Tarcal község képviselő testületének 21/2017 (XI.29.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa rászorultsági szabályairól, az igénylés feltételeiről szóló 17/2017.(X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 30

Tarcal község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk /2/ bekezdésében  biztosított felhatalmazás alapján,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§ (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§A Rendelet 4.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„4.§ /1/ A támogatást a jelen rendelet melléklete szerinti kérelem nyomtatvány, és az ahhoz szükséges igazolások 2017. november 30–ig - a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatalhoz - történő, maradéktalan benyújtásával kell igényelni.”

2.§


Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.           Dr. Kovács Zoltán  sk.                                                             Butta László  sk. 

                     jegyző                                                                             polgármester