Nagycserkesz Község Önkormányzata 10/2019 (X.28.)önkormányzati rendelete

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Hatályos: 2021. 10. 30 - 2022. 02. 16

Nagycserkesz Község Önkormányzata 10/2019 (X.28.)önkormányzati rendelete

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

2021.10.30.

Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

I. Általános rendelkezések

1. § [Az önkormányzat hivatalos elnevezése és székhelye, szervei és bélyegzői]

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Nagycserkesz Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat). Az Önkormányzat székhelye: 4445 Nagycserkesz Petőfi utca 10. Az Önkormányzat működési területe: Nagycserkesz Község közigazgatási területe

(2) Az Önkormányzat hivatalos honlapja: www.nagycserkesz.hu

(3) Az Önkormányzat e-mail címe: nagycserkeszonk@gmail.com

(4) Az Önkormányzat jelképei: címer, zászló, melynek leírását az 1. számú melléklet tartalmazza. A jelképek használatát a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.

(5) Az Önkormányzat képviselő-testületének elnevezése: Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület). Székhelye: 4445 Nagycserkesz, Petőfi utca 10.

2. § [A Képviselő-testület szervei]

(1) Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester);

(2) Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Ügyrendi Bizottság);

(3) Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Szociális Bizottság);

(4) Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal),

(5) Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző).

3. § [Az Önkormányzat bélyegzői]

(1) Az Önkormányzat körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Önkormányzat elnevezését, székhelyét.

(2) A Képviselő-testület körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a Képviselő-testület elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát.

(3) A Polgármester körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a Polgármester elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát

(4) A Képviselő-testület bizottsága körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a bizottság elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát.

(5) Az Önkormányzati Hivatal körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Önkormányzati Hivatal elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát.

(6) A Jegyző körbélyegzője tartalmazza középen a Magyarország címerét, körben az Önkormányzati Hivatal elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát.

4. § [Az Önkormányzat jelképei]

(1) Az Önkormányzat jelképei: címer, zászló, melynek leírását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(1a) A jelképek használatát a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.

5. § [Az Önkormányzat által működtetett médiaszolgáltatás]

Az Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.nagycserkesz.hu

6. § [Az önkormányzat feladati és azok ellátásában résztvevők, átruházott hatáskörök]

(1) Az önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) és az ágazati törvényekben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokat, amelyek felsorolását az 2. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatásköröket a 3. melléklet, a polgármesterre átruházott hatásköröket a 4. melléklet és a jegyzőre átruházott hatásköröket az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület feladatainak eredményes megoldása érdekében – a kölcsönös érdekek alapján –együttműködik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal, más települési önkormányzatokkal, önkormányzati szövetségekkel és civil szervezetekkel.

7. § (1) Az Önkormányzat hatáskörének átruházására, illetve visszavonására a polgármester tesz javaslatot.

(2) Az átruházott hatáskört vissza kell vonni, ha a feladat ellátása a jogszabály hatályon kívül helyezése miatt, a költségvetésből adódóan, finanszírozás, vagy fedezet hiányában okafogyottá válik.

(3) Az átruházott hatáskör gyakorlója az általa hozott döntésekről – az egyedi ügyekben hozott döntések kivételével - beszámol a döntés meghozatalát követő legközelebbi testületi rendes ülésen.

II. Fejezet

A Képviselő-testület működése

7. A Képviselő-testület összehívása, vezetése

8. § (1) A Képviselő-testületet írásbeli – elektronikus levél formájú – meghívóval kell összehívni.

(2) A Képviselő-testületet meghívóját és annak mellékleteit elektronikus formában úgy kell megküldeni, hogy azt a meghívottak az ülésnap előtt 4 nappal megkapják azzal, hogy a határidőbe a kézbesítés napja nem számít bele.

(3) A Képviselő-testületet meghívójának tartalmaznia kell:

a) az ülés helyét és időpontját,

b) a napirendi javaslatot és azok előterjesztését,

c) a napirend zárt ülés keretében történő tárgyalását vagy arra szóló javaslatot.

d) A meghívó mellékletei a napirendek tárgyalásához készített anyagok.

