Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 08

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól

2021.11.08.

Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv.10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1-2) bekezdésében, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 4–16. §-a határozza meg.

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva kerülnek meghatározásra.

(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szoctv. 5. § (1) bekezdése szerint kell alkalmazni.

2. § (1) Az eljárást:

a) az önkormányzati hivatalnál írásban vagy szóban előterjesztett kérelemre kell, vagy

b) hivatalból lehet megindítani.

(2) A kérelem benyújtására az jogosult, aki Szőkedencs községben lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Szőkedencs községben él.

(3) Az eljárás hivatalból történő megindítására javaslatot tehet:

a) a települési képviselő

b) a polgármester

c) egészségügyi, gyermekvédelmi szerv

d) köznevelési intézmény és

e) társadalmi szervezet.

(4) A kérelmező – figyelemmel az Szoctv. 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott jövedelemre és vagyonra – a kérelme benyújtásakor köteles saját maga, családja vagy háztartása jövedelmi, és meghatározott támogatások esetén vagyoni viszonyairól igazolást csatolni, vagy amennyiben ez nem alkalmazható, akkor büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni. A nyilatkozatban foglaltak valódiságát az eljáró hatóság ellenőrizheti.

(5) A szociális ellátásokra vonatkozó kérelmet és a hivatalból indult eljárást – környezettanulmány felvételével támaszthatja alá a jegyző, és terjeszti a hatáskörrel rendelkező szerv elé. A környezettanulmány készítésére az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szemlére vonatkozó szabályai az irányadók. Az igénylő köteles együttműködni a szociális helyzetének feltárásában.

(6) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igénylőnél a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül már készült környezettanulmány.

(7) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a kérelem adatlap kitöltésével a rendelet mellékletében foglaltak szerint kell igazolni.

(8) Az igénylőnek a kérelemben, valamint az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat kereseti igazolás, jövedelemigazolás, nyugdíjigazolvány, bankszámlakivonat benyújtásával kell igazolnia. Ha az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag, vagy túlnyomórészt vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, a jegyző beszerezheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását.

(9) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a kérelemhez az igénylőnek kell csatolnia a (7) bekezdésben meghatározottakon kívül mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket jogszabály az egyes ellátásoknál előír, és amelyek benyújtására az ügyfél jogszabály rendelkezése alapján felhívható, továbbá amelyek az ügy elbírálásához az ügyfél megítélése szerint elengedhetetlenül szükségesek.

(10) A hivatalból indult eljárásoknál a (4) bekezdésben meghatározott, a kérelemhez csatolandó iratokat az ügyféltől, az eljárás megindításától számított 8 napon belül kéri be a jegyző.

(11) Ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn, a szociális ellátás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható. Ilyen esetben a jegyző a határozat kiadását követően 5 napon belül helyszíni ellenőrzéssel vizsgálhatja meg a nyilatkozat valódiságát. Az esetlegesen jogtalanul felvett összeg visszafizetésére a hatáskör gyakorlójának a kifizetés időpontjától számított 8 napon belül javaslatot tesz.

(12) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes.

(13) Elektronikus úton e rendelet hatálya alá tartozó ügyek nem intézhetőek.

3. § (1) A rendszeres pénzbeli ellátások kifizetéséről a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig, elsősorban folyószámlára történő átutalással vagy postai úton, kell gondoskodni. A házipénztárból történő kifizetésre csak normatív döntés, vagy a jogosult létfenntartását veszélyeztető helyzet alapján van lehetőség.

(2) A települési támogatás kifizetése, támogatások nyújtása, a hatáskörrel rendelkező szerv döntését követően legfeljebb 8 napon belül történik.

(3) A települési támogatás természetbeni ellátás (pl. élelmiszer, tüzelő, térítési díj) formájában is biztosítható, különösen akkor, ha a család, illetve a kérelmező estében különösen a gyermekek körülményeinek érdekeinek mérlegelését követően feltételezhető, hogy a természetben nyújtott támogatás a célravezetőbb.

(4) Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a települési támogatás felhasználását ellenőrizheti.

