Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015 (II.10.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 03

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015 (II.10.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól

2021.11.03.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, továbbá a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1.2

1. §

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya ‒ ettől eltérő rendelkezés hiányában ‒ kiterjed a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén életvitelszerűen élő és bejelentett lakcímmel rendelkező

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Miskolc közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(3)3 Az e rendeletben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 17. § (5) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 45. §-ában, valamint 48. §-ában meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a polgármesterre4 ruházza át.

3. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában ‒ ettől eltérő rendelkezés hiányában ‒

a) a jövedelem, a vagyon, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedülélő, a háztartás, a keresőtevékenység, az aktív korú fogalmának meghatározására az Szt. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók;

b)5 e rendelet III. fejezetében szabályozott szociális ellátások tekintetében családként az 1997.évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 19. § (4) bekezdésében meghatározott közös háztartásban élő közeli hozzátartozókat kell figyelembe venni;

c) gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorú;

d)6 fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki 24. évét nem töltött be

e) természetbeni ellátás: olyan támogatás, amellyel az önkormányzat anyagi javak biztosításával, szolgáltatások kifizetésével nyújt segítséget;

f) elemi kár: időjárással összefüggésbe hozható esemény - különösen árvíz, belvíz, szélvihar, felhőszakadás stb. - hatására, valamint tűzeset miatt bekövetkező kár;

g)7nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás: az öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rokkantsági és rehabilitációs ellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, bányászok egészségkárosodási járadéka, szülői nyugdíj, árvaellátás, mezőgazdasági szövetkezeti járadék, baleseti járadék, rokkantsági járadék, házastársi pótlék, vagy házastársi jövedelempótlék.

(2) E rendelet alkalmazásában nem minősülnek jövedelemnek az Szt. 4. § (1a) bekezdésében meghatározott juttatások, valamint e rendeletben szabályozott szociális ellátások.

4. Ellátások formái

4. § (1) A jogosult részére ‒ az e rendeletben meghatározott feltételek szerint ‒

a) települési támogatás

aa) gyógyszertámogatás;

ab) lakásfenntartási támogatás;

b)8 gyermekek, fiatal felnőttek és családok támogatása

ba) életkezdési és születési támogatás;

bb) gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye;

bc) menetrend szerinti helyi tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás;

bd) ifjúságvédelmi támogatás;

c) időskorúak támogatása

ca) Salkaházi Sára Miskolc Program;

d) krízis helyzet kezelése

da) rendkívüli települési támogatás

(továbbiakban együtt: szociális ellátás) nyújtható.

5. Eljárási rendelkezések

5. § (1)9 Az e rendeletben szabályozott szociális ellátás iránti kérelmet írásban, az erre rendszeresített formanyomtatványon postai úton vagy személyesen Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) ügyfélszolgálati irodáiban, vagy elektronikus úton lehet benyújtani. Az eljárás - indokolt esetben - hivatalból is indítható.

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles ‒ az igényelt támogatástól függően ‒ a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat becsatolni. Köteles továbbá a kérelem nyomtatványon felsorolt igazolásokat ‒ illetve ezek hivatalból történő beszerzéseihez szükséges hozzájárulásokat – mellékelni.

(3) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja, valamint a jövedelem számítása tekintetében az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A jogosultsági feltételek fennállását, a rokkantságot, a fogyatékosságot, munkanélküliséget, az önkormányzattól vagy szociális intézményektől igénybevett ellátást, közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzat intézményeinél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni.

(5)10 A szociális ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni.

6. § (1)11 Az e rendelet 12. §-ában, 12/A. §-ában12 és 16. §-ában szabályozott szociális ellátás kivételével, az igénylők szociális, vagyoni körülményeinek feltárása érdekében a szociális ellátásra való jogosultság elbírálása során környezettanulmányt kell készíteni.

(2) A környezettanulmány az elkészítésétől számított három hónapig érvényes.

(3) A tényállás tisztázása érdekében háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai vélemény, javaslat kérhető. A vagyoni körülmények további tisztázása érdekében a kérelmezőre és vele azonos lakcímen együtt lakó közeli hozzátartozókra vonatkozóan – hozzájáruló nyilatkozatuk alapján – további információk beszerezhetőek. Az adatok beszerzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat – a rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon – a kérelmező köteles beszerezni és az eljáró hatóságnak átadni.