(4) A Képviselő-testületet rendkívüli ülésének időpontját a polgármester tűzi ki. A rendkívüli ülés összehívásakor a meghívót a polgármester az ülés előtt legalább 3 órával korábban az összehívás okának megjelölésével elektronikusan küldi meg. Az írásbeli meghívó mellőzhető, ha az ülésre okot adó körülmény a Képviselő-testületet ülésének azonnali megtartását indokolja, mely esetben a meghívás telefonon is történhet. (5) A jegyző gondoskodik a Képviselő-testületet ülésének időpontjának és a napirendi javaslatnak a hirdetőtáblán történő közzétételéről.

9. § (1) A Képviselő-testület évente legalább hét ülést tart.

(2) A Képviselő-testület ülésének helyszínét a polgármester határozza meg, és a meghívóban szerepelteti.

10. § (1) A képviselő-testület működésének alapja az éves munkaterv. A munkaterv tervezetét - a polgármester irányításával - a jegyző állítja össze, és a polgármester terjeszti azt jóváhagyás céljából a képviselő-testület elé legkésőbb a tárgyévet megelőző év utolsó testületi ülésén.

(2) A munkaterv javaslat elkészítéséhez javaslatot lehet kérni a képviselő-testület bizottságának tagjaitól, az intézményvezetőktől.

(3) A munkaterv főbb tartalmi elemei: a testületi ülések tervezett időpontja, a napirendje és azok előadói.

11. § (1) Rendkívüli ülés összehívására irányuló kezdeményezést a polgármesterhez, az ülés tervezett időpontja előtt legkevesebb 15 nappal írásban lehet benyújtani. Az indítványhoz csatolni kell az ülés időpontjára és napirendjére vonatkozó javaslatot.

(2) A polgármester az ülést legkésőbb az indítvány beérkezésétől számított 10 napon belül az indítványban javasolt időpontra, de legkésőbb 8 napon belüli időpontra hívja össze.

(3) A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze az (1) bekezdésében foglalt eseten kívül:

a) az önkormányzat által beadandó pályázat benyújtása tárgyában

b) a települést ért elemi kártétel esetén

c) a település érintő, a lakosság érdekében szükségszerű esetekben.

12. § A Képviselő-testület az ülés időtartamának elhúzódása esetén dönthet arról, hogy az ülést félbeszakítja és a következő munkanapon a meg nem tárgyalt napirendek tárgyalását tovább folytatja.

8. A tanácskozási rendjére vonatkozó előírások

13. § (1) A polgármester vagy a levezető elnök a testületi ülés vezetése során:

a) megállapítja, a képviselő-testület határozatképességét, vagy a határozatképesség hiányát,

b) a határozatképesség fennállását az ülés ideje alatt folyamatosan köteles ellenőrizni.

(2) Ha a képviselő-testület nem határozatképes, a polgármester vagy a levezető elnök legfeljebb két alkalommal maximum 15 perccel az ülés kezdetét eltolhatja, s ha a képviselő-testület ezt követően is határozatképtelen, akkor ezt dokumentálja, majd bezárja. Ezt követően az újabb ülést 8 napon belül – az általános szabályok szerint - kell összehívni. A Képviselő-testület a soron következő ülésen tárgyalja az elmaradt napirendeket. A napirendi javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a képviselők számára.

(3) A polgármester tájékoztatást ad a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásának állásáról, beszámol két rendes testületi ülés között végzett tevékenységéről.

(4) A polgármester ismertetést ad az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

(5) A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

(6) A polgármester napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát.

(7) A polgármester napirendi pontonként szavazásra bocsátja a javaslatot és kihirdeti a döntést.

(8) A polgármester biztosítja a képviselők interpellációs, kérdezési jogát.

(9) A polgármester berekeszti az ülést.

14. § (1) A tájékoztató napirendek felett nem kell vitát nyitni.

(2) Elsőként a képviselők és tanácskozási joggal résztvevők kapnak szót.

(3) A képviselő ugyanahhoz a napi rendi ponthoz legfeljebb 2-szer szólhat hozzá.

