Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.22.) önkormányzati rendelete

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2021. 04. 17 01:00- 2022. 01. 26

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.22.) önkormányzati rendelete

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

2021.04.17.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, figyelemmel a 79. §-ban foglaltakra, Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Sátoraljaújhely Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő ingatlan és ingó vagyonra, vagyoni értékű jogokra, értékpapírokra, üzletrészekre illetve a tulajdonosi jogok gyakorlójára és a vagyon használójára terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a kisebbségi önkormányzatok vagyonára, vagyonjuttatására.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a 16. §-ban az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra és nem lakáscélú helyiségekre.

2. § (1) Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.

(2) A törzsvagyon forgalomképesség szempontjából forgalomképtelen törzsvagyonból és korlátozottan forgalomképes vagyonból áll.

(3) A forgalomképtelen törzsvagyon a 2011. évi CXCVI törvény által kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősített vagyonelem, valamint az önkormányzat rendelete alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon.

(4) Korlátozottan forgalomképes vagyonba tartoznak azon vagyonelemek, amelyek nem képezik a forgalomképtelen törzsvagyon és az üzleti vagyon részét.

(5) Az üzleti vagyonba forgalomképes vagyonelemek tartoznak.

3. § (1) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak

a) a helyi közutak és műtárgyaik,

b) az önkormányzat tulajdonában álló terek és parkok,

c) az önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezései alapján részére átadott – vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket.

(2) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül

a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló Polgármesteri Hivatal elhelyezését szolgáló Kossuth tér 5. szám alatti épület,

b) a Zempléni Vízmű Kft-nél, a Zempléni Hulladékkezelő Közszolgáltató Kft-nél, az Újhelyi Gazdálkodási Kft-nél és a Sátoraljaújhely Városfejlesztő Gazdasági Kft-nél Sátoraljaújhely Város Önkormányzatát megillető üzletrész,

c) a köztemetők.

(3) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak:

a) nevelési, oktatási és közművelődési intézmények ingatlanjai: óvodák, általános iskolák, általános iskolai diákotthon, művészeti iskola, gimnázium, szakközépiskolák, szakképző iskola, középiskolai diákotthonok, könyvtár, művelődési központ, faluházak,

b) egészségügyi és szociális intézmények: háziorvosi rendelők, fogorvosi rendelők, bölcsőde, szociális otthon, időskorúak klubjai, alapszolgáltatási központ ingatlanjai,

c) sportlétesítmények: sportpályák, sportcsarnok, tanuszoda.

4. § A törzsvagyonba nem tartozó vagyonelemek az üzleti vagyon körébe tartoznak.

5. § (1) Az önkormányzat ingatlanvagyonát az ingatlanvagyon-kataszter tartalmazza. Az önkormányzati ingatlanvagyon törzsvagyonba, illetve üzleti vagyonba történő besorolását jelen rendelet melléklete tartalmazza. A nyilvántartás vezetéséről a Vagyongazdálkodási Osztály gondoskodik.

(2) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézmények vagyonát és a pénzügyi befektetéseket a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya tartja nyilván. A Városi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény által működtetett (üzemeltetett) tulajdonában lévő vagyont a Városi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény tartja nyilván.

(3) Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló törvény alapján az önkormányzat tulajdonába került ingó vagyont eszközcsoportonként kell nyilvántartani.

(4) Az önkormányzati vagyonkimutatást minden évben az éves költségvetési beszámolóhoz csatoltan kell a Képviselő-testületnek bemutatni.

5/A. § (1) Az értékvesztésre, terven felüli értékcsökkenés elszámolására vonatkozó hatáskört az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények esetében a jegyző, a Városi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény esetében pedig az intézmény vezetője gyakorolja.

(2) Az eszközöket kivéve az immateriális javak, a követelések (ideértve a kölcsönöket, a beruházási előleget, a banki számlákat és az aktív pénzügyi elszámolásokat) leltározását mennyiségi felvétellel, a csak értékben kimutatott eszközök (immateriális javak, a követelések, az idegen helyen tárolt – letétbe helyezett portfolió – keretében vagy vagyonkezelésben lévő értékpapírok, illetve dematerizált értékpapírok és bankszámlák) és a források leltározását egyeztetéssel kell végrehajtani.

(3) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a mennyiségi felvétellel történő leltározást a Leltározási és leltárkészítési Szabályzatban meghatározott módon három évenként kell kötelezően végrehajtani.