7. § (1) A támogatás megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

(2) A házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük különböző.

8. § (1)13 A kérelmezőt a havi rendszerességgel, illetve negyedévente folyósított szociális ellátások a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illetik meg.

(2)14 A lakásfenntartási támogatás és a gyógyszertámogatás 1 évre, a gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye, a menetrend szerinti helyi tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás, valamint az ifjúságvédelmi támogatás az adott tanítási évet követő augusztus 31. napjáig kerül megállapításra.

(3)15 Szilád tüzelőanyag – tűzifa ‒ formájában nyújtott lakásfenntartási támogatás esetében az egy évre megállapított támogatásnak megfelelő értékű szilárd tüzelőanyagot a jogosult a támogatás megállapításáról szóló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül veheti át.

(4) Ha a jogosultság az ellátás folyósításának időtartama alatt szűnik meg, a megszűnés hónapjában a támogatást teljes összegben kell folyósítani.

(5) A rendszeres szociális ellátásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnése hónapjában is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

9. § (1)16 Az e rendeletben megállapított ellátások folyósítása a jogosult részére postai utalással, lakossági folyószámlára utalással, készpénzben pénztári kifizetéssel, vagy közüzemi gazdasági társaságokhoz, szolgáltatókhoz utalással történhet. A folyósítás módjáról a szociális ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

(2)17 A szilárd tüzelőanyag formájában megállapított lakásfenntartási támogatás esetében, a természetbeni támogatás a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Nádasréti telephelyén rendelkezésre álló, az Önkormányzat tulajdonában lévő hasított tűzifa mennyiségből kerül kiadásra, melynek elszállításáról a jogosultnak kell gondoskodnia. Amennyiben a megállapított lakásfenntartási támogatás összegének megfelelő értékű és mennyiségű tűzifa a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Nádasréti telephelyén nem áll rendelkezésre, az önkormányzat haladéktalanul gondoskodik a támogatás összegének a jogosult részére készpénzben és egy összegben történő kifizetéséről.

(3)18 A havi rendszerességgel adott szociális ellátásokat utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani. Az eseti ellátások folyósítása hó közbeni kifizetéssel is történhet.

(4)19 A jogosult a végleges határozatból eredő igényét a kifizetés esedékességétől számított hat hónapon belül érvényesítheti.

(5)20 A megállapított, de a jogosult bekövetkezett halála esetén a fel nem vett rendkívüli települési támogatást a vele közös háztartásban együtt élt közeli hozzátartozója veheti fel a haláleset bekövetkezésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig.

(6)21 Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,

b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.

(7)22 A jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése esetén az Szt. 17. §-ában és 17/A §-ában foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

II. Fejezet

Települési támogatások

1. Gyógyszertámogatás

10. § (1)23 Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 225 %-át, egyedülélő esetében 300%-át, azon családok esetében, ahol a család minden tagja betöltötte 70. életévét 325 %-át, 70 éven felüli egyedülélők esetében 350 %-át, feltéve, hogy

a) közgyógyellátásra nem jogosult, és

b) kérelem benyújtását megelőző három hónapban szedett gyógyszereinek az egészségbiztosítási szerv által igazolt havi átlagköltsége eléri a 3.500,-Ft-ot.

(2) A támogatás összege havi 3.500,- Ft.

(3) A támogatás három havonta, egyenlő részletekben kerül kiutalásra.

2. Lakásfenntartási támogatás

11. § (1)24 Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki:

a) a város közigazgatási területén lévő, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 6. pontjában meghatározott feltételeknek legalább megfelelő ingatlanban életvitelszerűen lakik,

b) önkormányzati bérlakás esetén lakásának bérleti jogát nem a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának - lakások bérletéről szóló - 25/2006. (VII.12.) rendelete 2. § (3) bekezdés a) pontja alapján szerezte,

c)25

d) az ingatlan megfelel az e rendelet 18. §-ában szabályozott feltételeknek.

