Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 30 - 2022. 03. 30

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

2021.10.30.

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázathoz a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat – a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázat alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékletének I.2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen, a Belügyminisztérium által megállapított támogatás erejéig – a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Bükkösd község közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre.

(3) Jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára az Szt.-ben meghatározottakat kell érteni.

2. § (1) Az Önkormányzat egyszeri alkalommal, térítésmentesen, házhozszállítással vissza nem térítendő támogatásként tűzifát biztosít annak a fával tüzelő/fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező személynek,

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, illetve

b) annak a 60 év feletti, egyedül élő személynek, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(2) Az elbírálás során előnyt élvez, aki

a) az Szt. szerinti:

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) tekintet nélkül annak természetbeni formában történő nyújtására települési támogatásra, különösen lakhatási települési támogatásra jogosult, valamint

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, valamint

c) gyermekét egyedül nevelő és rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(4) Támogatásként háztartásonként legfeljebb 2 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.

3. § (1) Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.

b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.

(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját célra használhatja fel. Ennek tudomásul vételéről a támogatott személy hivatalból indult eljárás esetén a kiosztáskor, kérelemre indult eljárás esetén a kérelem benyújtásakor köteles nyilatkozni.

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2021. év november 1. napjától 2021. év november hó 30. napjáig lehet a Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal Bükkösdi Kirendeltségén (7682 Bükkösd, Kossuth u. 48.) benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe ruházza át, aki esetenként a döntés meghozatalához a Képviselő-testületet véleményét kikérheti.

(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. § (1) A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium szerint az Önkormányzat számára megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket - függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek, és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e - el kell utasítani.

(2) Az Önkormányzat által biztosított szociális tűzifa ellátás e rendeletben nem szabályozott kérdéseire az Szt, valamint Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

6. § Ez a rendelet 2021. október 30-án lép hatályba, és 2022. március 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

Kérelem szociális tűzifa igénylésére

1. Alulírott
Név:...............................................................................................................................................Anyjaneve:....................................................................................................................................
Születési hely:......................................................idő:...................................................................
Lakóhely:.................................................település.......................................................közterület neve....................házszám.
Tartózkodási helye(ha nem azonos a lakóhelyével): ............................................................település...........................................................közterület neve....................házszám
kérem, hogy részemre Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2021.(X. 29.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.

2. Jogosult vagyok:

2.1. az Szt. szerinti:

2.1.1. aktív korúak ellátására,

2.1.2. időskorúak járadékára,

2.1.3. települési támogatásra (ezen belül: ……………………………………..)

2.2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő vagyok

2.3. gyermekét egyedül nevelő és rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult vagyok

2.4. családomban az egy főre jutó havi jövedelmem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át

2.5. 60 év feletti, egyedül élő személy vagyok, havi jövedelmem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

3. Kijelentem, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem.

4. Nyilatkozom, hogy családom tagjai közül van/nincs erdőgazdálkodó/erdőtulajdonos.

5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a támogatásként megállapított tűzifát nem értékesíthetem, nem adhatom át másnak, az csak saját célra használható fel.

6. Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv ellenőrizheti.
Kelt: Bükkösd, 2021………………….
.......................................................
kérelmező aláírása
Csatolandó dokumentumok:
Jövedelem igazolások, melyek nem lehetnek 3 hónapnál korábbiak.

2. melléklet

Átvételi elismervény
Alulírott………………………………………….,7682 Bükkösd, ……………………….szám alatti lakos jelen elismervény aláírásával elismerem, hogy Bükkösd Községi Önkormányzatának……………………… számú határozatában a részemre megállapított ….. m3 szociális célú tűzifát a mai napon átvettem.
Bükkösd, 2021…………………………
……………………………
aláírás