(4) A könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő, használt és használatban lévő készleteket, kis értékű immateriális javakat, tárgyi eszközöket az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv saját döntése alapján a Leltározási és leltárkészítési Szabályzatban meghatározott módon és gyakorisággal, de legalább ötévente leltározza.

(5) A Képviselő-testület részére évente a zárszámadáshoz csatolni kell az önkormányzat vagyonkimutatását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 5. melléklete szerinti bontásban.

6. § A körülmények változása, valamint új adatok, tények, információk felmerülése esetén a Képviselő-testület az önkormányzat vagyontárgyait bármikor átminősítheti.

7. § Az önkormányzat vagyona az állami tulajdon további rendezésével, jogszabályban meghatározottak szerint módosulhat. Az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyakkal a vagyon-nyilvántartást ki kell egészíteni.

Az önkormányzat vagyonának hasznosítása

8. § A tulajdonosi jogokat az e rendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület és átruházott hatáskörben a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, a Polgármester, a Jegyző, valamint az intézmény vezetői gyakorolják.

9. § (1) Az önkormányzat vagyonának alapvető rendeltetése a közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges tárgyi és anyagi feltételek biztosítása.

(2) A közszolgáltatást biztosító intézmények részére e feladat ellátásához szükséges vagyont biztosítani kell.

10. § Jelen rendelettel forgalomképtelennek minősített törzsvagyon nem idegeníthető el, azt apportálni, biztosítékul adni, vagy egyéb módon megterhelni nem lehet.

11. § Az önkormányzat a korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyontárgyait elidegenítheti, térítésmentesen átruházhatja, bérbe, használatba adhatja és megterhelheti.

12. § (1) A képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi vagyonhasznosításra vonatkozó döntések értékhatártól függetlenül, mind a korlátozottan forgalomképes, mind az üzleti vagyont érintően:

a) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való besorolása,

b) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése, elidegenítése,

c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedésének értékesítésre történő kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba,

d) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása,

e) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása,

f) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása,

g) gazdasági társaság alapítása,

h) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése, társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása,

i) a korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyak tekintetében a 10 évet meghaladó bérbeadás, használatba adás és haszonbérlet

j) önkormányzati vagyon tulajdonjogának, vagyonkezelői, illetve használati jogának ingyenes vagy kedvezményes átruházása, valamint a követelés mérséklése, elengedése

k) az önkormányzati tulajdon üzemeltetésre történő átadása – az intézmények vagyonnyilvántartásában szereplő vagyontárgyakat kivéve.

(2) A Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsára, a Polgármesterre és a jegyzőre átruházott tulajdonosi jogosítványokat Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.24.) önkormányzati rendelete II.5. pontja, III., pont, valamint IV. pontjai állapítják meg.

(3) A Polgármester hatáskörébe tartozik

a) Hk.

b) a tulajdonosi hozzájárulás megadása,

c) a korlátozottan forgalomképes és az üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyak jelzálogjoggal való megterhelésének engedélyezése.

(4) Önkormányzati vagyon elidegenítése, tulajdonjog átruházása csak pályáztatás, versenyeztetés útján lehetséges, kivéve az egy millió forint egyedi bekerülési értékhatár alatti ingó vagyont.

12/A. §

A vagyonkezelői jog ellenértéke, az ingyenes átengedés

(1) Az önkormányzat vagyonára alapított vagyonkezelői szerződés a magasabb szintű jogszabályban meghatározott kivételeket kivéve, kizárólag visszterhes szerződéssel alapítható.
(2) Visszterhes szerződésnek minősül a pénzbeli ellenérték fejében és a rendes gazdálkodás körét meghaladó a vagyon értékét növelő beruházás létesítésének kötelezettségével kötött szerződés.
(3) A vagyonkezelői jog ellenértékét a piaci körülmények, a vagyon összetétele, jellege, alapján kell meghatározni.

12/B. §

Vagyonkezelői jog gyakorlása

(1) Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői joga a vagyonkezelésre vonatkozó szerződés megkötésén alapul, ingatlanok esetén az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel jön létre.
(2) A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzése a vagyonkezelő kötelezettsége.
(3) A vagyonkezelőt a vagyonkezelés során megilleti a vagyonkezelésbe adott vagyon tekintetében, a vagyon birtoklása, rendeltetésszerű használat, hasznainak szedése.
(4) A vagyonkezelő nem jogosult a vagyonkezelésre átadott vagyon harmadik személy részére történő átadására, a vagyon megterhelésére, fedezetbe, zálogba adására.
(5) A vagyonkezelő köteles az átadott vagyon rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról gondoskodni, a rendes gazdálkodás körébe tartozó karbantartást, felújítást elvégezni.
(6) A vagyonkezelő a vagyonkezelésre átadott vagyon tekintetében felel a használattal együtt járó károk bekövetkezéséért, amennyiben a bekövetkezett kár megtérítésére más nem kötelezhető, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy általában elvárható.

