Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 06 - 2022. 03. 06

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

2021.11.06.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdés, 143. § (4) bekezdés i) pont, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pont, 5. § (2) bekezdés b)-c) pont, 6. § (5) bekezdés, 11. § (16) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 18. § (1) bekezdés, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelet 27. § (6) bekezdése alapján az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Dunaföldvár Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanokra és ingó vagyontárgyakra, közművekre, pénzvagyonra, értékpapírokra, üzletrészekre, valamint vagyoni értékű jogokra (a továbbiakban: önkormányzati vagyon) terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályozására.

(3) A (2) bekezdésben foglalt kivétellel e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni

a) az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek vagyonára,

b) az Önkormányzat társulásba vitt vagyonára,

c) az Önkormányzat által vállalkozásba vitt vagyonra,

d) az Önkormányzatot megillető követelésre.

2. § (1) Az önkormányzat tulajdonjog gyakorlásával összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlásáról a képviselő-testület, az e rendeletben meghatározott értékhatár alatt a polgármester rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt döntést a Képviselő-testület írásba foglalt és indokolt előterjesztés alapján hozhatja meg.

3. § (1) A forgalomképtelen törzsvagyont a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyont a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az üzleti vagyonba tartozó ingatlanokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A vagyonkezelésbe átadott ingatlanokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat tulajdonában álló nagy értékű tárgyi eszközöket a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. § Az önkormányzat vagyonának kezelői (a továbbiakban: vagyonkezelő szerv):

a) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal;

b) az önkormányzat költségvetési szervei (intézményei);

c) az önkormányzat gazdasági társaságai;

d) a jogszabályban meghatározott önkormányzati vagy állami feladatellátást végző, a jogszabályi előírásoknak megfelelő költségvetési szerv.

5. § Amennyiben az önkormányzat tulajdonába vagyontárgy kerül, azt a szerzésről hozott döntésben a képviselő-testületnek e rendelet alapján be kell sorolni a törzsvagyon, vagy az üzleti vagyon körébe.

6. § (1) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonos képviseletét a polgármester látja el.

(2) Az önkormányzat üzleti és korlátozottan forgalomképes vagyonába tartozó vagyoni eszköz tulajdonjoga kizárólag ingatlanszakértői véleménnyel, vagy értékbecsléssel alátámasztott ellenérték fejében ruházható át.

7. § (1) Vagyon tulajdonjogának, vagy használati jogának ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről, ingatlan felajánlás elfogadásáról, idegen vagyon üzemeltetéséről a Képviselő-testület dönt.

(2) Ha bármely vagyontárgy tulajdon- vagy használati jogáról az önkormányzat vagy intézménye javára ingyenesen vagy kedvezményesen lemondtak, a vagyon vagy használati jog csak abban az esetben fogadható el, ha a kedvezményezett a vagyon elfogadásával vagy használatával együtt járó kötelezettségek teljesítésére képes.

(3) A vagyon elfogadása vagy használatba vétele előtt a tulajdonosi vagy használói kötelezettségek éves várható becsült összegét az átadónak írásban dokumentáltan a döntést hozó tudomására kell hozni. Terhelt ingatlan esetén a teher jogosultjának írásbeli hozzájárulásának megszerzése is az átadó kötelezettsége.

2. A vagyonkezelés szabályai

8. § (1) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei kötelesek a rájuk bízott vagyont megőrizni, a rendes gazdálkodás szabályai szerint használni és gyarapítani.

(2) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei jogosultak, illetve kötelesek a működés feltételeként rájuk bízott vagyontárgyak:

a) birtoklására, használatára, hasznainak a szedésére, a birtokvédelemre,

b) a bérbeadásra, egyéb hasznosításra és

c) a közterhek viselésére.

(3) Az (2) bekezdésében meghatározott jogokat a vonatkozó jogszabályok szerint kell alkalmazni.

(4) A vagyonkezelő szervek kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok ellátására.

(5) A vagyonkezelő szerv beruházást, felújítást csak a költségvetési rendeletben, az üzleti tervében szabályozott módon és keretek között végezhet.

9. § (1) Ingatlanokat elidegeníteni, vásárolni, cserélni csak 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecsléssel megalapozva lehet.

(2) Az 500.000 Ft egyedi értéket meghaladó ingókat elidegeníteni, vásárolni, cserélni csak az önkormányzati működéshez szükséges és indokolt mértékben lehet.

(3) Tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén, amennyiben az a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, vagy forgalmazott kategóriában szerepel, úgy a tőzsdén kialakult tőzsdei árfolyamon értékesíthető.

(4) Tőzsdén kívüli forgalmú részvények esetén az eladási ár nem lehet alacsonyabb a piacon kialakult minimum árfolyamnál.

(5) Piacon nem mozgó részvények értékesítése esetén három ajánlatot kell bekérni bróker cégektől.

(6) Az önkormányzat tulajdonával kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatokat (elővásárlási jog gyakorlása, telekmegosztás, telekösszevonás, telekhatár-rendezés, építési ügyekben tulajdonosi hozzájárulás, az elidegenítési és terhelési tilalmak törlése – kivéve a 100 % - os tulajdonú beépítetlen telek esetén -, további megterheléshez való hozzájárulás) a polgármester adja meg.

3. Követeléskezelés, követelésről való lemondás

10. § (1) A mindenkori költségvetési törvényben megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell az önkéntes teljesítésre történő felhívás kibocsátása mellett.

(2) Behajthatatlan követelésről való lemondás esetén 500.000.-Ft-ig a polgármester, 1.000.000 Ft-ig a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, ezen összeg felett a képviselő-testület dönt.

(3) Behajthatatlan követelésnek minősül az a követelés:

a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a behajthatatlanság - nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján vélelmezhető),

b) amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett,

c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet,

d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,

e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel,

f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,

g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.

(4) A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell.

(5) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában önkormányzati követelésről lemondani a (2) bekezdésben meghatározott értékhatár felett a Képviselő-testület jogosult, amennyiben a lemondás az önkormányzat részére a követeléssel összevethető mértékű előnnyel jár.

(6) A Képviselő-testület a következő esetekben mondhat le részben vagy egészben pénzügyi követelésről:

a) csődegyezségi megállapodásban;

b) bírói egyezség keretében;

c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg;

d) ha a követelés bizonyítottan csak veszteséggel, vagy aránytalanul nagy költség ráfordítással érvényesíthető;

e) ha a kötelezett nem lelhető fel, mivel a megadott címen nem található, a felkutatása dokumentáltan nem járt eredménnyel és végrehajtás alá vonható vagyontárggyal nem rendelkezik.

(7) Pénzügyi követelés vagyoni megváltására, engedményezésre, tartozásátvállaláshoz való hozzájárulására, faktorálási műveletre a Képviselő-testület jogosult.

(8) Az önkormányzati vagyon részét képező pénzügyi követeléseket az önkormányzat vagyonkezelő szervei kezelik.

(9) A számviteli jogszabályok előírásai szerint, az éves zárás előtt valamennyi vagyonkezelő szervezet minősíti a kintlévőségeket és szükség esetén javaslatot tesz a leértékelésükre, értékvesztés elszámolására.

(10) A számvitelileg leírt követeléseket nyilván kell tartani és a kötelezettel szemben (az elévülés időhatárain belül) jogilag követelésnek kell tekinteni.

(11) Az Önkormányzatot terhelő követelés elismerésére a Polgármester 500 000 Ft-ig a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság előzetes véleményének kikérése után abban az esetben jogosult , ha döntésével az Önkormányzatot további szükségtelen kiadástól mentesíti és a követelés fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll.

(12) Az Önkormányzatot terhelő követelés elismeréséről 500 000 Ft felett a Képviselő-testület dönt, a döntéshez igénybe vehet szakértői véleményt.

11. § (1) Adásvételi ügyekben a fizetés határideje a szerződés aláírását követően legfeljebb 30 nap. Ettől eltérő határidőt és feltételt csak rendkívül indokolt esetben, önkormányzati érdekből kifolyólag a képviselő-testület engedélyezhet. Az önkormányzati érdeket az eseti döntésben nevesíteni kell.

(2) Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyv által meghatározott mindenkori késedelmi kamatot kell felszámítani.

(3) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas állapotban megőrzéséről, fenntartásáról, pótlásáról, és működéséről a vagyonkezelőnek gondoskodni kell.

4. Közzétételi kötelezettség, közvetett támogatások kezelése

12. § (1) Dunaföldvár Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 56/C. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt közzétételi kötelezettségének hivatalos honlapján (www.dunafoldvar.hu) tesz eleget.

(2) A szerződések és támogatások közzétételéről a polgármester gondoskodik.

13. § (1) Közvetett támogatásnak minősül, ha a képviselő-testület önkormányzati vagyont ingyenesen használatba ad, illetve az őt megillető bevételről teljesen vagy részlegesen lemond.

(2) A közvetett támogatásokról a kötelezettségvállalók (a kötelezettségvállalást előkészítők) naprakész nyilvántartást kötelesek vezetni. A közvetett támogatás tényét, összegszerűségét igazoló iratokat a támogatás alapjául szolgáló szerződéssel együtt a képviselő-testületi döntést előkészítő és végrehajtó a döntést követően legkésőbb 20 napon belül a pénzügyi – és adó iroda részére köteles eljuttatni.

(3) A közvetett támogatások kimutatását a zárszámadáshoz csatolni kell.

5. A vagyon hasznosítása

14. § (1) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei részére a képviselő-testület a működéséhez szükséges vagyon használati jogát a feladat ellátásához szükséges és elégséges mértékben biztosítja.

(2) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei a használat jogánál fogva a tulajdonostól elvárható gondossággal jogosultak és kötelesek a vagyon rendeltetésszerű hasznosítására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére, tevékenységi körükben a hasznok szedésére a használatukban lévő vagyon számviteli előírások szerinti nyilvántartására.