(4) A képviselő hozzászólása alkalmanként 5 percig tarthat.

(5) Az ülésen megjelent meghívottaknak és más személyeknek a napirend tárgyához tartozó kérdésekben a polgármester hozzászólási jogot biztosíthat. A hozzászólás ebben az esetben sem lehet 5 percnél hosszabb.

(6) Az időtartamot a jegyző köteles figyelemmel kísérni.

(7) Az időhatárt túllépő képviselőtől vagy hozzászólótól a polgármester megvonja a szót.

(8) A rendelet 8 szakaszában előírt korlátok alól a polgármester a tárgyalt téma fontosságára figyelemmel felmentést adhat.

(9) Bármikor szót kérhet:

a) az előterjesztő

b) bármely képviselő ügyrendi kérdésben c) a jegyző, aljegyző, ha törvényességi észrevételt kíván tenni.

15. § (1) Ügyrendinek minősül az a hozzászólás, kérdés melyben a képviselő, a képviselő-testület munkájába – ülésének lefolytatásával - kapcsolatos eljárási ügyben tesz észrevételt.

(2) A rendelet-alkotásról, rendelet-módosításról szóló előterjesztéshez érdemi képviselői módosító indítvány csak szövegszerűen, írásban legkésőbb a módosítást napirendjére tűző ülést megelőző napon terjeszthető be, amelyet a jegyző, aljegyző törvényességi véleményével lát el.

(3) Az egyes napirendek tárgyalására fordítható időkeret 40 perc.

(4) A képviselő-testület a Mötv. 50. §-ában meghatározottakon kívül a minősített többséggel eldöntendő ügyeket nem határozz meg.

16. § (1) A polgármester a napirendek tárgyalásakor a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, melynek során:

a) Az előterjesztő, illetve a napirendhez a vita előtt szóban új információkat tartalmazó kiegészítést tehet.

b) Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai, és a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel, melyekre az előterjesztő köteles rövid választ adni.

c) Ezt követően a felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A polgármester felszólalást engedélyezhet az ülésén jelen lévő hallgatóság részére.

d) Az előterjesztő a javaslatot, illetve a képviselő a módosító javaslatát a vita lezárásáig bármikor megváltoztathatja, és azt a szavazás megkezdéséig vissza is vonhatja.

e) A vita lezárása után a napirend előterjesztője válaszol a hozzászólásokra.

f) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a testület - az elhangzás sorrendjében -, majd amennyiben a módosító vagy kiegészítő indítványok nem kaptak többségi szavazatot, akkor az eredeti határozati javaslatról kell döntést hozni.

(2) A testület a szavazati arányok rögzítésével dönt:

a) a határozati javaslatok elfogadásáról,

b) tájékoztatás tudomásul vételéről, c) interpellációra adott válasz elfogadásáról.

17. § Rendes képviselő-testületi ülésen napirend előtt bármely képviselő 2 perc időtartamban felszólalhat. Napirend előtt felszólalni a község életét, a képviselőket érintő általános jelentőségű kérdésekben lehet, kivéve az olyan ügyeket, amelyek az általános szabályok alapján napirendre tűzhetők, valamint kérdésként, interpellációként, vagy indítványként terjeszthetők elő.

18. § (1) A napirendi pont tárgyalásakor elsőként annak előterjesztője legfeljebb 5 perc időtartamban a döntéshozatalt befolyásoló, szóbeli kiegészítést fűzhet az írásbeli előterjesztéshez.

(2) Az előterjesztő esetleges szóbeli kiegészítését követően az előterjesztőhöz kérdéseket lehet intézni, amelyekre válaszolnia kell. Az előterjesztő a válaszok megadásánál igénybe veheti a tanácskozási joggal nem rendelkező személyek segítségét is.

19. § (1) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, valamint tartós akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testületet az ügyrendi bizottság elnöke hívja össze és vezeti.

(2) Tartós akadályozatásnak minősül a szabadság kivételével összesen, egybefüggően 30 munkanapot, időtartamot meghaladó távollét.