12/C. §

Vagyonkezelés ellenőrzése

(1) Az önkormányzat, mint a vagyon tulajdonosa jogosult ellenőrizni a vagyonkezelésre átadott vagyon vagyonkezelőjénél, a vagyonkezelés szabályszerűségét, gazdaságosságát, célszerűségét.
(2) Az önkormányzat részéről ellenőrzést végző jogosult:
a) az ellenőrzést akár előzetes értesítés nélkül megkezdeni,
b) az ellenőrzött vagyont megtekinteni,
c) a vagyonkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat, dokumentumokat, iratokat megtekinteni, azokról másolatot kérni, feljegyzést készíteni,
d) az ellenőrzés során felvilágosítást, tájékoztatást, nyilatkozatot kérni,
e) a vagyont ellenőrző leltár keretében leltározni.
(3) Az ellenőrzést végző személyt a jegyző jelöli ki.
(4) A vagyonkezelő köteles a vagyonkezelés ellenőrzésében részt venni, a vagyonkezelés során olyan magatartást tanúsítani, amely a vagyonkezelést ellenőrző tevékenységét előmozdítja, és a vagyonkezelés eredményességét szolgálja.

Az intézmények vagyonhasznosítása

13. § (1) Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények a feladatellátás céljára rendelkezésükre bocsátott törzsvagyon felett használati jogot gyakorolnak.

(2) Az önkormányzati intézményeket a vagyonkimutatásukban szereplő vagyontárgyak vonatkozásában megilletik a tulajdonosi jogosítványok és terhelik a tulajdonosi kötelezettségek jelen rendeletben meghatározott korlátozásokkal.

(3) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője az intézmény tulajdonában lévő és használatába adott vagyontárgyakat, ezen rendeletben megfogalmazott szabályok betartása mellett önállóan, esetenként vagy határozott időre szóló bérleti szerződéssel bérbeadás útján hasznosíthatja, azzal a megkötéssel, hogy a hasznosítás nem veszélyeztetheti az intézmény feladatkörébe tartozó feladatok ellátását.

(4) A bérbeadásból befolyó bevétel a hasznosító intézmény bevételét képezi, mely összeget feladatainak ellátására, színvonalának javítására fordíthat.

14. § (1) Az intézményeknél feladatváltozás miatt feleslegessé vált ingatlanok hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Behajthatatlan fizetési követelés mérsékléséről, illetve elengedéséről

a) 100 ezer forint egyedi, értékvesztéssel nem csökkentett értéket el nem érően a költségvetési intézmény vezetője, a Polgármesteri Hivatalnál a Jegyző;

b) 100 ezer forint egyedi, értékvesztéssel nem csökkentett értéket elérően, vagy azt meghaladóan, 1 millió forint egyedi, értékvesztéssel nem csökkentett értékhatárt el nem érően a Polgármester;

c) 1 millió forint egyedi, értékvesztéssel nem csökkentett értéket elérő vagy azt meghaladó ügyek esetében a Képviselő-testület jogosult dönteni, amennyiben a döntés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának érdekeit nem sérti.

15. § Az intézmények által megszerzett vagyontárgyak, ingatlanok az önkormányzat tulajdonába kerülnek. Ezen vagyontárgyak, ingatlanok általában az azokat megszerző intézmény használatába kerülnek, kivéve ha a Képviselő-testület másképpen rendelkezik.

Az önkormányzati vagyon hasznosítása során követendő eljárás

16. § (1) Az önkormányzati tulajdon elidegenítését, bérbeadását, vagyonkezelői, illetve használati jogának átengedését – értékhatárra való tekintet nélkül meg kell hirdetni, kivéve a 16/A. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakat.

(2) Amennyiben az éves bérleti díj, vagy a meghirdetett eladási ár a nettó 35 millió forintot meghaladja, úgy a bérbeadást, illetve az elidegenítést egy országos napilapban meg kell hirdetni.