(3) Az önkormányzat vagyonának hasznosítása a kötelező, vagy önként vállalt feladatok ellátását közvetlenül, vagy azt elősegítve szolgálhatja, a kötelező feladatok ellátását azonban nem veszélyeztetheti.

(4) Az önkormányzat vagyonkezelő szerveitől a vagyoni eszközök hasznosításának jogát a képviselő-testület megvonhatja, ha az a feladat ellátásának veszélyeztetése nélkül az önkormányzati célok megvalósítását hatékonyabban szolgálja.

15. § (1) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei a feladatellátásukhoz - az alapító okiratban foglaltak szerint – biztosított ingó és ingatlan tárgyakat bevételeik növelése érdekében csak a polgármester előzetes engedélyével adhatják bérbe. Az előzetes hozzájárulás alapján megkötött szerződés a polgármester „jóváhagyom” záradékával lesz érvényes.

(2) Az önkormányzat által fenntartott vagyonkezelő szerv épülete nem önkormányzati alapítású nevelési-oktatási intézmény telephelyeként, csak a képviselő-testület előzetes engedélyével jelölhető meg. Az igénybevétel feltételeit rögzítő megállapodást a Képviselő- testület hagyja jóvá és a polgármester írja alá.

(3) Az ingatlan és ingó vagyon bérbeadás útján történő hasznosításának feltétele, hogy a bérlet tárgyával összefüggésben a bérbe adót terhelő karbantartási, fenntartási, üzemben tartási és egyéb költségek a bérlet idejével arányosan a bérleti díjban megtérüljenek.

(4) A polgármester dönthet a szerződéses jogviszony fennállásnak időtartamára - erre irányuló kérelem esetén - a székhelyhasználat engedélyezéséről.

16. § (1) A vagyonkezelő szerv csak az alapító okiratban meghatározott vállalkozási tevékenységet folytathatja.

(2) A vállalkozás eredményességéért és jogszerűségéért a vagyonkezelő szerv vezetője felel.

(3) A vállalkozási tevékenység folytatásának feltétele, hogy a vállalkozási tevékenységet terhelő tárgyévi költségek az adott évben legalább megtérüljenek, ezt kötelező a mindenkori számviteli előírásoknak megfelelően dokumentálni.

(4) A vagyonkezelő szerv társadalmi szervezetet csak a képviselő-testület engedélyével hozhat létre. Ugyanez a szabály vonatkozik a társadalmi szervezet közvetett támogatására is.

17. § (1) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei a vagyonkezelő szerv használatában lévő 100.000,- Ft egyedi értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyakat a vezető saját hatáskörében értékesítheti. Az ebből származó bevétel az adott vagyonkezelő szerv költségvetését illeti meg.

(2) A vagyonkezelő szervek használatában lévő 100.000.- Ft feletti és 500.000.-Ft egyedi értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyakat a polgármester saját hatáskörében értékesítheti, a bevétel felhasználásának egyidejű meghatározásával.

(3) A vagyonkezelő szervek használatában lévő 500.000.-Ft feletti ingó vagyontárgyakat kizárólag a képviselő-testület értékesítheti, a bevétel felhasználásának egyidejű meghatározásával.

18. § (1) Az üzleti vagyon körébe tartozó tulajdon megszerzéséről, értékesítéséről és hasznosításáról és ezek feltételeinek megállapításáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az üzleti vagyon hasznosítása során az önkormányzat:

a) gazdasági társaságot alapíthat,

b) tulajdonjogát másra átruházhatja,

c) vagyonrészének birtokát, használatát, vagy hasznai szedésének jogát másnak átengedheti,

d) vagyonát ingyenesen vagy ellenérték fejében üzemeltetésre vagy vagyonkezelésbe adhatja, és

e) vagyontárgyat biztosítékul adhat, vagy más módon megterhelhet.

(3) Ingatlan, ingóság önkormányzat részéről a szerzést kezdeményező kérelmére történő eladása esetén az értékbecslés, szakértői vélemény díja a szerzést kezdeményezőt terheli.

19. § Az önkormányzat pénzeszközeinek lekötéséről, állampapírok, kincstárjegyek, banki betétek és értékpapírok, valamint befektetési alapok tekintetében összeghatár nélkül a polgármester dönt és döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

20. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon körébe tartozó vagyontárgyak vonatkozásában a vagyonkezelői jog létesítése akkor indokolt, ha azt jogszabály kötelezően előírja, az önkormányzati közfeladat vagy önként vállalt feladat hatékonyabban végezhető el. A vagyonkezelőt megilletik, illetve terhelik a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (8) bekezdésében és a vagyonkezelési szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek.

(2) A közművek vagyonkezelési és hasznosítási feladatait az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján látja el. A közművek, és üzleti vagyonba tartozó vagyonelemek - koncessziós szerződést nem jelentő - bérletbe (használatba) adására, illetve üzemeltetésre történő átadására a Képviselő-testület jogosult. A víziközmű vagyon üzemeltetője a Mezőföldvíz Kft.

(3) A vagyonkezelő a hasznosításában lévő önkormányzati vagyonnal feladata ellátásának veszélyeztetése és az Önkormányzat érdekeinek sérelme nélkül e rendelet és a vonatkozó jogszabályok keretei között gazdálkodik. Köteles az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételt a vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok ellátására fordítani.

(4) A vagyonkezelő az önkormányzati vagyont érintő beruházást, fejlesztést megelőzően köteles beszerezni az önkormányzat írásbeli hozzájárulását, ha az költségvetési forrást igényel.

(5) A vagyonkezelő köteles a jogszabályokban és a vagyonkezelői szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségeknek eleget tenni, tűrni a tulajdonosi ellenőrzést és együttműködni az ellenőrzés lefolytatásában.

(6) A vagyonkezelő vezetője felelős a kötelezettségek teljesítéséért, aki a feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében, vagy a tulajdonosi taggyűlés során az éves beszámoló keretében köteles számot adni.

(7) Az önkormányzati vagyonnal gazdálkodók kötelesek a rájuk bízott önkormányzati vagyont érintő változásokat a vagyont nyilvántartónak 30 napon belül bejelenteni.

6. A versenyeztetés szabályai

21. § (1) Az önkormányzati vagyon elidegenítése, illetve más módon történő hasznosítása- a hasznosítást elhatározó döntés alapján - nyilvános pályázati úton (árveréssel) történik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. A pályázati felhívás közzétételéről a polgármester gondoskodik.

(2) Nem kell pályázatot kiírni

a) ingó vagyontárgy 500.000.- Ft egyedi érték alatti értékesítés esetére,

b) telek-kiegészítések, idegen tulajdonú felépítmények alatti, illetve előtti földterületek hasznosítása esetére,

c) vagyontárgyak vállalkozásba vitelére,

d) értékpapírok és részvények elidegenítésére,

e) ha a képviselő-testület önkormányzati üzleti érdekből indokolt egyedi döntéssel rendelkezik a pályázat mellőzéséről és

f) osztatlan közös tulajdoni rész eladása esetén.

(3) A pályázatot, árverési hirdetményt a határidő, illetve az eseményt megelőzően legalább 30 nappal előbb közzé kell tenni. A közzététel a városi honlapon, a helyi újságban, a városi televízióban és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott helyben szokásos módon történik.

(4) Pályázat, árverés esetén (továbbiakban: versenyeztetés) a pénztárba történő befizetendő "bánatpénz" összegéről a pályázat kiírásakor a polgármester döntése alapján kell határozni. A bánatpénz az árverés nyertesénél a vételárba, vagy a bérleti díjba beszámítandó, a többi résztvevő esetében visszajár. A licitálás során a kikiáltási ár emelésének lépcsőit azonos nagyságban, az induló nettó licitárral arányban kell megállapítani a polgármester döntése alapján, mértéke annak 1 -5 %-a. A pályázati eljárás költségeinek fedezése céljából a pályázóknak eljárási költséget kell fizetniük, amelynek összege a közigazgatási alapeljárási illeték ötszöröse.

(5) A döntési hatáskörrel rendelkező jogosult

a) az értékbecsült árnál magasabb eladási árat vagy induló licitárat megállapítani,

b) az értékbecsült árnál alacsonyabb eladási árat vagy induló licitárat kizárólag a képviselő-testület állapíthat meg abba az esetben, ha az első liciten az ingatlan, ingó dolog nem kelt el. A második licittől kezdődően árlejtés is alkalmazható. Amennyiben árlejtéses eljárásra kerül sor, úgy annak lépcsőit azonos nagyságban az induló licitárral arányban kell megállapítani, mértéke annak 1-5 %-a. Árlejtés alkalmazása esetén, az arról döntő Képviselő-testületnek egyedileg kell meghatároznia a legalacsonyabb eladási árat, amely nem lehet kevesebb az alapul szolgáló értékbecslésben meghatározott ár 50 %-ánál.

c) az ingatlant átruházni az a) és b) pontban foglaltak mellett a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékazonosságának figyelembe vételével.

(6) A döntési hatáskörrel rendelkező jogosult az ajánlati kötöttség idejének meghatározására, amely 8 naptól 3 hónapig terjedhet.

(7) Az adásvételi szerződés megkötésére - a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval - a polgármester jogosult.

(8) A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott értékhatár feletti vagyon értékesítése esetén a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a versenyeztetés alkalmazása kötelező.

(9) Beépítetlen lakótelek esetén beépítési kötelezettséget kell előírni, melynek időtartama az adásvételi szerződés aláírásától számított 4 év. Ettől való bármely eltérést a képviselő-testület engedélyezheti. A beépítési kötelezettség teljesítésének biztosítékául elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre. A beépítési kötelezettség teljesítését jogerős, használatbavételi engedéllyel kell igazolni. Amennyiben a vevő a beépítési kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget és az építkezést nem kezdte meg, az ingatlan tulajdonjoga az eladási ár kamatmentes visszafizetése mellett visszaszáll az önkormányzatra. Az eladási árból le kell vonni az adásvételi szerződés aláírásától számított telekhasználati díjat, mely az adott időszakban üres telekre érvényes bérleti díj alapul vételével kerül megállapításra.