9. Név szerinti szavazás módja

20. § (1) A jogszabályban meghatározott eseteken kívül névszerinti szavazást kell elrendelni, ha polgármester kéri.

(2) A névszerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző, aljegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét és a jelenlévő képviselők a nevük felolvasásakor "igen"-nel, "nem"-mel vagy "tartózkodom"-mal szavaznak. A szavazás eredményét a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

10. Titkos szavazás lebonyolítása

21. § (1) A titkos szavazás szavazólapon, elkülönített helyen, urna igénybevételével történik.

(2) A titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket a Képviselő-testület összeférhetetlenségi és ügyrendi ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága látja el. Amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, a Képviselő-testület a feladat ellátásra a polgármester javaslatára - nyílt szavazással - 3 fős szavazatszámláló bizottságot választ.

11. A tanácskozás rendjének fenntartása

22. § (1) Az ülés vezetésével kapcsolatban a polgármester feladata a tanácskozás rendjének fenntartása. Ennek érdekében:

a) figyelmeztetheti a hozzászólót, hogy csak a napirenddel kapcsolatban tegye meg észrevételét, javaslatát és attól ne térjen el,

b) felszólíthatja a hozzászólót, hogy a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kijelentésektől tartózkodjon,

c) rendre utasíthatja azt, aki a testülethez méltatlan magatartást tanúsít,

d) megvonhatja a szót attól, aki a fentiekben írt rendzavaró magatartást megismétli,

e) a nem képviselő résztvevőt – ismételt rendzavarás esetén – a teremből kiutasíthatja.

12. Személyes érintettség

23. § (1) A képviselő köteles a napirendi pont tárgyalása kezdetén – közeli hozzátartozójára is kiterjedően – bejelenteni személyes érintettségét.

(2) A személyesen érintett képviselő – érintettségének jelzése mellett bejelentheti, hogy az adott döntéshozatalban nem kíván részt venni.

(3) A személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának kivizsgálására – annak ismertté válását követően azonnal – a Képviselő-testület ügyrendi vizsgálat lefolytatását rendeli el. A vizsgálat lefolytatása a Képviselő-testület összeférhetetlenségi és ügyrendi ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága hatáskörébe tartozik.

(4) A bizottság eljárása során biztosítja az érintett képviselő személyes meghallgatását, bizonyítékai előterjesztését.

(5) A bizottság eljárásának lefolytatása után a vizsgálat eredményét a Képviselő-testület soron következő ülésén előterjeszti. A Képviselő-testület külön határozattal dönt a személyesen érintett képviselő részvételével hozott határozat érvényben tartásáról.

13. Összeférhetetlenségi és méltánytalansági eljárás

24. § (1) A polgármester az összeférhetetlenség és méltánytalanság megállapítására irányuló kezdeményezést a Képviselő-testület összeférhetetlenségi, méltánytalansági és ügyrendi ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságának adja át kivizsgálásra.

(2) A Képviselő-testület összeférhetetlenségi és ügyrendi ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága a vizsgálat eredményét – törvény eltérő rendelkezése hiányában – döntés céljából a Képviselő-testület elé terjeszti.

14. Nyilvánosság biztosítása

25. § (1) A képviselő-testület munkaterv szerinti ülésének időpontjáról, helyéről, napirendjéről a község lakosságát a meghívónak a Nagycserkesz Község Önkormányzata hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell értesíteni.

(2) A Képviselő-testület által elfogadott rendelet kihirdetése a Nagycserkesz Község Önkormányzata hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel valósul meg.

(3) A rendelet irattári példányát kihirdetési záradékkal kell ellátni.

(4) A rendeletet a törvényben meghatározottakon túl meg kell küldeni azon szerveknek, szervezeteknek és intézményeknek is, amelyek számára az feladatot, vagy hatáskört állapít meg.

(5) A normatív határozat közzététele a Nagycserkesz Község Önkormányzata hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel valósul meg.

III. Fejezet

A Képviselő-testület döntése

15. Döntéshozatali eljárás

26. § (1) A Képviselő-testület döntéseit szavazással hozza. A határozati javaslatról a Képviselő-testület tagjai „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak.

