Magyaregregy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Magyaregregy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Magyaregregy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Magyaregregy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

2021.05.28.

Magyaregregy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az önkormányzat a 2020. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 67 547 891 forintban,

b) bevételi főösszegét 78 537 782 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú és a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4. § (1a) Az önkormányzat - eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási és kiadási előirányzatait feladatonként az 1. sz. mellékletben és 2. sz mellékletben meghatározottak szerint a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzat teljesítése összesen 48 862 104 Ft. Melyből:

(1b) személyi jellegű kiadások: 16 973 818 Ft,

(1c) munkaadókat terhelő járulékok: 2 226 700 Ft,

(1d) dologi jellegű kiadások: 15 343 741 Ft,

(1e) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 450 551 Ft,

(1f) egyéb működési célú támogatások 9 867 294 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat és szervei teljesített felhalmozási kiadásai összesen 17 783 445 forint, melyet a 3. sz. melléklet és 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

(2a) beruházások előirányzat teljesítése: 8 734 072 Ft

(2b) a felújítások előirányzat teljesítése: 9 001 131 Ft

(2c) egyéb felhalmozási kiadások 48 242 Ft

(3) A finanszírozási kiadás 902 342 forint.

6. § Az önkormányzat által folyósított ellátásokat az 5. számú melléklet rögzíti.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi munkajogi létszámkeretét 1 főben hagyja jóvá.

8. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 10 989 891 Ft-ban kerül jóváhagyásra az 6. sz. melléklet alapján. Az önkormányzat pénzeszköz változását a 7. sz. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyona december 31-én 1 015 092 ezer Ft. Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat vagyon kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza

10. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.