7. A vagyon-nyilvántartás szabályai

22. § (1) Az önkormányzati vagyon vagyon-nyilvántartási feladatait a jegyző látja el.

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról a 147/1992. (XI.6.) Korm. rendeletalapján felvezetett ingatlan katasztert a jegyző vezeti.

(3) A vagyonnyilvántartás felfektetéséért, folyamatos vezetéséért a számvitellel, a földhivatali nyilvántartással való egyezőségért a jegyző felel.

8. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

24. § (1) A jelen rendelet rendelkezései nem érintik a hatálybalépés előtt megkötött és folyamatban lévő jogügyleteket.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelet.

Dunaföldvár, 2021. június 29.
Horváth Zsolt sk. dr. Boldoczki Krisztina sk.
polgármester jegyző

1. melléklet

Forgalomképtelen törvény alapján 1

Forgalomképtelen törvény alapján I.

Sorszám

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utcanév

Az ingatlan forgalomképessége

1

010/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

2

0103/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, GYULA HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

3

0109/1/ /

KULTERULETI KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ÚJ HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

4

011/ 4/ /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

5

011/ 5/ /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

6

0111/ 28/ /

Külterületi közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAS UTCA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

7

0114/ 3/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, ÚJ HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

8

0122/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERGYÁR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

9

0125/ / /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, ÚJ HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

10

0127/ 2/ /

Csónakkikötő,kőgát

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÉLY ÚT

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

11

0132/ 39/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZT LÁSZLÓ HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

12

0132/ 44/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZT LÁSZLÓ HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

13

0134/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZT LÁSZLÓ HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

14

0135/ 39/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, A ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

15

0136/ 6/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, A ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

16

0136/ 9/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, A ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

17

0154/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, GYÜMÖLCSÖS SZIGET

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

18

0163/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

19

0165/ 12/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, A RÉV

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

20

0167/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, A RÉV

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

21

0169/ 10/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZT LÁSZLÓ HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

22

017/ 2/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, F HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

23

017/ 26/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, F HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

24

017/ 41/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, F HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

25

0172/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZT LÁSZLÓ HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

26

0175/ 3/ /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A RÉV

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

27

0176/ 1/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, A ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

28

0181/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, NAGY HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

29

0182/ 34/ /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, NAGY HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

30

0183/ 1/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, NAGY HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

31

0183/ 3/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, NAGY HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

32

0185/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, NAGY HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

33

0187/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, NAGY HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

34

0189/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, NAGY HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

35

0191/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, NAGY HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

36

0193/ 24/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, NAGY HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

37

0194/ 6/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, NAGY HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

38

0194/ 42/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, NAGY HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

39

0195/ 7/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SOMOSHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

40

0195/ 34/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SOMOSHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

41

0195/ 54/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SOMOSHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

42

0195/ 65/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SOMOSHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

43

0196/ 4/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SOMOSHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

44

0196/ 16/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SOMOSHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

45

0196/ 51/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SOMOSHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

46

0197/ 15/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SOMOSHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

47

0198/ 8/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SOMOSHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

48

0198/ 10/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SOMOSHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

49

0198/ 18/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SOMOSHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

50

0208/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, JÁNOS HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

51

0210/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, JÁNOS HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

52

0211/ 31/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, JÁNOS HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

53

0211/ 34/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, JÁNOS HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

54

0212/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, JÁNOS HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

55

0218/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, JÁNOS HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

56

022/7//

Földrészlet Hunyadi Park - 6s főút között

7020 DUNAFÖLDVÁR, HUNYADI PARK

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

57

0220/ 15/ /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, NAGY HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

58

0221/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, NAGY HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

59

0223/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KIS HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

60

0226/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

61

0228/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

62

0231/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

63

0235/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

64

0239/ 5/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

65

0239/ 6/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

66

0239/ 24/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

67

0239/ 41/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

68

0240/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

69

0241/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

70

0242/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, TÓJÁRÁS UTCA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

71

0246/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, NAGY HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

72

0247/ 7/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

73

0247/ 12/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

74

0247/ 13/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

75

0249/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

76

0251/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

77

0253/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

78

0257/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

79

026/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, MAZSOLA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

80

0267/ 1/ /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

81

0269/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

82

0275/1/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZT ANDRÁS SAROK

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

83

0277/1/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, A TÓ U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

84

0280/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZT ANDRÁS SAROK

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

85

0282/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZT ANDRÁS SAROK

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

86

0286/ 2/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, NAGY HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

87

0287/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, ALSÓ TÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

88

0289/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

89

029/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, MAZSOLA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

90

0293/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

91

0294/19/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

92

0294/20//

Kültarületi földút

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÜLTERÜLET

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

93

0296/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

94

0298/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

95

0300/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

96

0302/1/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

97

0309/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

98

0311/1/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

99

0312/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

100

0313/ 8/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

101

0314/129/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

102

0314/132/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

103

0314/144/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

104

0316/ 88/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

105

0317/ 1/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

106

0318/ 24/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

107

0319/ 1/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

108

0320/ 3/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

109

0336/ 8/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, HARASZTOS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

110

034/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, MATILD MAJOR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

111

0349/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, HARASZTOS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

112

0352/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, HARASZTOS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

113

0353/ 18/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, ALSÓ TÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

114

0353/152/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, ALSÓ TÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

115

0353/187/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, ALSÓ TÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

116

0356/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, ALSÓ TÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

117

0357/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, ALSÓ TÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

118

0359/ / /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, ALSÓ TÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

119

0368/1/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, ALSÓ TÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

120

0372/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

121

0374/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, ALSÓ TÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

122

0376/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, ALSÓ TÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

123

0378/ 1/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, ALSÓ TÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

124

0378/ 10/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, ALSÓ TÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

125

0380/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

126

0383/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, A HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

127

0384/ 24/ /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, A HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

128

0384/ 38/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, A HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

129

0387/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, ALSÓ TÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

130

0389/ 2/ /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAKASZÁLLÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

131

0389/ 10/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAKASZÁLLÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

132

0390/ / /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAKASZÁLLÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

133

0391/ 4/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAKASZÁLLÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

134

0392/ / /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAKASZÁLLÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

135

0394/ 1/ /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAKASZÁLLÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

136

0394/ 3/ /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAKASZÁLLÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

137

0396/ / /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAKASZÁLLÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

138

0399/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAKASZÁLLÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

139

04/1/ /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

140

0401/ / /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, ALSÓ TÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

141

0402/ 4/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, ALSÓ TÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

142

0403/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAKASZÁLLÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

143

0405/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁROSI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

144

0416/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁROSI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

145

0420/ 32/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁROSI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

146

0420/ 43/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁROSI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

147

0420/ 57/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁROSI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

148

0420/ 94/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁROSI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

149

0424/ 1/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁROSI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

150

0430/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁROSI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

151

0433/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁROSI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

152

0435/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁROSI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

153

0437/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁROSI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

154

0441/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁROSI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

155

0456/ 12/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, TAMANKÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

156

0457/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁROSI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

157

0470/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, TAMANKÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

158

0471/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, TAMANKÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

159

0472/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, TAMANKÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

160

0474/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, TAMANKÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

161

0475/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, TAMANKÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

162

0484/ 2/ /

KÖZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, DÖGLÖTT KÚTI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

163

0491/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁROSI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

164

0498/ 1/ /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁROSI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

165

0501/ 2/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁROSI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

166

0507/ 22/ /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAKASZÁLLÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

167

0508/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAKASZÁLLÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

168

0509/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁROSI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

169

051/2/ /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, MATILD MAJOR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

170

051/4//

Árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, MATILD MAJOR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

171

0514/ / /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZÁLLÁS FELETTI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

172

0516/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZÁLLÁS FELETTI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

173

0525/ 4/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, TAMANKÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

174

0528/ 1/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, TAMANKÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

175

0529/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, TAMANKÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

176

0531/ 64/ /

KÖZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, TAMANKÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

177

0532/ 2/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA PUSZTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

178

0536/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA PUSZTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

179

0537/ 32/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA PUSZTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

180

0548/ / /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, MENYHEI KERT

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

181

0551/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, MENYHEI KERT

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

182

0552/ 6/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, MENYHEI KERT

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

183

0562/ 8/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA PUSZTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

184

0569/ 2/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA PUSZTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

186

0580/ 1/ /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA PUSZTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

187

0582/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANTAL HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

188

0583/ 2/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA PUSZTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

189

0589/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA PUSZTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

190

0594/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, F HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

191

06/1/ /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

192

0600/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, F HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

193

0603/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA PUSZTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

194

0604/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA PUSZTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

195

0605/ 4/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA PUSZTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

196

0605/ 6/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA PUSZTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

197

0605/ 7/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA PUSZTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

198

0605/ 11/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA PUSZTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

199

0620/ / /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA PUSZTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

200

0621/ 5/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA PUSZTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

201

0634///

Földrészlet a település határon

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÜLTERÜLET

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

202

0635///

Földrészlet a település határon

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÜLTERÜLET

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

203

0637/ 1/ /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÜLTERÜLET

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

204

0637/ 3/ /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÜLTERÜLET

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

205

0638///

Földrészlet a település határon Árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÜLTERÜLET

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

206

08/1/ /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

207

081/ 10/ /

Közút (laktanya fölött)

7020 DUNAFÖLDVÁR, GYULA HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

208

082/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A KOKASDI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

209

10/3//

Földrészlet-Árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

210

1004/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KECSKEUGRATÓ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

211

1010/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁRALJA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

212

1013/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁRDOMB U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

213

1026/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, RÁTKAY KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

214

1039/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, RÁKÓCZI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

215

104/1//

Árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZŐLŐSKERTEK U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

