Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 04

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

2021.11.04.

Hegymagas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló belügyminiszter által közzétett pályázati kiírás alapján a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hegymagas községben életvitelszerűen élő személyekre. Életvitelszerűen az ingatlanban él:

a) aki életét onnan szervezi (rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza), és

b) ahol a magánszemély az életviteléhez szükséges tevékenységeket – úgymint étkezés, főzés, mosás stb. – legjellemzőbben folytatja,

c) amely családi élete helyszínéül szolgál, és

d) amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe.

2. § A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként 1 m3, de legfeljebb 5 m3 lehet.

2. A jogosultság feltételei

3. § Szociális célú tűzifa támogatásra az jogosult,

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85. 000 Ft-ot, azaz nyolcvanötezer forintot, és

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

4. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást biztosít tűzifa formájában:

a) annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti:

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára

ac) lakásfenntartási támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő igénybevételére, továbbá

ad) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak,

b) annak a személynek, akinek a családjában mozgáskorlátozott él,

c) azoknak a családoknak, amelyekben 3 vagy annál több gyermeket nevelnek, vagy

d) annak a személynek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult

(2) Az (1) bekezdés a) pontban lévő jogosultak előnyben részesülnek a tűzifa osztás során.

(3) Támogatást csak egy jogcímen lehet igényelni.

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

3. Eljárási szabályok

5. § A szociális tűzifa iránti kérelmet írásban kell benyújtani, melyhez mellékelni kell a benne feltüntetett jövedelemről a folyósító igazolását és kérelmező lakcímére szóló, a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó közüzemi számlát.

6. § A szociális célú tűzifára irányuló kérelem az 1. melléklet szerinti nyomtatványon 2021. november 19. napjáig fogadható be.

7. § (1) Amennyiben a kérelmező a rendelet alapján részére biztosított tűzfát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem jogosult igényelte és kapta, az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 16.000 Ft + ÁFA/m3, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére kell kötelezni.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetés kötelezésével kapcsolatos eljárásokban a Képviselő-testület a hatáskörét átruházza a Polgármesterre.

8. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. március 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

KÉRELEM
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásra
Személyi adatok
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Név:..........................................................................................................................................
Születési név: …......................................................................................................................
Anyja neve: ….........................................................................................................................
Születési helye:....................................................ideje:...........................................................
TAJ.: sz.: …………………………………………………………………………………….
Lakóhely:.................................................................................................................................
Tartózkodási hely:....................................................................................................................
Telefonszám: (nem kötelező megadni):...................................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): ….................................................................................
Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: …...........fő.
Kérelmező, valamint a vele közös háztartásában élők havi jövedelme:

Név:

Rokonsági fok:

Havi nettó jövedelem:

Nyilatkozatok
Nyilatkozom arról, hogy az alábbi szociális ellátásban részesülök:
- aktív korúak ellátása
- időskorúak járadéka
- lakhatási támogatás
- gyermekem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
(megfelelő rész aláhúzandó)
Nyilatkozom arról, hogy a lakásom fával fűthető.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen az ingatlanban élek:
életemet onnan szervezem (rendszeresen innen indulok munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide térek haza), és
az életvitelhez szükséges tevékenységeket – úgymint étkezés, főzés, mosás stb. – legjellemzőbben itt folytatom, és
családi életem helyszínéül szolgál, és
a közüzemi szolgáltatásokat itt veszem igénybe.
Nyilatkozom, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Hegymagas, 20…………………………………..
.........................................…….. ……………………………………
kérelmező aláírása háztartás nagykorú tagjainak aláírása
A kérelemhez mellékelni szükséges:
- az aláhúzott ellátások megállapításáról szóló jogerős határozatot
- kérelmező hegymagasi lakcímére szóló, a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó közüzemi számlát
- rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetén a megállapító határozatot
- jövedelemmel rendelkező személyek esetében
- a munkáltató által kiállított kereseti igazolást
- egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolást, valamint a tárgyévre vonatkozó jövedelemről szóló nyilatkozatot
- alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolatát, ennek hiányában a tevékenységet végző által leadott nyilatkozatot - nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által évente egy alkalommal megküldött kimutatást a tárgyévben folyósított és a jövő évben folyósításra kerülő nyugdíj összegéről