Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 30

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.10.30.

Bükkösd Község Polgármestere a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Bükkösd Község Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. A Költségvetés bevételei és kiadásai

3. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a)2 kiadási főösszegét 556.130.000 forintban,

b)3 bevételi főösszegét 556.130.000 forintban

állapítja meg.

4. § (1)4 Az önkormányzat 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)5 önkormányzat működési támogatása 43.042.874 Ft

b)6 egyéb működési támogatás 44.200.000 Ft

c)7 felhalmozási célú támogatása 6.282.000 Ft

d)8 közhatalmi bevételek 49.600.000 Ft

e)9 működési bevételek 50.976.995 Ft

f)10 működési célú átvett pénzeszköz 6.930.000 Ft

g)11 pénzmaradvány 355.098.131 Ft

(2)12 Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)13 személyi juttatások 57.307.000 Ft

b)14 munkaadót terhelő járulékok, adók 7.000.000 Ft

c)15 dologi kiadások 210.196.639 Ft

d)16 ellátottak pénzbeli hozzájárulása 2.000.000 Ft

e)17 egyéb működési kiadások 81.106.510 Ft

f)18 beruházások 164.000.000 Ft

g)19 felújítások 33.000.000 Ft

h)20 felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i)21 megelőlegezések 1.519.851 Ft

5. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.

6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a2021. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2021. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi saját bevételei alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Létszám és bérgazdálkodás

7. § A képviselő-testület Bükkösd Községi Önkormányzat engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetés végrehajtása

8. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.

(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.

(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A (3) bekezdése irányadó.

(4) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előirt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.

10. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

11. § A polgármester nettó 500.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

12. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

13. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.

5. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat címrendje

A

B

C

D

1

Cím

Alcím

Jogcím

Megjegyzés

2

I.

1.

1.

Bükkösd Községi Önkormányzat

3

2.

2.

Önállóan működő költségvetési szervek

4

2/1

-

2. melléklet22

Bükkösd Községi Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Megnevezés

Álláshelyek száma
2020. december 31-én

Változás

Álláshelyek száma
2021. január 1-től

Álláshelyek száma
2021. október 1-től

2

I.

Alapfeldatokat ellátó intézmények

3

I.

Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen

0

0

0

0

4

Önkormányzat Képviselő-testülete

5

1.

Képviselő testület

8

0

8

8

6

2.

Egyéb önkormányzati feladatok

7

0

7

8

7

3.

Közfoglalkoztatás

15

0

15

17

8

II.

Önkormányzat összesen

30

0

30

33

9

III.

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

30

0

30

33

10

Tájékoztató táblázat

11

1

Képviselők

6

6

6

12

2

Polgármester, alpolgármester

2

2

2

13

3

Bizottsági tagok

3

3

3

14

4

Köztisztviselő

0

0

0

15

5

Közalkalmazottak

2

2

3

16

6

Munka törvénykönyve alá tartozók

5

5

2

17

7

Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak

8

8

4

3. melléklet23

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

A

B

C

D

E

1

Ft-ban

2

Rovatszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1. módosítás

2. módosítás

3

B111

Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása

27 449 202

27 449 202

27 795 666

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

5

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

8 220 780

8 896 480

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkezettési feladatainak támogatása

8 112 324

368 676

482 904

7

B114

Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása

2 434 740

2 434 740

2 475 132

8

B115

Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás

0

3 140 028

3 303 564

9

B116

Elszámolásból származó bevétel

0

89 128

89 128

10

B11

Önkormányzatok működési támogatása

37 996 266

41 702 554

43 042 874

11

B16

Egyéb működési célú támogatás

34 749 000

44 200 000

44 200 000

12

B1

Működési célú támogatás ÁH-n belül

72 745 266

85 902 554

87 242 874

13

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

414 000

6 282 000

14

B25

Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről

0

0

0

15

B2

Felhalmozási célú támogatások

0

414 000

6 282 000

16

B34

Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

2 500 000

17

B351

Értékesítési és forgalmi adók

34 000 000

36 000 000

47 000 000

18

B354

Gépjármű adók

0

0

0

19

B355

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

0

0

20

B35

Termékel és szolgálatások adói

36 500 000

38 500 000

49 500 000

21

B36

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)

