Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 12/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 29 - 2021. 10. 30

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 12/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.29.

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 12/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 12/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szociális célú tüzelőanyag juttatása kérelem alapján történik. Szociális célú tűzifa juttatásban az a személy részesíthető, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló törvény szerint:)

„e) azoknak a családoknak, ahol az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum összegének 280 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át nem haladja meg.”

[Az a)-d) pontokban foglalt jogosultak előnyt élveznek a szociális tűzifa juttatása során.]

(2) A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 12/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Különös méltánylást érdemlő esetben az (1) bekezdés e.) pontjában meghatározott értékhatárokként 300 % és 320 % alkalmazhatóak.”

(3) A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 12/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az önkormányzat a tűzifa felhasználásának tényét jogosult ellenőrizni. Amennyiben a támogatásban részesített személy a tűzifát nem rendeltetésének megfelelően használja fel, a tűzifa értékét köteles az önkormányzat részére visszatéríteni. A szociális tűzifa nem idegeníthető el, a jogosult nem kereskedhet vele.”

2. § A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 12/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 12/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 12/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete alapján kérelmemre megállapított természetbeni juttatásként _____ m3 mennyiségű keménylombos tűzifát átvettem.”

2. A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 12/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„________________________ _____________________
.............. polgármester ............... név ”

3. A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 12/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„átadó aláírása átvevő aláírása”