Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2021. 10. 29 - 2022. 03. 31

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

2021.10.29.

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló belügyminiszter által közzétett pályázati kiírás alapján a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya a Szentistván Nagyközség közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a bejelentett lakcímén élő állampolgárokra terjed ki.

(2) A rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.

(3) Szentistván Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a rászorulók fűtési költségeinek enyhítésére természetbeni juttatás formájában nyújtott támogatásként barnakőszenet biztosít.

(4) A támogatás megállapítható azon kérelmező részére, aki széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és akinek esetében a háztartás együtt élő tagjait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

a) olyan felnőttek esetében akik 18 év alatti gyermeket nem nevelnek: 90.000,- Ft/fő jövedelemhatárt

b) olyan felnőttek esetében akik 18 év alatti gyermeket(eket) nevelnek: 100.000,- Ft/fő jövedelemhatárt

c) egyedül élő esetében 120.000,- Ft/fő jövedelemhatárt

d.) szentistváni lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező Szentistvánon életvitelszerűen egyedül élő 75. életévét betöltött esetében 295.000,-Ft jövedelemhatárt.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően méltányossági jogkörben, környezettanulmány alapján támogatás állapítható meg a krízishelyzetben lévő kérelmező részére, akiknek lakása fűtéséhez szükséges tüzelőanyag nem áll rendelkezésére és emiatt élete, testi épsége súlyos veszélynek van kitéve.

(6) A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők jogosultak, akiknek lakásuk fűtéséhez szükséges tüzelőanyag nem áll rendelkezésre.

2. § (1) A támogatás odaítélése kérelem alapján történik. (1. melléklet)

(2) A kérelmeket benyújtani legkésőbb 2021. november 12. napjáig lehet a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjéhez. A megjelölt határidő jogvesztő, tehát az időpontot követően kérelem nem nyújtható be.

(3) Azonos lakcímmel rendelkező több kérelmező esetén csak egy személy részére lehet támogatást megállapítani.

(4) Az Önkormányzat a kérelmező részére biztosított tüzelőanyagért, illetve annak kiszállításáért ellenszolgáltatást nem kér.

(5) A szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra való jogosultságról és a támogatás mértékéről a beérkezett kérelmek alapján – a rendelkezése álló mennyiségi keret figyelembevételével – a Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság a benyújtási határidőt követő 15 napon belül dönt.

(6) Egy kérelmező részére maximum a Belügyminisztérium által kiírt pályázatban meghatározott mennyiségű támogatás állapítható meg.

3. § Ez a rendelet 2021. október 29-én lép hatályba.

1. melléklet

K É R E L E M
természetben nyújtott szociális célú szén támogatására
Benyújtás határideje: 2021.november 12. mely határidő jogvesztő.
Kérelmező neve: …………………………………………………… aktív korú */nyugdíjas*
Születési neve: ……………………………………………………………………………….
Születési helye, és ideje: ……………………………………………………………………..
Anyja neve: ………………………………………………………………………………….
Bejelentett lakóhely: ………………………………………………………………………….
vagy bejelentett tartózkodási hely: …………………………………………………………..
Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen * vagy tartózkodási helyemen * élek.
TAJ szám: …………………………………. Telefonszám: …………………………………..
Kérelmező a lakásban milyen jogcímen tartózkodik: tulajdonos */ bérlő*/családtag*/egyéb*
Kijelentem, hogy az alábbi ellátások valamelyikére jogosult vagyok vagy a háztartásomban élő jogosult:
- aktív korúak ellátásra*
- időskorúak járadékára*
- települési lakásfenntartási támogatásra *
- a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családként határozattal rendelkezem*
Krízishelyzetbe kerültem, mert.,………………………………………………………………...
Komfort fokozat: összkomfortos*/komfortos*/komfort nélküli*/szükség lakás*
Kijelentem, hogy lakásomat fával*/szénnel*/ illetve vegyes fűtéssel …………. fűtöm.
Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a helyszínen ellenőrizze a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát.
A kérelmező körülménye:
¨ egyedül élő,
¨ nem egyedül élő.
A kérelmező háztartásában élők adatai:
A kérelmező háztartásában, a kérelmezővel azonos lakcímen élők száma:
………. fő

A

B

C

D

E

A háztartásban élő hozzátartozó neve (és születési neve)

Anyja neve

Születési helye, ideje (év, hónap, nap)

TAJ száma

Családi kapcsolat megnevezése

1

2

3

4

5

Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a háztartásában élők havi nettó jövedelme forintban:

A

B

C

1.

A jövedelem típusa

A kérelmező havi nettó jövedelme

A háztartásában élők havi nettó jövedelme:

2.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből közfoglalkoztatásból származó:

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

5.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres ellátások

6.

Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátások

7.

Egyéb jövedelem

8.

Összes jövedelem:

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: __________________ Ft/hó
(A kérelemhez mellékelni szükséges a jövedelmi adatok táblázat 1-7 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek a 30 napnál régebbiek nem lehetnek, és a kérelmező lakcím kártyáját)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Szentistván, 2021. év … hó ….. nap.
_______________________________
kérelmező
*megfelelő rész aláhúzandó