(2) A szavazás nyílt vagy titkos.

(3) Szavazás közben a döntést indokolni nem kell.

16. Rendeletalkotás szabályai

27. § (1) A Képviselő-testület – a lakosság szélesebb körét érintő rendelet előkészítésénél – alapelveket, szempontokat állapíthat meg.

(2) A rendelet-tervezetet és annak indokolását (a továbbiakban együtt: tervezet) a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége készíti elő. Megbízható azonban az előkészítéssel a tárgy szerint érintett intézményvezető valamint külső szakértő is. A Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége akkor is köteles részt venni az előkészítésben, ha a tervezetet külső szakértő készíti el. A megbízásról – ha a tervezetet nem a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége készíti el – a polgármester dönthet.

(3) A tárgyban amennyiben szükséges, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel történő egyeztetés, véleményeztetés azt a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége folytatja le. Ezen szervek és szervezetek körét – a törvényben meghatározott véleményezési jog biztosítása mellett – a polgármester határozza meg.

(4) A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezettel kapcsolatos vélemények megismerése érdekében a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége lakossági fórumot szervezhet.

28. § (1) A rendelet-tervezetet a polgármester, az alpolgármester, az Ügyrendi bizottság, vagy a jegyző, aljegyző terjeszti a Képviselő-testület elé.

(2) A rendelet-tervezetet indokolással együtt kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

17. A határozathozatal szabályai

29. § (1) A határozat tartalmazza a végrehajtásért felelős szerv nevét, a végrehajtás határidejét.

(2) A végrehajtásért felelősek lehetnek:

a) a polgármester, az alpolgármester,

b) a bizottság elnöke, intézményvezető,

c) a jegyző, aljegyző.

(3) A Képviselő-testület határozatait meg kell küldeni a tisztségviselőknek, valamint a végrehajtás és az érintettek számára. A határozatokról a jegyző nyilvántartást vezet.

(4) A határozat végrehajtásáról a felelős a határidő lejárta után, beszámol a Képviselő-testületnek.

30. § (1) A képviselő-testület ülésén, a települési képviselők minősített többséggel kezdeményezhetik rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát.

(2) Amennyiben határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozz döntést a képviselő-testület, az át nem ruházható hatáskörök kivételével a polgármester az alábbi ügykörökben döntést hozhat,

a) egyedi szociális ügyekben,

b) közszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyekben,

c) személyi ügyekben,

d) az elemek által okozott károk ügyében.

(3) A képviselő-testület két ülése közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben, utólagos tájékoztatás mellett dönthet:

a) foglalkoztatási pályázatok benyújtása,

b) az önkormányzat által a költségvetésben szereplő pályázatokhoz kapcsolódó beruházások, beszerzések megvalósítása 500.000 Ft egyedi érték alatt,

c) önerő pályázat benyújtása,

d) az önkormányzat gazdasági programjában szereplő pályázat benyújtása,

e) elemi kár elhárítása, helyreállítása ügyében szükséges döntések, beszerzések.

18. Jegyzőkönyv készítésére vonatkozó előírások

31. § (1) A Képviselő-testület üléséről írásbeli tényszerű jegyzőkönyv készül 1 példányban.

(2) Az írásos jegyzőkönyv a jogszabályokban meghatározottakon túl tartalmazza:

a) előterjesztésenként a képviselő kérése alapján külön feltüntetve a képviselő véleményét,

b) az elhangzott interpellációt, az arra adott szóbeli válasz lényegét, az interpelláló véleményét, és a Képviselő-testület döntését.

(3) A jegyzőkönyv mellékletei:

a) az ülésre szóló meghívó,

b) az előterjesztések és azok mellékletei,

c) a névszerinti szavazás eredménye,

d) titkos szavazás esetén az eredményt megállapító jegyzőkönyv,

e) a képviselői kérdésre adott írásbeli válasz,

(4) A napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról 1 példányban külön jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyvre vonatkozó előírások megtartásával.

