Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 19

Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

2021.10.19.

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet II.8. 2.2.1. pontja szerinti támogatási kiírásban kapott felhatalmazás alapján a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól az alábbiakat rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) E rendelet célja, hogy az Borsodbóta településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, egyszeri tüzelőanyag támogatásra, meghatározza a jogosultság feltételeit, az igénylés, odaítélés menetét.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Borsodbóta közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra.

A támogatás elbírálásának feltételei

2. § (1) Az Önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legfeljebb 5 erdei köbméter szociális tüzelőanyag juttatásban részesíti tűzifa formájában.

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki a kérelem benyújtásának időpontjában:

a) aktív korúak ellátására jogosult,

b) időskorúak járadékára jogosult,

c) Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2015. (IX.14.) önkormányzati rendeletének 4. § (1) bekezdés a), 5. §, és 6. § alapján lakhatási támogatás keretében települési támogatásra jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19-21. §-a alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és a 67/A § alapján hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

e) ahol a kérelem benyújtását megelőző havi egy főre eső jövedelem nem haladja meg a családban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 600%-át - kivéve az f) és g) pont alapján jogosultakat-,

f) azaz időskorú egyedül élő, aki 65. életévét betöltötte és jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér 400 %-át,

g) az a házasságban élő kérelmező, ahol a házaspár egyik tagja a 65. életévét betöltötte, és jövedelmük nem haladja meg a mindenkori minimálbér 400 %-át,

h) az a kérelmező, aki fogyatékossági támogatásban részesül,

i) az a család, ahol egyik családtag magasabb összegű családi pótlékban részesül.

3. § (1) Nem jogosult szociális tüzelőanyag juttatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család:

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,

b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem állapítható meg.

(3) A tüzelőanyag támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, és csak a kérelemben megjelölt ingatlanon használhatja fel.

A támogatás igénylésének feltételei

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklet szerinti kérelem nyomtatványnak a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő benyújtásával indul.

(2) A kérelmet legkésőbb 2021. november 08. napjáig lehet benyújtani, mely határidő jogvesztő.

(3) A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2021. november 22. napjáig dönt.

(4) A tüzelőanyag juttatás átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2021. (X.21.) önkormányzati rendelete.

6. § Ez a rendelet 2021. október 19-én lép hatályba.

1. melléklet

kérelem

2. melléklet

átvételi elismervény