Tarcal község képviselő testületének 22/2017 (XII.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 28

Tarcal Község önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f / pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet 2.§./1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§./1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.046.370.219,- Ft-ban

b./ költségvetési  kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül)      1.147.299.644,-  Ft-ban

c./ finanszírozási bevételek főösszegét                                                        108.647.353,-  Ft-ban

d./ finanszírozási kiadások főösszegét                                                             7.717.928,-  Ft-ban

e./ bevételi főösszegét                                                                                 1.155.017.572,-  Ft-ban

f./ kiadási főösszegét                                                                                   1.155.017.572,-  Ft-ban

állapítja meg.”

 2.§


A rendelet 3.§./8/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3.§./8/ Az önkormányzat a kiadások között 8.915.379,-  Ft általános  tartalékot, valamint         

              1.000.000,- Ft céltartalékot állapít meg az első lakáshoz jutók támogatására.”

3.§


/1/ A rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 6.,7., 9.1-9.4.3., mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1.,

       1.2., 1.3., 1.4.,2.1.,2.2.,3.,4.,5.1.,-5.4.3., mellékletei lépnek.


4.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Dr. Kovács Zoltán   sk.                                                Butta László  sk.

                               jegyző                                                                      polgármester


Mellékletek