4. § A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szoctv. 17. § rendelkezései az irányadóak.

5. § (1) A szociális ellátásokra vonatkozó adatkezelés és adatvédelem az Szoctv. 18-24. §-a és a vonatkozó további jogszabályok szerint illeti meg az igénylőt.

(2) A kérelemre indult eljárásban az igénylő szükséges adatainak kezelésére való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

2. A rendeletben szabályozott ellátási formák

6. § Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete e rendeletben szabályozza az alábbi pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokat, szociális és gyermekvédelmi ellátásokat:

a) Pénzbeli települési támogatások:

aa) rendkívüli települési támogatás

ab) települési létfenntartást-segítő támogatás

ac) települési temetési támogatás

ad) települési születési támogatás

ae) tanévkezdési települési támogatás

b) Köztemetés

c) Személyes gondoskodás keretében nyújtott természetbeni szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások:

ca) étkeztetés

cb) házi segítségnyújtás

cc) családsegítés

cd) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

ce) gyermekjóléti szolgáltatás

cf) szünidei gyermekétkeztetés

cg) bölcsődei ellátás.

3. Hatáskörök gyakorlása

7. § (1) A képviselő-testület dönt a köztemetés költségeinek megtérítéséről az Szoctv. 48. §-ban foglaltak alapján.

(2) A képviselő-testülettől átruházott hatáskörben Szőkedencs község polgármestere (a továbbiakban: polgármester) dönt:

a) rendkívüli települési támogatásról

b) települési létfenntartást segítő támogatásról

c) ) települési temetési támogatásról

d) települési születési támogatásról

e) tanévkezdési támogatásról

f) a személyes gondoskodás keretében nyújtott természetbeni szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról, ha arról más jogszabály nem rendelkezik.

4. Pénzbeli települési támogatások

8. § Az önkormányzat az Szoctv. 45. §-a alapján rendkívüli települési támogatást nyújt, kérelemre vagy hivatalból indított eljárás keretében létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek és családok részére eseti jelleggel.

9. § (1) Rendkívüli települési támogatás az alábbi esetekben állapítható meg:

a) tartós betegség miatt, egy hónapot meghaladó táppénzes állomány esetén

b) rendkívüli gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem jogosult közgyógyellátásra

c) elemi kár, baleset, hosszantartó súlyos betegség, haláleset, vagyoni jellegű bűncselekmény áldozattá-válása esetén

d) 18 év alatti gyermek ellátásával kapcsolatos rendkívüli és igazolható kiadások okán

e) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások viseléséhez.

(2) Rendkívüli települési támogatás nyújtható annak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének (a továbbiakban: öregségi nyugdíjminimum) 200%-át, egyedül élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg, és nem rendelkezik az Szoctv-ben meghatározott vagyonnal.

(3) A rendkívüli települési támogatás összege egy alkalommal 15.000- Ft-tól 50.000,- Ft-ig terjedhet. Egy egyedül élő személy, vagy egy család részére kifizetett támogatás összege évente nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum 350 %-át.

(4) A rendkívüli települési támogatás évente legfeljebb két alkalommal folyósítható, legalább 60 nap eltéréssel.

(5) A célhoz kötött felhasználás érdekében a támogatásban részesített személy kötelezhető a támogatás felhasználásáról történő elszámolásra.

(6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a rendelet 3. melléklet-ét képező formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a rendelet 1. és 2. mellékletét képező nyilatkozatokat, valamint a jövedelmekről szóló igazolást.

10. § (1) Települési létfenntartást-segítő támogatás nyújtható a szociálisan rászoruló családok részére a család létfenntartással összefüggő kiadásainak vagy a család tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez való eseti hozzájárulásként.

(2) A települési létfenntartást-segítő támogatás olyan, a lakásfenntartással vagy létfenntartással összefüggő rendszeres vagy eseti kiadásokhoz nyújtható, amelyek megfizetésének, beszerzésének elmaradása a kérelmező háztartás fenntartását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3) A települési létfenntartást-segítő támogatás pénzbeli és természetbeni juttatásként is folyósítható. A támogatás tárgya lehet többek között tüzelő-támogatás, rendszeres gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulás, élelmiszer-beszerzés vagy bármilyen igazolható, a létfenntartással összefüggő kiadáshoz való hozzájárulás.