100 000

100 000

100 000

22

B3

Közhatalmi bevétel

36 600 000

38 600 000

49 600 000

23

B4

Működési bevétel

14 701 734

19 385 315

50 976 995

24

B5

Felhalmmozási bevétel

0

0

130 000

25

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

6 000 000

6 600 000

6 800 000

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

27

B8

Pénzmaradvány

355 153 000

355 098 131

355 098 131

28

B1-B8

Költségvetési bevétel

485 200 000

506 000 000

556 130 000

4. melléklet24

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

A

B

C

D

E

1

Ft-ban

2

Rovatszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1. módosítás

2. módosítás

3

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

35 024 900

37 025 700

41 000 000

4

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

5

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

1 221 200

1 500 000

6

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

0

7

K1105

Végkielégítés

0

0

0

8

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

9

K1107

Béren kívüli juttatások

550 000

550 000

614 000

10

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

0

11

K1109

Közlekedési költségtérítés

220 000

220 000

220 000

12

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

13

K111

Lakhatási támogatások

0

0

0

14

K112

Szociális támogatások

0

0

0

15

K113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

232 000

1 232 000

3 100 000

16

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

3 893 400

3 893 400

3 893 400

17

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

7 979 000

7 079 000

6 579 000

18

K123

Egyéb külső személyi juttatások

800 000

800 000

400 600

19

K1

Személyi juttatások

48 699 300

52 021 300

57 307 000

20

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 525 000

6 725 000

7 000 000

21

K3

Dologi kiadások

80 177 339

95 177 339

210 196 639

22

K4

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

2 000 000

2 000 000

2 000 000

23

K502

Működési célú visszatérítendő támogatás

6 706 661

8 806 661

8 806 661

24

K505

Működési célú támogatások államháztartáson bellülre

0

0

0

25

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

29 100 000

29 100 000

29 000 000

26

K508

Kölcsön nyújtása

700 000

700 000

700 000

27

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

800 000

800 000

1 150 000

28

K513

Tartalék

53 521 849

41 699 849

41 449 849

29

K5

Egyéb működési kiadások

90 828 510

81 106 510

81 106 510

30

K6

Beruházások

213 450 000

223 450 000

164 000 000

31

K7

Felújítások

42 000 000

44 000 000

33 000 000

32

K8

Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

33

K9

Megelőlegezések

1 519 851

1 519 851

1 519 851

34

K1-K9

Költségvetési kiadások összesen

485 200 000

506 000 000

556 130 000

5. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

1

Ft

2

Megnevezés

Kiadások
összesen (9+12+13+14+15+16+17)

Személyi
juttatások

Munkáltatókat
terhelő
járulékok

Dologi
kiadások

Egyéb
működési
célú
kiadások

Ellátottek
pénzbeli
juttatásai

Működési
kiadások
összesen
(4+5+6+7+8)

Beruházási
kiadások

Felújítási
kiadások

Felhalmozási
kiadások
összesen
(10+11)

Adott
kölcsön

Pénzügyi
befektetés

Tartalék

Intézmény
finanszírozás

Hitel
visszafizetés

3

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

4

Önkormányzat igazgatási és
település üzemeltetési
tevékenysége

387 749 249

23 047 400

3 367 000

58 545 339

6 706 661

0

91 666 400

199 861 000

42 000 000

241 861 000

700 000

0

53 521 849

0

0

5

K

Igazgatási és jogalkotái
feladatok

98 490 249

4 693 400

604 000

23 353 339

6 706 661

35 357 400

8 911 000

0

8 911 000

700 000

0

53 521 849

0

0

6

K

Településüzemeltetési
feladatok

49 390 000

180 000

0

6 760 000

6 940 000

450 000

42 000 000

42 450 000

0

0

0

0

0

7

N

Település fejlesztési
feldatok

239 869 000

18 174 000

2 763 000

28 432 000

0

49 369 000

190 500 000

190 500 000

0

0

0

0

0

8

Köznevelési feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

K

Óvoda fenntarási, működési
feldatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