216

1050/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, TEMPLOM U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

217

1061/ / /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, BÉKE TÉR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

218

1062/ / /

VAROSHAZA

7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH L U 2

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

219

1067/ 2/ /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

220

1076/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, JÓKAI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

221

1085/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ILONA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

222

109/ 7/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZŐLŐSKERTEK U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

223

1099/ / /

BELTERULETI UT, előkertek

7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH L U 18

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

224

110/ 1/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

225

1135/ 2/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, FLÓRIÁN U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

226

1146/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, PETŐFI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

227

1218/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH L U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

228

1251/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, OLAJMALOM KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

229

1290/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, DERECSKEI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

230

1300/ / /

TELEK

7020 DUNAFÖLDVÁR, DERECSKEI U 9

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

231

1309/ 1/ /

Tavasz utca

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

232

1310/3//

Lakóút

7020 DUNAFÖLDVÁR, TAVASZ U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

233

1319/ 2/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, TAVASZ U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

234

1324/2//

Általános iskola és Óvoda földterület

7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH L U 19

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

235

1329/ 6/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, GABOR P U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

236

1331/ 39/ /

Közterület

7020 DUNAFÖLDVÁR, IFJÚSÁG TÉR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

237

1340/ 5/ /

ZOLDTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, IFJÚSÁG TÉR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

238

1353/ 5/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

239

1361/ 10/ /

Közterület

7020 DUNAFÖLDVÁR, TAVASZ U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

240

1362/ 5/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

241

1369/ 4/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, TAVASZ U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

242

1382/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, FEHÉRVÁRI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

243

1383/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, FEHÉRVÁRI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

244

1438/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, JÓZSEF U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

245

1469/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ATTILA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

246

1470/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, JÓZSEF U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

247

1472/ 1/ /

KÖZTERÜLET

7020 DUNAFÖLDVÁR, ELŐSZÁLLÁSI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

248

1474/2/ /

Sportpálya

7020 DUNAFÖLDVÁR, JÓZSEF KERTSOR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

249

1475/2/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, JÓZSEF KERTSOR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

250

1483/4/ /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, JÓZSEF KERTSOR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

251

1499/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KINIZSI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

252

1500///

Kivett hétvégi ház udvar (Balaton - Felvidéki Nemzeti Park Badacsonytomaj)

7200 Badacsonytomaj, Móricz Zsigmond UTCA 19

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

253

1532/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, TOLDI TÉR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

254

1546/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÖRÖSMARTY U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

255

1553/2/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

256

1569///

Beépítetlen földterület

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

257

1570///

Beépítetlen földterület

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

258

1586/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

259

1587/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

260

1636/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, BÉKE TÉR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

261

1640/3/ /

Árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, PAKSI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

262

1640/5/ /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

263

1684/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

264

1685/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

265

171/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÉLY ÚT

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

266

176/ / /

KOZTERULET, Hősi temető

7020 DUNAFÖLDVÁR, HŐSÖK TERE

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

267

177/ 3/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, HŐSÖK TERE

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

268

1787/ 2/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

269

179/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, HŐSÖK TERE

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

270

18/3/ /

Kadarka utca

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

271

1806/ / /

Kenderföldi út

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

272

1809/1//

Földrészlet

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

273

1816/4/ /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

274

182/ 1/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, HŐSÖK TERE

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

275

182/ 2/ /

BELTERULETI UT, járda

7020 DUNAFÖLDVÁR, HŐSÖK TERE

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

276

1826/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, PAKSI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

277

1827/ 1/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÉRI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

278

1827/ 2/ /

Helyi közút (52.sz. főút mentén)

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÉRI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

279

1827/ 3/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÉRI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

280

183/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, HŐSÖK TERE

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

281

1852/ 1/ /

Közterület

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÉRI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

282

1852/ 3/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, PAKSI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

283

1852/ 4/ /

Helyi közút (Sóház u.- 6.sz. főútig)

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

284

1854/ 2/ /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, ELŐSZÁLLÁSI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

285

1855/ 2/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ELŐSZÁLLÁSI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

286

1860/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

287

1869/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ELŐSZÁLLÁSI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

288

1870/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ELŐSZÁLLÁSI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

289

1877/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

290

1882/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ELŐSZÁLLÁSI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

291

1884/ 1/ /

Játszótér

7020 DUNAFÖLDVÁR, ELŐSZÁLLÁSI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

292

1885/ 1/ /

Közterület

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÁGVÁRI ENDRE

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

293

1896/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, TÁNCSICS M U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

294

1919/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, TÁNCSICS M U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

295

1920/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZÉLESCSAPÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

296

1943/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÁGVÁRI ENDRE

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

297

1994/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZÉLESCSAPÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

298

1996/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, DANKÓ PISTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

299

2046/ 1/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÖZÉP HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

300

2051/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, K HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

301

2067/ 1/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÉRI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

302

207/4/ /

KOZTERULET, partfal

7020 DUNAFÖLDVÁR, HŐSÖK TERE

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

303

2089/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZONDI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

304

2139/ 3/ /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZONDI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

305

2140/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÁGVÁRI ENDRE

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

306

2142/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, DANKÓ PISTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

307

2162/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ERKEL F U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

308

2185/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÁGVÁRI ENDRE

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

309

2197/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁCI M U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

310

2199/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, JÓZSEF HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

311

220/ 2/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÉLY ÚT

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

312

221/ / /

KOZTERULET, egyéb telek

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÉLY ÚT

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

313

2217/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, LISZT F U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

314

2223/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÓRA F U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

315

224/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, TEMPLOM U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

316

225/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

317

2258/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÓRA F U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

318

2264/ 1/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, HÁMÁN K U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

319

2264/ 57/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, HÁMÁN K U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

320

2264/ 73/ /

Közterület

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÓRA F U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

321

2265/ 2/ /

JARDA

7020 DUNAFÖLDVÁR, HÁMÁN K U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

322

2280/ 2/ /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, ELŐSZÁLLÁSI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

323

2285/ 4/ /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, FÜZES SOR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

324

2285/ 6/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, FÜZES SOR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

325

2332/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, HÁMÁN K U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

326

2343/3//

Lakóút (földút) Sallai Imre folytatása Hámán Kató - Pipacs utca között

7020 DUNAFÖLDVÁR, SALLAI I U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

327

2343/6/ /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, HÁMÁN K U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

328

2343/7/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, HÁMÁN K U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

329

2380/ 1/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, PIPACS U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

330

2380/ 2/ /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, HÁMÁN K U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

331

2383/ 1/ /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, DANKÓ PISTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

332

2383/ 2/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, DANKÓ PISTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

333

244/13/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZŐLŐSKERTEK U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

334

244/15//

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZŐLŐSKERTEK U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

335

244/17//

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZŐLŐSKERTEK U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

336

2440/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, LISZT F U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

337

2460/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, JÓZSEF HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

338

2488/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KATONA J U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

339

2516/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ÚJ VERMEK SOR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

340

2517/ 5/ /

AGYAGGÖDÖR

7020 DUNAFÖLDVÁR, DANKÓ PISTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

341

2518/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, DANKÓ PISTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

342

253/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZŐLŐSKERTEK U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

343

2534/2/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, IRINYI J U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

344

2602/1/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, IRINYI J U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

345

2602/2//

6s út melletti aszfaltdarab

7020 DUNAFÖLDVÁR, PAKSI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

346

2605/ 8/ /

Közpark, Weikersheim tér

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

347

2605/ 9/ /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, IRINYI J U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

348

263/1//

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZŐLŐSKERTEK U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

349

2639/ 1/ /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, DANKÓ PISTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

350

2639/ 15/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MAGYAR L U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

351

2639/ 16/ /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, DANKÓ PISTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

352

2639/ 20/ /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, DANKÓ PISTA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

353

2668/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MAGYAR L U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

354

268/ 3/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZŐLŐSKERTEK U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

355

2687/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÖLGY U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

356

275/ 1/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

357

275/ 4/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

358

2760/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MAGYAR L U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

359

2791/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KODÁLY Z U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

360

2800/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KODÁLY Z U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

361

2847/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, RADNÓTI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

362

2865/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÖLCSEY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

363

2866/ 2/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÖLCSEY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

364

2867/ 1/ /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÁGVÁRI ENDRE

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

365

2867/ 3/ /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÁGVÁRI ENDRE

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

366

2867/4/ /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÁGVÁRI ENDRE

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

367

2868/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, VERMEK SOR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

368

2890/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, DÓZSA GY U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

369

2891/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, DAMJANICH U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

370

29/ 1/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

371

290/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZŐLŐSKERTEK U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

372

2911/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KERESZT U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

373

2939/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

374

2963/ / /

Udvar

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÖLGY U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

375

297/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

376

2975/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, BETHLEN KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

377

2988/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, DÓZSA GY U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

378

2989/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, DÓZSA GY U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

379

2998/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÖLGY U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

380

30/ 1/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

381

30/ 3/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

382

3009/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÉRI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

383

3026/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÉRI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

384

3041/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÉRI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

385

3044/ / /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÉRI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

386

3052/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÉRI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

387

3053/ 2/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÉRI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

388

3073/ 1/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÉRI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

389

31/ 1/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

390

31/ 3/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

391

3102/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MEZEI KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

392

3103/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ISKOLA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

393

3104/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, PÜSPÖK U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

394

3127/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MEDNYÁNSZKY U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

395

3145/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KERESZT U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

396

3164/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MEDNYÁNSZKY U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

397

318/ 3/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

398

3186/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, PÜSPÖK U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

399

32/ 1/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

400

32/ 3/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

401

3220/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KERESZT U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

402

3248/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ÁRPÁD U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

403

3281/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROSS U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

404

33/4//

Földterület - Árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZŐLŐSKERTEK U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

