Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 29- 2022. 04. 29

Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól

2021.10.29.

Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alapörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet területi hatálya Géderlak község közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya Géderlak község közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként tűzifa támogatást nyújthat azon szociális rászorultnak, - a rendelkezésre álló keret mértékéig –, akinek nem haladja meg

a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

(2) A Képviselő-testület szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a rendelkezésre álló készlet erejéig határozattal dönt a jogosultságról.

(3) A támogatás elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra jogosult (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(4) A támogatás mértéke a beérkezett kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül megállapításra, de háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható. Az önkormányzat a támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(5) A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(6) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra a kérelmező azon ingatlan vonatkozásában, amelyben életvitelszeren nem lakik.

(7) A tűzifa kiszállítását az önkormányzat szervezi meg, annak átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen köteles igazolni.

(8) A támogatás iránti kérelmet 2021. november 22-ig lehet benyújtani a szociális tűzifa támogatás iránti kérelemre rendszeresített formanyomtatványon, mely a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjénél igényelhető, illetve Géderlak Községi Önkormányzat hivatalos honlapjáról (www.gederlak.hu/szocialis-ellatasok) letölthető. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a kérelmezővel egy háztartásban élők havi nettó jövedelméről szóló igazolást vagy annak fénymásolatát.

3. § Ez a rendelet 2021. október 29-én lép hatályba, és 2022. április 30-án hatályát veszti.