Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 14

Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.09.14.

Kisherend Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„3. § (1) Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 41 256 719,-Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) a működési bevételi főösszegét

26 905 794,-Ft-ban

b) a működési kiadási főösszegét

22 058 886,-Ft-ban

c) a felhalmozási bevételi főösszegét

0,-Ft-ban

d) a felhalmozási kiadási főösszegét

18 316 994,-Ft-ban

e) a finanszírozási bevételét

14 350 925,-Ft-ban

f) a finanszírozási kiadását

880 839,-Ft-ban

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„4. § Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetési bevételek

26 905 794,-Ft

aa) önkormányzatok működési támogatásai

22 142 002,-Ft

ab) elvonások és befizetések bevételei

0,-Ft

ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről

2 955 726,-Ft

ad) közhatalmi bevételek

948 340,-Ft

ae) működési bevételek

859 726,-Ft

af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0,-Ft

ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0,-Ft

b) felhalmozási bevételek

0,-Ft

ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0,-Ft

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0,-Ft

bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0,-Ft

bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0,-Ft

be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0,-Ft

c) finanszírozás bevételek

14 350 925,-Ft

ca) maradvány igénybevétele

14 350 925,-Ft

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés

0,-Ft

cc) lekötött bankbetétek megszüntetése

0,-Ft

cd) belföldi értékpapírok bevételei

0,-Ft

3. § A Rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„5. § Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások

22 058 886,-Ft

aa) személyi jellegű kiadások

5 009 692,-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

615 897,-Ft

ac) dologi jellegű kiadások

11 424 018,-Ft

ad) önkormányzat szociális támogatásai

1 730 000,-Ft

ae) egyéb működési célú kiadások

462 658,-Ft

af) működési tartalék

2 816 621,-Ft

b) felhalmozási kiadások

18 316 994,-Ft

ba) beruházások

700 000,-Ft

bb) felújítások

17 616 994,-Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások

0,-Ft

c) finanszírozási kiadások

880 839,-Ft

ca) kölcsönök, hitelek törlesztése

0,-Ft

cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése

880 839,-Ft

cc) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0,-Ft

cd) belföldi értékpapírok kiadásai

0,-Ft

4. § A Rendelet 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 689 975 Ft általános tartalékot és 2 126 646 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 12. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.”

5. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Varga Zsolt
polgármester

Dr. Halmos Barbara
jegyző

1. melléklet

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Különbség

Módosított előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 350 982

-208 980

22 142 002

Helyi önkormányzatok működési feladatai

10 703 982

28 020

10 732 002

Települési önkormányzatok szociális feladatai

4 568 000

4 568 000

Falugondnoki szolgáltatás támogatása

4 479 000

93 000

4 572 000

Települési önkormányzatok kulturális feladatai

2 270 000

2 270 000

Iparűzési adóelőleg-kiesés miatti kompenzáció

330 000

-330 000

0

Munkaerőpiaci támogatás

368 964

1 972 762

2 341 726

Magyar Falu Program Felelős állattartás támogatás

0

614 000

614 000

Közhatalmi bevételek

593 340

355 000

948 340

Magánszemélyek kommunális adója

263 340

263 340

Iparűzési adó

330 000

330 000

660 000

Egyéb közhatalmi bevételek

0

25 000

25 000

Működési bevételek

904 726

-45 000

859 726

Bérbeadásból származó bevétel

680 000

-45 000

635 000

Víziközmű használati díj

208 726

208 726

Közvetített szolgáltatások (telefondíj, rezsi)

16 000

16 000

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

14 350 925

0

14 350 925

Előző évi költségvetési maradvány

14 350 925

14 350 925

Összes bevétel

38 568 937

2 687 782

41 256 719

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Személyi juttatások kiadásai

3 366 090

1 643 602

5 009 692

Könyvtáros megbízási díj

265 710

265 710

Falugondnok bére

2 611 200

2 611 200

Közfoglalkoztatott illetménye

489 180

1 530 008

2 019 188

Diákmunkás bruttó bére

113 594

113 594

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

479 714

136 183

615 897

Könyvtáros járulék

37 067

37 067

Falugondnok járulék

404 736

404 736

Közfoglalkoztatott járulék

37 911

118 576

156 487

Diákmunka járulék

17 607

17 607

Dologi kiadások

9 206 540

2 217 478

11 424 018

üzemeltetési anyag

900 000

900 000

internet- és telefondíj

130 000

130 000

egyéb közüzemi díjak

700 000

700 000

egyéb karbantartási költségek

200 000

200 000

Kiszámlázott tagdíjak

30 000

30 000

Adatvédelmi biztos

120 000

120 000

közvetített szolgáltatások

16 000

16 000

Biztosítási díjak

300 000

300 000

egyéb szolgáltatások

800 000

800 000

Közfoglalkoztatás dologi kiadás

0

198 628

198 628

Gyermekek utaztatása

340 000

340 000

Szociális tüzelő pályázati önerő

30 000

30 000

Szociális tüzelő pályázaton kívül

628 650

895 350

1 524 000

Szociális tüzelő szállítás

222 250

222 250

Házi segítségnyújtás

314 640

314 640

Mikulás

150 000

150 000

Karácsony

420 000

420 000

Falubusz költségei

850 000

850 000

Traktor költségek

230 000

230 000

BM-i Falugondnokok Szövetsége támogatás

30 000

30 000

Egyéb falugondnoki költségek

420 000

420 000

Gyereknap

450 000

450 000

Idősek napja

350 000

350 000

Falunap

1 000 000

1 123 500

2 123 500

Művelődési ház rezsi

275 000

275 000

Szilveszter

300 000

300 000

Szociális támogatások

1 730 000

0

1 730 000

Települési támogatások

1 730 000

1 730 000

Tartalék

1 591 716

1 224 905

2 816 621

Általános tartalék

62 954

1 224 905

1 287 859

Céltartalék a víziközművel kapcsolatos kiadásokra

1 528 762

1 528 762

Egyéb működési célú kiadások

462 658

0

462 658

Civil szervezetek támogatása

100 000

100 000

Nem kiszámlázott tagdíjak (PTAT, Mecsek-Dráva)

85 000

85 000

Átadott pénzeszköz Egerág részére közművelődési munkatárs megbízási díjára

215 593

215 593

Közfoglalkoztatási előleg visszafizetés

62 065

62 065

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

16 836 718

5 222 168

22 058 886

Beruházás

7 700 000

-7 000 000

700 000

Fűnyírótraktor

700 000

700 000

Játszótér

7 000 000

-7 000 000

0

Felújítás

13 151 380

4 465 614

17 616 994

Buszmegállók

3 000 000

3 000 000

Közösségi tér (MFP)

10 151 380

4 465 614

14 616 994

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

20 851 380

-2 534 386

18 316 994

Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés

880 839

880 839

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

880 839

0

880 839

Önkormányzati kiadás mindösszesen:

38 568 937

2 687 782

41 256 719