Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 8/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2022. 01. 01

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 8/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Tiszatardos község képviselő testületének 8/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 8/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A helyi iparűzési adó évi mértéke az adóalap 1,4 %-a.”

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2022. január 1-jén lép hatályba.