(4) Települési létfenntartást-segítő támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum a 200 %-át, egyedül élő esetében pedig az öregségi nyugdíjminimum 250%-át.

(5) A támogatás kizárólag kérelemre nyújtható. Kérelem legfeljebb évente 2 alkalommal nyújtható be, a kérelmek benyújtása között legalább 60 napnak el kell telnie.

(6) A támogatás alkalmankénti összege nem lehet kevesebb 15.000 Ft-nál és nem haladhatja meg az 50.000 Ft-ot.

(7) Az adott naptári évben egy család vagy egyedül élő személy részére nyújtott támogatás éves összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(8) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 4. mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a rendelet 1., 2., mellékletét képező nyilatkozatok, valamint a jövedelmekről szóló igazolást.

(9) A települési támogatás megítélése megtagadható attól, akinek a lakókörnyezetének külső rendezettsége nem felel meg a közösségi együttélés általános normáinak, különös tekintettel ha a lakókörnyezet szemetes, elhanyagolt, allergén növények találhatók rajta, vagy élőhelyet nyújt kártevő állatfajok számára, felhalmozott ipari, vagy háztartási lom.

11. § (1) Települési temetési támogatás nyújtható annak a szőkedencsi lakóhellyel rendelkező személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíjminimum 300%-át.

(2) A települési temetési támogatás összege 50.000 Ft.

(3) A temetési költségekre tekintettel igényelt települési temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 90 napon belül kell előterjeszteni e rendelet 3. mellékletében szereplő formanyomtatványon, amelyhez csatolni kell az 1. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot, az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, az eltemetéssel kapcsolatosan keletkezett legnagyobb összegű számla másolatát, valamint a kérelmező családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat.

12. § (1) Születési támogatásban részesülhet az újszülött gyermek szülője, illetve a gyám vagy az örökbefogadó szülő, ha a gyermek egy éves kora előtt került gyámság alá vagy fogadták örökbe.

(2) A támogatásra jogosultság egyik feltétele, hogy

a) hogy a kérelmező Szőkedencs község közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Szőkedencsen tartózkodik

b) a gyermeket saját háztartásában, Szőkedencsen neveli, és

c) a gyermek megszületésekor annak lakóhelyeként a lakcímnyilvántartásba Szőkedencs lakóhely kerül bejegyzésre.

(3) Jogosult települési születési támogatásra az (1)–(2) bekezdésben meghatározott kérelmező, ha családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének 300%-át.

(4) A kérelmezőnek saját, és vele családban élők jövedelméről igazolást kell becsatolnia.

13. § (1) A támogatás összege gyermekenként 50.000,- Ft, mely egy összegben, kerül kifizetésre a jogosult szülő részére.

(2) Ikergyermekek esetén a támogatás összege gyermekenként kerül megállapításra.

(3) A támogatás iránti kérelmet az e rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani, a gyermek születésétől számított 90 napon belül, melyhez csatolni kell a rendelet 1. mellékletét képező nyilatkozatokat. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) Az (3) bekezdéstől eltérően a gyám és az örökbefogadó szülő esetén a támogatás a gyámságról és az örökbefogadásról szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított 365 napon belül, de legfeljebb a gyermek 1 éves korának a betöltéséig igényelhető.

(5) A kérelemhez csatolni kell:

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát

b) a szülő(k) és a gyermek lakcímkártyájának a másolatát

c) gyám (kivéve hivatásos gyám) esetén a gyámkirendelő határozat gyámhatóság által hitelesített példányát

d) örökbefogadó szülő esetén az örökbefogadás igazolására szolgáló okiratot.

(6) A támogatás iránti kérelmet a benyújtásától számított 8 napon belül el kell bírálni, és intézkedni kell a támogatás kifizetéséről.