(2) A jogosultság megállapításánál figyelembe vehető havi nettó jövedelem nem haladhatja meg

a) egyszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 250 %-át,

b) két személyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 450 %-át,

c) többszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 700 %-át, továbbá

a háztartás tagjai egyikének sem lehet vagyona.

(3)26 A lakásfenntartási támogatás az alábbiak szerint állapítható meg:

a) természetbeni szociális ellátás formájában a villanyáram, a víz- és csatornadíj, a közös költség, a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás költségeinek viseléséhez a szolgáltató felé havonta történő folyósítással, vagy

b) a szilárd tüzelésű fűtési berendezést használók esetében az éves támogatás összegének megfelelő értékű szilárd tüzelőanyag – hasított tűzifa – biztosításával, ennek hiányában pénzbeli ellátásként.

(4)27

(5)28 A támogatás havi összege 3.000,- Ft.

(6)29 A szilárd tüzelőanyag – hasított tűzifa – biztosításával megállapított támogatás összege a szállítás költségét nem tartalmazza.

(7)30 Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

(8)31 Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

III. Fejezet

Gyermekek, fiatal felnőttek és családok32 támogatása

1. Életkezdési és születési támogatás33

12. § (1)34 Életkezdési támogatásra jogosult az a gyermek:

a)35 akinek gondozó szülője a kérelem benyújtásakor rendelkezik Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel,

b) akinek nevére Start-számlát nyitottak és

c) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori garantált bérminimum 150%-át.

(2) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a kincstári és természetes személy általi befizetésektől függetlenül a Start-számla összegét ‒ a gondozó szülő kérelmére ‒ egy alkalommal 20.000 Ft-tal kiegészíti.

12/A. § (1)36 A szülő a gyermek születésére tekintettel születési támogatásra jogosult, ha:

a)37 a kérelem benyújtásakor rendelkezik Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel,

b) az újszülöttet saját háztartásában neveli, gondozza és

c) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori garantált bérminimum 150%-át.

(2) A támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje a gyermek megszületését követő 120. nap.

(3) A támogatás ugyanazon gyermek tekintetében egy alkalommal állapítható meg. Az egyszeri támogatás összege: 20.000,- Ft.

(4)38 Születési támogatásra jogosult az az örökbefogadó szülő és - a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek gyámja kivételével - a gyám is, amennyiben az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, és a születési támogatásra való jogosultságát az örökbefogadást engedélyező, vagy gyámrendelő határozattal igazolja.

(5) A (2) bekezdéstől eltérően a gyám és az örökbefogadó szülő esetén a kérelem a gyámságról és örökbefogadásról szóló döntés véglegessé válásától számított 3 hónapon belül, de legfeljebb a gyermek 1 éves korának betöltéséig igényelhető.

2. Gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye

13. § (1)39 A Gyvt. 21/B. § (2) bekezdésben meghatározott normatív kedvezményeken felül további kedvezményre jogosult az a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg nyugdíjminimum 150 %-át.

(2) A kedvezmény mértéke, ha a család egy főre jutó havi jövedelme:

a) nem haladja meg a nyugdíjminimum 100 %-át, a térítési díj havi 100 %;

b) meghaladja a nyugdíjminimum 100 %-át, de nem haladja meg a 130 %-át, a térítési díj havi 60 %;

c) a nyugdíjminimum 130 %-a fölött, a térítési díj havi 30 %.

(3)40 A miskolci közintézmények működtetéséért felelős szerv, valamint az óvodák vezetői havonta, a statisztikai adat közlésével együtt a megállapított kedvezményekről tájékoztatást adnak az önkormányzati támogatás és a bevételi kiesés ellentételezésére a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Gazdálkodási Főosztály) részére.

3. A menetrend szerinti helyi tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás

14. § (1)41 Utazási támogatásra jogosult a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, az oktatási-, nevelési intézmény (a továbbiakban: intézmény) azon alsó tagozatos tanulója:

a) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

b) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 175 %-át.

(2) A támogatás mértéke:

a) az (1) bekezdés a) pontja alapján jogosult tanuló esetében a mindenkori tanuló bérletszelvény ellenértékének 100 %-a,

b) az (1) bekezdés b) pontja alapján jogosult tanuló esetében a mindenkori tanuló bérletszelvény ellenértékének 70 %-a.