(3) Elidegenítés esetén az ingatlan vételárának meghatározásánál ingatlanforgalmi szakértő véleményét, értékbecslését kell alapul venni.

(4) Bérleti díj megállapításánál a helyben szokásos, átlagos bérleti díjat kell alapul venni.

(5) Részletfizetési kedvezmény az ingatlan bérlőjét, üzemeltetőjét csak abban az esetben illeti meg, ha az eladási ár a 10 millió forintot eléri vagy meghaladja.

(6) Részletfizetési kedvezmény összeghatártól függetlenül adható a városban működő állami szervek, az önkormányzat, illetve az önkormányzat költségvetési szervénél - az adott ágazati jogszabályoknak megfelelő munkavégzésre irányuló jogviszony keretében- foglalkoztatott személyek részére.

16/A. § (1) A 16. § (2) bekezdésben meghatározott értékhatárok esetén nem magánszemély pályázónak csatolni kell a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, illetve a cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi kivonatát, valamint igazolást arról, hogy a pályázónak nincs adó-, illetve TB tartozása. Ezen dokumentumokat legkésőbb a testületi, illetve a bizottsági ülést megelőző napon, a Polgármesteri Hivatal munkaidejének lejártáig lehet benyújtani.

(2) Nem kell elidegenítésre meghirdetni az ingatlan tulajdonjogát, ha az önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat feladatként, vagy az állam feladatként vesz át és a feladat ellátását közvetlenül szolgáló önkormányzati vagyon a feladatellátáshoz szükséges.

(3) Nem kell meghirdetni az önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbe adását, használati jogának átruházását, ha a bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt ingatlant a hatáskört gyakorló által megszabandó új feltételek mellett kívánja bérelni és az éves bérleti, használati díj nem éri el a nettó 1.200.000 Forintot.

(4) Nem kell meghirdetni az önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbe adását, használati jogának átadását, ha az önkormányzati fenntartású intézmény az általa használt ingatlant alkalomszerűen, maximum egy heti időtartamra adja bérbe, engedi át használati jogát és a bérbeadás, használati jog nem veszélyezteti az intézmény közfeladat ellátását.

17. § (1) Önkormányzati vagyont értékesíteni, használati jogát átengedni, a 16/A. § (2)-(4) bekezdés kivételével csak nyilvános versenytárgyalás útján lehet.

(2) Elidegenítés esetén a Képviselő-testület, a használati jog átengedése esetén a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság állapítja meg az elidegenítés, illetve a használati jog átengedés feltételeit.

Gazdasági, közhasznú társaságban való részvétel

18. § (1) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására gazdasági, közhasznú társaságot alapíthat.

(2) Az önkormányzat nem vehet részt olyan vállalkozásban, melyben felelőssége meghaladja vagyoni hozzájárulása mértékét. Az önkormányzat vállalkozása, valamint ingatlanvagyonnal történő rendelkezése nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.

19. § (1) A nem kizárólag Sátoraljaújhely Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági, közhasznú társaságban az önkormányzatot a Polgármester képviseli. A Polgármester a tag-képviseleti meghatalmazásra vonatkozó szabályok szerint jogosult megbízni akadályoztatása esetén a Képviselő-testület tagját, a Jegyzőt, vagy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét.

(2) A képviseleti jog gyakorlása során köteles a Képviselő-testület előzetes hozzájárulását beszerezni az alábbi ügyekben:

- gazdasági, közhasznú társaság átalakulása, megszűnése,
- az önkormányzat költségvetését terhelő pénzügyi, vagyoni kötelezettséget megállapító döntés meghozatala,
- az önkormányzat tagsági jogait érintő döntés,
- mérleg, üzleti terv elfogadása, eredmény felosztása esetén.

20. § A kizárólag Sátoraljaújhely Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági, közhasznú társaságban a tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja.

A felajánlott vagyon elfogadása

21. § (1) Ingatlanvagyonról kizárólag az önkormányzat javára lehet lemondani.

(2) Az önkormányzat részére ingatlanvagyon felajánlásának elfogadásához értéktől függetlenül a Képviselő-testület döntése1.000.000,- Ft értékhatár felett, ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához értéktől függetlenül a képviselő-testület döntése szükséges.

Eljárás a tulajdonos képviseletében

22. § Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a hatáskör címzettje, illetve az általa megbízott személy gyakorolja.

23. § Hk.

Záró rendelkezés

24. § (1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a 3/2002. (II.01.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

Az 1. melléklet a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IV. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.