Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről

Hatályos: 2021. 10. 28

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről

2021.10.28.

Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Nemesbük közigazgatási területén belül minden magán-, állami vagy önkormányzati tulajdonban álló ingatlanra.

2. § Az önkormányzat lakossági bejelentés alapján vagy hivatalból végzi a település közigazgatási területén belül az elhagyott hulladék felderítését. Az elhagyott hulladék felderítése a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal útján történik.

3. § (1) Az elhagyott hulladék felderítője helyszíni szemle keretében meghatározza a hulladék pontos helyét, mennyiségét, típusát, jellegét és amennyiben lehetséges, a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát.

(2) Amennyiben az elhagyott hulladék magántulajdonban álló ingatlanon található, az elhagyott hulladék felderítője a rendelkezésére álló adatok megküldésével haladéktalanul eljárást kezdeményez a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál az elhagyott hulladék felszámolása érdekében.

(3) Amennyiben az elhagyott hulladék állami vagy önkormányzati tulajdonban levő ingatlanon található, a felderítő a hulladékról szóló törvénynek a nemzeti vagyonról szóló törvény hatálya alá tartozó ingatlan esetében alkalmazandó rendelkezésének megfelelően jár el.

(4) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal az elhagyott hulladék fellelésének helyszíneiről nyilvántartást vezet és az engedély nélküli hulladék-elhelyezéssel leginkább érintett helyszíneket rendszeresen ellenőrzi.

4. § (1) Aki közterületen engedély nélkül hulladékot rak le, köteles azt saját költségén eltávolítani és a területben keletkezett károkat helyreállítani. Ha a kötelezett ennek a felszólításban meghatározott időn belül nem tesz eleget, az elszállításról a kötelezett költségére és felelősségére az Önkormányzattal szerződő gazdálkodó szervezet gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdés Önkormányzat általi hulladék elszállíttatásra vonatkozó rendelkezését kell alkalmazni akkor is, ha a közterületen hulladékot lerakó személye nem ismert. A hulladék lerakó személyének ismertté válása esetén az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A település közterületein elhagyott hulladék felszámolásának költségeit az Önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

5. § Ez a rendelet 2021. október 28-án lép hatályba.