Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2021. 11. 01

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2021.11.01.

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Mogyorósbánya Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a közösségi színtérre, működtetőire, alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre.

(2) A rendelet célja, hogy Mogyorósbánya polgárainak érdekeit szem előtt tartva, a helyi társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével meghatározza az Önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét.

2. Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

2. § Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdése szerint az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük elősegítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása;

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.

3. A közművelődési feladatok ellátási formája, módja

3. § Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a Mogyorósbányai Közösségi Színtér (2535 Mogyorósbánya, Petőfi Sándor utca 34.) és a Könyvtári Szolgáltató Hely (2535 Mogyorósbánya, Petőfi Sándor utca 1.) épületeiben látja el.

4. A közművelődési feladatok finanszírozása

4. § Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott feladatait éves költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, az önkormányzati támogatás, az önkormányzati saját bevétel és pályázati forrás.

5. Együttműködők

5. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatinak ellátásában közreműködik:

a) a településen működő köznevelési intézményekkel

b) a kulturális tevékenységet is végző szervezetekkel

c) a közművelődési feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel

d) a települési könyvtári szolgáltató hellyel és a területileg illetékes megyei hatáskörű városi könyvtárral

e) Mogyorósbánya Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával.

6. Záró rendelkezések

6. § Hatályát veszti Mogyorósbánya Képviselő-testülete 1/2002. (01.29.) Kt. Sz. rendelete a közművelődésről.

7. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.