(3) A támogatás készpénzben történő kifizetésére – utólag ‒, az előző havi bérletszelvény, intézménybe történő leadása ellenében, azzal egyidejűleg kerül sor.

(4)42 A miskolci közintézmények működtetéséért felelős szerv a megállapított támogatás alapján havonta tájékoztatást ad a tényleges kifizetésekről, elszámolást készít a Gazdálkodási Főosztály részére, a kifizetett összeg megtérítése céljából.

4. Ifjúságvédelmi támogatás

15. § (1) Az ifjúságvédelmi támogatás célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató fiatal felnőttek anyagi támogatása.

(2)43 Ifjúságvédelmi támogatásban kell részesíteni azt a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató személyt, aki 24. életévét még nem töltötte be és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 175%-át.

(3) Nem állapítható meg az ifjúságvédelmi támogatásra való jogosultság, illetőleg a megállapított támogatást meg kell szüntetni, ha a jogosult tartózkodási engedélyének érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve az engedélyét visszavonták.

(4) Az ifjúságvédelmi támogatás havi összege a nyugdíjminimum 25 %-a.

(5) Ha az ifjúságvédelmi támogatásban részesülő személy a támogatás folyósításának időtartama alatt házasságot köt, az ifjúságvédelmi támogatás folyósításának feltételeit soron kívül felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során az ifjúságvédelmi támogatásban részesülő, felhívásra köteles benyújtani a házasságkötése szerinti új családjára vonatkozó, a 5. § (2) bekezdésében szabályozott igazolásokat. A felülvizsgálat alapján – az ifjúságvédelmi támogatás megállapítására vonatkozó feltételek fennállása esetén – a korábban megállapított ifjúságvédelmi támogatást tovább kell folyósítani. Amennyiben a házasságkötés után a jogosult új családjában az ifjúságvédelmi támogatás megállapításának feltételei nem állnak fenn, azt meg kell szüntetni.

IV. Fejezet

Időskorú állampolgárok támogatása

1. Salkaházi Sára Miskolc Program

16. § (1)44 A Salkaházi Sára Miskolc Program keretén belül az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott összegű egyszeri pénzbeli támogatás, valamint a jogosultak biztonságának megerősítését, közérzetét, egészségi állapotának javítását szolgáló természetben nyújtott szociális támogatás állapítható meg.

(2)45 A program részeként az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra jogosult, aki

a)46 a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (a továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság) által igazoltan a nyugdíjminimum tízszeresét meg nem haladó összegű havi nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül,

b) a 60. életévét betöltötte,

c) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik és a

d) Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő folyósítási vagy levelezési címe is miskolci.

(3)47 Az egyszeri pénzbeli támogatás hivatalból történő megállapításához a tárgyév október 1-jei állapotnak megfelelően a jogosultakra vonatkozó adatokat ( jogosult neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási helye, folyósítási vagy levelezési címe, TAJ száma, gondnokság alá helyezett jogosult esetén a törvényes képviselő adatai, ellátás összege) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell megkérni.

(4)48 A hivatalból megállapított támogatási összeget tárgyév november 1. és december 15. között postai úton kell folyósítani a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megadott folyósítási címre.

(5)49 Aki a (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeknek megfelel, de részére a támogatás nem kerül hivatalból megállapításra, jogosult a támogatásra, ha kérelmet nyújt be tárgyév december 31. napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(6)50 A (5) bekezdés szerint jogosult részére a támogatás összegét a jogosultság megállapításától számított 30 napon belül kell kifizetni.

V. Fejezet

Krízis helyzet kezelése

1. Rendkívüli települési támogatás

17. § (1)51 Pénzbeli vagy természetbeni rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át.

(2) Jövedelmi helyzetre tekintet nélkül állapítható meg a szociális ellátás a (3) bekezdés d) pontjában szabályozott esetben.