405

3341/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

406

3359/1//

Közút Alsó Homokerdő utca

7020 DUNAFÖLDVÁR, A HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

407

3376/1//

Közút Alsó Homokerdő utca

7020 DUNAFÖLDVÁR, A HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

408

3414/ 1/ /

BLTERÜLETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÉRI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

409

3436/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, K TÉGLAHÁZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

410

3437/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, K TÉGLAHÁZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

411

3463/ 12/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROSS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

412

3463/ 13/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROSS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

413

3464/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROSS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

414

348/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

415

3494/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, JOBBÁGYŐSÖK U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

416

3496/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, JOBBÁGYŐSÖK U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

417

35/ 1/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

418

35/ 3/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

419

3509/ 1/ /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, DOBÓ U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

420

3515/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, DOBÓ U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

421

3520/ 1/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, PINCE KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

422

3554/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, PINCE KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

423

3556/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, JOBBÁGYŐSÖK U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

424

3557/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, JOBBÁGYŐSÖK U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

425

3589/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, VASÚT U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

426

3590/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, PAKSI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

427

3599/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KERESZT U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

428

3632/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZT ISTVÁN U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

429

3669/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZT LÁSZLÓ U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

430

3695/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, VASÚT U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

431

371/5//

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

432

3723/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ERZSÉBET U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

433

3724/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KERESZT U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

434

3742/ 1/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROSS U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

435

3742/ 2/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, VASÚT U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

436

3756/ 12/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, VASÚT U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

437

3757/ 5/ /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, JOBBÁGYŐSÖK U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

438

3757/ 7/ /

JÁTSZÓTÉR

7020 DUNAFÖLDVÁR, BATTHYÁNY SOR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

439

3758/ 6/ /

Kerékpárút

7020 DUNAFÖLDVÁR, PAKSI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

440

3758/7/ /

Járda

7020 DUNAFÖLDVÁR, BATTHYÁNY SOR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

441

3772/4/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, BATTHYÁNY SOR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

442

3773/ 7/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁGÓHÍD U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

443

3773/ 18/ /

BELTERÜLETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, PAKSI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

444

3778/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MAGDOLNA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

445

3779/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, VADÁSZ U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

446

3790/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, DÉZSMA SOR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

447

3806/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MAGDOLNA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

448

3813/ / /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, MAGDOLNA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

449

3820/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MAGYAR KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

450

3828/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁGÓHÍD U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

451

3874/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, K KERTEK KÖZE

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

452

39/ 9/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

453

39/ 11/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

454

3921/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

455

3932/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

456

3939/ 1/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

457

3949/5//

Földrészlet (Nádas ingovány a Malom mellett)

7020 DUNAFÖLDVÁR, BELSŐ KERTEK KÖZE

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

458

3952/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

459

3953/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, DEÁK TÉR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

460

3967/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, B BALOGH Á U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

461

3987/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ARANY J U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

462

4014/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, PAKSI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

463

4015/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, MAJOR KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

464

4045/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ARADI KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

465

4057/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, ARADI KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

466

4083/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, PAKSI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

467

4113/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

468

4114/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, REITER KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

469

4116/ 2/ /

Út

7020 DUNAFÖLDVÁR, TAMÁSI ISTVÁN U (SPAR)

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

470

4127/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, REITER KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

471

4130/1//

Földrészlet (Valahol a Malom mögötti rész)

7020 DUNAFÖLDVÁR, BELTERÜLET

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

472

4131/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, REITER KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

473

4132/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

474

4135/ 4/ /

KÖZTERÜLET

7020 DUNAFÖLDVÁR, REITER KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

475

4149/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, REITER KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

476

4161/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, B BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

477

4162/2/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, B BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

478

4164/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÉSZÁROS U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

479

4165/ / /

Helyi közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÉSZÁROS U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

480

4166/ / /

KÖZÚT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ELKERÜLŐ ÚT

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

481

4167/ / /

Belterületi út

7020 DUNAFÖLDVÁR, BÉKE TÉR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

482

4168/ / /

Közterület

7020 DUNAFÖLDVÁR, BÉKE TÉR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

483

4169/ / /

Helyi közút (Mészáros u.)

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÉSZÁROS U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

484

4170/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÉSZÁROS U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

485

4192/ 2/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ADY E U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

486

4205/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÓHÁZ U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

487

4206/ 1/ /

Helyi közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÓHÁZ U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

488

4207/ 1/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÓHÁZ U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

489

4207/ 2/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÓHÁZ U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

490

4208/ / /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÓHÁZ U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

491

4210/ 2/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, DUNAPART

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

492

4210/ 3/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, DUNAPART

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

493

4219/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, DUNA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

494

4225/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, DUNA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

495

4231/ 4/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, VAK BOTTYÁN TÉR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

496

4242/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, TABÁN

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

497

4250/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, TABÁN

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

498

4258/1//

Tabán utca szélesítése

7020 DUNAFÖLDVÁR, TABÁN

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

499

4265/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A BURGUNDIA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

500

4282/ 3/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, F KÁLVÁRIA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

501

4282/1//

Földrészlet Alsó Burgundia - Felső Kálvária utcák között

7020 DUNAFÖLDVÁR, BELTERÜLET

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

502

4283/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A KÁLVÁRIA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

503

4287/1//

Földrészlet az Alsó Kálvária utcában

7020 DUNAFÖLDVÁR, A KÁLVÁRIA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

504

4288/1//

Földrészlet a Tabán - Alsó Burgundia utca sarkán (háromszög telek)

7020 DUNAFÖLDVÁR, A BURGUNDIA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

505

4291/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F KÁLVÁRIA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

506

4292/ 1/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, TABÁN

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

507

4298/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F KÁLVÁRIA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

508

4309/ 1/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, F KÁLVÁRIA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

509

4312/ 2/ /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, BESZÉDES SOR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

510

4313/ 1/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F KÁLVÁRIA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

511

4315/ 1/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, F KÁLVÁRIA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

512

4323/ 1/ /

közterület

7020 DUNAFÖLDVÁR, F KÁLVÁRIA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

513

4323/ 3/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, F KÁLVÁRIA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

514

4324/ 3/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, F KÁLVÁRIA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

515

4325/1//

Földrészlet a Felső Kálvária utcában

7020 DUNAFÖLDVÁR, F KÁLVÁRIA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

516

4331/1//

Földrészlet

7020 DUNAFÖLDVÁR, TABÁN

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

517

4332/ 2/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F KÁLVÁRIA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

518

4332/5//

Földrészlet a Felső Kálvária utcában

7020 DUNAFÖLDVÁR, F KÁLVÁRIA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

519

4334/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F KÁLVÁRIA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

520

434/ 2/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

521

435/ / /

Járda

7020 DUNAFÖLDVÁR, PENTELEI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

522

4352/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, K BURGUNDIA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

523

436/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, PENTELEI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

524

4366/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, K BURGUNDIA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

525

437/ / /

Járda

7020 DUNAFÖLDVÁR, PENTELEI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

526

4388/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F BURGUNDIA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

527

439/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, PENTELEI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

528

4393/ 6/ /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

529

4408/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, K BURGUNDIA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

530

4489/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, TÓTH VÖLGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

531

4516/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

532

4531/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

533

4546/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F KISKUTI KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

534

4560/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZIGET KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

535

4575/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ZRÍNYI KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

536

4576/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

537

4578/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, B BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

538

4579/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, B BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

539

46/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F ÖREGHEHY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

540

4605/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, B BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

541

4613/ 1/ /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

542

4621/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, A BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

543

4668/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, TÓJÁRÁS UTCA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

544

4687/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, BEZERÉDI

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

545

4695/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, HUNYADI SOR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

546

4699/ / /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, A BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

547

4700/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

548

4701/ / /

Alsó Bölcske u. szennyvízcsatorna

7020 DUNAFÖLDVÁR, A BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

549

4702/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

550

4703/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, BEZERÉDI

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

551

4713/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, HOMOKAI KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

552

4758/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

553

4762/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A RÉV

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

554

4801/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A RÉV

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

555

4840/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

556

4841/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, SOLTI ÚT

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

557

4854/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, BERCSÉNYI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

558

4862/ 1/ /

Közterület

7020 DUNAFÖLDVÁR, BERCSÉNYI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

559

4870/ / /

Járda

7020 DUNAFÖLDVÁR, A BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

560

4871/2/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, K BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

561

4872/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, K BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

562

4883/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, BEZERÉDI

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

563

4898/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZÉCHENYI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

564

4911/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, GYÖRKI SOR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

565

4935/ 1/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

566

4936/ 1/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

567

4937/ 1/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

568

4938/ 1/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

569

4941/ 7/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

570

4941/ 8/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

571

4942/ 1/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

572

4943/ 1/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U 52

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

573

4944/ 1/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

574

4944/ 3/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

575

4946/ 1/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

576

4946/ 3/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZŐLŐSKERTEK U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

577

4949/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

578

4958/1/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

579

4959/14/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

580

5/ 1/ /

Magánút

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

581

5000/ / /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, F HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

582

5003/60/ /

Kerékpárút

7020 DUNAFÖLDVÁR, HUNYADI PARK

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

583

5003/ 66/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, HUNYADI PARK

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

584

5003/ 67/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, HUNYADI PARK

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

585

5003/ 69/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, HUNYADI PARK

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

586

5003/ 77/ /

Hunyadi park kerékpárút

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

587

5003/ 79/ /

közterület

7020 DUNAFÖLDVÁR, HUNYADI PARK

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

588

5003/72//

Lakóút Hunyadi Park - 6s főút között

7020 DUNAFÖLDVÁR, HUNYADI PARK

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

589

5005/ / /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, HUNYADI PARK

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

590

5007/ / /

beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

591

5008/ / /

Hunyadi park

7020 DUNAFÖLDVÁR, HUNYADI PARK

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

592

5009/ / /

Hunyadi park

7020 DUNAFÖLDVÁR, HUNYADI PARK

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

593

516/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

594

52/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F ÖREGHEHY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