(5) A zárt ülés jegyzőkönyvét elkülönítetten kell kezelni, betekintésre csak a zárt ülésen részvételi joggal rendelkező személyek jogosultak.

(6) A jegyzőkönyv elkészítéséről, és egy eredeti példányának megőrzéséről a jegyző gondoskodik.

(7) A lakosság számára a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltségében ügyfélfogadási időben biztosítani kell a hozzátartozó dokumentumokkal együtt a jegyzőkönyv egy példányának – a zárt ülés kivételével – a megtekintését, az adatvédelmi szabályok megfelelő alkalmazása mellett.

32. § (1) A képviselők vagy más felszólalók a polgármesternél írásban kérhetik a jegyzőkönyv kiigazítását, ha annak tartalma megítélésük szerint nem egyezik meg az általuk előadottakkal.

(2) Ha a polgármester a kiigazítási javaslattal nem ért egyet, a Képviselő-testület összeférhetetlenségi és ügyrendi ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága dönt a jegyzőkönyv kiigazításáról.

19. A közmeghallgatás és a lakossági fórum

33. § (1) A Képviselő-testület évente egy alkalommal közmeghallgatást tart, melynek helyéről és időpontjáról az érdekelteket 8 nappal előtte hirdetményi úton értesíteni kell.

(2) A közmeghallgatást a polgármester vezeti és gondoskodik az ülés rendjének fenntartásáról.

(3) A közmeghallgatáson meg nem válaszolt kérdést és javaslatot az annak tárgyában feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságnak, tisztségviselőnek ki kell adni kivizsgálás céljából. Az érintett 15 napon belül köteles írásban válaszolni a kérdezőnek.

IV fejezet

Önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai

20. A polgármester

34. § (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el. A polgármester polgármesteri esküjének megfelelően képviseli a Képviselő-testületet. Államigazgatási tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelős.

(2) A polgármester szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat, biztosítja az önkormányzat demokratikus működését. Tevékenységével hozzájárul Nagycserkesz Község fejlődéséhez, az önkormányzat szervei munkájának hatékonyságához. Biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését. Gondoskodik a testület működésének nyilvánosságáról, a helyi fórumok szervezéséről, támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, kapcsolatot tart a megyei önkormányzat, az egyházak, a helyi pártok és civil szervezetek vezetőivel.

(3) A polgármester szervezi az önkormányzat és az állami szervek kapcsolatait és együttműködését, az önkormányzat és a majdani külföldi partnertelepülések, szervezetek együttműködését.

(4) A polgármester – az alpolgármester közreműködésével – összehangolja a bizottság működését, indítványozhatja annak összehívását, a bizottság elnökét egyeztető megbeszélésre hívhatja.

(5) A polgármester a testületi döntés meghozatala előtt szót ad a jegyzőnek, aljegyzőnek a jogszabálysértő döntés, működés jelzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítésére.

35. § (1) A Képviselő-testület a saját tagjai közül egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(1a) Az alpolgármester feladatköreit a polgármester határozza meg.

21. A bizottság

36. § (1) A képviselő-testület két bizottságot hoz létre.

(2) A bizottság megnevezése: Nagycserkesz Község Önkormányzatának Ügyrendi Bizottsága, Nagycserkesz Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága.

(3) A bizottság tagjainak száma: 3-3 fő

(4) A képviselő-testület bizottságai ellátnak minden olyan feladatot és hatáskört, melyet önkormányzati rendelet számukra meghatároz.

(5) A bizottság működésére vonatkozó szabályok, a képviselő-testület szabályaival azonosak az alábbi eltérésekkel:

(5a) A bizottság üléseit az elnök – az ülést megelőzően legalább három nappal – írásban hívják össze.

(5b) A bizottság meghatározhatja azokat a napokat, amikor a rendes üléseit tartja.

(5c) A meghívót a hivatalos hirdetőtáblára is el kell helyezni.

(5d) A bizottság működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket a jegyző biztosítja.