(3) A rendkívüli települési támogatás alkalmi jelleggel állapítható meg különösen az alábbi esetekben:

a) a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül diagnosztizált súlyos betegség esetében a gyógyítással, kórházi tartózkodással járó többletköltségekhez,

b) regisztrált munkanélküliek esetében a munkavállalás elősegítéséhez hozzájárulás (pl. állásinterjúhoz utazási költség) évente egy alkalommal,

c) temetési költségek viseléséhez, amennyiben a kérelmező a becsatolt számlák alapján igazolja, hogy meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott,

d) a lakásban elemi kár következtében súlyos, a lakhatás elemi feltételeit veszélyeztető kár keletkezett és átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja létfenntartása veszélybe került,

e) előrefizetős áramfogyasztást, gázfogyasztást mérő készülék felszereléséhez,

f) a Gyámhivatal által nevelésben vett gyermek családjával való kapcsolattartásához a kapcsolattartásra jogosult szülő részére,

g) egy év alatti gyermekek egészséges fejlődésének biztosításához – vitaminok, tápszer pótlásához – a családgondozó ajánlása alapján.

(4) A rendkívüli települési támogatás összege:

a)52 a (3) bekezdés c) pontjában szabályozott esetben 30.000,- Ft.

b) a (3) bekezdés d) pontjában szabályozott esetben ‒ a keletkezett kár nagyságától függően ‒ legfeljebb 100.000,- Ft.

(5)53 A pénzbeli rendkívüli települési támogatás összege ‒ a (3) bekezdés c) és d) pontjaiban szabályozott esetek kivételével ‒ családonként nem haladhatja meg évente a 30.000,-Ft-ot.

(6) A (3) bekezdés c) pontjában szabályozott esetben a kérelem benyújtásának határideje a haláleset bekövetkeztét követő 90 nap, a (3) bekezdés d) pontjában szabályozott esetben a káresemény bekövetkeztét követő 60 nap.

(7) A (3) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben rendkívüli települési támogatás ugyanazon lakásra és ugyanazon elemi kárra tekintettel egy alkalommal állapítható meg.

(8)54 A (3) bekezdés g) pontja alapján megállapított támogatás kifizetése és felhasználása során a jogosult a családgondozóval köteles együttműködni. Az együttműködés feltételeit a támogatást megállapító határozatban kell rögzíteni

(9) Csak kivételes méltánylást érdemlő esetben részesülhet rendkívüli települési támogatásban az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az (1) bekezdésben előírt jövedelemhatárt.

(10)55 A rendkívüli települési támogatás ‒ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelkezésére álló készlet erejéig – természetben is nyújtható alkalmi jelleggel, különösen:

a) tűzifa,

b) élelmiszercsomag,

c) tanszer, taneszköz,

d) tisztálkodó- és tisztítószerek,

e) ruhanemű

formájában.

(11)56 A 17. § (10) bekezdésben felsorolt természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás elszállításáról a jogosult köteles gondoskodni.

VI. Fejezet57

Rendezett lakókörnyezet feltételei

18. § Rendezett a lakókörnyezet akkor, ha

a) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és az ahhoz tartozó udvar, kert, előkert

aa) tiszta, rendezett,

ab) rendeltetésszerű használhatósága biztosított,

ac) folyamatos tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, pormentesítése, valamint szükség szerinti gyakoriságú fűnyírással, kaszálással történő gyommentesítése biztosított,

ad) higiénés állapota alapján fertőzésveszély nem áll fenn, és

b) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakásban vagy házban és az ahhoz tartozó udvaron a szemét gyűjtésére és tárolására rendelkezésre áll rendeltetésszerűen használt, a hulladékszállítást végző szolgáltató által elfogadott hulladéktároló edény,

c)59

d) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlan előtti járda – járda hiányában egy méter széles területsáv -, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területe, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területe tiszta, rendezett, és

e) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és az ahhoz tartozó udvar, kert, előkert vonatkozásában az a)–d) pontban nem szabályozott eseteken túl a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak betartásra kerülnek.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba.

(2) A 2015. március 01-jét megelőző kezdő időponttal megállapított ifjúságvédelmi támogatás legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig folyósítható. A jogosultakat a jogszabályváltozásról 60 napon belül értesíteni kell.

(3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem 2015. évben csak április 1. napjától nyújtható be.

