Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 29 - 2022. 03. 30

Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás szabályairól

2021.10.29.

Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.Cikk (2) bekezdése alapján, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2.§-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa keretből egyszeri alkalommal térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Somogyszentpál községben bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen él és e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 63/2006. (III. 26. ) Korm. rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A jogosultság feltételei, a támogatás elbírálása

2. § (1) Szociális célú tűzifára jogosult, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, valamint erről nyilatkozik és akinek:

a) a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,

b) egyedülálló, 60 év feletti személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át nem haladja meg és

c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyszentpáli Kirendeltségén személyesen, vagy meghatalmazottja útján a rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2021. november 16. napjáig benyújtja.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez:

a) az aktív korúak ellátására,

b) az időskorúak járadékára,

c) a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult személy, valamint

d) a gyermekvédelmi és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család.

(3) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat szociális célú tűzifa juttatást.

(4) A kérelem benyújtási határidejének elmulasztása jogvesztő.

(5) Kivételes méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha a kérelmező jövedelme, vagy családjának egy főre számított havi jövedelme legfeljebb 100 %-kal haladja meg a 2. § (1) bekezdése szerinti jövedelemhatárt, vagy akinek esetében a tűzifa juttatás nélkül fennáll a kihűlés vagy a fagyhalál veszélye.

(6) Az egy lakcímen, de külön lakrészben (egy lakrésznek minősül az ingatlan, ha külön szoba és konyha helyiségekkel rendelkezik), és külön háztartásban lakó családok – amennyiben igazoltan külön fatüzelésű fűtőberendezéssel rendelkeznek - külön-külön jogosultak, legfeljebb 6 köbméter tűzifa biztosítására.

(7) Az egy személynek, vagy családnak adható támogatás maximum 6 m3 lehet.

3. § (1) A kérelmet a rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyszentpáli Irodájában (8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 1.).

(2) A kérelmek elbírálásáról Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő rendes ülésén, de legkésőbb 2021. december 9. napjáig határozattal dönt.

4. § (1) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(2) A jogosult részére megállapított tűzifa térítésmentes kiszállításáról az önkormányzat a gondoskodik legkésőbb 2022. január 31. napjáig.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. március 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

szociális célú tűzifa igénylésére

1. Kérelmező neve: ………………………………………………………………………..

2. Kérelmező lakóhelye: …………………………………………………………………..

3. Kérelmező tartózkodási helye: …………………………………………………………

4. Kérelmező születési helye és ideje: …………………………………………………….

5. Kérelmező édesanyja neve: …………………………………………………………….

6. Kérelmező és a kérelmezővel egy háztartásban élő személyek adatai:*

név

lakcím

jövedelem

Egy főre jutó jövedelem:

7. Az alábbi szociális ellátásban részesülök: (kérem aláhúzni)**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatás) jogosult,

d) a gyermekvédelmi és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,

e) 65 év feletti nyugdíjas

f) méltányossági alapon jogosult, mivel (indokolás):

8. Ezúton nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel (a megfelelő aláhúzandó)

RENDELKEZEM / NEM RENDELKEZEM

Somogyszentpál, 2021…………

Kérelmező aláírása

* A kérelemhez csatolni szükséges a jogosultságot igazoló okiratot, postai szelvényt, nyilatkozatot.

** A kérelemhez csatolni szükséges az ellátást igazoló határozat másolatát

2. melléklet

Átvételi elismervény
Alulírott ……………………………… Somogyszentpál, …………………………..utca ……..sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló …/2021. (X…...) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként
………………. m3 mennyiségű tűzifát átvettem.
Somogyszentpál, 2021………………………
átvevő