37. § (1) A bizottság elnöke:

a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit,

b) kiadmányozza a bizottság döntéseit,

c) ellenőrzi a bizottság határozatainak végrehajtását,

d) képviseli a bizottságot,

e) a bizottsági ülések között munkakapcsolatot tart fenn a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal tárgy szerint szervezeti egységeinek vezetőivel és az intézményvezetőkkel.

(2) A bizottság elnökének helyettesítését a bizottság legidősebb tagja látja el.

38. § (1) A bizottság tagja:

a) részt vesz a bizottság ülésein,

b) részt vehet a bizottsági döntések előkészítésében, javasolhatja témakörök napirendre tűzését,

c) a bizottság elé kerülő témakörökkel kapcsolatban külső szakértő segítségét kérheti,

d) az elnök megbízása alapján képviselheti a bizottságot.

e) csak települési képviselő lehet.

39. § (1) A bizottság elnökének és tagjának megbízatása megszűnik:

a) lemondással,

b) a képviselői mandátum megszűnésével,

c) a Képviselő-testület megbízatásának megszűnésével,

d) az összeférhetetlenség kimondásával,

e) visszahívással.

(2) A bizottsági elnöki tisztség vagy bizottsági tagság megszűnése esetén, a polgármester tesz javaslatot az új tag megválasztására.

(3) A képviselő-testület számára az alábbi előterjesztéseket, kizárólag a bizottság nyújthat be:

a) összeférhetetlenség és méltánytalanság témában benyújtott,

b) a polgármester egyéb munkáltatói jogainak ügyében keletkező témakörök,

c) közbeszerzési ügyek,

d) Képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozattal összefüggő ügyei.

(4) A képviselő-testület az Ügyrendi Bizottságot jelöli ki a képviselők összeférhetetlensége illetve méltatlanság ügyében benyújtott kezdeményezések kivizsgálására, illetve a képviselő 30 napon belül nem megszüntethető összeférhetetlensége esetén a lemondó nyilatkozat átvételére.

(5) Az Ügyrendi Bizottság feladata a vagyon nyilatkozatok vizsgálata, kezelése, őrzése és ellenőrzése.

(6) Az Ügyrendi Bizottság minden év december 31-ig felülvizsgálja az önkormányzati rendeletek hatályosulását és a vizsgálat eredményéről beszámol a Képviselő-testületnek.

(7) A Szociális Bizottság dönt az Önkormányzati segély odaítéléséről a költségvetésben meghatározott keret erejéig, valamint véleményezi az egyedi szociális ügyeket.

22. A Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal

40. § (1) A Kálmánháza Közös Önkormányzati Hivatal felépítését, működési feltételeit érintő Képviselő-testületi döntések előtt a helyi érdekképviseleti szerv, illetve Kálmánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a véleményét ki kell kérni.

(2) A jegyző az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló jogszabályokban előírt feladatait a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésért felelős megbízottja útján látja el. A belső ellenőrzésért felelős, mint belső ellenőrzési vezető az ellenőrzési feladatkörében független, nem utasítható, és csak a jegyzőnek van alárendelve.

(3) A Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról külön önkormányzati döntést kell hozni, mely naprakészségéről folyamatosan kell gondoskodnia a jegyzőnek

23. A JEGYZŐ

41. § A jegyzői tisztség betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzője látja el.

42. § (1) A jegyző, aljegyző a jogszabálysértő döntéseket, és működés jogszabálysértő módját a haladéktalanul köteles jelezni szóban a polgármester számára.

(2) Amennyiben a polgármester a szóban megtett jogszabálysértést nem szünteti meg lehetőség szerint haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül, úgy a jegyző, aljegyző köteles a jogszabálysértést írásban megtenni a polgármester számára.

(3) Amennyiben a jogszabálysértő döntés és működés jelzésére vonatkozó bejelentés elintézetlen marad a jegyző, aljegyző köteles a tudomása szerzésétől számított legkésőbb 20 munkanapon belül a képviselő-testület felé írásban benyújtani, a jelzését a konkrét tényekkel, jogszabályokkal alátámasztottan.