(4) Nem állapítható meg e rendelet alapján szabályozott lakásfenntartási támogatás annak a személynek, akinek

a) az Szt. 2015. február 28. napján hatályos 38. § (2) és (5) bekezdésében foglaltak alapján megállapított lakásfenntartási támogatásra való jogosultsága, vagy

b) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 22/2010. (VI.30.) rendeletének 29. §-ában foglaltak alapján megállapított lakbértámogatásra való jogosultsága

fennáll.

(5)60 E rendelet – a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított – 16. § (1) és (2) bekezdését a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

20. §61 E rendelet – a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított 5. § (1) bekezdését, a 2. §-ával módosított 8. § (2)–(3) bekezdését, a 3. § -ával módosított 9. § -át, a 4. §-ával kiegészített 9. § (6)–(7) bekezdését, a 5. §-ával módosított 11. § (3) bekezdését, a 6. §-ával módosított 11. § (5) – (7) bekezdését, a 7. §-ával kiegészített 11. § (8) bekezdését, a 8. §-ával módosított 16. § (2) bekezdését, a 9. §-ával módosított 17. § (5) bekezdését, a 10. §-ával kiegészített 17. § (11) bekezdését a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1

A bevezető a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. alcímet (1. §) a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Módosította a 12/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019. augusztus 29. napjától.

4

Megállapította a 15/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019. november 23. napjától.

5

Módosította a 11/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. április 18. napjától.

6

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Beiktatta a 18/2016.(VI.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. június 14. napjától.

8

Módosította a 19/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.

9

Módosította a 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

10

Az 5. § (5) bekezdését a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2021. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

11

Módosította a 11/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. április 18. napjától.

12

Módosította a 19/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.

13

Módosította a 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 12.§-a. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

14

Módosította a 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

15

Módosította a 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

16

Módosította a 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

17

Módosította a 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

18

Módosította a 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

19

Módosította a 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

20

Módosította a 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

21

Beiktatta a 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

22

Beiktatta a 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

23

Módosította a 19/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. január 1. napjától. A 10. § (1) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2021. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

24

A 11. § (1) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2021. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

25

A 11. § (1) bekezdés c) pontját a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

26

Módosította a 23/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

27

Hatályon kívül helyezte a 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 12.§-a. Hatálytalan 2020. augusztus 29. napjától.

28

Módosította a 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

29

Módosította a 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

30

Módosította a 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától. A 11. § (7) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

31

Beiktatta a 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

32

Módosította a 19/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2020. január 1. napjától

33

Beiktatta a 19/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.

34

A 12. § (1) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2021. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

35

A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

36

A 12/A. § (1) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2021. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 12/A. § (1) bekezdés a) pontja a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

38

A 12/A. § (4) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2021. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 13. § (1) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2021. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 13. § (3) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2021. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

41

Módosította a 19/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.

42

A 14. § (4) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2021. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

43

Módosította a 19/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától. A 15. § (2) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

44

Módosította a 18/2016. (VI.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. június 14. napjától. A 16. § (1) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2021. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

45

Módosította a 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától. A 16. § (2) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2021. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 16. § (2) bekezdés a) pontja a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

47

A 16. § (3) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2021. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

48

Hatályon kívül helyezte a 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 12.§-a. Hatálytalan 2020. augusztus 29. napjától. A 16. § (4) bekezdését a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2021. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdése iktatta be.

49

A 16. § (5) bekezdését a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2021. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdése iktatta be.

50

A 16. § (6) bekezdését a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2021. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdése iktatta be.

51

Módosította a 19 /2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdés. Hatályos 2020. január 1. napjától.

52

Módosította a 19 /2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdés. Hatályos 2020. január 1. napjától.

53

Módosította a 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

54

A 17. § (8) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

55

Beiktatta a 19 /2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés. Hatályos 2020. január 1. napjától.

56

Beiktatta a 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 10.§-a. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

57

Módosította a 11/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2015. április 18. napjától.

58

Hatályon kívül helyezte a 38/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2016. december 13. napjától.

59

Hatályon kívül helyezte a 38/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2016. december 13. napjától.

60

Megállapította a 22/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet 2.§-a . Hatályos 2015. szeptember 12. napjától.

61

Beiktatta a 23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 11.§-a. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.