Furta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 15- 2022. 02. 15

Furta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

2021.10.15.

Furta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a rendelet 3. § b) és c) pontja tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 § (1) A rendelet célja, hogy a szociális tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Furta közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2 § (1) Család fogalma: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakba: Szt.) 4. § c) pontjában meghatározottak

(2) Egyedülélő fogalma: Szt. 4. § e) pontjában meghatározottak

3 § (1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig vissza nem térítendő támogatásként tűzifát biztosíthat:

a) annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti:

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) az önkormányzat szociális rendelet alapján lakhatási támogatásban részesül,

ad) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

ae) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

b) 3 vagy több gyermeket nevelő családok,

c) akinek a családjában súlyos fogyatékos családtag él,

d) azon egyedül élő nyugdíjas (nyugdíjszerű ellátásban részesülő),akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 450 %-át (128.250.-Ft). Kérelméhez mellékelni kell a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző utolsó havi nyugdíjszelvényt vagy bankszámlakivonatot.

(2) Az (1) bekezdés aa)-ae) pontban lévő jogosultak előnyben részesülnek a tűzifa osztás során.

(3) Háztartásonként minimum 0,5 m3, de legfeljebb 2 m3 szociális tűzifa biztosítására kerülhet sor, rászorultságtól függően (hány feltételnek felel meg, hány gyermeket nevel stb.).

4 § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család, aki tűzifával egyáltalán nem fűthető ingatlanban lakik életvitelszerűen.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatás szintén nem igényelhető.

5 § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmet a Furtai Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani 2021. október 29-ig.

(3) A kérelmekről a polgármester átruházott hatáskörében dönt.

(4) A döntést követően a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról legkésőbb 2022. február 15-ig.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi lista aláírásával igazolja.

6 § A támogatás kizárólagos forrása pályázaton elnyert az önkormányzat számára megállapított támogatás.

7 § Ez a rendelet a kihirdetést követő másnap lép hatályba, és 2022. február 16. napján hatályát veszti.