24. Társulások

43. § (1) Nagycserkesz Község Önkormányzata az alábbi társulásokban vesz részt:

a) Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat (4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 45.) Társulás célja: csapadékvíz csatornák üzemeltetésében felelősségvállalás.

b) Első Nyírségi Fejlesztési Társaság (4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6.) Társulás célja: közhasznúsági feladatok.

c) NYÍRSÉGVÍZ Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u 5.) Társulás célja: közművagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok.

d) Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) Társulás célja: Kistérségi fejlesztési koordinációs feladatok ellátása.

e) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Székhelye: Nyíregyháza, Hősök tere 5. A társulás célja: A társult önkormányzatok közigazgatási területén, összehangolt fejlesztések, közös programok fejlesztése abból a célból, hogy a megyében korszerű, EU-konform, regionális hulladékgazdálkodási rendszert alakítsanak ki, mely magába foglalja a hulladék gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását illetve a válogatási maradványok korszerű EU-szabályozásnak megfelelő lerakóban való elhelyezését.

(2) Az Önkormányzat a társulásokban történő részvételéről annak feltételeiről határozattal dönt.

(3) A polgármester a társulási szerződés tervezetet köteles a képviselő-testület elé terjeszteni, melyben a társulás jogállása, feladatai a társulás tárgykörének megfelelően egyértelműen rögzítésre kerülnek.

(4) A társulások nyilvántartását a Közös Önkormányzati Hivatal vezeti.

(5) A társulások esetleges tagdíjait az Önkormányzat költségvetése tartalmazza.

25. Természetbeni juttatás

44. § (1) A képviselő-testületi tagot tiszteletdíj illeti meg, melynek összege: bruttó: 50.000.- Ft/hó.

26.A képviselőkre vonatkozó szabályok

45. § (1) A képviselő döntéseit kizárólag saját meggyőződése alapján hozza. Szavazatát megindokolni nem köteles, emiatt semmiféle hátrány nem érheti.

(2) A képviselő az ülésről való távolmaradását, az ülést megelőző napig a polgármesternek köteles bejelenteni. A hiányzásokat az ügyrendi-bizottság tartja nyilván.

(3) A helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő a jelen rendeletben megállapított természetbeni juttatását a képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján:

a) személyes érintettség bejelentésének elmulasztása miatt,

b) a képviselő-testület üléséről való igazolatlan távollét miatt,

legfeljebb tizenkét havi időtartamra megvonhatja.

(4) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén szóban kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát. A Képviselő-testület a kezdeményezés elfogadása esetén kijelöli az előterjesztés elkészítésért felelőst és a döntés-tervezet benyújtásának határidejét.

V. Fejezet

A Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos szabályok

27. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása

46. § Az önkormányzat együttműködési megállapodása alapján, az abban rögzített feltételek szerint ingyenesen biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzat részére:

a) a helyiséghasználatot, és

b) a Kálmánházai Közös önkormányzati Hivatal közreműködésével

ba) a testületi működéssel, a testületi és tisztségviselői döntések előkészítésével, végrehajtásával, valamint

bb) a gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási és adminisztratív feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

28. Együttműködés a Nemzetiségi Önkormányzattal

47. § A települési nemzetiségi önkormányzat képviselőit a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző és a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője köteles soron kívül fogadni.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

48. § (1) Ez a rendelet 2019. október 28-án 8 óra 50 perckor lép hatályba.Hatályát veszti:

a) Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014.(X.27.) Önkormányzati rendelete,

b) Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014.(X.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet,

c) Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014.(X.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet,

d) Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014.(X.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelet,

e) Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014.(X.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2018.(I.30.) önkormányzati rendelet.

f) Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014.(X.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2018.(III.28.) önkormányzati rendelet.

g) Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014.(X.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet.

(3) Jelen rendelet 1. számú függeléke tartalmazza Nagycserkesz Község Önkormányzata Tanyagondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát.

(4) Jelen rendelet 2. számú függeléke tartalmazza Nagycserkesz Község Önkormányzata Szociális Étkeztetés Szervezeti és Működési Szabályzatát.

(5) Jelen rendelet 3. számú függeléke tartalmazza alaptevékenység besorolást és a kormányzati funkciók felsorolását.”

1

A bevezető a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.