Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2021. 10. 07 - 2022. 05. 30

Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete

Ebergőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(IX.06.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról

2021.10.07.

Ebergőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § 8/a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ebergőc község Önkormányzata természetbeni juttatásként, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékletének 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím alapján, szociális célú tűzifát (a továbbiakban: tűzifa) biztosít. Általános rendelkezések

2. § (1) A rendelet célja, hogy a szociális tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Ebergőc Község közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre. A jogosultság feltételei

3. § (1) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként legfeljebb 5 m3 lehet.

(2) Szociális célú tűzifa támogatásra az jogosult,

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át.

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyonnal a háztartás egyik tagja sem nem rendelkezik,

c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

4. § (1) Szociális célú tűzifa támogatásban elsősorban azt kell részesíteni, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(2) Az 1. bekezdésben meghatározottakon túl a kérelmek elbírálásakor előnyben részesül, aki: a) 65 évnél idősebb egyedül élő, vagy b) az a házaspár, ahol mindkét fél elmúlt 65 éves, és a háztartásban más személy nem él életvitelszerűen, c) aki a háztartásában rokkant vagy tartósan beteg személy ellátásáról gondoskodik, d) 3 vagy annál több gyermeket nevel. Eljárási szabályok

5. § 1. A szociális tűzifa támogatás iránti kérelmet az e célra rendszeresített és e rendelet mellékletét képező nyomtatványon ( 1. melléklet ) kell benyújtani 2021. november 10-ig, a határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelmekhez mellékelni kell: - rendszeres pénzellátással rendelkező személyek a pénzellátás folyósításának igazolószelvénye, vagy megállapító határozatát,- jövedelemmel rendelkező személyek esetében: * munkáltató által kiállított, kereseti igazolást, * egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolást, valamint a tárgyévre vonatkozó jövedelemről szóló nyilatkozatot, * alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolatát, ennek hiányában a tevékenységet végző által leadott nyilatkozatot. 2. Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. 3. Ebergőci lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak ott vehető figyelembe a háztartás tagjaként, ahol életvitelszerűen él. 4. A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető. 5. A szociális tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. sz. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja 2. melléklet (7/2021 (IX.06.) önkormányzati rendelet alapján). 6. A tűzifa szállításából származó költségeket az önkormányzat viseli, tűzifát az önkormányzat a kérelmező ingatlana előtti közterületre szállítja. 7. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 3. §. (2) bekezdésében illetve a 4. §.-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e, és az 5. § (1) bekezdésében meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

6. § Amennyiben a kérelmező a rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem jogosult igényelte és kapta, az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 15.000,- Ft + ÁFA/m, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére kell kötelezni. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetésének napja: 2021. október 6.

8. § Ez a rendelet 2021. november 3-án lép hatályba, és 2022. május 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

KÉRELEM A SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ
Név: …………………………………………………………………………………………….
Születési név: …………………………………………………………………………………...
Anyja neve:……………………………………………………………………………………..
Születési hely, idő:……………………………………………………………………………...
Lakcím:…………………….………………………………………………………..…………..
Telefonszám:………………………………
TAJ sz.:……………………………………
Ezúton kérem, hogy részesítsenek szociális tűzifa támogatásban.
Kérelem indokolása: ( …§. további méltányossági körülmények)
.………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NYILATKOZATOK
Nyilatkozat a kérelmező lakásban tartózkodásának jogcíméről
A lakásban való tartózkodás jogcíme: tulajdonos, bérlő, albérlő, haszonélvező (
a megfelelő rész
aláhúzandó
) vagy egyéb:
………………………………………………………………
Nyilatkozat a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról és havi nettó jövedelmükről

Név

Taj szám

Szül. hely, idő

Születési név

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

Jövedelme

Nyilatkozat a háztartás tagjainak jövedelméről

1. Rendszeres havi jövedelem

/Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz/

……………………………… Ft/hó

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó éves nettó jövedelem

1/12-ed része:

……………………………… Ft/hó

3. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, nyugdíjszerű ellátás:

……………………………… Ft/hó

4. Gyermekellátáshoz, -gondozáshoz kapcsolódó támogatásokból származó jövedelem

/GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartás díj/

……………………………… Ft/hó

5. Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzellátás

(rendszeres szociális segély, ápolási díj, időskorúak járadéka stb.)

……………………………… Ft/hó

6. Egyéb jövedelem

(pl.: ösztöndíj, értékpapírból származó-, bérbeadásból származó jövedelem)

……………………………… Ft/hó

A háztartás összes rendszeres havi nettó jövedelme:

……………………………… Ft/hó

A lakásban élő családtagok száma: ………………..fő

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ……………….Ft/hó

történő felhasználásához, kezeléséhez.

VAGYONNYILATKOZAT

I. A kérelmező személyes adatai

Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................

7. Ingatlanok

8. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

9. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

10. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

11. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ................. Becsült forgalmi érték:.......................... Ft b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................. Becsült forgalmi érték:...........................Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Nyilatkozat a rászorultság kiemelt körülményeiről:

12. az alábbi szociális ellátásban részesülök (a megfelelő rész aláhúzandó):

……………………………, ………….. (év) …………. hónap …… (nap)

………………………………..

kérelmező aláírása

a) aktív korúak ellátása,

b) időskorúak ellátása

c) települési támogatás

d) hátrányos helyzetű gyermeket nevel

2. melléklet

7/2021 (IX.06.) önkormányzati rendelet alapján
Átvételi elismervény
....................................................... (név) …………………………………………. szám alatti
lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Ebergőc község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatásról szóló, megállapított természetbeni juttatásként ................ m3 mennyiségű tűzifát átvettem.
Kelt,…………………….. (hely), ……….. (év) ………. (hó) …… (nap)
………………………………..
kérelmező aláírása