Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi szezonban fizetendő parkolási díjról

Hatályos: 2021. 11. 02 - 2022. 07. 27

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi szezonban fizetendő parkolási díjról

2021.11.02.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában,

16/A. §- ában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9/D. § (2) bekezdésében, 15/A. § (1) bekezdés a) pontjában, 15/A. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet területi hatálya Hortobágy község közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában lévő közutak, közterületek területén és a közút, közterület területén kívül létesített, illetve kijelölt - a 3. §-ban meghatározott - parkolóhelyekre terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi közúti járműre, kivéve a rendelet 2. § (4) bekezdésében meghatározott járművek parkolását.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt fizető parkolót igénybe vevő gépjármű üzembentartójára. Üzembentartó a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos vagy üzembentartó.

2. § (1) A község területén idegenforgalmi szezonban a kijelölt parkolási övezetekben a jelen rendeletben meghatározott parkolási díj előzetes megfizetése ellenében szabad várakozni. A parkolási övezetekben a parkoltatás kézi díjbeszedéssel vagy mobilparkolással, mobiltelefonos díjfizetéssel történik.

(2) Az (1) bekezdésében meghatározott idegenforgalmi szezon március 1-től november 1-ig tart.

(3) A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje március 1-től május 31-ig, illetve szeptember 1-től november 1-ig, hétfőtől-vasárnapig 8-16 óra közötti időszak, valamint június 1-től augusztus 31-ig 8-17 óra közötti időszak, amely a díjköteles várakozási időszak.

(4) Díjmentesen várakozhatnak:

a) megkülönböztetett jelzéssel ellátott járművek,

b) figyelmeztető (sárga villogó) jelzést használó kommunális feladatokat ellátó járművek,

c) segédmotoros kerékpárok, kerékpárok,

d) fegyveres erők, -testületek azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott gépjárművei,

e) mozgáskorlátozott saját tulajdonú járműve, vagy az őt szállító jármű, amennyiben a mozgáskorlátozott érvényes parkolási engedélyét a gépjármű első szélvédője alatt jól láthatóan elhelyezi,

f) Hortobágy község egészségügyi alapellátásában működő háziorvosok – azonosításra szolgáló táblával ellátott – gépjárművei a szolgálati kötelezettség teljesítésének ideje alatt,

g) üzemeltető jelen rendeletből eredő feladatainak ellátását segítő gépjárművei,

h) Hortobágy Község Önkormányzatának gépjárművei,

i) Hortobágyon állandó lakcímmel rendelkező lakosok gépjárművei.

3. § (1) Díjköteles várakozási területek: hortobágyi 4 hrsz., hortobágyi 5/2 hrsz., hortobágyi 5/3 hrsz., hortobágyi 108/7 hrsz., hortobágyi 111/1 hrsz., és hortobágyi 111/3 hrsz. alatti ingatlanok.

(2) Kihajtási Ünnep és Behajtási Ünnep alkalmával díjköteles várokozási terület az (1) bekezdésen túl a hortobágyi 10/1 hrsz., hortobágyi 40/3 hrsz., hortobágyi 40/72 hrsz., hortobágyi 40/73 hrsz., hortobágyi 40/75 hrsz., hortobágyi 40/83 hrsz., hortobágyi 58 hrsz., hortobágyi 79/20 hrsz. és a hortobágyi 01468/1 hrsz. alatti ingatlanok.

(3) Hídivásár idején a község teljes belterülete parkolási övezetnek minősül, továbbá az alábbi külterületi ingatlanok: hortobágyi 01468/1 hrsz., hortobágyi 01469/14 hrsz., hortobágyi 01562/3 hrsz., hortobágyi 01569/5 hrsz., hortobágyi 02365 hrsz., hortobágyi 01564/1 hrsz., hortobágyi 02366/11 hrsz. alatti ingatlanok.

4. § (1) A parkolásért fizetendő várakozási díjak, valamint a jogosulatlan használatért fizetendő pótdíjak mértékét az üzemeltető javaslatára Hortobágy Község Önkormányzatának képviselő-testülete állapítja meg.

(2) Parkolási díjat jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső területen parkolási díj megfizetése nélkül várakozik a fizetendő várakozási díj és pótdíj mértéke, valamint alkalmazása és nem teljesítése esetén teendő intézkedések tekintetében a Közszolgáltató a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C-15/D §-ában foglalt rendelkezéseket köteles alkalmazni.

5. § A parkoló nem vehető igénybe pótkocsi, lakóautó, lakó pótkocsi, illetve a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező gépjárművek, valamint a közlekedésben részt nem vevő – reklámozási céllal elhelyezett – járművek várakoztatására.

6. § (1) A parkolójegyet a jármű első szélvédő üvege mögött, jól látható helyen kell elhelyezni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak be nem tartása pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után az 4. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

7. § (1) Az Önkormányzat, mint üzemeltető köteles gondoskodni:

a) a várakozóhelyek közlekedésre alkalmas állapotáról,

b) a parkolási díj beszedéséről és a követelés behajtásáról.

(2) Az üzemeltető jogosult ellenőrizni a parkolási díj megfizetését és a parkolójegy elhelyezését.

(3) Az üzemeltető megbízásából a parkolási díj beszedését, valamint az ellenőrzést végző személy – kérésre – köteles igazolni megbízotti minőségét.

8. §1

9. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.