14. § (1) A polgármester kérelemre évi egy alkalommal augusztus 1. – október 31. közötti időpontban tanévkezdési támogatásban részesíti a Szőkedencs községben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott tartózkodó, beiratkozott óvodás gyermek, továbbá az általános iskolás, középfokú, illetve felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló gyermek eltartóját.

(2) Tanévkezdési támogatás nyújtható annak, akinek családjában és egyedül élő esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300%-át.

(3) A tanévkezdési támogatás összege gyermekenként 15.000-től 40.000,- Ft-ig terjedhet.

(4) A tanévkezdési támogatás iránti kérelmet e rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a rendelet 1. mellékletét képező nyilatkozatokat, valamint a jövedelmekről szóló igazolást és az iskolalátogatási igazolást.

5. Természetben nyújtott települési támogatások

15. § (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48. §-ában foglaltak szerint kell ellátni.

(2) A köztemetést átruházott hatáskörben a Polgármester rendeli el.

(3) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére a képviselő-testület a köztemetés költségeinek megtérítését méltányosságból

a) elengedheti, vagy

b) csökkentheti ha az a kötelezett vagy családja megélhetését veszélyezteti, vagy számára aránytalanul nagy terhet jelent.

(4) Megélhetést veszélyeztető vagy aránytalanul nagy terhet jelentő élethelyzetnek kell tekinteni, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetében 250 %-át nem haladja meg, és az Szt-ben meghatározott értékű vagyonnal nem rendelkeznek.

6. Személyes gondoskodás keretében nyújtott természetbeni szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások

16. § (1) Az önkormányzat az Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja az

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés

d) gyermekjóléti szolgáltatás.

(2) Az önkormányzat a Marcali Kistérség Többcélú Társulása útján biztosítja a

a) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

b) bölcsődei ellátást

c) támogató szolgálat ellátását.

(3) Az önkormányzat a Balatonszentgyörgy Környéki Önkormányzatok Társulása által fenntartott Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda útján biztosítja a gyermekek intézményi és szünidei étkeztetését.

(4) Az (1)bekezdésben meghatározott ellátások igénybe vételére, fizetendő díjakra vonatkozó rendelkezéseket Balatonkeresztúr Község Önkormányzata a (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozóakat Marcali Város Önkormányzata, a (3) bekezdésben foglaltra vonatkozót Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata vonatkozó rendeletei tartalmazzák.

17. § (1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a védőnői szolgálattal együttműködve.

(2) A szolgálat feladatai:

a) a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése

b) gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás

c) a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervének elkészítése

d) a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése

e) a rendelet végrehajtásának figyelemmel kísérése

f) felkérésre környezettanulmányt készítése, az örökbe fogadni szándékozók körülményeinek vizsgálata.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

7. Átmeneti és záró rendelkezések

18. § (1) Rendelkezéseit a határozattal jogerősen el nem bírált, települési támogatások tekintetében folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 2004. évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

19. § Ez a rendelet 2021. november 8-án lép hatályba.

1. melléklet

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

Jövedelem típusa

A kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő

Összesen

házastárs (élettárs)

egyéb rokon

nettó jövedelme (Ft/hó)

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb munkaviszonyból származó jövedelem

Társas vagy egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és önálló tevékenységből származó jövedelem

Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem

Táppénz és gyermekgondozási támogatások (terhességi gyermekágyi segély, GYED, GYES, GYVT, családi pótlék, gyermektartásdíj)

Nyugdíj és egyéb nyugdíjszerű ellátások (öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági, özvegyi, szülői nyugdíj; árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék)

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások (időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, ápolási díj, adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás)

Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból, föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó jövedelem)

Jövedelem összesen:

Az összes jövedelmet csökkentő tényezők (gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett tartásdíj)

ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM

EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM

A jövedelemről – a jövedelem típusának megfelelő – igazolást vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
_________, 20____, __________hó ____nap
___________________________________ kérelmező aláírása

2. melléklet

VAGYONNYILATKOZAT

I. Ingatlanok

Megnevezés

1.

2.

3.

