Tarcal község képviselő testületének 8/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 28

Tarcal Község önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f / pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:

 1.§A rendelet 2.§./1/ és /5/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§./1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének:


      a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)    645.394.091 ,- Ft-ban

      b./ költségvetési  kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül)         869.949.438 ,-Ft-ban 

      c./ finanszírozási bevételek főösszegét                                                        233.308.054,- Ft-ban

      d./ finanszírozási kiadások főösszegét                                                            8.752.707,-  Ft-ban

      e./ bevételi főösszegét                                                                                   878.702.145,-  Ft-ban

      f./ kiadási főösszegét                                                                                     878.702.145 ,-  Ft-ban


állapítja meg.


 /5/ A 73.367.013.-Ft működési, valamint a 151.188.334.-Ft felhalmozási hiány belső finanszírozására a Képviselőtestület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.”

2.§


A rendelet 3.§./8/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3.§./8/ Az önkormányzat a kiadások között  18.058.204.-Ft általános tartalékot, valamint ingatlanvásárlásra 8.578.671.-Ft céltartalékot állapít meg. ”

3.§


A rendelet 1.1,  1.2,  1.3,  1.4,  2.1,  2.2,  6, 7 ,9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.2.1, 9.3, 9.3.1  mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1., 1.2,  1.3., 1.4. ,2.1.,2.2.,3.,4.,5.1-5.3.1.  mellékletei lépnek.

4.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                         Dr. Kovács Zoltán   sk.                                            Butta László  sk.

                               jegyző                                                                  polgármester

Mellékletek