Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról

Hatályos: 2021. 10. 29 - 2022. 05. 01

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról

2021.10.29.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében és 10. § (1) bekezdésének második mondatában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Pusztaszer Község Önkormányzata illetékességi területén állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, illetőleg az Szt. 3. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott személyekre terjed ki.

2. § A képviselő-testülettől átruházott hatáskörében a polgármester térítésmentesen a rendelkezésre álló keret kimerüléséig legfeljebb 3 erdei m3 biztosít annak, aki

a) saját háztartásában legalább kettő kiskorú gyermek, egyedülálló esetében legalább egy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy

b) a 65. életévét 2021. december 31-ig betölti, vagy

c) az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 28 500,-Ft összeget

és az általa életvitelszerűen lakott helyiséget szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén) fűti.

3. § A 2. §-ban meghatározott személyek közül a jogosultság szempontjából előnyt élvez az, aki

a)az Szt. szerinti
aktív korúak ellátására,
időskorúak járadékára,
– tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő) jogosult, vagy
a családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

4. § Az azonos háztartásban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

5. § A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket 2021. november 15. napjáig lehet benyújtani a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségén az 1. melléklet szerinti nyomtatványon.

6. § A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy példány az Önkormányzatot, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját és mennyiségét, valamint az átvétel idejét.

7. § A szociális célú tüzelőanyagot 2022. február 15-éig kell kiosztani a rászorulók részére.

8. § A támogatás kizárólagos forrása a belügyminiszter által Pusztaszer Községi Önkormányzat számára megállapított 1 790 700,-Ft vissza nem térítendő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 1000,-Ft/erdei m3+ÁFA+szállítási költség mértékű saját forrás.

9. § A belügyminiszter által a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2.2.1. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímre vonatkozóan kiadott pályázati kiírás 6. d) pontjának megfelelően a Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

10. § A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. május 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet

KÉRELEM
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG IGÉNYLÉSÉHEZ

1. Név: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Születési név: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Születési hely és idő:………………………………………………………TAJ szám: …………………………………………………

4. Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: ……………………………………………………………………………

6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: …………………………………………

7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………………………………………………

8. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő.

9. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme (igazolás alapján): ……………………,-Ft

10. A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):

Név
/születéskori név is/

Családi állapot

Kérelmezőhöz fűződő kapcsolat /pl. házastárs, élettárs, gyermek stb./

Születési idő
/év, hó, nap/

Anyja neve

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: rendelkezem nem rendelkezem

Az alábbi támogatás(ok)ban részesülök (kérjük aláhúzni):

a) aktív korúak ellátása,

b) időskorúak járadéka, vagy

c) települési támogatás.

Háztartásomban halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek: igen nem
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Pusztaszer, 2021. …………………………….. hó ……… nap
...........................................................
az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselőjének aláírása