Tarcal község képviselő testületének 11/2019 (IX.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 26


Tarcal Község önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f / pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:

 1.§A rendelet 2.§./1/ és /5/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§./1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének:


      a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)    663 408 431 ,- Ft-ban

      b./ költségvetési  kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül)         887 963 778 ,- Ft-ban 

      c./ finanszírozási bevételek főösszegét                                                        233 308 054,-   Ft-ban

      d./ finanszírozási kiadások főösszegét                                                             8 752 707,-  Ft-ban

      e./ bevételi főösszegét                                                                                    896 716 485,-  Ft-ban

      f./ kiadási főösszegét                                                                                      896 716 485 ,- Ft-ban


állapítja meg.


/5/ A 79 678 675 Ft működési, valamint a 153 629 379  Ft felhalmozási hiány belső finanszírozására a Képviselőtestület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.”


2.§


A rendelet 3.§./8/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3.§./8/ Az önkormányzat a kiadások között  19 110 699 .-Ft általános tartalékot, valamint ingatlanvásárlásra 8.578.671.-Ft céltartalékot állapít meg. ”


3.§


A rendelet 1.1,  1.2,  1.3,  1.4,  2.1,  2.2,  7,9.1-9.-9.1.3. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1., 1.2,  1.3., 1.4. ,2.1.,2.2.,4.,5.1-5.1.3.  mellékletei lépnek.

4.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                     Dr. Kovács Zoltán sk.                                                   Butta László sk.

                               jegyző                                                                  polgármester

Mellékletek