Tarcal község képviselő testületének 23/2017 (XII.27.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról szóló 18/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01

Tarcal község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1), valamint 42/C. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §


A rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul:


„2.§ Az e rendeletben megállapított adókkal kapcsolatos eljárásokban a Htv, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, valamint az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.”

2.§


A rendelet a következő 3/A. § - 3/C. §-okkal egészül ki:


3/A. §


(1) Az önkormányzati adóhatósághoz (továbbiakban: adóhatósághoz) teljesítendő bevallási és változás bejelentési kötelezettség az önkormányzati adóhatóság honlapján közzétett nyomtatványok alkalmazásával papír alapon, továbbá jelen rendeletben szabályozott módon - a helyi iparűzési adó tekintetében - elektronikus úton is teljesíthető.


(2) Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályozás kiterjed:

a) bevallási, bejelentési, változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére,

b) az adózó adószámlájának megtekintésére,

c) az elektronikusan indított ügyek állapotáról szóló tájékoztatásra


(3) Az űrlapok kitöltése és beadása az E-ügyintézési rendszer segítségével történik. Az E- ügyintézési rendszer segítségével beadott elektronikus űrlapok az adóhatóság által közzétett nyomtatványok papír alapon való benyújtásával egyenértékűek.


3/B. §


(1) Amennyiben az adózó helyett annak képviselője jár el, úgy legkésőbb az első elektronikus ügyintézés időpontját megelőző munkanapon az erre rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az adóhatósághoz, illetve azt, hogy a képviseleti jogosultság tartalma mely adókötelezettségre terjed ki. A képviseleti jogosultság igazolásának hiányában a képviselő által tett cselekményhez joghatás nem fűződik.(2) Az adózó az (1) bekezdés szerint bejelentett képviseleti jogosultság megszűnését haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz. A bejelentett képviseleti jogosultság megszűnését az adózó képviselője is bejelentheti.


3/C. §


E rendelet alkalmazásában:


(1) Elektronikus űrlap: az adóhatóság által rendszeresített, adókötelezettség teljesítését segítő dokumentum.


(2) E-ügyintézési rendszer: a hatósági ügyintézés elektronikus formája, amely az elektronikus úton benyújtott kérelemnek a fogadását, továbbá az ügyfelek nem közhiteles tájékoztatását teszi lehetővé.


(3) Ügyfélkapu: az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere, mely a magyarorszag.hu Kormányzati Portálon található. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel biztonságosan kapcsolatba léphessenek elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel.

3. §


E rendelet 2018. január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

                                

                               Butta László  sk.                                              Dr. Kovács Zoltán  sk.

                               polgármester                                                          jegyző