595

521/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÁJUS 1. U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

596

537/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÓRICZ ZS U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

597

538/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÓRICZ ZS U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

598

546/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

599

57/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

600

611/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, TÓ U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

601

6127/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

602

6139/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

603

6157/ 5/ /

Közcélú magánút

7020 DUNAFÖLDVÁR, FELSŐ FOK

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

604

6158/ 2/ /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

605

6178/ 2/ /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

606

618/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, TÓ U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

607

6308/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

608

6317/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

609

6352/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

610

6362/ 4/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, A ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

611

638/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

612

639/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

613

6395/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, SOLTI ÚT

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

614

6396/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

615

6424/ 10/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, A ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

616

6426/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

617

6450/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

618

6486/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

619

6494/ 1/ /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

620

6494/ 2/ /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

621

6504/ 3/ /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

622

6542/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, DIÓS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

623

6584/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

624

6591/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

625

6610/ / /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

626

6624/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

627

6644/ 4/ /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

628

6661/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

629

67/ 9/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, F ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

630

67/22//

Árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZŐLŐSKERTEK U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

631

672/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, PUSKÁS U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

632

68/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

633

6801/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

634

683/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, PUSKÁS U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

635

6838/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

636

6944/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

637

6953/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

638

6955/ / /

VIZMU(KUT)

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

639

6975/ / /

VIZMU(KUT)

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

640

7010/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

641

7103/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

642

7110/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

643

7227/ 1/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

644

723/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, CSABA SOR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

645

7244/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

646

7245/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

647

7246/ 1/ /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

648

7417/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MUNKÁCSI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

649

7443/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

650

7475/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

651

760/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, PUSKÁS U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

652

7609/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANTAL HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

653

761/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, VIRÁG U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

654

7649/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANTAL HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

655

7725/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANTAL HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

656

7791/ / /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZENT KRISTÓF UTCA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

657

7792/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANTAL HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

658

7793/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANTAL HEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

659

782/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KORVIN U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

660

7836/ / /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, K HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

661

7837/ / /

SZEMETTELEP

7020 DUNAFÖLDVÁR, K HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

662

7838/ / /

SZEMETTELEP

7020 DUNAFÖLDVÁR, K HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

663

7839/ / /

SZEMETTELEP

7020 DUNAFÖLDVÁR, K HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

664

7843/ / /

SZEMETTELEP

7020 DUNAFÖLDVÁR, K HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

665

7844/ / /

SZEMETTELEP

7020 DUNAFÖLDVÁR, K HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

666

7953/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, K HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

667

7983/ / /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, K HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

668

7984/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, K HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

669

7997/ 2/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, K HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

670

7997/3/ /

LOTER

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

671

820/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, CSABA SOR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

672

826/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÁJUS 1. U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

673

827/ / /

Járda

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÓRICZ ZS U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

674

8287/ 2/ /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

675

837/ / /

Járda

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÓRICZ ZS U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

676

8371/ / /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR, F ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

677

8372/ / /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, F HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

678

8394/ 2/ /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

679

8419/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA KÖZ

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

680

8474/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

681

8513/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, F ÖREGHEHY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

682

8601/ / /

HOMOKBANYA

7020 DUNAFÖLDVÁR, MAZSOLA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

683

8621/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, MAZSOLA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

684

865/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, TEMETŐ SOR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

685

867/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, TEMETŐ SOR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

686

8689/ 2/ /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, MAZSOLA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

687

8692/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MAZSOLA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

688

87/ 5/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

689

873/ / /

Járda

7020 DUNAFÖLDVÁR, ELŐSZÁLLÁSI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

690

8732/ 2/ /

árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, MAZSOLA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

691

874/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, ELŐSZÁLLÁSI U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

692

877/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH TÉR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

693

878/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH L U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

694

879/ 1/ /

KOZTERULET, Kresz park

7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH TÉR

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

695

889/ 10/ /

Rókus Pincék

7020 DUNAFÖLDVÁR, TEMPLOM U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

696

9/ 3/ /

Kadarka utca

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

697

93/2/ /

Belterületi útca (Szőlőskertről nyílik)

7020 DUNAFÖLDVÁR, F ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

698

932/ / /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, RÓKUS PINCÉK

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

699

94/5//

Szőlő utca

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZŐLŐ UTCA

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

700

943/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, TEMPLOM U

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Forgalomképtelen helyi döntés alapján II.

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utcanév

Az ingatlan forgalomképessége

1

0247/ 15/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

2

0247/ 24/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

3

0247/ 28/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

4

0247/ 30/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

5

0250/ 4/ /

Nádas

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

6

0314/142/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

7

0316/ 86/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

8

0317/ 3/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

9

0319/ 3/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

10

0388/ 2/ /

Közút, Bakaszállás

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAKASZÁLLÁS

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

11

0389/ 27/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAKASZÁLLÁS

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

12

0402/ 8/ /

Szemétlerakó telep

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAKASZÁLLÁS

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

13

0420/ 92/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, SAROK GYÖP

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

14

0424/ 3/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁROSI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

15

0498/6/ /

Árok

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁROSI DÜLŐ

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

16

0528/ 3/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, TAMANKÓ

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

17

0537/ 34/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA PUSZTA

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

18

109/ 10/ /

út

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZŐLŐSKERTEK U

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

19

1092/ 4/ /

DESZI, Védőnők

7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH L U 14

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

20

1674/ 2/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

21

1674/ 3/ /

Kenderföld

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

22

22/ 3/ /

Közforgalom elől elzárt magánút

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

23

33/ 1/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

24

3572/ 3/ /

Paksi u. (kerékpár u.)

7020 DUNAFÖLDVÁR, PAKSI U

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

25

3773/ 21/ /

Kerékpárút

7020 DUNAFÖLDVÁR, PAKSI U

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

26

3773/ 23/ /

Kerékpárút

7020 DUNAFÖLDVÁR, PAKSI U

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

27

4134/ / /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÉSZÁROS U

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

28

4147/ / /

Családi ház

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÉSZÁROS U 8

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

29

4941/ 4/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

30

4941/ 5/ /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

31

6104/ 1/ /

Szőlő

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

32

6105/ 1/ /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR, KADARKA U

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

33

7847/ / /

Szőlő,kert

7020 DUNAFÖLDVÁR, K HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

2. melléklet

Korlátozottan forgalomképes2

3. melléklet

Üzleti vagyon3

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utcanév

Az ingatlan forgalomképessége

1

0111/ 31/ /

Telek, magánút

7020 DUNAFÖLDVÁR, DUNAPART

FORGALOMKÉPES

2

0169/ 2/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, A ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPES

3

0179/ 26/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

4

0184/ 7/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZT LÁSZLÓ HEGY

FORGALOMKÉPES

5

0186/ 8/ /

Erdő

7020 DUNAFÖLDVÁR, NAGY HEGY

FORGALOMKÉPES

6

0195/ 4/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, SOMOSHEGY

FORGALOMKÉPES

7

0195/ 46/ /

Földterület (szántó)

7020 DUNAFÖLDVÁR, SOMOSHEGY

FORGALOMKÉPES

8

0195/ 47/ /

Földterület (szántó)

7020 DUNAFÖLDVÁR, SOMOSHEGY

FORGALOMKÉPES

9

0195/ 48/ /

Földterület (szántó)

7020 DUNAFÖLDVÁR, SOMOSHEGY

FORGALOMKÉPES

10

0195/ 62/ /

Somos-hegy

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

11

02/38/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, F ÖREGHEHY

FORGALOMKÉPES

12

0202/ 4/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, JÁNOS HEGY

FORGALOMKÉPES

13

0211/ 24/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, JÁNOS HEGY

FORGALOMKÉPES

14

0213/ 3/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, JÁNOS HEGY

FORGALOMKÉPES

15

0215/ 10/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, JÁNOS HEGY

FORGALOMKÉPES

16

0220/ 30/ /

Gyep

7020 DUNAFÖLDVÁR, JÁNOS HEGY

FORGALOMKÉPES

17

0227/ 16/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

18

0227/ 17/ /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

19

0230/ 7/ /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

20

0234/ 31/ /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

21

0236/ / /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

22

0243/ 10/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

23

0243/ 12/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

24

0243/ 18/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

25

0243/ 19/ /

Gyep

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

26

0245/ 16/ /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPES

27

0245/ 17/ /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPES

28

0245/ 18/ /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPES

29

0245/ 21/ /

Szántó- Göböljárás

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPES

30

0255/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPES

31

0256/ 14/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPES

32

0256/ 15/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPES

33

0256/ 24/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, GÖBÖLJÁRÁS

FORGALOMKÉPES

34

0268/ 1/ /

Vásártér

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

35

027/ 3/ /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR, MAZSOLA

FORGALOMKÉPES

36

0270/ 2/ /

Vásártér parkoló

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

37

0270/ 3/ /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

38

0270/ 4/ /

Parkoló, Vásártér -Fásított ter.