Ingatlantulajdon fajtája*

Címe

Alapterülete (m2)

Tulajdoni hányada

Szerzési ideje (év)

Becsült forgalmi értéke (Ft)

Haszonélvezeti vagy özvegyi joggal terhelt

igen nem

igen nem

igen nem

*Ingatlantulajdon fajtái:

lakástulajdon, lakótelek-tulajdon, üdülőtulajdon, üdülőtelek-tulajdon, egyéb nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.) termőföldtulajdon, vagy az ingatlantulajdonfajták használata.

II. Járművek

Megnevezés

1.

2.

3.

Fajtája

Típusa

Rendszáma

Évjárata (év)

Szerzés ideje (év)

Becsült forgalmi értéke (Ft)

Hitellel vásárolt

igen nem

igen nem

igen nem

Lízingelt

igen nem

igen nem

igen nem

Vagyonhasznosítással kapcsolatos megjegyzések:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a nyilatkozatban szereplő adatokat az eljáró szerv ellenőrizze, arra vonatkozóan az ingatlan, illetve a gépjármű nyilvántartásból adatokat szerezzen be, illetve azokat kezelje.
_________, 20____, _______hó ____nap
__________________________________________
az igénylő és a vele közös háztartásban élő nagykorú személyek a l á í r á s a

3. melléklet

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ
A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok

Neve

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, idő

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Hajléktalan személy esetén
A folyósítás helye

TAJ szám

Telefonszám:

Családi állapot:

Munkahely neve, címe:

Foglalkozása

Bankszámlaszáma, amennyiben
A folyósítást bankszámlára kéri

Nyilatkozom, hogy az alábbi közeli hozzátartozóimmal élek közös háztartásban:

Neve

Születési idő, hely

TAJ száma

Rokoni kapcsolat

Foglalkozás

Havi jövedelem

1

2

3

4

5

6

7

8

Alulírott kérem, hogy részemre az alábbi okok miatt rendkívüli települési támogatást szíveskedjenek megállapítani:

tartós, betegsége miatt egy hónapot meghaladó táppénzes állomány esetén

rendkívüli gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésére, ha a kérelmező nem jogosult közgyógyellátásra

elemi kár, baleset, hosszantartó súlyos betegség, haláleset, vagyoni jellegű bűncselekmény áldozattá válása esetén

18 év alatti gyermek ellátásával kapcsolatos rendkívüli és igazolható kiadások okán

válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások viseléséhez.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Kérelmemhez az alábbi igazolásokat csatolom:

Jövedelemnyilatkozat

Vagyonnyilatkozat

Rendkívüli élethelyzetet igazoló irat(pl. gyógyszerköltség, elemi kár tényét igazoló hatóság véleménye, stb.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Tv. 82. §. (3) bekezdés értelmében kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: ____________________________
……………………………..
Kérelmező

4. melléklet

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ
A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok

Neve

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, idő

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Hajléktalan személy esetén
A folyósítás helye

TAJ szám

Telefonszám:

Családi állapot:

Bankszámlaszáma, amennyiben
A folyósítást bankszámlára kéri

Nyugdíjas igazolvány törzsszáma

Nyilatkozom, hogy az alábbi közeli hozzátartozóimmal élek közös háztartásban:

Neve

Születési idő, hely

TAJ száma

Rokoni kapcsolat

Havi jövedelem

1

2

3

4

5

6

7

8

Alulírott kérem, hogy részemre az alábbi okok miatt települései támogatásra való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani az alábbi indokaim alapján:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Települési támogatás jogcíme: (Kérjük bekarikázni a megfelelőt)
a. települési létfenntartást-segítő támogatás
b. települési temetési támogatás
c. települési születési támogatás
d. tanévkezdési támogatás
Kérelmemhez az alábbi igazolásokat csatolom:

1. Jövedelemnyilatkozat

2. Vagyonnyilatkozat

c. egyéb, a kérelem tárgyával összefüggő igazoló, Szőkedencs Község Önkormányzatának rendeletében előírt dokumentumokat, éspedig:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Tv. 82. §. (3) bekezdés értelmében kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok.

Nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy az Szt. alapján lakásfenntartási támogatásra nem vagyok jogosult.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: ____________________________

……………………………..

Kérelmező