K

Iskola működési feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Szociális és gyermekjóléti-,
gyermekétkeztetési feladatok

78 068 000

17 968 000

1 998 000

12 167 000

30 600 000

2 000 000

64 733 000

13 335 000

0

13 335 000

0

0

0

0

0

12

K

Gyermekétkeztetési feldatok

570 000

0

0

570 000

0

0

570 000

0

0

0

0

0

0

0

0

13

K

Egyes szociális és
gyermekétkeztetési
feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

N

Szociális szakosított ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

N

Települési támogatás

34 200 000

0

0

3 100 000

29 100 000

2 000 000

34 200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

16

N

Közfoglalkoztatási
programok

17 072 000

14 774 000

1 478 000

820 000

17 072 000

0

0

0

0

0

0

0

17

N

Egyéb szociális feladatok

26 226 000

3 194 000

520 000

7 677 000

1 500 000

0

12 891 000

13 335 000

0

13 335 000

0

0

0

0

0

18

K

Közművelődési, kulturális
kapcsolatos feladatok

6 110 000

720 000

101 000

5 035 000

0

0

5 856 000

254 000

0

254 000

0

0

0

0

0

19

Egészségüggyel kapcsolatos
feladatok

12 452 900

6 963 900

1 059 000

4 430 000

0

0

12 452 900

0

0

0

0

0

0

0

0

20

K

Egészségügyi alapellátási
feladatok

12 452 900

6 963 900

1 059 000

4 430 000

0

0

12 452 900

0

0

0

0

0

0

0

0

21

N

Egészségügyi egyéb, nem
alapellátási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Megelőlegezés

1 519 851

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Önkormányzat összesen

485 200 000

48 699 300

6 525 000

80 177 339

37 306 661

2 000 000

174 708 300

213 450 000

42 000 000

255 450 000

700 000

0

53 521 849

0

0

6. melléklet25

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

A

B

C

D

E

F

G

1

Ft-ban

2

Működési

Eredeti

Módosítás

Költségvetési egyenleg

Felhalmozás

Eredeti

Módosítás

3

Bevétel

Bevételek

4

Önkormányzatok működési támogatása

37 996 266

43 042 874

Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül

0

6 282 000

5

Egyéb működési támogatások

34 749 000

44 200 000

Értékesítésből származó saját bevétel

0

0

6

Közhatalmi bevételek

36 600 000

49 600 000

Vagyonhasznosításból származó bevétel

0

0

7

Önkorményzat működési bevételei

14 701 734

50 976 995

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

130 000

8

Működési célú átvett pénzeszközök

6 000 000

6 600 000

9

Előző évi pénzmaradvány

99 703 000

162 710 131

Előző évi pénzmaradvány

255 450 000

190 588 000

10

Bevétel összesen

229 750 000

357 130 000

Bevétel összesen

255 450 000

197 000 000

11

Kiadások

Kiadások

12

Személyi juttatások

48 699 300

57 307 000

Beruházások

213 450 000

164 000 000

13

Munkaadót terhelő járulékok

6 525 000

7 000 000

Felújítások

42 000 000

33 000 000

14

Dologi kiadások

80 177 339

210 196 639

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

15

Ellátottek pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 000 000

Beruházási hitel törlesztése

0

0

16

Egyéb működési célú kiadások

37 306 661

37 656 661

Tartalék

17

Tartalék

53 521 849

41 449 849

18

Megelőlegezés

1 519 851

1 519 851

19

Kiadások összesen

229 750 000

357 130 000

Kiadások összesen

255 450 000

197 000 000

20

Működési egyenleg

0

0

0

Felhalmozási egyenleg

0

0

7. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit feladatonként

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

1

sorszám

Megnevezés

Bevételek
összesen

Intézményi
működési bevétel

Helyi adó
bevétel

Átengedett
központi
támogatás

Egyéb sajátos
bevétel

Felhalmozási
bevételek

Önkormányzat
költségvetési
támogatásai

Működési célú
átvett
pénzeszköz

2

A.