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

39

0270/ 5/ /

SZÁNTÓ

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

40

0270/ 6/ /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

41

0444/ 6/ /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR, HARASZTOS

FORGALOMKÉPES

42

0444/ 8/ /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR, HARASZTOS

FORGALOMKÉPES

43

0444/ 10/ /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR, HARASZTOS

FORGALOMKÉPES

44

0444/ 11/ /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR, HARASZTOS

FORGALOMKÉPES

45

0444/ 12/ /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR, HARASZTOS

FORGALOMKÉPES

46

0444/ 14/ /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR, HARASZTOS

FORGALOMKÉPES

47

0444/ 16/ /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR, HARASZTOS

FORGALOMKÉPES

48

0444/ 18/ /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR, HARASZTOS

FORGALOMKÉPES

49

0444/ 35/ /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR, HARASZTOS

FORGALOMKÉPES

50

0444/ 40/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, HARASZTOS

FORGALOMKÉPES

51

0444/ 65/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, HARASZTOS

FORGALOMKÉPES

52

0444/ 72/ /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR, HARASZTOS

FORGALOMKÉPES

53

0444/ 90/ /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR, HARASZTOS

FORGALOMKÉPES

54

0444/ 91/ /

Erdő

7020 DUNAFÖLDVÁR, HARASZTOS

FORGALOMKÉPES

55

0444/ 92/ /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR, HARASZTOS

FORGALOMKÉPES

56

0444/ 93/ /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR, HARASZTOS

FORGALOMKÉPES

57

0444/100/ /

FÖLDTERÜLET

7020 DUNAFÖLDVÁR, HARASZTOS

FORGALOMKÉPES

58

0444/101/ /

FÖLDTERÜLET

7020 DUNAFÖLDVÁR, HARASZTOS

FORGALOMKÉPES

59

0456/ 51/ /

Legelő

7020 DUNAFÖLDVÁR, KELEMEN VÖLGY

FORGALOMKÉPES

60

0522/ 2/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÉRI KERESZT

FORGALOMKÉPES

61

0522/ 3/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÉRI KERESZT

FORGALOMKÉPES

62

0533/ 4/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, TAMANKÓ

FORGALOMKÉPES

63

0533/ 7/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, TAMANKÓ

FORGALOMKÉPES

64

0533/ 14/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, TAMANKÓ

FORGALOMKÉPES

65

0537/ 30/ /

Beépítettlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, TAMANKÓ

FORGALOMKÉPES

66

0574/ / /

KOZUT

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA PUSZTA

FORGALOMKÉPES

67

0578/ / /

Közút

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA PUSZTA

FORGALOMKÉPES

68

0595/ 3/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA PUSZTA

FORGALOMKÉPES

69

061/ 2/ /

Erdő

7020 DUNAFÖLDVÁR, PIRIPÓCS

FORGALOMKÉPES

70

09/1/ /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, F ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPES

71

1015/ 2/ /

UDVAR

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁRDOMB U

FORGALOMKÉPES

72

1043/ 1/ /

Társasház

7020 DUNAFÖLDVÁR, RÁKÓCZI U 16

FORGALOMKÉPES

73

1047/ / /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÓHÁZ U

FORGALOMKÉPES

74

1092/ 5/ /

TELEK

7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH L U 14

FORGALOMKÉPES

75

1219/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH L U

FORGALOMKÉPES

76

1328///

Tűzoltószertár(Posta tel.kp.)

7020 DUNAFÖLDVÁR, IFJÚSÁG TÉR

FORGALOMKÉPES

77

1329/ 1/ /

GARÁZS

7020 DUNAFÖLDVÁR, IFJÚSÁG TÉR

FORGALOMKÉPES

78

1329/4/A/4

Szolgáltató ház

7020 DUNAFÖLDVÁR, GABOR P U

FORGALOMKÉPES

79

1330/ 8/ /

Mentőállomás

7020 DUNAFÖLDVÁR, GABOR P U

FORGALOMKÉPES

80

1331/11/ /

Lakóház, udvar, üzlet

7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH L U 11

FORGALOMKÉPES

81

1331/37/ /

Bérlakás

7020 DUNAFÖLDVÁR, IFJÚSÁG TÉR 2/E

FORGALOMKÉPES

82

1333// /

TARSASHAZ

7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH L U 5

FORGALOMKÉPES

83

1336/ 1/ /

Lakás, udvar, gazd. ép.

7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH L U 1

FORGALOMKÉPES

84

1344/3/ /

LAKOHAZ

7020 DUNAFÖLDVÁR, FEHÉRVÁRI U 4

FORGALOMKÉPES

85

1348/ 2/ /

Garázs

7020 DUNAFÖLDVÁR, IFJÚSÁG TÉR

FORGALOMKÉPES

86

1369/ 7/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, TAVASZ U

FORGALOMKÉPES

87

1474/1/ /

SPORTPÁLYA

7020 DUNAFÖLDVÁR, ELŐSZÁLLÁSI U

FORGALOMKÉPES

88

1498///

Kivett hétvégi ház udvar (Badacsonytomaj)

7200 Badacsonytomaj, Római ÚT 250

FORGALOMKÉPES

89

1542/ / /

Lakóház (bérlakás)

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÖRÖSMARTY U 24

FORGALOMKÉPES

90

1572/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

91

1583/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

92

1584/ / /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

93

1585/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

94

162/ / /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÉLY ÚT

FORGALOMKÉPES

95

1670/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

96

1674/ 1/ /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

97

1681/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

98

170/ 6/ /

CSONAKKIKOTO(PANZIO)

