Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a helyben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30 - 2021. 10. 30

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a helyben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.30.

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, a 32. § (3) bekezdésében, és a 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §1

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. október 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1. § az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.