Önkormányzati igazgatási
bevételei

-

3

K

1

Önkormányzati Hivatal

53 398 000

1 734

15 400 000

-

37 996 266

4

I.

Önkormányzati Hivatal összesen

53 398 000

1 734

-

-

15 400 000

-

37 996 266

-

5

II.

Helyi adó bevételek

-

6

N

1

Magánszemélyek kommunális adója

2 500 000

2 500 000

7

N

2

Iparűzési adó

34 000 000

34 000 000

8

N

3

Bírság

-

9

N

4

Talajterhelési díj

-

-

10

N

5

Pótlék

100 000

100 000

11

II.

Helyi adó bevételek összesen

36 600 000

-

36 600 000

-

-

-

-

-

12

III.

Átengedett bevételek

-

13

K

1.

Gépjármű adó

-

-

14

N

2.

Bírság

-

15

III.

Átengedett bevételek összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

16

A

Önkormányzati igazgatási bevételei összesen

89 998 000

1 734

36 600 000

-

15 400 000

-

37 996 266

-

17

B.

Egyéb igazgatás

-

18

N

1.

START munkaprogram

-

19

N

2.

Közfoglalkoztatás

11 367 400

11 367 400

20

B.

Egyéb igazgatás összesen

11 367 400

-

-

-

11 367 400

-

-

-

21

C.

Közrendezési feladatok

-

22

N

1.

Mezőőrzés

-

23

C.

Közrendezési feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

24

D

Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok

-

25

K

1.

Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése

14 890 000

14 890 000

26

K

2.

Önkormányzati lakások üzemeltetése

-

-

27

K

3.

Viziközműrendszer bérbeadása

-

28

D

Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen

14 890 000

-

-

-

14 890 000

-

-

-

29

E

Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok

-

30

N

1

Települési rendezvények

-

31

N

2

Küldöldi kapcsolatok

-

32

E

Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

33

F

Kultúra, közművelődés,
oktatási faladatok

-

34

K

1

Közvenelési intézmények működtetése, óvoda

-

35

K

2

Intézményi étkeztetés

5 754 000

5 754 000

36

K

3

Közművelődési feladatok

65 000

65 000

37

F

Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen

5 819 000

5 754 000

-

-

-

65 000

-

-

38

G

Szociális és egészségügyi feladatok

-

39

K

1

Pénzbeli és természetbeni ellátások

-

40

K

2

Szociális és gyermekjóléti feladatok

7 972 600

7 972 600

41

K

3

Szociális ellátás

-

42

N

4

Jelzőrendszer

-

43

G

Szociális és egészségügyi feladatok összesen

7 972 600

-

-

-

7 972 600

-

-

-

44

H

Egyéb feladatok

-

45

1

Hitel, kötvény

-

46

2

Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás

-

47

3

Előző évi pénzmaradvány

355 153 000

355 153 000

48

H

Egyéb feladatok összesen

355 153 000

355 153 000

-

-

-

-

-

-

49

I

Összesen (A-H)

485 200 000

360 908 734

36 600 000

-

49 630 000

65 000

37 996 266

-

8. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

Ft

A.

B.

C.

D

E

F

G

1

Sorszám

Megnevezés

Összesen

Saját erő

Fejlesztési hitel

Eu-s támogatás

Hazai támogatás

2

Beruházások

0

3

1

TOP 1.1.3 piac építés

190 500 000

190 500 000

4

2

Falubusz Magyar Falu porgram

13 335 000

13 335 000

5

3

Oldalkasza

450 000

450 000

6

4

Gépek hivatal és könyvtár

254 000

254 000

7

5

Épület vásárlás

7 500 000

7 500 000

8

6

Informatikai eszköz beszerzés

1 411 000

1 411 000

9

7

0

10

Beruházások összesen

213 450 000

11

Felújítások

12

1

VP 6.7.2.1 út

33 000 000

33 000 000

13

2

Járda

9 000 000

9 000 000

14

Felújítások összesen

42 000 000

15

Felhalmozási kiadások összesen

255 450 000

9. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2021. évi saját bevételei alakulása