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÉLY ÚT

FORGALOMKÉPES

99

170/9/ /

Vizesblokk- Vizisportkör

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÉLY ÚT

FORGALOMKÉPES

100

1713/ / /

Kenderföld

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

101

1714/ / /

Kenderföld

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

102

1718/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

103

1719/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

104

172/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÉLY ÚT

FORGALOMKÉPES

105

1720/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

106

1725/ / /

Kenderföld

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

107

1726/ / /

kivett beépítetlen terület út

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

108

1727/ / /

Kenderföld

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

109

1728/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

110

1729// /

Kenderföld

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

111

175/ 1/ /

Kemping

7020 DUNAFÖLDVÁR, HŐSÖK TERE

FORGALOMKÉPES

112

175/ 4/ /

Közterület, partoldal

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÉLY ÚT

FORGALOMKÉPES

113

1751/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

114

1752/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

115

1754/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

116

1758/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

117

1761/ / /

Beépítettlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

118

1762/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

119

1768/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

120

177/ 2/ /

Hétvégi ház

7020 DUNAFÖLDVÁR, HŐSÖK TERE

FORGALOMKÉPES

121

1774/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

122

178/ / /

TENISZPALYA

7020 DUNAFÖLDVÁR, HŐSÖK TERE

FORGALOMKÉPES

123

1809/2//

Földrészlet

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

124

1817/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

125

1818/ / /

Kenderföld

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

126

1884/ 3/ /

Előkert

7020 DUNAFÖLDVÁR, ELŐSZÁLLÁSI U

FORGALOMKÉPES

127

1885/ 2/ /

Előkert

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÁGVÁRI ENDRE 87

FORGALOMKÉPES

128

1885/ 3/ /

Előkert

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÁGVÁRI ENDRE 85

FORGALOMKÉPES

129

1885/ 4/ /

Előkert

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÁGVÁRI ENDRE 83

FORGALOMKÉPES

130

1885/ 5/ /

Előkert

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÁGVÁRI ENDRE 81

FORGALOMKÉPES

131

1885/ 6/ /

Előkert

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÁGVÁRI ENDRE 79

FORGALOMKÉPES

132

1885/ 7/ /

Előkert

7020 DUNAFÖLDVÁR, 77

FORGALOMKÉPES

133

1885/ 8/ /

Előkert

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÁGVÁRI ENDRE 75

FORGALOMKÉPES

134

1885/ 9/ /

Előkert

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÁGVÁRI ENDRE 73

FORGALOMKÉPES

135

1885/ 10/ /

Előkert

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÁGVÁRI ENDRE 71

FORGALOMKÉPES

136

1885/ 11/ /

Előkert

7020 DUNAFÖLDVÁR, 69

FORGALOMKÉPES

137

1885/ 12/ /

Előkert

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÁGVÁRI ENDRE 67

FORGALOMKÉPES

138

1974/ 2/ /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÁGVÁRI ENDRE

FORGALOMKÉPES

139

2188/ / /

LAKOHAZ

7020 DUNAFÖLDVÁR, ELŐSZÁLLÁSI U 75

FORGALOMKÉPES

140

2189/ / /

Lakóház

7020 DUNAFÖLDVÁR, ELŐSZÁLLÁSI U 75

FORGALOMKÉPES

141

2196/ / /

LAKOHAZ

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁCI M U 8

FORGALOMKÉPES

142

2236/ / /

LAKOHAZ

7020 DUNAFÖLDVÁR, LISZT F U 36

FORGALOMKÉPES

143

2237/ / /

LAKOEPULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, LISZT F U 34

FORGALOMKÉPES

144

2239// /

LAKOHAZ

7020 DUNAFÖLDVÁR, ERKEL F U 11/2

FORGALOMKÉPES

145

2244/ / /

LAKOEPULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÓRA F U 41

FORGALOMKÉPES

146

2250/ / /

LAKOEPULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÓRA F U 51

FORGALOMKÉPES

147

2251/ / /

LAKOEPULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÓRA F U 53

FORGALOMKÉPES

148

2252/ / /

LAKOEPULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÓRA F U 55

FORGALOMKÉPES

149

2253/1/ /

Lakóépület

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÓRA F U 45

FORGALOMKÉPES

150

2291/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, FÜZES SOR

FORGALOMKÉPES

151

2295/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, HÁMÁN K U

FORGALOMKÉPES

152

2300/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, HÁMÁN K U

FORGALOMKÉPES

153

2303/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, HÁMÁN K U

FORGALOMKÉPES

154

2304/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, HÁMÁN K U

FORGALOMKÉPES

155

2322/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, HÁMÁN K U

FORGALOMKÉPES

156

2326/ / /

Telek

7020 DUNAFÖLDVÁR, HÁMÁN K U

FORGALOMKÉPES

157

2327/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, HÁMÁN K U

FORGALOMKÉPES

158

2328/ / /

Telek

7020 DUNAFÖLDVÁR, HÁMÁN K U

FORGALOMKÉPES

159

2329/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, HÁMÁN K U

FORGALOMKÉPES

160

2330///

Földrészlet

7020 DUNAFÖLDVÁR, HÁMÁN K U

FORGALOMKÉPES

161

2334/ / /

Beépítetlen földterület

7020 DUNAFÖLDVÁR, PIPACS U

FORGALOMKÉPES

162

2377/ / /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, PIPACS U

FORGALOMKÉPES

163

2386/ / /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, HÁMÁN K U

FORGALOMKÉPES

164

2413/ / /

LAKOEPULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÓRA F U 23

FORGALOMKÉPES

165

2417/ / /

LAKOEPULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÓRA F U 27

FORGALOMKÉPES

166

2420/ / /

LAKOEPULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÓRA F U 37

FORGALOMKÉPES

167

2431/ / /

LAKOEPULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, LISZT F U 18

FORGALOMKÉPES

168

2434/ / /

LAKOEPULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, LISZT F U 11

FORGALOMKÉPES

169

2461/ 6/ /

LAKOEPULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÁGVÁRI ENDRE 36

FORGALOMKÉPES

170

2461/ 8/ /

LAKOEPULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, SÁGVÁRI ENDRE 38

FORGALOMKÉPES

171

2504/ / /

Lakóház,udvar

7020 DUNAFÖLDVÁR, ÚJ VERMEK SOR 3

FORGALOMKÉPES

172

2517/ 4/ /

Pince

7020 DUNAFÖLDVÁR, DANKÓ PISTA

FORGALOMKÉPES

173

2517/ 6/ /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, DANKÓ PISTA

FORGALOMKÉPES

174

2537/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, IRINYI J U

FORGALOMKÉPES

175

2539/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, IRINYI J U

FORGALOMKÉPES

176

2571/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, IRINYI J U

FORGALOMKÉPES

177

2584/ / /

6-os út, Irínyi u.közötti ter.

7020 DUNAFÖLDVÁR, IRINYI J U

FORGALOMKÉPES

178

2587/1/ /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, IRINYI J U

FORGALOMKÉPES

179

2630/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, IRINYI J U

FORGALOMKÉPES

180

2715/ / /

Telek

7020 DUNAFÖLDVÁR, MAGYAR L U 42

FORGALOMKÉPES

181

2746/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MAGYAR L U

FORGALOMKÉPES

182

2959/ / /

Lakóház

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÖLGY U 32

FORGALOMKÉPES

183

2965/ / /

Udvar

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÖLGY U

FORGALOMKÉPES

184

3020/ / /

Telek Völgy u.13.

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÖLGY U 13

FORGALOMKÉPES

185

3070/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, KÉRI U

FORGALOMKÉPES

186

3417/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, K TÉGLAHÁZ

FORGALOMKÉPES

187

3511/ 1/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, PINCE KÖZ

FORGALOMKÉPES

188

3519/ 1/ /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, PINCE KÖZ

FORGALOMKÉPES

189

3550/ / /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, PINCE KÖZ

FORGALOMKÉPES

190

3833/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, K KERTEK KÖZE

FORGALOMKÉPES

191

3843/ 2/ /

EPULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, VÁGÓHÍD U

FORGALOMKÉPES

192

3934/ / /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

193

3938///

kivett beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, BELTERÜLET

FORGALOMKÉPES

194

3939/ 2/ /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

195

3939/ 3/ /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

196

3939/ 4/ /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

197

3939/ 5/ /

AROK

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

198

3944///

kivett beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, BELTERÜLET

FORGALOMKÉPES

199

3949/4/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

200

4133///

kivett beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, REITER KÖZ

FORGALOMKÉPES

201

4135/ 3/ /

Kereskedelmi épület (Mátrix)

7020 DUNAFÖLDVÁR, REITER KÖZ 7

FORGALOMKÉPES

202

4141/ 2/ /

LAKOHAZ

7020 DUNAFÖLDVÁR, BÉKE TÉR 3

FORGALOMKÉPES

203

4144/ 23/ /

Járda

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÉSZÁROS U 2

FORGALOMKÉPES

204

4144/ 48/ /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÉSZÁROS U 2

FORGALOMKÉPES

205

4146/ 2/ /

TELEK

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÉSZÁROS U 6

FORGALOMKÉPES

206

4154/ 3/ /

Telek, Mészáros u.

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÉSZÁROS U

FORGALOMKÉPES

207

4179/ / /

LAKOEPULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, BÉKE TÉR 1

FORGALOMKÉPES

208

4220/2/ /

ÖNO, Idősek Klubja

7020 DUNAFÖLDVÁR, DUNA U 13

FORGALOMKÉPES

209

4231/ 4/A/

Pince

7020 DUNAFÖLDVÁR, VAK BOTTYÁN TÉR

FORGALOMKÉPES

210

4267/ 2/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, F KÁLVÁRIA

FORGALOMKÉPES

211

4278/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, A KÁLVÁRIA

FORGALOMKÉPES

212

4300/ / /

Kálvária

7020 DUNAFÖLDVÁR, F KÁLVÁRIA

FORGALOMKÉPES

213

4390/ / /

UDVAR

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

214

4391// /

UDVAR

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

215

4394/ 8/ /

UDVAR

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

216

4394/ 9/ /

UDVAR

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

217

4394/ 10/ /

UDVAR

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

218

4394/ 11/ /

UDVAR

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

219

4394/ 12/ /

UDVAR

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

220

4394/ 13/ /

UDVAR

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

221

4394/ 14/ /

UDVAR

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

222

4399/ / /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

223

4400/ / /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

224

4416/ / /

UDVAR

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

225

4439/ / /

UDVAR

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

226

4487/ / /

KOZTERULET

7020 DUNAFÖLDVÁR, F BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPES

227

4487//B/

PINCE

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

228

4487//C/

PINCE

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

229

4502/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, TÓTH VÖLGY

FORGALOMKÉPES

230

4576//C/

PINCE

7020 DUNAFÖLDVÁR, B BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPES

231

4576//K/

Pince

7020 DUNAFÖLDVÁR, B BÖLCSKE U

FORGALOMKÉPES

232

4862/ 2/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, BERCSÉNYI U

FORGALOMKÉPES

233

4862/ 3/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, BERCSÉNYI U

FORGALOMKÉPES

234

4862/ 4/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, BERCSÉNYI U

FORGALOMKÉPES

235

4950/ / /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

236

4952/ / /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

237

4953/ / /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

238

4954/1/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

239

4975/3/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLD

FORGALOMKÉPES

240

4992/ / /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, BAROTA KÖZ

FORGALOMKÉPES

241

5003/26/A/3

Garázs

7020 DUNAFÖLDVÁR, HUNYADI TÉR

FORGALOMKÉPES

242

5003/ 75/ /

beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, HUNYADI PARK

FORGALOMKÉPES

243

5003/52//

Garázs -Laktanya

7020 DUNAFÖLDVÁR, HUNYADI PARK 5

FORGALOMKÉPES

244

5003/80//

Dunavíz Kft telephelye

7020 DUNAFÖLDVÁR, HUNYADI PARK

FORGALOMKÉPES

245

5006/ / /

épület

7020 DUNAFÖLDVÁR, HUNYADI PARK

FORGALOMKÉPES

246

6503/ / /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, A ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPES

247

6832/ / /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

248

6969/ / /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

249

708/ / /

KERT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÓRICZ ZS U

FORGALOMKÉPES

250

7109/ / /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

251

7111/ / /

Vásártér, parkoló

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

252

7112/ / /

Vásártér, parkoló

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

253

7113/ / /

Vásártér, parlokó

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

254

7114/ / /

Vásártér, parkoló

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

255

7115/ / /

Vásártér, parkoló

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

256

7116/ / /

Vásártér, parkoló

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANNAHEGY

FORGALOMKÉPES

257

7713/ 1/ /

Szőlő

7020 DUNAFÖLDVÁR, ELŐSZÁLLÁSI U

FORGALOMKÉPES

258

7735/ 2/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANTAL HEGY

FORGALOMKÉPES

259

7807/ / /

Szántó

7020 DUNAFÖLDVÁR, ANTAL HEGY

FORGALOMKÉPES

260

7842/ / /

SZEMETTELEP

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

261

7848/ / /

Szőlő

7020 DUNAFÖLDVÁR, K HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPES

262

7849/ 1/ /

Szőlő

7020 DUNAFÖLDVÁR, K HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPES

263

7993/ / /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, K HOMOKERDŐ

FORGALOMKÉPES

264

8090/ 1/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, SZT LŐRINC HEGY

FORGALOMKÉPES

265

828/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, MÁJUS 1. U

FORGALOMKÉPES

266

8483/1/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, ELŐSZÁLLÁSI U

FORGALOMKÉPES

267

8499/ / /

Kert

7020 DUNAFÖLDVÁR, F ÖREGHEGY

FORGALOMKÉPES

268

8654///

Földrészlet a zártkerti részen Fehérvári út

7020 DUNAFÖLDVÁR, FEHÉRVÁRI U

FORGALOMKÉPES

269

8698/ 2/ /

FOLD

7020 DUNAFÖLDVÁR, MAZSOLA

FORGALOMKÉPES

270

871/ 1/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR, ELŐSZÁLLÁSI U

FORGALOMKÉPES

271

872/ 3/ /

Beépítetlen terület

7020 DUNAFÖLDVÁR,

FORGALOMKÉPES

272

875/ 1/ /

Közterület

7020 DUNAFÖLDVÁR, ELŐSZÁLLÁSI U

FORGALOMKÉPES

273

887/ / /

Présház, telek

7020 DUNAFÖLDVÁR, RÓKUS PINCÉK

FORGALOMKÉPES

274

899/ / /

PINCE

7020 DUNAFÖLDVÁR, RÓKUS PINCÉK

FORGALOMKÉPES

275

940/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, TEMPLOM U

FORGALOMKÉPES

276

941/ / /

BELTERULETI UT

7020 DUNAFÖLDVÁR, TEMPLOM U

FORGALOMKÉPES

4. melléklet

Vagyonkezelésbe átadott4

5. melléklet

Nagyértékű tárgyi eszközök5
1

Az 1. melléklet címe a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. melléklet címe a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. melléklet címe a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. melléklet címe a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. melléklet címe a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.