Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve és lakcíme:__________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók neve:
a, _________________________________________________________________________________________
b., ________________________________________________________________________________________
c, _________________________________________________________________________________________
d, _________________________________________________________________________________________
e, _________________________________________________________________________________________
B. Jövedelmi adatok:

A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmező családjában élő egyéb rokon jövedelme

Összesen

1.Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból jövedelem és táppénz

2.Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

3.Rendszeres pénzbeli ellátás (FHT, RSZS, ápolási díj, stb.)

4.Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem

5.Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

6.A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartási díj, stb.)

7.Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás

8.Föld és bérbeadásából származó jövedelem

9.Egyéb (pl.: ösztöndíj)

10.Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). ________________________________________Ft/hó.

I. Vagyonnyilatkozat:

A. Ingatlanok

4. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

5. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft

6. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft

7. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: '
személygépkocsi: ................................................................ típus ............................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .......................................... típus ................................... rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a Nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv- NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján- ellenőrizheti.
Dátum: _____________________________________________________
_____________________________________
az ellátást igénylő v. törvényes képviselőjének
aláírása

3. melléklet

Rendkívüli települési támogatás kérelem
KÉRELEM
Rendkívüli települési támogatás megállapításához

I. Az igénylő adatai:

Kérelmező neve /születési név is/ ________________________________________________________
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: ___________________________________________
Születési helye: ______________________________ anyja neve: _____________________________________
Születési idő: __________ év ____________________________ hónap ____________ nap
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: __________________________
Telefonszám: ______________________________
Állampolgársága: magyar
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező
hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert
Státuszt elismerő határozat száma: ___________/20__________
(a megfelelő rész aláhúzandó)
Egyéb (törvény alapján elismert) státusz: _________________________________________
Családi állapota:
egyedülálló (hajadon, nőtlen)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élő
elvált
özvegy
(a megfelelő rész aláhúzandó)
Lakóhely: ___________________________________________ helység
__________________________ utca ________ sz. _______ em. ______ ajtó
Tartózkodási hely: ________________________________ helység
__________________________ utca ________ sz. _______ em. ______ ajtó
Értesítési és utalási cím: ___________________________ helység
__________________________ utca ________ sz. ________ em. ______ ajtó
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek
(a megfelelő rész aláhúzandó)
5./ A kérelem benyújtásának időpontjában az önkormányzati segélyt kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni fok

TAJ szám

(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
közeli hozzátartozó:
- a házastárs, az élettárs
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
- a 18. életévét be ne töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és z örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)

II. A rendkívüli települési támogatás igénylésének indoka:

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
A rendkívüli települési támogatás megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg.)
- létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére,
- a családban nevelkedő gyermekre tekintettel a család létfenntartási vagy rendkívüli élethelyzetbe kerülése okán,
- elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra kérem.

III. Jövedelemi adatok*

A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmező családjában élő egyéb rokon jövedelme

Összesen

1.Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból jövedelem és táppénz

2.Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

3.Rendszeres pénzbeli ellátás (FHT, RSZS, ápolási díj, stb.)

4.Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem

5.Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

6.A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartási díj, stb.)

7.Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás

8.Föld és bérbeadásából származó jövedelem

9.Egyéb (pl.: ösztöndíj)

10.Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). ________________________________________Ft/hó.
(*A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

IV. Egyéb nyilatkozatok:

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv- NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján- ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatokat a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésére kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Soponya, 20________ év _________________________ hó __________ nap
______________________________________________ ___________________________________________
kérelmező házastársa / élettársa / kérelmező aláírása
bejegyzett élettárs aláírása
Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Soponya, 20________ év _________________________ hó __________ nap
______________________________________________ ___________________________________________
kérelmező házastársa / élettársa / kérelmező aláírása
bejegyzett élettárs aláírása

4. melléklet

Az újszülöttek és csecsemők után járó természetbeni támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
Az újszülöttek és csecsemők után járó természetbeni támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
Kérelmező neve:
Állandó, bejelentett lakóhelye:
Az újszülött / csecsemő neve:
Az újszülött / csecsemő állandó bejelentet lakóhelye:
Újszülött / csecsemő felügyeleti jogosultságának jogcíme (ha a kérelmező nem szülő):
Újszülött / kérelmező felügyeleti jogosultságát megalapozó dokumentum neve és száma:
Az újszülött / csecsemő születési helye és ideje:
A kérelmező havi nettó jövedelme:
A kérelmezővel egy háztartásban élők megnevezése:

1. név

2. név:

3. név:

4. név:

5. név:
A kérelmezővel egy háztartásban élők vagyoni, jövedelmei viszonyai:
A család havi nettó, egy főre jutó átlagos jövedelme:
A kérelmező nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Kérelmező a kérelem aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a megadott adatok valódiságáért egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal.
Kelt: ……………………………….., ……….. év, …………hó, …….. nap
…………………………………….
Kérelmező aláírása
A kérelemhez csatolni kell:
- újszülött születési anyakönyvi kivonat másolata
- újszülött lakcímkártya másolata
- anya lakcímkártya másolata

5. melléklet

A bölcsődés korú, az óvodás valamint az iskolai oktatásban részesülők után járó természetbeni támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
a bölcsődés korú, az óvodás valamint az iskolai oktatásban részesülők után járó természetbeni támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
Kérelmező neve: ……………………………………………………………
Állandó bejelentett lakóhelye: …………………………………………………………………………………..
A jogosult gyermek neve: …………………………………………………………………………………………..
A jogosult gyermek bejelentett lakóhelye: …………………………………………………………………..
A jogosult gyermek születési helye és ideje: …………………………………………………………………
A kérelmező havi nettó jövedelme (Ft.):………………………………………………………………………………
A kérelmezővel közös háztartásban élők megnevezése:

1. Név: …………………………………………………………………

2. Név: ………………………………………………………………….

3. Név: ………………………………………………………………….

4. Név: ………………………………………………………………….

5. Név: ………………………………………………………………….
A kérelmezővel egy háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyai:
A család havi egy főre jutó nettó jövedelme (Ft.): ……………………………………………..
A kérelmező nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Kérelmező a kérelem aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a megadott adatok a valódiságáért egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal.
Kelt: …………………………………………, …………….. év, …………………………….. hó, …………. nap
………..……………………………………….
kérelmező aláírása

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 25. napjával.