Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Mór Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 11. 03 - 2021. 11. 30

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Mór Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.11.03.

Mór Városi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek vezetői és a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, a Móri Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) 4.648.471 eFt Költségvetési bevétellel

b) 7.741.991 eFt Költségvetési kiadással

c) -3.093.520 eFt Költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2)2 A költségvetési egyenlegből

a) működési célú -187.732 eFt

b) felhalmozási célú -2.905.788 eFt

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, azon belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az önkormányzat, a Móri Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait költségvetési szervenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint előirányzat-csoportok, azon belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2-8. melléklet részletezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által sajátos közszolgálati jogviszonyban - amely a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya - foglalkoztatottak 2021. évben engedélyezett létszámát 1 főben határozza meg, ezzel együtt Mór Városi Önkormányzat, a Móri Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2021. évben engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület engedélyezi a jogviszony megszűnést és a szülési szabadság igénybevételét megelőzően az új dolgozó betanulása idejére, valamint a gyermekre tekintettel igénybevett szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság leteltét közvetlenül követő rendes szabadság kiadása idejére a párhuzamos foglalkoztatást a jóváhagyott személyi juttatás előirányzat terhére.

III. Fejezet

A költségvetés részletezése

3. §3 (1) A 3.093.520 eFt költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa 2.053.156 eFt.

(2) A költségvetési maradványból:

a) működési célú költségvetési maradvány 335.670 eFt

b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 1.717.486eFt

(3) A költségvetési hiány fennmaradó 1.040.364 eFt összegét 1.040.364 eFt összegben beruházási hitelfelvétel finanszírozza.

4. §4 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 96.255 eFt összegben, céltartalékát 29.882 eFt összegben a 9. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

5. § Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetését és annak finanszírozását kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását a 10. melléklet részletezi.

6. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat által államháztartáson belülre nyújtandó működési és felhalmozási támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtandó működési és felhalmozási támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésben rendelkezésre álló 1.136.806 Ft beruházási hitel igénybevételét a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

9. § A képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat számlavezető pénzintézetével jelenleg fennálló, 422.000 eFt összegű, határozott idejű likvid hitelszerződés 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig történő igénybevételére az iparűzési adóbevétel teljesülésének ütemezésére tekintettel, a fizetőképesség fenntartása érdekében, amelynek éven belüli visszafizetésére a képviselő-testület kötelezettséget vállal.

10. § (1) A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (4) bekezdése és 68. § (4) bekezdése alapján a 4. § szerinti általános tartalék összegéből 2.000 eFt összeggel való rendelkezési jogot a polgármesterre (polgármesteri keret), 2.000 eFt összeggel való rendelkezési jogot a jegyzőre (jegyzői keret) átruházza.

(2) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 15. melléklet C:7 mezőjében foglalt sportszervezetek támogatására biztosított 34.000 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat felhasználása feletti rendelkezési jogot – az alapítványok támogatása kivételével – az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra átruházza.

(3) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 15. melléklet C:3 mezőjében foglalt civil szervezetek programtámogatására biztosított 2.250 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat felhasználása feletti rendelkezési jogot – az alapítványok támogatása kivételével – a jegyzőre átruházza.

(4) A 15. melléklet C:17 mezőjében foglalt Mór-Holding Kft. részére biztosított 34.550 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat kizárólag pénzügyi és jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaság részre.

(5) A 15. melléklet C:13 mezőjében foglalt Móri Szabadidőközpont Kft. működtetéséhez biztosított 99.969 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat kizárólag pénzügyi és jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaság részére.

(6) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet E:85 mezőjében foglalt felújításra biztosított 74.073 eFt összegű előirányzatból az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására bruttó 19.050 eFt felhasználása feletti rendelkezési jogot a Pénzügyi Bizottságra átruházza.

11. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai módosítására, valamint költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármestert - pénzügyi és jegyzői ellenjegyzés mellett - felhatalmazza.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője az Áht. 34. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-ában, 43. § (2)-(3) bekezdésében és 44. § (2) bekezdésében foglalt hatásköreit pénzügyi és jegyzői ellenjegyzéssel gyakorolhatja.

12. § A 10. § és a 11. § (1) bekezdése alapján átruházott hatáskörben hozott döntés a tárgyévet követő években többletkiadással nem járhat. Az átruházott hatáskörű jogkör a tárgyévet követő évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba lépéséig gyakorolható. Az átruházott hatáskör gyakorlására felhatalmazott szerv a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

V. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. § (1) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg és a forrást igénylő javaslatok kizárólag a Pénzügyi Bizottság véleményével terjeszthetők a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek pénzellátásáról finanszírozási szükségletüknek megfelelően a Móri Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatás összegéig.

