Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 02- 2023. 09. 26

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

2021.11.02.

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen a központi költségvetés szociális célú tüzelőanyag, ezen belül keménylombos tűzifa vásárlásához támogatást biztosított Zalalövő Város Önkormányzata számára.

(2) E rendelet célja, hogy a Zalalövő város közigazgatási területén élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra, meghatározza a természetben nyújtott egyszeri tüzelőanyag juttatás, mint ellátási forma jogosultsági feltételeit, rászorultsági szabályait és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Zalalövő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret terhére tűzifát biztosít elsősorban annak a személynek, aki:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti aktív korúak ellátására,

b) Szt. szerinti időskorúak járadékára,

c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, települési támogatásra – e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra – jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2) Fentieken túl – amennyiben az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő kérelmezők igényeinek kielégítése után még rendelkezésre áll –, tűzifa biztosítható annak a személynek, aki:

a) a Gyvt.-ben szabályozott hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

b) Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel,

c) tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, és háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 460%-át,

d) 3 vagy annál több gyermeket nevel, és háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 460%-át,

e) közfoglalkoztatásban vesz részt,

f) egyedül élő nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 525%-át

g) nem egyedül élő nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 460%-át,

(3) Az önkormányzat – a körülmények gondos mérlegelését követően, a kérelmező saját vagy családtagjai megromlott egészségi állapotára, nehéz anyagi és szociális helyzetére tekintettel – méltányosságot gyakorolhat, és a megjelölt jövedelmi határoktól, azok mértékétől további 20%-al eltérhet.

(4) Szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesíthető kivételes méltányosságból az is, aki természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés stb. miatt rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne.

(5) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(6) Az ott lakók számától függetlenül háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa biztosítható.

(7) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifa juttatásban részesülőktől sem a tűzifáért, sem a kiszállításért ellenszolgáltatást nem kér.

3. § A 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől függetlenül nem jogosult szociális tűzifa támogatásra az a személy, család

a) akinek lakóingatlana tűzifával nem fűthető,

b) aki olyan ingatlanra vonatkozóan igényli a támogatást, amely üresen áll, amelyben életvitelszerűen senki nem él,

c) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett

3. A támogatás igénylésének menete

4. § (1) A szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. melléklet szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelemhez csatolni kell

a) a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti ellátásban részesülők esetében a jogosultságot megállapító döntést, vagy az ellátás folyósításáról szóló igazolást,

b) a 2. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti kérelmezőnek – ha nem a kérelmező kapja a családi pótlékot vagy a fogyatékossági támogatást –, az ellátást kapó TAJ számát vagy a magyar Államkincstár határozatát vagy hatósági bizonyítványát, az egy főre jutó havi nettó jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat, és 2. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot,

c) a 2. § (2) bekezdés e) pontja esetén a közfoglalkoztatási szerződést, és a 2. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot,

d) a 2. § (2) bekezdés f) és g) pontja esetén a nyugdíj, illetve nyugdíjszerű ellátást igazoló dokumentumot, az egy főre jutó havi nettó jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat, és a 2. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot.

(3) A kérelmeket a tárgyév november 30. napjáig lehet benyújtani a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatalnál. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A kérelmek elbírálásáról Zalalövő Város Önkormányzata Kulturális és Népjóléti Bizottsága dönt.

(5) A tűzifa házhozszállításáról az önkormányzat legkésőbb tárgyévet követő február 15. napig gondoskodik.

(6) A szociális célú tűzifa támogatásként megállapított tűzifamennyiség átvételét a jogosult a 3. melléklet szerinti átvételi elismervény 2 példányban történő aláírásával igazolja.

5. § A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző - a városi honlapon, a helyi televízión keresztül, továbbá hirdetőtáblán való kifüggesztés útján - gondoskodik.