A

B

C

D

E

F

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Tárgyév (2021. év)

Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően

Összesen

2022. évben

2023. évben

2024. évben

1

Helyi adók

36 500 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

141 500 000

2

Osztalék, koncesszíós díjak

0

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

100 000

100 000

100 000

100 000

400 000

4

Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel

0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek

0

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések

0

8

Saját bevételek

36 600 000

35 100 000

35 100 000

35 100 000

141 900 000

9

Saját bevételek 50%-a

18 300 000

17 550 000

17 550 000

17 550 000

70 950 000

10

Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)

0

0

0

0

0

11

Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás

0

12

Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

14

Adott váltó

0

15

Pénzügyi lízing

0

16

Halasztott fizetés

0

17

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

18

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)

0

0

0

0

0

19

Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás

0

20

Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás

0

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

22

Adott váltó

0

23

Pénzügyi lízing

0

24

Halasztott fizetés

0

25

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

26

Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)

0

0

0

0

0

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)

18 300 000

17 550 000

17 550 000

17 550 000

70 950 000

10. melléklet26

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Sor-
szám

Megnevezés

Összesen

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

2

Kiadások

3

1

Személyi jellegű kiadások

64 307 000

5 358 917

5 358 917

5 358 917

5 358 917

5 358 917

5 358 917

5 358 917

5 358 917

5 358 917

5 358 917

5 358 917

5 358 917

4

2

Dologi jellegű kiadások

210 196 639

17 516 387

17 516 387

17 516 387

17 516 387

17 516 387

17 516 387

17 516 387

17 516 387

17 516 387

17 516 387

17 516 387

17 516 387

5

3

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

1 175 000

6

4

Egyéb működési kiadás

39 656 661

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

5 458 893

7

5

Beruházások

164 000 000

25 000 000

29 060 000

34 380 000

75 560 000

8

6

Felújítások

33 000 000

8 250 000

8 250 000

8 250 000

8 250 000

9

7

Megelőlegezés

1 519 851

1 519 851

10

8

Tartalék

41 449 849

41 449 849

11

Kiadások összesen

556 130 000

27 579 042

92 509 040

63 369 191

34 309 191

60 439 191

26 059 191

26 059 191

34 309 191

109 869 191

26 059 191

26 059 191

29 509 197

12

Bevétel

13

1

Önkormányzat működési támogatása

43 042 874

3 586 906

3 586 906

3 586 906

3 586 906

3 586 906

3 586 906

3 586 906

3 586 906

3 586 906

3 586 906

3 586 906

3 586 906

14

2

Egyéb működési célú támogatás

44 200 000

2 895 750

2 895 750

2 895 750

2 895 750

2 895 750

4 395 750

2 895 750

2 895 750

2 895 750

4 395 750

4 395 750

7 846 750

15

3

Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül

6 282 000

414 000

5 868 000

16

4

Közhatalmi bevételek

49 600 000

10 000 000

9 000 000

1 300 000

15 000 000

6 000 000

1 300 000

7 000 000

17

5

Működési bevételek

50 976 995

4 248 083

4 248 083

4 248 083

4 248 083

4 248 083

4 248 083

4 248 083

4 248 083

4 248 083

4 248 083

4 248 083

4 248 083

18

6

Működési célú átvett pénzeszköz

6 930 000

50 000

50 000

50 000

300 000

50 000

50 000

50 000

330 000

6 000 000

19

7

Pénzmaradvány

355 098 131

355 098 131

20

Bevételek összesen

556 130 000

10 780 739

365 878 870

20 780 739

20 030 739

12 080 739

12 280 739

11 194 739

16 598 739

26 060 739

18 230 739

19 530 739

22 681 739

21

Támogatást megelőlegező hitel

0

22

Kiadás/Bevétel egyenlege

0

-16 798 303

273 369 830

-42 588 452

-14 278 452

-48 358 452

-13 778 452

-14 864 452

-17 710 452

-83 808 452

-7 828 452

-6 528 452

-6 827 458

11. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021-2023 évi bevételei és kiadásai

