Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról

Hatályos: 2021. 10. 27

Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról

2021.10.27.

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv) 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Szoctv. 32. § (3) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Pusztamonostor Község közigazgatási területén élő a Szoctv. 3. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

2. § (1) Pusztamonostor Községi Önkormányzat térítésmenetesen barnakőszenet biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik Pusztamonostor községben bejelentett állandó lakóhelyükön, vagy tartózkodási helyükön életvitelszerűen élnek és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek.

(2) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

3. § (1) Térítésmentesen szociális célú barnakőszénre jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása estén az a kérelmező, aki:

a) a szociális célú tüzelőanyag igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint határidőben benyújtja a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamonostori Kirendeltségéhez, és

b) akinek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

ba) egy háztartásában, családban együtt élő személyek esetén a 300 %-át,

bb) gyermekeit egyedül nevelő szülő, valamint egyszemélyes háztartás esetén 350 %-át,

bc) 70 éven felettiek esetén 400 %-át,

feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és szénnel való tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

(2) A Polgármester a szociális célú tüzelőanyag támogatást élet -, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása céljából az (1) bekezdésen túl is megállapíthatja a rendkívüli élethelyzetbe került személynek.

4. § (1) A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket az e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével, és a szükséges mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

(2) A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelem igazolását, vagy nyilatkozatát és vagyonnyilatkozatát, a háztartás tagjai lakcímigazolványának másolatát, valamint gyermekét egyedül nevelő szülő esetén, a szülő ezirányú nyilatkozatát, vagy a gyámhivatal, vagy bíróság által kibocsájtott dokumentumot.

(3) A kérelmek benyújtási határideje: 2021. december 15. A határidő elmulasztása jogvesztő.

5. § (1) Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott kérelmek megállapítására, valamint jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel esetén a megtérítés kötelezésére vonatkozó hatáskörét a Polgármesterre ruházza át.

(2) A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek megfelel:

a) időskorúak járadékában részesülő,

b) 70 éven felüli,

c) gyermekét egyedül nevelő szülő,

d) három vagy többgyermekes család,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

f) a családjában tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él,

g) aktív korúak ellátásában részesül,

h) természetbeni vagy pénzbeli formában nyújtott települési támogatásban részesül.

(3) A támogatás mértéke kérelmezőnként legfeljebb 10 mázsa barnakőszén lehet.

(4) A szociális célú tüzelőanyag átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

6. § A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

7. § (1) A szociális célú tüzelőanyag más részére el nem adható. Ennek tudomásul vételéről a kérelmező a kérelem benyújtásakor, valamint az átvétel megtörténtekor köteles nyilatkozni.

(2) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján biztosított barnakőszenet értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, a támogatott köteles az ingyenesen biztosított barnakőszén 3.000,-Ft + ÁFA/ mázsa díjjal számolt arányos költségének visszafizetésére.

8. § A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 781.050,-Ft összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított önrész. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 3. § meghatározott feltételeknek megfelelnek és a 4 § (3) bekezdésében meghatározott határidőre érkeztek – el kell utasítani.

9. § Ez a rendelet 2021. október 27-én lép hatályba, és 2022. március 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG IGÉNYLÉSÉHEZ
Személyi adatok
Név:
Születési név:
Születési hely és idő: TAJ szám:
Anyja neve:
Az igénylő lakóhelye:
Az igénylő tartózkodási helye:
Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:
A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:
Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma:
Az igénylővel egy lakóingatlanban élő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):

Név
/lánykori név is/

Kérelmezőhöz fűződő kapcsolat /pl. házastárs, élettárs, gyermek stb./

Születési hely, idő

Anyja neve

TAJ szám

a)

b)

c)

d)

e)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Lakóhelyként/ tartózkodási helyként a személyi igazolványban, vagy lakcímkártyán szereplő lakóhely lakcímét kell feltüntetni.
A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni.
A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjösszesítő, egyéb pénzbeli ellátás esetén igazolás, alkalmi munkavállaló esetén nyilatkozat) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.
Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva az ott élő személyek számával.
Gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén a gyámhivatali, vagy bírósági dokumentumot mellékelni kell.
A kérelmező és vele közös háztartásban élők lakcímkártyáját a kérelem leadásakor felmutatni, vagy másolatát a kérelemhez mellékelni kell.
Jövedelmi adatok
Forintban

A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

A lakóingatlanban élők jövedelme

a)

b)

c)

d)

e)

Összesen

1.

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, egyéb tevékenységből származó jövedelem

3.

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)

4.

Nyugellátás, és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás

6.

Egyéb (pl. ösztöndíj, kapott tartásdíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

7.

A lakóingatlanban élők havi nettó jövedelme összesen

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: Ft/hó.
Szénnel való tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: rendelkezem nem rendelkezem (megfelelő aláhúzandó)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a természetbeni támogatásként megítélt szociális célú tüzelőanyag más részére el nem adható.
Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján, valamint környezettanulmány készítésével - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Pusztamonostor, 2021. .. …………… hó …. nap
...........................................................
az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének aláírása
.....................................................................................................................................................................................
Fenti lakóingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkező cselekvőképes személyek aláírása

2. melléklet

Átvételi elismervény
…………………......…………. (név) (.................................................... születési hely, idő) Pusztamonostor, ……………....……..u……… szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Pusztamonostor Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló 13/2021. (X.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként______q mennyiségű barnakőszenet átvettem
Tudomásul veszem, hogy a természetbeni támogatásként megítélt szociális célú tüzelőanyag más részére el nem adható.
Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlan igénybevétel, vagy értékesítés esetén az ingyenesen biztosított barnakőszén 3.000,-Ft + ÁFA/ mázsa díjjal számolt arányos költségének visszafizetésére kötelezhetnek.
Pusztamonostor, 2021. _____________hó _____nap
__________________________________
átadó átvevő