Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2021. 12. 01

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

2021.12.01.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Állattartási szabályok megszegése

1. § (1)1 Az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki

a) a többlakásos lakóépület nem lakás céljára szolgáló közös használatú helyiségeibe és területeire állatot felügyelet nélkül kienged, ott etet, valamint kóborló, gazdátlan állatot, madarat odaszoktat,

b) a többlakásos lakóépület nem lakás céljára szolgáló közös használatú helyiségeibe és területén az állat által okozott szennyeződést haladéktalanul nem távolítja el,

c) a többlakásos lakóépület nem lakás céljára szolgáló közös használatú helyiségeibe ebet póráz nélkül vezet, sétáltat,

d) játszótér területére kutyát bevisz, beenged,

százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

2. Jogellenes közterület-használat2

2. § (1)3 Az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a közterületet közterület használati hozzájárulás nélkül, illetve attól eltérő módon vagy azt meghaladó mértékben használja, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

3. A közterület nem rendeltetésszerű használata4

3. § (1)5 Aki

a) a közterületen elhelyezett utcabútorzaton, virágágyás szegélyén, lépcsőkőn, utcaszegélyeken, padokon, és a közút tartozékain gördeszkázik, görkorcsolyázik, rollerezik vagy kerékpározik, százötvenezer forintig,

b) közterületen a közhasználatú létesítményeket, berendezéseket nem azok rendeltetésének megfelelő módon használja, természetes személy esetében kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig

terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

4. A közutak, járdák felbontására vonatkozó szabályok megszegése

4. §6 Aki

a) Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló közterületek, valamint a helyi, útburkolattal ellátott és el nem látott közutak, továbbá zöld területek (parkok) burkolatát munkakezdési hozzájárulás vagy munkakezdési- és közútkezelői hozzájárulás nélkül felbontja,

b) új út- és járdaépítés, továbbá meglévő utak, járdák felújításának újjáépítésének befejezését követő ötödik év december 31-ig munkakezdési- vagy közútkezelői hozzájárulás nélkül burkolatbontást végez,

c) a munkavégzés helyszínén a munkavégzéssel kapcsolatos tájékoztató táblát nem helyez el,

d) a rendkívüli igénybevételt - a burkolat helyreállítását is beleértve - százhúsz órán túl úgy folytatja, hogy a munkakezdési hozzájárulást pótlólag nem kérte meg,

e) a munkavégzés helyszínén az érvényes a forgalomtechnikai tervet nem tartja a helyszínen és az abban előírt kitételeket, előírásokat nem tartja be,

természetes személy esetében kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

5. Az üzletek nyitvatartási rendjének megszegése

5. §7 Aki

a)8 a szeszes italt forgalmazó kiskereskedelmi üzletet 22.00 és 05.00 óra között szeszes ital forgalmazásának szüneteltetése nélkül nyitva tart,

b)9 a szeszes italt forgalmazó kiskereskedelmi üzletben a szeszes ital forgalmazásának 22.00 és 05.00 óra közötti szüneteltetéséről a vásárlókat az üzlet bejáratánál és az üzletben jól látható helyen elhelyezett felirattal nem tájékoztatja,

c) vendéglátó tevékenységet folytató üzletet, azok teraszait 23,00 és 05,00 óra között a nyitva tartás korlátozása alóli felmentés nélkül nyitva tartja,

d) alkalmi rendezvényt a nyitva tartás korlátozása alóli felmentés nélkül 23,00 és 05,00 óra között tart,

természetes személy esetében kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

6. Zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos szabályok megszegése

6. § (1)10 Az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki lakóövezetben a kertépítéssel és a zöldfelület fenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenységet (pl: robbanómotoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor működtetése) végez az alábbi időpontokban

a) munkanapokon 20.00 óra és 08.00 óra között,

b) szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 00.00-09.00 óra és 14.00-24.00 óra között,

százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

7. Zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használata

7. § (1)11 Aki

a) járművel, kerékpárral a zöldfelületek nem erre a célra kijelölt útjain közlekedik,

b) a közutak elválasztó sávjában és annak peremén telepített zöldfelületen árusít, kéreget,

c) zöldfelületre gépkocsival vagy más járművel behajt, beáll,

d) zöldfelületen - kivéve a kijelölt kutyasétáltató és kutyafuttató helyeket - kutyát póráz nélkül vezet,

e) zöldfelületen kempingezik, jogosulatlanul építményt létesít,

f) szökőkutakba, tavakba belép, azokban állatot fürdet,

g) zöldfelületen közkifolyónál, kútnál járművet, vagy szennyezett tárgyat mos,

h) sporttéren dohányzik,

természetes személy esetében kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

8. Szeszesital fogyasztással kapcsolatos szabályok megszegése

8. § (1)12 Az a természetes személy, aki

a) közterületen szeszesitalt fogyaszt,

b) a többlakásos lakóépület közös használatú helyiségeiben vagy területein szeszesitalt fogyaszt, amennyiben azt a társasház közgyűlése megtiltotta,

százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) Kivételt képeznek az (1) bekezdés rendelkezései alól:

a) nyitvatartási időben az érvényes közterület-használati hozzájárulással rendelkező és szeszesital árusítására jogosult vendéglátó egységek területe,

b) a szeszesital árusítására jogosító engedéllyel szervezett alkalmi rendezvények engedélyezett területe.