14. § (1) A képviselő-testület a fizetési fokozatot váltó közalkalmazottak és köztisztviselők vonatkozásában a garantált illetménytábla, illetőleg illetmény változásából eredő bérfejlesztést egyenként biztosítja a munkáltatói kereset-kiegészítés nominál értéken történő megőrzése mellett.

(2) [1] A köztisztviselők és a polgármester részére megállapított cafetéria-juttatás éves keretösszege bruttó 224.100 Ft/fő, a közalkalmazottak, egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak és a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely munkavállalói részére megállapított cafetéria-juttatás éves keretösszege nettó 120 eFt/fő. A felhasználásra vonatkozó részletes szabályokat a költségvetési szerv szabályzata tartalmazza. A polgármester cafetéria-juttatásának felhasználására a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) Az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak rovat költségvetési kiadási előirányzata terhére a költségvetési évben együttesen az alábbiakban meghatározott összegig vállalható kötelezettség:

a) a köztisztviselők esetében a bruttó bér 1 havi összege mértékéig,

b) a közalkalmazottak esetében maximum egy havi bruttó bér mértékéig.

15. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A Móri Polgármesteri Hivatal által a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül Mór Városi Önkormányzat nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa Mór Városi Önkormányzat költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a szakmai működést meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Móri Polgármesteri Hivatal köteles naprakész nyilvántartást vezetni Mór Városi Önkormányzat, a Móri Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek évközi előirányzat-módosításairól.

VI. Fejezet

Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések

16. § (1) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszerzései tekintetében

a) az intézményi költségvetésben megtervezett valamennyi beszerzésnél ajánlatkérő az intézmény és nevében eljár az intézményvezető

b) a Móri Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő a Móri Polgármesteri Hivatal és nevében eljár a jegyző,

c) az önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzések esetében

ca) a bruttó 2.540.000 Ft összegű értékhatárt el nem érő értékű beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat és nevében eljár a jegyző,

cb) a bruttó 2.540.000 Ft összegű értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat és nevében eljár bruttó 19.050.000 Ft értékhatárig a Pénzügyi Bizottság, bruttó 19.050.000 Ft értékhatár felett a képviselő-testület.

(2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél az ajánlatkérő (nevében eljáró) által meghatározott tartalmú - legalább 3 ajánlattevő részére kiküldött - ajánlatkérés alapján, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén pedig a Kbt. szabályainak megfelelő eljárással történik a nyertes ajánlattevő kiválasztása.

(3) Az önkormányzati beszerzésekkel kapcsolatos operatív döntés-előkészítő feladatokat intézményi beszerzés esetén az intézményvezető által kijelölt, vagy felkért személy (szervezet), az önkormányzat és a Móri Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett beszerzések vonatkozásában a beszerzés tárgyától függően a feladatkörében érintett Iroda, a hivatal egészét érintő beszerzés esetében a Projekt Iroda végzi, szükség szerint a beszerzés tárgyában érintett másik szervezeti egység, vagy szakértő bevonásával.

(4) A (2) bekezdésnek a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó rendelkezését - a legalább 3 ajánlattevőtől való ajánlatkérés tekintetében - nem kell alkalmazni a bruttó 1.270.000 Ft értékhatárt meg nem haladó értékű beszerzések esetében.

(5) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából az önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzésnek minősül az is, ha a képviselő-testület határozatában a beszerzés fedezetének forrására a tárgyévet követő évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal.

(6) A 2021. évet követően a 2022. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakban az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörök gyakorolhatók azzal, hogy a bruttó 19.050.000 Ft értékhatárt meg nem haladó értékű beszerzésekről hozott döntés a 2021. év költségvetési maradványához képest többletkiadással nem járhat.

(7) E §-ban meghatározott értékhatárok alkalmazásakor a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozóan a határozatlan időre vagy több évre szólóan megkötött szerződések esetében az egy évi értéket kell figyelembe venni.

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott hatáskörök vonatkoznak az (1) bekezdésben meghatározott ajánlatkérés alapján megkötött szerződés módosítására, megszüntetésére, felbontására, a felmondási és az elállási jog gyakorlására is.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

1. Hatályba léptető rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2. Átmeneti rendelkezések

18. § A jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1-jétől alkalmazhatók. Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

1

A 2. § (1) bekezdése a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2021. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2021. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2021. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2021. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2021. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 9. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 10. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2021. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 11. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

16

A 12. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2021. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 13. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 14. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 15. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 16. melléklet a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2021. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.