A

B

C

D

E

1

Ft

2

Sorszám

Bevétel

2021. év

2022. év

2023. év

3

1

Önkormányzatok működési támogatása

37 996 266

41 795 893

41 795 893

4

2

Egyéb működési célú támogatás

34 749 000

38 223 900

38 223 900

5

3

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

6

4

Közhatalmi bevétel

36 600 000

36 600 000

36 600 000

7

5

Működési bevétel

14 701 734

10 000 000

10 000 000

8

6

Felhalmmozási bevétel

0

0

0

9

7

Működési célú átvett pénzeszközök

6 000 000

0

0

10

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

11

9

Költségvetési bevétel

130 047 000

126 619 793

126 619 793

12

10

Pénzmaradvány

355 153 000

53 894 812

45 798 801

13

11

Finanszírozási bevétel

0

0

0

14

12

Összes bevétel

485 200 000

180 514 605

172 418 594

15

Kiadások

2021. év

2022. év

2023. év

16

1

Személyi juttatások

48 699 300

51 621 258

54 202 321

17

2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 525 000

8 775 614

8 775 614

18

3

Dologi kiadások

80 177 339

72 159 605

64 943 645

19

4

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

2 000 000

5 000 000

4 500 000

20

5

Egyéb működési kiadások

37 306 661

300 000

270 000

21

6

Beruházások

213 450 000

0

0

22

7

Felújítások

42 000 000

0

0

23

8

Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

24

9

Tartalék

53 521 849

0

0

25

10

Megelőlegezések

1 519 851

0

0

26

11

Költségvetési kiadások

485 200 000

137 856 477

132 691 579

12. melléklet27

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

A

B

C

D

1

Ft

2

I.

Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása

3

1.

Települési önkormányzat működésénak támogatása

4

I.1.b.a.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

7 098 840

7 098 840

5

I.1.b.b.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 608 000

4 608 000

6

I.1.b.c.

Köztetmető fenntartásának támogatása

1 337 496

1 337 496

7

I.1.b.d.

Közutak fentartásának támogatása

9 830 916

10 177 380

8

I.b

22 875 252

23 221 716

9

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

4 500 000

4 500 000

10

I.c.

4 500 000

4 500 000

11

Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás

73 950

73 950

12

I.d.

73 950

73 950

13

Kiegészítés

0

0

14

Polgármesteri illetmény támogatás

0

0

15

I.I

Alaptámogatás

27 449 202

27 795 666

16

II.1. (1)

Óvodaped. elismert létszám 8.hó

0

0

17

II.1. (1)

Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó

0

0

18

II.1. (2)

Óvodaped. elismert létszám 4 hó

0

0

19

II.1. (2)

Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó

0

0

20

II.1. (3)

Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó

0

0

21

II.1. (3)

Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó

0

0

22

II.5.

Alapfokú végzettségű pedagógus

0

0

23

II.

Köznevelés támogatás

0

0

24

Települési önk. egyéb szociális feladatok

0

0

25

III.c.

Szociális étkezés

3 318 000

4 324 480

26

III.d.(1)

Házi segítségnyújtás- szociális gondozás

0

0

27

III.d.(2)

Házi segítsújtás- személyi gondozás

0

0

28

Falugondnoki szolgálat

4 479 000

4 572 000

29

III.f

Idősek nappali ellátása

0

0

30

Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám

0

0

31

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

0

0

32

Szünidei étkezés

315 324

482 904

33

III.

Szociális támogatás

8 112 324

9 379 384

34

Kulturális feladatok támogatása

2 434 740

2 475 132

35

IV.

Kulturális feladatok támogatása

2 434 740

2 475 132

36

Önkormányzati szolidalitási hozzájárulása

6 706 661

6 706 661

1

A 3. § a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § b) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdése a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (1) bekezdés e) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (1) bekezdés g) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (2) bekezdése a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

13

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 4. § (2) bekezdés h) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 4. § (2) bekezdés i) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 2. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 3. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 4. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 6. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 10. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 12. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.