8/A.13 Az „Újbuda” név jogellenes használata

8/A. §14 Aki az „Újbuda” nevet

a) jogellenesen használja,

b) a használatra vonatkozó engedélytől eltérően használja

természetes személy esetében kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

8/B.15 Az ingatlan előtti közterületek tisztántartása

8/B. §16 (1) Az az ingatlantulajdonos vagy az ingatlannal más jogcímen rendelkezni jogosult személy, aki nem gondoskodik

a) a telekingatlanáról a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő (ingatlanhatár vonalában történő) metszéséről,

b) az ingatlana előtti járda tisztán tartásáról és síkosság-mentesítéséről,

c) a telekingatlana határa és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, gyomnövényektől történő mentesítéséről,

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, ezért természetes személy esetében százötvenezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(1a)17 Az a szórakozó hely, vendéglátó üzlet, árusító hely és az egyéb szolgáltatást nyújtó üzlet üzemeltetője, aki

a) nyitvatartási ideje alatt - a bejárat közvetlen környezetében - nem helyez el a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű közhasználatú hulladékgyűjtő edényt, vagy

b) a közhasználatú hulladékgyűjtő edény javításáról, pótlásáról, rendszeres ürítéséről és tisztántartásáról nem gondoskodik,

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, ezért természetes személy esetében százötvenezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(1b)18 Az (1a) bekezdés alól kivételt képeznek a tömegforgalmat bonyolító ingatlan üzemeltetői.

(2)19 Az (1) és (1a) bekezdésben meghatározott cselekmények elmulasztása miatt a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

8/C.20 A fás szárú növények védelme

8/C. §21 Aki

a) közterületre a tulajdonos hozzájárulása nélkül telepít fát, cserjét,

b)22 közterületi vagy nem közterületi ingatlanra fehér akác, amerikai kőris, mirigyes bálványfa, cserjés gyalogakác, kései meggy, zöldjuhar, keskenylevelű ezüstfa, nyugati ostorfa egyedeit, valamint a Populus (nyárfa) nemzetség termős ivarú egyedeit telepíti,

c)23 nem közterületi ingatlanon engedély nélkül fát kivág, engedély nélkül vagy engedélytől eltérő módon végez erőteljes metszést, csonkolást,

d)24 a fakivágás bejelentését elmulasztja,

e)25 az építéssel összefüggésben kivágott fák esetén a tájékoztató tábla kihelyezését elmulasztja, vagy

f)26 építési tevékenység esetén a megtartandó fa környezetében a fa lombkorona vetületén belül

fa) magas- és mélyépítést, valamint a felszín alatt 30 cm-nél mélyebb földmunkát végez,

fb) ott nem víz- és légáteresztő burkolatot épít, vagy

fc) a fa törzse körül 1 méteres távolságon belül burkolatot létesít,

az természetes személy esetében kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

9. Eljárási szabályok

9. § (1) Az e rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ügyekben átruházott hatáskörben a jegyző jár el.

(2)27

(3)28

10. Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba.

11.29 Átmeneti rendelkezés

11. §30 E rendeletnek a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I. 29.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló 21/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. §-ával megállapított 8/C. § c) pontját a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2014. I. 30-tól.

2

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2015. XI. 25-től.

3

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2014. I. 30-tól.

4

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1). Hatályos: 2015. XI. 25-től.

5

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2). Hatályos: 2015. XI. 25-től.

6

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.

7

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelete 5. §. Hatályos: 2014. I. 30-tól.

8

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2016. VI. 1-től.

9

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2016. VI. 1-től.

10

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelete 6. §. Hatályos: 2014. I. 30-tól.

11

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. §. Hatályos: 2015. XI. 25-től.

12

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelete 8. §. Hatályos: 2014. I. 30-tól.

13

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. §. Hatályos: 2015. XI. 25-től.

14

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. §. Hatályos: 2015. XI. 25-től.

15

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2017. I. 1-től.

16

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2017. I. 1-től.

17

A 8/B. § (1a) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.

18

A 8/B. § (1b) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.

19

A 8/B. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2017. V. 4-től.

21

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2017. V. 4-től.

22

Módosította: 35/2020. (IX. 30.) XI. ÖK rendelet 11. § (1).

23

Megállapította: 21/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 1. §. Hatályos: 2019. VI. 19-től.

24

Beiktatta: 35/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelet 11. § (2). Hatályos: 2020. X. 1-től.

25

Beiktatta: 35/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelet 11. § (2). Hatályos: 2020. X. 1-től.

26

Beiktatta: 35/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelet 11. § (2). Hatályos: 2020. X. 1-től.

27

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 48/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatálytalan: 2018. I. 1-től.

28

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 48/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatálytalan: 2018. I. 1-től.

29

Beiktatta: 21/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 2. §. Hatályos: 2019. VI. 19-től.

30

Beiktatta: 21/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 2. §. Hatályos: 2019. VI. 19-től.